Dz.U. 2002 nr 76 poz. 693

Dziennik Ustaw Nr 76 — 5279 — Poz. 693

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze usta wy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów norma tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 i z 2001 r. Nr 46, poz. 49

9) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu ż oł nierzy (Dz. U. Nr 47, poz. 282), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 28 czerwca 1979 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rze czypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 15, poz. 97),

2) ustawą z dnia 23 marca 1983 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodo wych i ich rodzin (Dz. U. Nr 16, poz. 78),

3) ustawą z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upoważ nień do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 35, poz. 192),

4) ustawą z dnia 25 października 1991 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Pol skiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz niektórych in nych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 491) — ujętych w obwieszczeniu Ministra Obrony Narodo wej z dnia 11 grudnia 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. z 1992 r. Nr 5, poz. 18),

5) ustawą z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzin nych i pielęgnacyjnych (Dz. U. z 1995 r. Nr 4, poz. 17),

6) ustawą z dnia 23 grudnia 1994 r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 34, poz. 163),

7) ustawą z dnia 9 listopada 1995 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 1996 r. Nr 7, poz. 44),

8) ustawą z dnia 8 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w pań stwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektó rych ustaw (Dz. U. Nr 139, poz. 647),

9) ustawą z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. Nr 80, poz. 496), 693 OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uposażeniu żołnierzy. Dziennik Ustaw Nr 76 — 5280 — Poz. 693

10) ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 106, poz. 678), 1

1) ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach admini stracji rządowej (Dz. U. Nr 141, poz. 943 i z 1998 r. Nr 162, poz. 1122), 1

2) ustawą z dnia 4 września 1997 r. o dyscyplinie woj skowej (Dz. U. Nr 141, poz. 944 i Nr 160, poz. 1083), 1

3) ustawą z dnia 7 maja 1999 r. o zmianie ustawy o po wszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o uposażeniu żoł nierzy (Dz. U. Nr 50, poz. 500), 1

4) ustawą z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255), 1

5) ustawą z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o po wszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o odszkodowaniach przysługują cych w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej, usta wy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojsko wych oraz ich rodzin, ustawy o uposażeniu żołnie rzy, ustawy o Policji, ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o zaopatrze niu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funk cjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwo wej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o Służbie Wię ziennej oraz ustawy o Inspekcji Celnej (Dz. U. Nr 81, poz. 877), 1

6) ustawą z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o dyscyplinie wojskowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 85, poz. 925) i zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszcze nia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

1) art. 46—48 i 48 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. Nr 47, poz. 282 i z 1992 r. Nr 5, poz. 18), które stanowią: „Art. 4

6. W ustawie z dnia 30 czerwca 1970 r. o służ bie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 16, poz. 134, z 1972 r. Nr 53, poz. 341 i 342 oraz z 1974 r. Nr 24, poz. 14

2) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 45 dodaje się art. 45a w brzmie niu: «Art. 45a. Minister Obrony Narodowej może ograniczyć uprawnie nia określone w art. 42 i 45 w stosunku do żołnierzy, któ rym udzielono urlopu ze względów służbowych lub innych ważnych przyczyn.»,

2) art. 57 otrzymuje brzmienie: «Art. 5

7. ˚ołnierzom zwolnionym z za wodowej służby wojskowej przysługuje odprawa, uposa żenie przez okres jednego ro ku po zwolnieniu ze służby oraz inne należności związane ze zwolnieniem z tej służby według zasad określonych w przepisach o uposażeniu żołnierzy.» Art. 4

7.

1. Tracą moc:

1) ustawa z dnia 6 czerwca 1958 r. o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. Nr 36, poz. 165, z 1967 r. Nr 44, poz. 220 i z 1972 r. Nr 53, poz. 341),

2) przepisy ustaw: a) z dnia 13 grudnia 1957 r. o służbie wojskowej oficerów Sił Zbrojnych (Dz. U. z 1958 r. Nr 2, poz. 5, z 1963 r. Nr 15, poz. 78 i Nr 50, poz. 277 oraz z 1967 r. Nr 44, poz. 2

