Dz.U. 2002 nr 53 poz. 469

Na podstawie art. 14 § 3 pkt 2 ustawy z dnia 9 stycz nia 1997 r. — Kodeks celny zarządza się, co następuje:

§1. Do dnia 31 grudnia 2002 r. ustanawia się kon tyngent taryfowy ilościowy na przywóz lnu wymienio nego w załączniku do rozporządzenia, dla którego usta nawia się obniżoną zerową stawkę celną.

§2. W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje się stawek celnych określonych w Taryfie celnej, stano wiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia Tary fy celnej (Dz. U. Nr 146, poz. 1639 i z 2002 r. Nr 1, poz. 18).

§3.

1. Rozdysponowanie kontyngentu, o którym mowa w § 1, jest dokonywane w proporcji do liczby osób składających kompletne wnioski, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku gdy z wniosków złożonych w termi nie 21 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia wy nika zapotrzebowanie niższe niż wielkość ustanowio nego kontyngentu, rozdysponowanie kontyngentu jest dokonywane według kolejności złożenia kompletnych wniosków.

§4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: L. Miller Dziennik Ustaw Nr 53 — 3991 — Poz. 469 469 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na len przywożony z zagranicy na potrzeby przemysłu tekstylnego. Załącznik do rozporządzenia Rady Mini strów z dnia 23 kwietnia 2002 r. (poz. 469) WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SI¢ KONTYNGENT TARYFOWY ILOÂCIOWY

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2002-05-10
Data wydania: 2002-04-23
Data wejścia w życie: 2002-05-25
Data obowiązywania: 2002-05-25
Data uchylenia: 2002-12-31
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 53 poz. 469