Dz.U. 2002 nr 43 poz. 407

Dziennik Ustaw Nr 43 — 3195 — Poz. 407 407 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji prowadzonej przez organy celne na potrzeby postępowania antydumpingowego. Na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierp nia 2001 r. o ochronie przed przywozem na polski ob szar celny towarów po cenach dumpingowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1352 i z 2002 r. Nr 41, poz. 36

5) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie ewidencji prowadzonej przez organy celne na potrzeby postępowania anty dumpingowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 1, poz.

10) wprowa dza się następujące zmiany:

1) w § 9 w ust. 1 wyrazy „Urzędy celne” zastępuje się wyrazami „Izby celne”;

2) użyte w § 9 w ust. 1 i 2 w różnych przypadkach wy razy „Prezes Głównego Urzędu Ceł” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw finansów publicz nych”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2002 r. Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2002-04-25
Data wydania: 2002-04-19
Data wejścia w życie: 2002-05-01
Data obowiązywania: 2002-05-01
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 43 poz. 407