Dz.U. 2002 nr 43 poz. 391

Dziennik Ustaw Nr 43 — 3161 — Poz. 391 391 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych. Na podstawie art. 263 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny zarządza się, co następuje:

§1. Właściwość miejscową organów celnych do prowadzenia postępowania w sprawach celnych okre śla załącznik do rozporządzenia, z zastrzeżeniem § 2.

§2. Na polskim obszarze celnym Dyrektor Izby Cel nej w Warszawie prowadzi postępowania w sprawach:

1) pozwoleń na korzystanie z procedury TIR,

2) decyzji o ochronie praw własności intelektualnej.

§3. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2001 r. w sprawie właściwości rzeczo wej i miejscowej organów celnych (Dz. U. Nr 15, poz. 161).

§4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2002 r. Minister Finansów: w z. W. Ciesielski Dziennik Ustaw Nr 43 — 3162 — Poz. 391 Załącznik do rozporządzenia Ministra Finan sów z dnia 19 kwietnia 2002 r. (poz. 391) Dziennik Ustaw Nr 43 — 3163 — Poz. 391 Dziennik Ustaw Nr 43 — 3164 — Poz. 391 Dziennik Ustaw Nr 43 — 3165 — Poz. 391 Dziennik Ustaw Nr 43 — 3166 — Poz. 391 Dziennik Ustaw Nr 43 — 3167 — Poz. 391 Dziennik Ustaw Nr 43 — 3168 — Poz. 391

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2002-04-25
Data wydania: 2002-04-19
Data wejścia w życie: 2002-05-01
Data obowiązywania: 2002-05-01
Data uchylenia: 2004-05-01
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 43 poz. 391