20) , b) z dnia 6 czerwca 1958 r. o służbie wojskowej szeregowców i podofi cerów Sił Zbrojnych (Dz. U. Nr 36, poz. 164, z 1959 r. Nr 14, poz. 75, z 1961 r. Nr 6, poz. 39, z 1963 r. Nr 22, poz. 114 i Nr 50, poz. 277 oraz z 1967 r. Nr 44, poz. 2

20) , c) z dnia 29 marca 1963 r. o służbie wojskowej chorążych Sił Zbroj nych (Dz. U. Nr 15, poz. 78 i z 1967 r. Nr 44, poz. 2

20) — utrzymane w mocy przez art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 16, poz. 134, z 1972 r. Nr 53, poz. 341 i 342 oraz z 1974 r. Nr 24, poz. 142),

3) art. 82 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojsko wej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 16, poz. 134, z 1972 r. Nr 53, poz. 341 i 342 oraz z 1974 r. Nr 24, poz. 142).

2. Do czasu wydania przepisów wyko nawczych na podstawie niniejszej usta wy pozostają w mocy przepisy wydane na podstawie ustaw wymienionych w ust. 1. Art. 4

8. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 1975 r.” Dziennik Ustaw Nr 76 — 5281 — Poz. 693 „Art. 48.a)

1. Uprawnienia Ministra Obrony Naro dowej i podległych mu organów, przewidziane w art. 11 ust. 3 i 4, art. 17 ust. 6, art. 20 ust. 2, art. 21 ust. 3 i art. 33 ust. 4, przysługują Mi nistrowi Spraw Wewnętrznych i pod ległym mu organom w stosunku do żołnierzy pełniących służbę w podle głych mu jednostkach oraz członków ich rodzin.

2. Przepisy wykonawcze przewidziane w ustawie, które dotyczą również żoł nierzy jednostek podległych Ministro wi Spraw Wewnętrznych, Minister Obrony Narodowej wydaje w porozu mieniu z Ministrem Spraw Wewnętrz nych. Przepisy dotyczące wyłącznie tych żołnierzy wydaje Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Mi nistrem Obrony Narodowej.”;

2) art. 14 ustawy z dnia 28 czerwca 1979 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Pol skiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 15, poz. 97), który stanowi: „Art. 1

4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 wrze śnia 1979 r.”;

3) art. 8 ustawy z dnia 23 marca 1983 r. o zmianie usta wy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodo wych i ich rodzin (Dz. U. Nr 16, poz. 78), który sta nowi: „Art.

8. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze nia z mocą od dnia 1 stycznia 1983 r.”;

4) art. 80 i 81 ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 35, poz. 192), które stanowią: „Art. 80. Przepisy wykonawcze wydane przed dniem wejścia w życie ustawy na podsta wie upoważnień, o których mowa w art. 1—43 pkt 1 i w art. 44—79, zacho wują moc do czasu wydania przepisów na podstawie upoważnień w brzmieniu okre ślonym ustawą. Art. 8

1. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1989 r.”;

5) art. 15, 17 i 18 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz nie których innych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 491), któ re stanowią: „Art. 1

5. Zachowują moc decyzje wydane w spra wach indywidualnych przez właściwe or gany wojskowe na podstawie dotychcza sowego art. 12 i art. 17 ust. 3 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 5.” „Art. 1

7. Do czasu wydania przepisów wykonaw czych przewidzianych w ustawach zmie nianych niniejszą ustawą, nie dłużej jed nak niż przez okres sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowują moc przepisy dotychczaso we. Art. 1

8. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze nia.”;

6) art. 61 ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych (Dz. U. z 1995 r. Nr 4, poz. 17), który stanowi: „Art. 6

1. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 1995 r., z tym że przepisy art. 13 ust. 3—8 wchodzą w życie z dniem 1 marca 1996 r.”;

7) art. 23 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o kształto waniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 34, poz. 163), który sta nowi: „Art. 2

3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze nia z mocą od dnia 1 stycznia 1995 r.”;

8) art. 9 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej ż ołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 1996 r. Nr 7, poz. 44), który stanowi: „Art.

9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”;

9) art. 6 ustawy z dnia 8 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu środków na wynagrodze nia w państwowej sferze budżetowej oraz o zmia nie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 139, poz. 647), któ ry stanowi: „Art.

6. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 3 lit. b), który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

10) art. 2 ustawy z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie usta wy o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. Nr 80, poz. 496), który stanowi: „Art.

2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze nia z mocą od dnia 1 lipca 1997 r.”; 1

1) art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypo spolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 106, poz. 678), który stanowi: „Art.

6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 1

2) art. 97 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. Nr 141, poz. 943 i z 1998 r. Nr 162, poz. 1122), który stanowi: „Art. 9

7. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwiet nia 1999 r.”; ———————— a) Numeracja tego artykułu ustalona przez tekst jednolity ustawy o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. z 1992 r. Nr 5, poz. 18). Jednostki wojskowe podległe ministrowi właści wemu do spraw wewnętrznych uległy likwidacji z dniem 31 grudnia 2001 r., zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 16 mar ca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 27, poz. 298), która weszła w życie z dniem 30 marca 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 76 — 5282 — Poz. 693 1

3) art. 131 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o dyscy plinie wojskowej (Dz. U. Nr 141, poz. 944 i Nr 160, poz. 1083), który stanowi: „Art. 13

1. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 wrze śnia 1998 r.”; 1

4) art. 5—7 ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rze czypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o upo sażeniu żołnierzy (Dz. U. Nr 50, poz. 500), które sta nowią: „Art.

5. Przepis art. 2 pkt 16 stosuje się do osób po wołanych do zasadniczej służby wojsko wej, w tym również pełnionej ochotniczo, oraz powołanych do nadterminowej zasad niczej służby wojskowej albo na przeszko lenie wojskowe po dniu wejścia w życie ustawy. Art.

6. Do czasu wydania przepisów wykonaw czych przewidzianych w ustawie, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie, zachowują moc przepisy dotychczasowe, o ile nie są sprzeczne z jej przepisami. Art.

7. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1999 r.”; 1

5) art. 32 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształto waniu wynagrodzeń w państwowej sferze budże towej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255), który stanowi: „Art. 3

2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2000 r.”; 1

6) art. 15 i 16 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rze czypospolitej Polskiej, ustawy o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozo stających w związku ze służbą w Milicji Obywatel skiej, ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o uposażeniu żołnierzy, ustawy o Policji, ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodo wych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu eme rytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o Służbie Więziennej oraz ustawy o Inspekcji Cel nej (Dz. U. Nr 81, poz. 877), które stanowią: „Art. 1

5. Akty wydane na podstawie upoważnień ustawowych zmienianych niniejszą usta wą zachowują moc do czasu ich zastąpie nia przez akty wydane na podstawie ni niejszej ustawy. Art. 1

6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 mie sięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 11, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 1

7) art. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie usta wy o dyscyplinie wojskowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 85, poz. 925), który stanowi: „Art.

10. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2002 r.” Marszałek Sejmu: M. Borowski Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2002 r. (poz. 693) USTAWA z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

1.

1. ˚ołnierze w czynnej służbie wojskowej otrzymują uposażenie i inne należności pieniężne we dług zasad określonych w ustawie.

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) żołnierzach zawodowych bez bliższego określenia — rozumie się przez to żołnierzy pełniących, w myśl odrębnych ustaw, czynną służbę wojskową jako służbę stałą lub służbę kontraktową,

2) zawodowej służbie wojskowej bez bliższego okre ślenia — rozumie się przez to czynną służbę woj skową pełnioną jako służbę stałą lub służbę kon traktową. Dziennik Ustaw Nr 76 — 5283 — Poz. 693 Art.

2. 1.

1) Uposażenie żołnierzy składa się z uposa żenia zasadniczego i dodatków.

2. Inne należności pieniężne obejmują:

1) zasiłek na zagospodarowanie w związku z powoła niem do zawodowej służby wojskowej, 2)

2) zasiłki na utrzymanie członków rodziny, określone w przepisach o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, 3)

3) nagrody roczne i zapomogi, 3a)

4) nagrody pieniężne w formie wyróżnienia, okre ślone w przepisach o dyscyplinie wojskowej,

4) nagrody jubileuszowe,

5) należności za podróże i przeniesienia służbowe, 5a)

5) gratyfikację urlopową,

6) należności w związku ze zwolnieniem ze służby wojskowej,

7) należności pośmiertne. 3.

