Dz.U. 2002 nr 66 poz. 601

Dziennik Ustaw Nr 66 — 4721 — Poz. 601 601 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego. Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz.1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107, z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz. 858, Nr 90, poz. 995, Nr 106, poz. 1150 i Nr 122, poz. 1324 oraz z 2002 r. Nr 19, poz. 185 i Nr 41, poz. 36

5) zarządza się, co następuje:

§1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) siłach zbrojnych — należy przez to rozumieć siły zgodnie z art. I ust. 1 lit. a) Umowy między Pań stwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 21, poz. 257), Dziennik Ustaw Nr 66 — 4722 — Poz. 601

2) personelu cywilnym — należy przez to rozumieć personel zgodnie z art. I ust. 1 lit. b) Umowy mię dzy Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlan tyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, spo rządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r.,

3) Państwie wysyłającym — należy przez to rozumieć Państwo zgodnie z art. I ust. 1 lit. d) Umowy mię dzy Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlan tyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, spo rządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r.,

4) organie wojskowym — należy przez to rozumieć właściwego dowódcę rodzaju sił zbrojnych Rzeczy pospolitej Polskiej lub upoważnionego przez niego dowódcę wojskowej jednostki budżetowej,

5) dowództwie sojuszniczym — należy przez to rozu mieć Dowództwo Sojusznicze zgodnie z art. 1 lit. c) Protokołu dotyczącego statusu międzynarodo wych dowództw wojskowych, ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, spo rządzonego w Paryżu dnia 28 sierpnia 1952 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 64, poz. 746).

§2.

1. Zwrot podatku od towarów i usług, zwanego dalej „podatkiem”, przysługuje organowi wojskowe mu, który nabył na terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej towary i usługi na rzecz sił zbrojnych, przeznaczo ne wyłącznie do użytku tych sił lub ich personelu cywil nego, w tym również do zaopatrzenia ich mess i kan tyn, kiedy siły takie biorą udział we wspólnych działa niach obronnych.

2. Zwrot podatku przysługuje w przypadku, gdy si ły zbrojne w całości dokonały zapłaty należności za na byte towary i usługi.

3. Dokumentem stanowiącym podstawę do obli czenia kwoty podatku podlegającej zwrotowi organowi wojskowemu jest faktura wystawiona przy zakupie to warów lub usług.

§3.

1. Zwrot podatku następuje na wniosek organu wojskowego, zwany dalej „wnioskiem”. Wniosek jest składany do urzędu skarbowego w terminie do 90 dni po zakończeniu pobytu sił zbrojnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wniosek składa się do:

1) Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Âródmie ście — w przypadku zakupów dokonywanych przez dowództwo sojusznicze, organ wojskowy Wojsk Lądowych i organ wojskowy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej,

2) Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni — w przypadku zakupów dokonywanych przez organ wojskowy Marynarki Wojennej — zwanych dalej „urzędem skarbowym”.

3. Wniosek powinien zawierać:

1) kwotę podatku, o której zwrot ubiega się organ woj skowy, z wyszczególnieniem kwot podatku związa nych z nabyciem towarów i usług na poszczegól ne cele, o których mowa w § 2 ust. 1,

2) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot podatku,

3) określenie okresu przebywania sił zbrojnych na te rytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Do wniosku dołącza się:

1) wykaz towarów (usług) przekazanych (świadczo nych) odpłatnie siłom zbrojnym i ich personelowi cywilnemu, zawierający: a) oznaczenie Państwa wysyłającego, b) określenie rodzaju towarów i usług, a w przy padku towarów również ich ilości, c) poświadczenie odbioru towarów i usług, d) wyliczenie kwoty podatku na podstawie faktur nabycia,

2) listę personelu sił zbrojnych oraz personelu cywil nego,

3) oryginały faktur, z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu podatku.

§4.

1. Urząd skarbowy, rozpatrując wniosek o zwrot podatku, jest obowiązany ostemplować pieczęcią urzędu oraz przedziurkować każdą fakturę, z których wynikają kwoty do zwrotu podatku, w celu uniknięcia ponownego ich użycia.

2. Zwrot podatku jest dokonywany przez urząd skarbowy w złotych polskich na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie 90 dni od dnia otrzy mania wniosku o zwrot podatku wraz z dokumentami, o których mowa w § 3 ust. 4.

3. W razie powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących sporządzonego wniosku, urząd skarbowy przekazuje go wraz z dokumentami wymienionymi w § 3 ust. 4 — do zaopiniowania — organowi sprawu jącemu, na podstawie odrębnych przepisów, nadzór nad organem wojskowym.

4. Opinia jest składana do urzędu skarbowego w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku przez organ, o którym mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. W przypadku, o którym mowa w § 5, wniosek jest opiniowany przez Ministra Obrony Narodowej.

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 5, zwrot podatku może nastąpić w terminie późniejszym niż określony w ust. 2 według kwot faktycznie uzna nych.

7. Po dokonaniu zwrotu podatku urząd skarbowy zwraca ostemplowane oraz przedziurkowane faktury wnioskodawcy.

§5.

1. Zwrot podatku przysługuje również dowódz twom sojuszniczym nabywającym towary i usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z poby tem sił zbrojnych, kiedy siły takie biorą udział we wspólnych działaniach obronnych.

2. Przepisy § 2 ust. 3 oraz § 3 i 4 stosuje się odpo wiednio, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

3. W przypadku gdy zwrot podatku jest dokonywa ny na rachunek w kraju innym niż Rzeczpospolita Pol ska, urząd skarbowy nie ponosi kosztów związanych z dokonaniem tego zwrotu.

4. Zwrot podatku, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje, jeśli dotyczy on towarów i usług, objętych zwrotem podatku na podstawie § 2—4.

§6. Zwrot podatku, o którym mowa w § 2—5, nie dotyczy kwot podatku, które zostały zwrócone na pod stawie odrębnych przepisów.

§7.

1. Zwrot podatku, o którym mowa w § 5 ust. 1, przysługuje również w stosunku do tych towarów i usług, które zostały nabyte przed dniem wejścia w ży cie rozporządzenia, nie wcześniej jednak niż przed dniem 1 lutego 2002 r., z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Wniosek o zwrot podatku, o którym mowa w ust. 1, jest składany do urzędu skarbowego w termi nie do 60 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

3. Przepisy § 2 ust. 3, § 3 ust. 2—4, § 4, § 5 ust. 3 oraz § 6 stosuje się odpowiednio.

§8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: M. Belka Dziennik Ustaw Nr 66 — 4723 — Poz. 601

Status prawny: nieobowiązujący – uchylona podstawa prawna
Data ogłoszenia: 2002-05-29
Data wydania: 2002-05-08
Data wejścia w życie: 2002-06-13
Data obowiązywania: 2002-06-13
Data uchylenia: 2004-05-01
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 66 poz. 601