Dz.U. 2002 nr 5 poz. 46

46 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego za rządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne

§1.

1. Rozporządzenie reguluje organizację przyj mowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków, skła danych do organów państwowych, organów jedno stek samorządu terytorialnego oraz organów samorzą dowych jednostek organizacyjnych.

2. Przepisy rozporządzenia stosuje się do skarg i wniosków składanych do organów organizacji i insty tucji społecznych, gdy pozostają one w związku z wy konywanymi przez te organizacje i instytucje społecz ne zadaniami zleconymi z zakresu administracji pu blicznej.

3. Przepisy rozporządzenia stosuje się również do:

1) skarg i wniosków przekazanych właściwym orga nom przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne oraz organizacje i instytucje społeczne,

2) materiałów prasowych i innych opublikowanych wiadomości, jeżeli mają znamiona skargi lub wnio sku i zostały przesłane właściwym organom przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne.

§2. Skargę lub wniosek adresowane do właściwe go organu i przesłane w odpisie do innego organu roz patruje i załatwia, w ramach swojej właściwości, or gan, do którego były adresowane.

§3.

1. Przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywa nia skarg i wniosków powierza się wyodrębnionej ko mórce organizacyjnej lub imiennie wyznaczonym pra cownikom.

2. W siedzibie danej jednostki organizacyjnej, w wi docznym miejscu, umieszcza się informację wskazują cą komórkę organizacyjną lub wyznaczonych pracow ników przyjmujących oraz rozpatrujących skargi i wnioski.

§4. Organy państwowe określone w art. 229 Ko deksu postępowania administracyjnego, przekazując w trybie art. 232 tego Kodeksu skargę do załatwienia właściwemu organowi niższego stopnia, mogą żądać od tego organu informacji o sposobie jej załatwie nia. Rozdział 2 Przyjmowanie skarg i wniosków

§5. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

§6.

1. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który pod pisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.

2. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszają cego oraz zwięzły opis treści sprawy.

§7. Przyjmujący skargi i wnioski potwierdza złoże nie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący. Rozdział 3 Rozpatrywanie skarg i wniosków

§8.

1. Skargi i wnioski niezawierające imienia i na zwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

2. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można na leżycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupeł nienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez roz poznania.

§9. Jeżeli rozpatrzenie skargi lub wniosku wymaga uprzedniego zbadania i wyjaśnienia sprawy, organ właściwy do rozpatrzenia skargi lub wniosku zbiera niezbędne materiały. W tym celu może zwrócić się do innych organów o przekazanie niezbędnych materia łów i wyjaśnień.

§10. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, organ, do którego wniesiono skargę lub wniosek, rozpatruje sprawy należące do jego właściwości, a pozostałe przekazuje niezwłocznie, nie później jednak niż w ter minie siedmiu dni, właściwym organom, przesyłając odpis skargi lub wniosku, i zawiadamia o tym równo cześnie wnoszącego skargę lub wniosek. § 1

1. Skarga dotycząca określonej osoby nie może być przekazana do rozpatrzenia tej osobie ani osobie, wobec której pozostaje ona w stosunku nadrzędności służbowej. § 1

2. Organ rozpatrujący skargę lub wniosek może, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, wy dać polecenie lub podjąć inne stosowne środki, w celu usunięcia stwierdzonych uchybień oraz przyczyn ich powstawania. § 1

3. Właściwy organ zawiadamia redakcję praso wą, radiową lub telewizyjną o wynikach rozpatrzenia sprawy stanowiącej treść przesłanego temu organowi przez redakcję materiału prasowego lub innej opubli kowanej wiadomości, mającej znamiona skargi lub wniosku, a także dokonanych rozstrzygnięciach, wyda nych poleceniach lub podjętych środkach i działaniach. Rozdział 4 Przepis końcowy § 1

4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: L. Miller Dziennik Ustaw Nr 5 — 222 — Poz. 46

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2002-01-22
Data wydania: 2002-01-08
Data wejścia w życie: 2002-02-06
Data obowiązywania: 2002-02-06
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 5 poz. 46