6) Przeciętne uposażenie żołnierzy stanowi wielo krotność kwoty bazowej, której wysokość ustaloną we dług odrębnych zasad określa ustawa budżetowa. 4.

6) Wielokrotność kwoty bazowej, o której mowa w ust. 3, określa Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w drodze rozporządzenia. 5.

7) Przez żołnierzy, o których mowa w ust. 3, rozu mie się ż ołnierzy pełniących zawodową służbę wojsko wą, jako służbę stałą lub służbę kontraktową, oraz żoł nierzy pełniących nadterminową zasadniczą służbę wojskową. Art.

3.

1. Z tytułu pełnienia służby wojskowej żoł nierz otrzymuje tylko jedno uposażenie określone w ustawie. 2.

8) Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, wysokość oraz szczegółowe warunki i tryb wypłaty wynagrodzenia za wykonywanie czyn ności zleconych wykraczających poza zwykłe obowiąz ki służbowe żołnierzy. Rozporządzenie powinno w szczególności określić czynności zlecone wykracza jące poza zwykłe obowiązki służbowe żołnierzy upraw niające do dodatkowego wynagrodzenia, maksymalne stawki dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie czynności zleconych, szczegółowe warunki i tryb przy znawania oraz wypłacania dodatkowego wynagrodze nia, a także terminy jego płatności. Art.

4. 1.

9) ˚ołnierzom mogą być przyznawane na grody roczne i zapomogi. 1a.

10) Zapomogi mogą być przyznane żołnierzom w przypadku zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci członka rodziny oraz innych zdarzeń powodujących istotne pogorszenie wa runków materialnych, a także w celu częściowego po krycia kosztów wypoczynku oraz pobytu w placówkach rehabilitacyjno–szkoleniowych i opiekuńczych żołnie rzy i członków ich rodzin. 2.1

1) Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia spo łecznego i ministrem właściwym do spraw pracy, okre śli, w drodze rozporządzenia, zasady tworzenia i wyso kość funduszów na nagrody i zapomogi, ze wskaza niem źródeł ich finansowania. Art.

5. 1.1

2) ˚ołnierzom zawodowym przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości:

1) po 20 latach służby — 75%,

2) po 25 latach służby — 100%, ————————

1) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. Nr 50, poz. 500), któ ra weszła w życie z dniem 1 lipca 1999 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 1 lit. b) tiret pierw sze ustawy, o której mowa w przypisie 1.

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 1 lit. b) tiret drugie ustawy, o której mowa w przypisie 1.

4) Dodany przez art. 2 pkt 1 lit. b) tiret trzecie ustawy, o której mowa w przypisie 1.

5) Dodany przez art. 2 pkt 1 lit. b) tiret czwarte ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1.

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 11 ustawy z dnia 23 grud nia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.

7) Dodany przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu środków na wynagro dzenia w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 139, poz. 647), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1997 r. ————————

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 2 ustawy, o której mowa w przypisie 1.

9) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 1.

10) Dodany przez art. 2 pkt 3 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 1

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiąz ku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o odszkodo waniach przysługujących w razie wypadków i chorób po zostających w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej, ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojsko wych oraz ich rodzin, ustawy o uposażeniu ż ołnierzy, usta wy o Policji, ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o kontroli skarbo wej, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawo dowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytal nym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, usta wy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol skiej, ustawy o Służbie Więziennej oraz ustawy o Inspek cji Celnej (Dz. U. Nr 81, poz. 877), która weszła w życie z dniem 8 listopada 2001 r. 1

2) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 39 pkt 1 ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych (Dz. U. z 1995 r. Nr 4, poz. 17), która weszła w życie z dniem 1 marca 1995 r. Dziennik Ustaw Nr 76 — 5284 — Poz. 693

3) po 30 latach służby — 150%,

4) po 35 latach służby — 200%,

5) po 40 latach służby — 300% — miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z do datkami o charakterze stałym.

