Dz.U. 2002 nr 5 poz. 47

Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 19, poz. 239 oraz z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 179

9) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lip ca 2000 r. w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery bu dżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń (Dz. U. Nr 64, poz. 750) w § 1:

1) w pkt 1: a) lit. e) otrzymuje brzmienie: „e) w art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. — Przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 497 i Nr 156, poz. 77

5) oraz w art. 14f ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Mi nistrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800), odnoszącym się do środków finansowych przeznaczonych na premie i nagrody dla pra cowników Kancelarii Prezesa Rady Mini strów i Rządowego Centrum Legislacji, bio rących udział w procesie redagowania, wy dawania i rozpowszechniania Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej «Mo nitor Polski»,” b) w lit. h) skreśla się wyrazy „ , Przewodniczącego Komisji i jego zastępców oraz dla dyrektora ge neralnego Urzędu Komisji Papierów Wartościo wych i Giełd”, c) dodaje się lit. k) w brzmieniu: „k) w art. 116 ust. 6—8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381), odnoszącym się do środ ków finansowych przeznaczonych na fun dusz premiowy — do wysokości określonej w odrębnych przepisach,”;

2) w pkt 4 skreśla się lit. b).

§2. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2002 r.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia. Prezes Rady Ministrów: L. Miller Dziennik Ustaw Nr 5 — 223 — Poz. 47 47 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń.

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2002-01-22
Data wydania: 2002-01-18
Data wejścia w życie: 2002-01-22
Data obowiązywania: 2002-01-01
Data uchylenia: 2005-01-01
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 5 poz. 47