Dz.U. 2002 nr 46 poz. 425

Na podstawie art. 57a ust. 3 ustawy z dnia 14 grud nia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobo ciu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56, Nr 42, poz. 475, Nr 89, poz. 973, Nr 100, poz. 1080, Nr 122, poz. 1323 i 1325, Nr 128, poz. 1405, i Nr 154, poz. 1793 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 25

3) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa algorytm, szczegółowe zasady i terminy przekazywania przez dysponenta Fun duszu Pracy samorządom województw i powiatów środków Funduszu Pracy na finansowanie realizowa nych zadań.

§2.

1. Dysponent Funduszu Pracy przekazuje samo rządom powiatów środki Funduszu Pracy na realizowa nie zadań określonych w art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bez robociu, zwanej dalej „ustawą”:

1) w pkt 1, 6, 7a, 10, 12, 14, 25 i 30 — dotyczących fi nansowania obligatoryjnych wypłat,

2) w pkt 2 — 5, 7, 8, 13, 26, 27, 29 i 30a — dotyczących finansowania programów na rzecz przeciwdziała nia bezrobociu,

3) w pkt 9, 11, 15, 19 i 20 — w zakresie dotyczącym po wiatowych urzędów pracy, a także w pkt 17 — w za kresie nieprzewidzianym do bezpośredniego finan sowania przez dysponenta Funduszu Pracy.

2. Dysponent Funduszu Pracy przekazuje samorzą dom województw środki Funduszu Pracy na realizowa nie zadań wymienionych w art. 57 ust. 1 ustawy:

1) w pkt 16 i 18,

2) w pkt 1, 8, 9, 11, 19 i 25 — w zakresie dotyczącym wojewódzkich urzędów pracy,

3) w pkt 17 i 31 — w zakresie nieprzewidzianym do bezpośredniego finansowania przez dysponenta Funduszu Pracy.

§3. Wielkość środków Funduszu Pracy dla samo rządów powiatów na realizację zadań wymienionych w § 2 ust. 1 stanowi kwota określona według następu jącego wzoru algorytmu: Kp = Op + Ap + Pp gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następu jące:

1) Kp — łączna kwota środków ustalona dla samorzą du powiatu na realizację zadań wymienionych w § 2 ust. 1,

2) Op — kwota środków ustalona dla samorządu po wiatu na realizację zadań wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1,

3) Ap — kwota środków ustalona dla samorządu po wiatu na realizację zadań wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2,

4) Pp — kwota środków ustalona dla samorządu po wiatu na realizację zadań wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 3.

§4.

1. Wielkość środków Funduszu Pracy dla samo rządów powiatów na realizację zadań wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1 jest równa kwocie środków niezbęd nych na ich realizację.

2. Wielkość środków Funduszu Pracy dla samorzą dów powiatów na realizację zadań wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2 ustala się według następującego wzo ru algorytmu: Lp x Wa x Wb x Wc x Wd Ap = 0,65 x Pa x ———————————— + Pw + R Lk gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następu jące:

1) Ap — kwota środków ustalona dla samorządu po wiatu na realizację zadań wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2,

2) Pa — kwota środków przewidziana w planie Fundu szu Pracy na realizację zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2,

3) Lp — liczba zarejestrowanych bezrobotnych w po wiecie, według stanu na dzień 31 grudnia roku po przedzającego rok, dla którego jest wyliczana wy sokość środków Funduszu Pracy, zwanego dalej „rokiem poprzednim”,

4) Wa — współczynnik korygujący uwzględniający wysokość stopy bezrobocia w powiecie, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, wy noszący: a) 1,0 — dla powiatów, w których stopa bezrobocia nie przekraczała przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, b) 1,5 — dla powiatów, w których stopa bezrobocia nie przekraczała 2-krotnej przeciętnej stopy bez robocia w kraju, c) 2,0 — dla powiatów, w których stopa bezrobocia przekraczała 2-krotną przeciętną stopę bezrobo cia w kraju,

