Dz.U. 2002 nr 62 poz. 564

Dziennik Ustaw Nr 62 — 4482 — Poz. 564 564 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewiden cji wydanych i utraconych dowodów osobistych oraz warunków i sposobu ich wnoszenia. Na podstawie art. 44h ust. 10 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 i Nr 110, poz. 118

9) zarządza się, co następuje:

§1. Opłatę za udostępnienie jednostkowych da nych zgromadzonych w zbiorze meldunkowym, zbio rze PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych do wodów osobistych ustala się w wysokości 4% kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, określonego w przepisach odrębnych.

§2. Opłatę za udostępnienie danych do celów ba dawczych, statystycznych, badania opinii publicznej lub rynku ustala się według następującego wzoru: O = K x (A + B) + M gdzie: O — łączna kwota opłaty za udostępnienie danych, K — współczynnik wynoszący: a) 1,0 — do celów badawczych lub statystycz nych, Dziennik Ustaw Nr 62 — 4483 — Poz. 564 b) 1,5 — do celów badania opinii publicznej lub rynku, A — opłata za prace informatyczne: A = 0,5 Ha x Z + 0,5 Hb x Z + 0,75 Hc x Z + 10 Hd x Z + He x Z, B — opłata za prace eksploatacyjne: B = 1,5 Hf x 10 Z + Hg x 10 Z + 1,5 Hh x 10 Z + 0,6 Hi x 10 Z + 0,5 Hj x 10 Z, M — koszt materiałów eksploatacyjnych doliczany w przypadku gdy przekroczy 5% wartości usłu gi, a poszczególne symbole oznaczają: H — ilość godzin przeznaczonych na realizację zada nia: Ha — czas trwania prac projektowych, Hb — czas opracowania dokumentacji programowej, Hc — czas trwania prac analitycznych, Hd — czas opracowania nowego programu, He — czas opracowania programu z gotowych modu łów, Hf — czas wyboru podzbioru z bazy danych, Hg — czas przetwarzania wybranych danych, Hh — czas wykonania tablicy statystycznej, Hi — czas drukowania wykazów z wybranego pod zbioru zawierającego poniżej 300 danych jed nostkowych, Hj — czas drukowania wykazów z wybranego pod zbioru zawierającego powyżej 300 danych jed nostkowych, Z — opłata za udostępnienie jednostkowych da nych, o których mowa w § 1.

§3.

1. Do wniosku o udostępnienie jednostkowych danych dołącza się dowód dokonania opłaty, o której mowa w § 1.

2. Opłatę, o której mowa w § 2, wnosi się w termi nie 14 dni od dnia udostępnienia danych.

§4. Opłata za udostępnianie danych za pomocą urządzeń teletransmisji podmiotom, o których mowa w art. 44h ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, jest po bierana co miesiąc i wynosi n x 100 Z, gdzie: Z — opłata za udostępnienie jednostkowych danych, o której mowa w § 1, n — ilość terminali dialogowych.

§5. Opłaty wnosi się do kasy organu udostępnia jącego dane lub na jego rachunek bankowy.

§6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2002-05-22
Data wydania: 2002-04-30
Data wejścia w życie: 2002-06-06
Data obowiązywania: 2002-06-06
Data uchylenia: 2008-11-15
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 62 poz. 564