Dz.U. 2002 nr 43 poz. 399

Dziennik Ustaw Nr 43 — 3178 — Poz. 399 399 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych. Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 72, poz. 802 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 36

5) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2000 r. w sprawie umundurowania funkcjo nariuszy celnych (Dz. U. Nr 41, poz. 47

9) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4: a) w ust. 3 po wyrazach „urzędach celnych” doda je się wyrazy „i izbach celnych”, b) w ust. 4 wyrazy „urząd celny” zastępuje się wy razami „służba celna”;

2) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Zgodę, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wydaje:

1) dyrektor izby celnej — w stosunku do funk cjonariuszy pełniących służbę w izbach cel nych i urzędach celnych,

2) minister właściwy do spraw finansów pu blicznych — w stosunku do funkcjonariuszy celnych pełniących służbę w Ministerstwie Finansów i dyrektorów izb celnych.”;

3) w § 13 w pkt 5 wyrazy „Prezesa Głównego Urzędu Ceł” zastępuje się wyrazami „ministra właściwego do spraw finansów publicznych”.

§2. Emblematy identyfikacyjne wydane na podsta wie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do czasu zastąpienia ich nowymi emblematami.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2002 r. Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2002-04-25
Data wydania: 2002-04-19
Data wejścia w życie: 2002-05-01
Data obowiązywania: 2002-05-01
Data uchylenia: 2005-05-06
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 43 poz. 399