5) Wb — współczynnik korygujący uwzględniający udział długotrwale bezrobotnych (ponad 12 mie sięcy) w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezro botnych w powiecie, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, wynoszący: a) 1,0 — dla powiatów, w których udział długotrwa le bezrobotnych w ogólnej liczbie zarejestrowa nych bezrobotnych nie przekraczał 0,7-krotnego przeciętnego udziału długotrwale bezrobotnych Dziennik Ustaw Nr 46 — 3298 — Poz. 425 425 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Funduszu Pracy samorządom województw i powiatów. w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobot nych w kraju, b) 1,2 — dla powiatów, w których udział długo trwale bezrobotnych w ogólnej liczbie zareje strowanych bezrobotnych nie przekraczał prze ciętnego udziału długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobot nych w kraju, c) 1,4 — dla powiatów, w których udział długotrwa le bezrobotnych w ogólnej liczbie zarejestrowa nych bezrobotnych przekraczał przeciętny udział długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie za rejestrowanych bezrobotnych w kraju,

6) Wc — współczynnik korygujący uwzględniający udział bezrobotnych nieposiadających prawa do zasiłku w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezro botnych w powiecie, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, wynoszący: a) 1,0 — dla powiatów, w których udział bezrobot nych nieposiadających prawa do zasiłku w ogól nej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych nie przekraczał 0,7-krotnego przeciętnego udziału bezrobotnych nieposiadających prawa do zasił ku w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobot nych w kraju, b) 1,2 — dla powiatów, w których udział bezrobot nych nieposiadających prawa do zasiłku w ogól nej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych nie przekraczał 1,2-krotnego przeciętnego udziału bezrobotnych nieposiadających prawa do zasił ku w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobot nych w kraju, c) 1,4 — dla powiatów, w których udział bezrobot nych nieposiadających prawa do zasiłku w ogól nej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych prze kraczał 1,2-krotny przeciętny udział bezrobot nych nieposiadających prawa do zasiłku w ogól nej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w kraju,

7) Wd — współczynnik korygujący uwzględniający udział bezrobotnych absolwentów w ogólnej licz bie zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzed niego, wynoszący: a) 1,0 — dla powiatów, w których udział bezrobot nych absolwentów w ogólnej liczbie zarejestro wanych bezrobotnych nie przekraczał 0,7-krot nego przeciętnego udziału bezrobotnych absol wentów w ogólnej liczbie zarejestrowanych bez robotnych w kraju, b) 1,2 — dla powiatów, w których udział bezrobot nych absolwentów w ogólnej liczbie zarejestro wanych bezrobotnych nie przekraczał przecięt nego udziału bezrobotnych absolwentów w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobot nych w kraju, c) 1,4 — dla powiatów, w których udział bezrobot nych absolwentów w ogólnej liczbie zarejestro wanych bezrobotnych przekraczał przeciętny udział bezrobotnych absolwentów w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w kraju,

8) Lk — łączna liczba zarejestrowanych bezrobotnych we wszystkich powiatach skorygowana wskaźnika mi korygującymi Wa — Wd, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego,

9) Pw — kwota środków określona w porozumieniu, o którym mowa w ust. 4,

10) R — kwota środków przekazana z kwoty będącej w dyspozycji dysponenta Funduszu Pracy, o której mowa w ust. 5.

3. Dysponent Funduszu Pracy informuje na piśmie marszałków województw o kwocie środków, jaka mo że być dodatkowo przekazana samorządom powiatów danego województwa na finansowanie zadań określo nych w porozumieniach, o których mowa w ust. 4. Kwota ta nie może przekroczyć 46% łącznej kwoty środków ustalonych na realizację zadań, o których mo wa w § 2 ust. 1 pkt 2, z wyłączeniem kwot, o których mowa w ust. 2 pkt 9 i 10, dla samorządów powiatów danego województwa.

4. Marszałkowie województw przedstawiają dyspo nentowi Funduszu Pracy propozycje przekazania, w ra mach kwoty, o której mowa w ust. 3, dodatkowych środków dla samorządów powiatów na finansowanie zadań określonych w porozumieniach zawartych ze starostami, a w szczególności na finansowanie zadań na rzecz aktywizacji zawodowej absolwentów. Kopie tych porozumień marszałkowie województw przekazu ją dysponentowi Funduszu Pracy.

