Dz.U. 2002 nr 55 poz. 496

Dziennik Ustaw Nr 55 — 4060 — Poz. 496 496 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody. Na podstawie art. 13b ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 162

3) zarządza się, co następu je:

§1. Projekt planu ochrony dla rezerwatu przyrody, zwany dalej „planem ochrony”, sporządza się z uwzględnieniem:

1) wyników oceny wartości naukowych, przyrodni czych, kulturowych, krajobrazowych,

2) dostępnych opracowań w zakresie spraw, o których mowa w pkt 1, oraz map tematycznych obszaru ob jętego planem ochrony.

§2. W zależności od charakterystyki obszaru obję tego planem ochrony ocena, o której mowa w § 1 pkt 1, obejmuje:

1) charakterystykę gleb zgodnie z obowiązującą klasy fikacją gleb,

2) opis wód powierzchniowych pod względem przy rodniczym i hydrograficznym,

3) charakterystykę ekosystemów leśnych w zakresie: a) typów siedliskowych lasu, b) zespołów roślinności leśnej, c) taksacji drzewostanów w wydzieleniach leśnych, d) zgodności składów gatunkowych drzewostanów z siedliskami, e) opisu zdrowotności drzewostanów, f) struktury wiekowej i gatunkowej drzewostanów,

4) charakterystykę lądowych ekosystemów niele śnych w zakresie występowania: a) stopnia naturalności, b) zespołów roślinnych,

5) opis gatunków roślin dziko występujących: a) zagrożonych wyginięciem, b) objętych ochroną krajową i międzynarodową, c) ich siedlisk, d) obcych zagrażających rodzimym gatunkom ro ślin,

6) opis gatunków zwierząt dziko występujących: a) zagrożonych wyginięciem, b) objętych ochroną krajową i międzynarodową, c) ich siedlisk, d) obcych zagrażających rodzimym gatunkom zwierząt,

7) opis wartości kulturowych, z wyszczególnieniem: a) miejsc pamięci narodowej, b) obiektów zabytkowych o znaczeniu krajowym, regionalnym i lokalnym,

8) charakterystykę stanu zagospodarowania prze strzennego, z opisem: a) infrastruktury technicznej, turystycznej i eduka cyjnej, b) zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych dla śro dowiska przyrodniczego, w szczególności po chodzenia antropogenicznego,

9) sporządzenie map tematycznych, w zakresie: a) występowania wód powierzchniowych, b) klasyfikacji gleb, c) występowania ekosystemów, d) typów siedliskowych lasu, e) aktualnej roślinności, f) potencjalnej roślinności, g) miejsc występowania zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, h) występowania siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków roślin dziko występujących i siedlisk gatunków zwierząt dziko występujących, podle gających ochronie, i) rozmieszczenia chronionych gatunków roślin i zwierząt, j) infrastruktury technicznej, turystycznej i eduka cyjnej.

§3. Plan ochrony zawiera opis:

1) sposobów ochrony przyrody nieożywionej i gleb,

2) zagadnień gospodarki wodno-ściekowej, regulacji stosunków wodnych i użytkowania ekosystemów wodnych,

3) sposobów ochrony ekosystemów leśnych w zakre sie: a) hodowli i pielęgnacji drzewostanów, zmierzają cych do ich unaturalnienia, b) ochrony drzewostanów przed szkodliwym dzia łaniem czynników biotycznych i abiotycznych,

4) sposobów ochrony gatunków zwierząt dziko wystę pujących oraz ich siedlisk, z wyszczególnieniem sposobów ochrony, restytucji oraz regulacji liczeb ności populacji tych gatunków,

5) sposobów ochrony gatunków roślin dziko występu jących oraz ich siedlisk, z wyszczególnieniem spo sobów ochrony oraz restytucji tych gatunków,

6) utrzymania lub przywracania utraconych wartości kulturowych,

7) ochrony walorów krajobrazowych, w szczególności widokowych i przyrodniczo-krajobrazowych,

8) miejsc lokalizacji obiektów infrastruktury turystycz nej i edukacyjnej,

9) ustaleń do miejscowych planów zagospodarowa nia przestrzennego w zakresie: a) gospodarki wodno-ściekowej, b) kształtowania bilansu wodnego na obszarze re zerwatu przyrody, c) propozycji eliminacji lub ograniczenia źródeł za grożeń dla środowiska. Dziennik Ustaw Nr 55 — 4061 — Poz. 496

§4. Plan ochrony składa się z:

1) opisów wyszczególnionych w § 3,

2) opisu zawierającego: a) wskazanie podstawy prawnej działania i nazwy rezerwatu przyrody, b) dane dotyczące powierzchni, położenia, granic, stanu środowiska, infrastruktury technicznej, c) dane dotyczące form własności gruntów, d) zadania ochronne oraz sposoby ich wykonywa nia, e) charakterystykę gleb, ekosystemów, siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin dziko występu jących i gatunków zwierząt dziko występujących oraz ich siedlisk, a także krajobrazów i wartości kulturowych,

3) mapy rezerwatu przyrody uwzględniającej ekosys temy, sieć dróg,

4) mapy rezerwatu przyrody przedstawiającej obsza ry ochrony ścisłej, częściowej i krajobrazowej.

§5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Ârodowiska: S. ˚elichowski Dziennik Ustaw Nr 55 — 4062 — Poz. 496

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2002-05-14
Data wydania: 2002-04-15
Data wejścia w życie: 2002-05-29
Data obowiązywania: 2002-05-29
Data uchylenia: 2005-06-14
Organ wydający: MIN. ŚRODOWISKA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 55 poz. 496