Dz.U. 2002 nr 43 poz. 408

Dziennik Ustaw Nr 43 — 3195 — Poz. 408 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie likwidatora Głównego Urzędu Ceł. Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2002 r. o przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 41, poz. 36

5) za rządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa likwidatora Głównego Urzędu Ceł, tryb i warunki likwidacji Głównego Urzędu Ceł, zakres zadań i uprawnień likwidatora, w tym doty czących w szczególności przekazania dokumentacji właściwym organom, oraz inne działania zapewniają ce sprawne przeprowadzenie likwidacji.

§2. Główny Urząd Ceł ulega likwidacji w terminie do dnia 31 lipca 2002 r.

§3. Proces likwidacji, o którym mowa w § 1, nastą pi w trybie całkowitego zniesienia Głównego Urzędu Ceł na warunkach przejęcia jego zadań, składników Dziennik Ustaw Nr 43 — 3196 — Poz. 408 majątkowych i personelu przez organy wskazane w ustawie z dnia 20 marca 2002 r. o przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw, zwanej dalej „ustawą”.

§4. Z dniem 1 maja 2002 r. Minister Finansów po woła likwidatora Głównego Urzędu Ceł, zwanego dalej „likwidatorem”, którego działalność zostanie zakoń czona z dniem 31 lipca 2002 r.

§5. Likwidator w zakresie swojej działalności pod lega Ministrowi Finansów.

§6. Likwidator jest obowiązany do realizacji zadań mających na celu prawidłowe i terminowe przeprowa dzenie procesu likwidacji Głównego Urzędu Ceł, o któ rym mowa w art. 7 ustawy.

§7. Do obowiązków likwidatora należy:

1) sporządzenie szczegółowego harmonogramu li kwidacji i czynności polikwidacyjnych w uzgodnie niu z Ministrem Finansów lub osobą przez niego upoważnioną,

2) oszacowanie kosztów likwidacji i opracowanie pre liminarza wydatków,

3) realizacja budżetu państwa w okresie likwidacji,

4) powiadomienie właściwego banku o otwarciu li kwidacji,

5) ustalenie aktywów i pasywów na dzień poprzedza jący postawienie w stan likwidacji oraz sporządze nie bilansu otwarcia likwidacji zgodnie z przepisa mi ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunko wości (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 60, poz. 382, Nr 106, poz. 668, Nr 107, poz. 669 i Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 9, poz. 75 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 703, Nr 94, poz. 1037 i Nr 113, poz. 1186, z 2001 r. Nr 102, poz. 1117 i Nr 111, poz. 1195 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253),

6) opracowywanie i przedkładanie Ministrowi Finan sów propozycji i dokumentacji niezbędnej do zmia ny miejsca pełnienia służby lub wykonywania pra cy, przeniesień, zwolnień ze służby lub pracy, prze kazywania wolnych etatów do organów przejmują cych,

7) opracowanie analizy i przedstawienie Ministrowi Finansów wniosków dotyczących spraw prawnych i majątkowych (grunty i inne nieruchomości, sprzęt i wyposażenie, wierzytelności, umowy cywilno prawne, decyzje i inne akty prawne nakładające na Główny Urząd Ceł zobowiązania lub przyznające prawa, rozliczenia budżetowe), wraz z terminami realizacji,

8) przekazanie w ustalonych terminach dokumentacji Głównego Urzędu Ceł odpowiednim organom przejmującym,

9) egzekucja należności innych niż określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyj nym w administracji (Dz. U. z 1991 r. Nr 36, poz.161, z 1992 r. Nr 20, poz. 78, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, z 1995 r. Nr 85, poz. 426, z 1996 r. Nr 43, poz. 189 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r. Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 943 i 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 114, poz. 1193, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 76, poz. 809, Nr 98, poz. 1068, Nr 123, poz. 1353 i Nr 125, poz. 1368 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 36

5) oraz zaspokojenie lub zabezpiecze nie roszczeń wierzycieli Głównego Urzędu Ceł,

10) przekazanie Ministrowi Finansów środków pienięż nych po dokonaniu rozliczeń likwidacyjnych, 1

1) sporządzenie bilansu zamknięcia na dzień zakoń czenia likwidacji, 1

2) sporządzanie sprawozdań, do których był zobowią zany Prezes Głównego Urzędu Ceł, oraz comie sięcznych sprawozdań dla Ministra Finansów z po stępów prac likwidacyjnych i sprawozdania końco wego z zakończenia procesu likwidacji na dzień za kończenia działalności likwidatora, 1

3) wykonywanie innych niezbędnych czynności likwi dacyjnych.

§8. Harmonogram, o którym mowa w § 7 pkt 1, po winien zawierać terminy wykonania czynności nie zbędnych do sprawnego przeprowadzenia procesu li kwidacji.

§9. Dokumentacja spraw wszczętych i niezakoń czonych przez Główny Urząd Ceł zostanie przekazana organom przejmującym w terminie do dnia 30 czerw ca 2002 r., a pozostała dokumentacja — w terminie do dnia 31 lipca 2002 r.

§10. Finansowanie czynności likwidacyjnych bę dzie realizowane ze środków budżetowych w części 19 — Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe. § 1

1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2002 r. Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

Status prawny: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2002-04-25
Data wydania: 2002-04-19
Data wejścia w życie: 2002-05-01
Data obowiązywania: 2002-05-01
Data wygaśnięcia: 2002-07-31
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 43 poz. 408