5. Dysponent Funduszu Pracy, z własnej inicjatywy lub na wniosek marszałków województw, w ramach kwoty, o której mowa w ust. 2 pkt 10, przekazuje samo rządom powiatów, na których terenie nastąpiło w szcze gólności znaczne pogorszenie sytuacji na rynku pracy lub miały miejsce klęski żywiołowe o znacznym zakre sie i skutkach, dodatkowe środki na finansowanie pro gramów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu.

§5. Wielkość środków Funduszu Pracy dla samo rządów powiatów na realizację zadań wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 3 jest ustalana według następującego wzoru algorytmu: Lp Pp = Pi x — L gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następu jące:

1) Pp — kwota środków dla samorządów powiatów na realizację zadań wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 3,

2) Pi — kwota środków przewidziana w planie Fundu szu Pracy na realizację zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, pomniejszona o kwotę przewi dzianą w planie Funduszu Pracy na realizację zadań wykonywanych przez samorządy województw i dysponenta Funduszu Pracy,

3) Lp — liczba zarejestrowanych bezrobotnych w po wiecie, według stanu na dzień 31 grudnia roku po przedniego,

4) L — liczba zarejestrowanych bezrobotnych ogółem w kraju, według stanu na dzień 31 grudnia roku po przedniego. Dziennik Ustaw Nr 46 — 3299 — Poz. 425 Dziennik Ustaw Nr 46 — 3300 — Poz. 425

§6. Wielkość środków Funduszu Pracy dla samo rządów województw na realizację zadań wymienio nych w § 2 ust. 2 ustala się według następującego wzo ru algorytmu: Kw = Pb x Lu gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następu jące:

1) Kw — kwota środków ustalona dla samorządu wo jewództwa,

2) Pb — kwota środków przewidziana w planie Fundu szu Pracy na dany rok, na finansowanie zadań wy konywanych przez samorządy województw,

3) Lu — udział liczby powiatowych urzędów pracy w województwie do liczby powiatowych urzędów pracy na terenie całego kraju według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

§7.

1. Dysponent Funduszu Pracy przekazuje w cią gu roku samorządom województw i powiatów na wy odrębnione rachunki bankowe środki Funduszu Pracy do wysokości kwot wynikających z algorytmu.

2. Ârodki Funduszu Pracy, o których mowa w ust. 1, dysponent Funduszu Pracy przekazuje w terminach umożliwiających bieżące finansowanie realizowanych zadań, z uwzględnieniem środków pieniężnych Fundu szu Pracy pozostałych z roku poprzedniego, innych do chodów Funduszu Pracy wpływających bezpośrednio na wyodrębnione rachunki bankowe samorządów po wiatów i województw, oraz niezbędnego stanu środ ków pieniężnych dla bieżącego finansowania realizo wanych zadań.

3. W przypadku powstania, po dniu 31 grudnia po przedniego roku, nowego lub zmiany obszaru działa nia powiatowego urzędu pracy, starostowie sprawują cy zwierzchnictwo nad tymi urzędami pracy, na wnio sek dysponenta Funduszu Pracy, przedstawiają infor macje o dokonanych uzgodnieniach dotyczących prze jęcia zobowiązań z poprzednich okresów oraz propo nowany podział środków na finansowanie zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i

3. W przypadku nie dokonania takich uzgodnień w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wniosku dysponenta Funduszu Pracy, de cyzję o przysługujących kwotach na finansowanie tych zadań podejmuje dysponent Funduszu Pracy.

§8. Ustalenie według wzorów algorytmu kwot środków Funduszu Pracy należnych samorządom wo jewództw i powiatom jest dokonywane na postawie sporządzonego przez dysponenta Funduszu Pracy pla nu Funduszu Pracy, określającego kwoty środków na finansowanie przez samorządy województw, powia tów oraz bezpośrednio przez dysponenta Funduszu Pracy poszczególnych zadań.

§9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia. Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2002-04-30
Data wydania: 2002-04-09
Data wejścia w życie: 2002-04-30
Data obowiązywania: 2002-04-30
Data uchylenia: 2003-03-24
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 46 poz. 425