Dz.U. 2002 nr 44 poz. 413

Dziennik Ustaw Nr 44 — 3265 — Poz. 413 Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz. U. Nr 122, poz. 1325 i Nr 154, poz. 179

3) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa tryb i szczegółowe za sady zwrotu składek na ubezpieczenie rentowe i ubez pieczenie wypadkowe oraz wzory wniosków o dokona nie zwrotu tych składek za osoby zamieszkałe w rejo nach uznanych za zagrożone szczególnie wysokim bez robociem strukturalnym, o których mowa w art. 1 usta wy z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół, które podjęły po raz pierwszy za trudnienie lub we własnym imieniu po raz pierwszy podjęły i prowadzą działalność gospodarczą, zwane dalej „absolwentami”.

§2.

1. Zwrot składek na ubezpieczenie rentowe i ubezpieczenie wypadkowe za absolwenta następuje na pisemny wniosek złożony do starosty właściwego dla miejsca zamieszkania tego absolwenta na formula rzach, których wzory stanowią załączniki nr 1 i 2 do roz porządzenia.

2. W przypadku gdy zatrudnienie absolwenta na stąpiło na podstawie umowy zawartej ze starostą na wykonywanie przez absolwenta pracy w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych lub innej formy ak tywizacji zawodowej bezrobotnych, przewidującej re fundację za skierowanego absolwenta także składek na ubezpieczenie społeczne, nie przysługuje pracodawcy zwrot kosztów składek.

3. W przypadku ustania zatrudnienia lub zaprzesta nia prowadzenia działalności gospodarczej przez ab solwenta przed upływem 12 miesięcy od dnia podjęcia zatrudnienia lub od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, zwrot kosztów składek do konywany jest za czas obejmujący okres od ostatniego miesiąca, za który nie dokonano zwrotu składek, do dnia ustania zatrudnienia lub zaprzestania prowadze nia działalności gospodarczej przez absolwenta.

§3. Starosta, o którym mowa w § 2 ust. 1, dokonu je zwrotu kosztów składek w ciągu 30 dni od dnia zło żenia wniosku o zwrot kosztów składek.

§4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Pracy i Polityki Społecznej: w z. J. Banach 413 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad zwrotu składek na ubezpieczenie rentowe i wypadkowe z tytułu zatrudnienia absolwenta. Dziennik Ustaw Nr 44 — 3266 — Poz. 413 Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 marca 2002 r. (poz. 413) Załącznik nr 1 Dziennik Ustaw Nr 44 — 3267 — Poz. 413 Dziennik Ustaw Nr 44 — 3268 — Poz. 413 Załącznik nr 2 Dziennik Ustaw Nr 44 — 3269 — Poz. 413

Status prawny: nieobowiązujący – uchylona podstawa prawna
Data ogłoszenia: 2002-04-26
Data wydania: 2002-03-29
Data wejścia w życie: 2002-05-11
Data obowiązywania: 2002-05-11
Data uchylenia: 2004-06-01
Organ wydający: MIN. PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 44 poz. 413