Dz.U. 2002 nr 46 poz. 437

Dziennik Ustaw Nr 46 — 3342 — Poz. 437 437 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie dokonania przeniesień dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002. Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2002 r. o przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 41, poz. 36

5) za rządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa przeniesienia plano wanych dochodów i wydatków budżetowych między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa w zakresie dotyczącym Głównego Urzędu Ceł oraz li mity zatrudnienia i kwoty wynagrodzeń w podziale na części i działy budżetu państwa. § 2.

1. Przenosi się planowane dochody budżetowe z części 59 — Główny Urząd Ceł do części 19 — Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe w kwocie 2 360 209 tys. zł.

2. Szczegółowy podział planowanych dochodów, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do roz porządzenia. § 3.

1. Przenosi się planowane wydatki budżetowe z części 59 — Główny Urząd Ceł do części 19 — Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe w kwocie 476 870 tys. zł.

2. Szczegółowy podział planowanych wydatków, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do roz porządzenia.

§4. Przenosi się limity zatrudnienia i kwoty wyna grodzeń osobowych (uposażeń) z części 59 — Główny Urząd Ceł do części 19 — Budżet, finanse publiczne i in stytucje finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 3 do roz porządzenia.

§5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 ma ja 2002 r. Minister Finansów: w z. W. Ciesielski Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2002 r. (poz. 437) Załącznik nr 1 PRZENIESIENIA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUD˚ETOWYCH Załącznik nr 2 PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUD˚ETOWYCH Dziennik Ustaw Nr 46 — 3343 — Poz. 437 Dziennik Ustaw Nr 46 — 3344 — Poz. 437 Dziennik Ustaw Nr 46 — 3345 — Poz. 437 Dziennik Ustaw Nr 46 — 3346 — Poz. 437 Z ał ąc zn ik n r 3 P R Z E N IE S IE N IA L IM IT Ó W Z A T R U D N IE N IA I W Y N A G R O D Z E ¡ Dziennik Ustaw Nr 46 — 3347 — Poz. 437

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2002-04-30
Data wydania: 2002-04-25
Data wejścia w życie: 2002-05-01
Data obowiązywania: 2002-05-01
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 46 poz. 437