Dz.U. 2002 nr 56 poz. 512

Dziennik Ustaw Nr 56 — 4114 — Poz. 512 Na podstawie art. 65 ust. 18 ustawy z dnia 27 kwiet nia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 i z 2002 r. Nr 41, poz. 36

5) zarządza się, co następuje:

§1. Ustala się listę odpadów innych niż niebez pieczne, których przywóz z zagranicy nie wymaga ze zwolenia Głównego Inspektora Ochrony Ârodowiska, stanowiącą załącznik do rozporządzenia.

§2. Traci moc rozporządzenie Ministra Ochrony Ârodowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 kwietnia 1998 r. w sprawie określenia listy odpadów, których przywożenie z zagranicy nie wymaga zezwole nia Głównego Inspektora Ochrony Ârodowiska (Dz. U. Nr 47, poz. 299 i z 2000 r. Nr 20, poz. 251).

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Ârodowiska: S. ˚elichowski 512 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie listy odpadów innych niż niebezpieczne, których przywóz z zagranicy nie wymaga zezwolenia Głównego Inspektora Ochrony Ârodowiska. Dziennik Ustaw Nr 56 — 4115 — Poz. 512 Załącznik do rozporządzenia Ministra Âro dowiska z dnia 5 marca 2002 r. (poz. 512) LISTA ODPADÓW INNYCH NI˚ NIEBEZPIECZNE, KTÓRYCH PRZYWÓZ Z ZAGRANICY NIE WYMAGA ZEZWOLENIA G¸ÓWNEGO INSPEKTORA OCHRONY ÂRODOWISKA Dziennik Ustaw Nr 56 — 4116 — Poz. 512

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2002-05-15
Data wydania: 2002-03-05
Data wejścia w życie: 2002-05-30
Data obowiązywania: 2002-05-30
Data uchylenia: 2004-05-01
Organ wydający: MIN. ŚRODOWISKA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 56 poz. 512