2. Do stażu służby uprawniającego do nagrody ju bileuszowej zalicza się okresy wysługi lat przyjęte dla ustalania wysokości uposażenia żołnierza zawodo wego według stopnia wojskowego oraz inne okresy, od których zależy nabycie przez pracowników prawa do nagrody jubileuszowej, określone przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej1

3) na podstawie Kodeksu pracy. 3.1

4) Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb oraz spo sób obliczania i wypłacania nagród jubileuszowych, a także inne okresy służby lub pracy uprawniające do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej. Art. 6.1

5) Minister Obrony Narodowej w porozu mieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania należności żołnierzom odbywają cym podróż służbową oraz przeniesionym na inne miejsce służbowe. Rozporządzenie powinno w szcze gólności określić:

1) treść i zakres pojęcia podróży służbowej oraz prze niesienia służbowego żołnierza,

2) rodzaj i wysokość należności z tytułu podróży służ bowej,

3) rodzaj środka transportu odpowiedniego do odby cia podróży służbowej,

4) rodzaj i wysokość należności z tytułu przeniesienia służbowego,

5) warunki uzasadniające wypłatę należności z tytułu przeniesienia służbowego,

6) kompetencje organów wojskowych w sprawach ustalania i wypłacania należności z tytułu podróży służbowych i przeniesienia służbowego żołnierzy. Art.

7.

1. Prawo do uposażenia powstaje z dniem stawienia się żołnierza do pełnienia służby w określo nym miejscu.

2. Zmiana wysokości uposażenia następuje z dniem powstania okoliczności uzasadniających tę zmianę.

3. Jeżeli prawo do uposażenia powstało lub zmia na wysokości uposażenia nastąpiła w określonym dniu miesiąca kalendarzowego, uposażenie za każdy na stępny dzień do końca tego miesiąca oblicza się w wy sokości 1/30 części miesięcznego uposażenia. Art.

8.

1. Prawo do uposażenia wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym żołnierz:

1) został zwolniony z czynnej służby wojskowej,

2) zmarł lub zaginął,

3) otrzymał urlop bez prawa do uposażenia.

2. Prawo do uposażenia ż ołnierzy zwolnionych z za wodowej służby wojskowej wygasa po upływie roku od zwolnienia ze służby, z zastrzeżeniem przepisów art. 18.

3. Przepis ust. 1 pkt 1 nie dotyczy żołnierzy powoła nych do odbycia czynnej służby wojskowej na okres nieprzekraczający trzech miesięcy. ˚ołnierze ci tracą prawo do uposażenia z dniem zwolnienia z czynnej służby wojskowej. Art.

9.

1. Roszczenia z tytułu prawa do uposażenia i innych należności pieniężnych ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat od dnia, w którym roszczenie sta ło się wymagalne.

2. Organ wojskowy właściwy do rozpatrywania roszczeń może nie uwzględnić upływu przedawnienia, jeżeli opóźnienie w dochodzeniu roszczenia jest uspra wiedliwione wyjątkowymi okolicznościami.

3. Bieg przedawnienia przerywa:

1) każda czynność przed organem wojskowym właści wym do rozpatrywania roszczeń, przedsięwzięta bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia al bo zaspokojenia roszczenia,

2) uznanie roszczenia. 3a.1

6) W razie zwłoki w wypłacie uposażenia i in nych należności pieniężnych żołnierzowi przysługują odsetki ustawowe.

4. Od decyzji wydanych przez organy wojskowe w sprawach określonych w ust. 1 żołnierz może wnieść, w terminie siedmiu dni od daty doręczenia mu decyzji, odwołanie do organu wojskowego wyższego stopnia, a także skargę do sądu administracyjnego — na zasadach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego. ———————— 1

3) Obecnie: ministra właściwego do spraw pracy, zgodnie z art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 16 i art. 21 ustawy z dnia 4 wrze śnia 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 928, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr 70, poz. 816, Nr 73, poz. 852, Nr 109, poz. 1158 i Nr 122, poz. 1314 i 1321, z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 5, poz. 43 i 44, Nr 42, poz. 475, Nr 63, poz. 634, Nr 73, poz. 761, Nr 76, poz. 811, Nr 87, poz. 954, Nr 102, poz. 1116, Nr 113, poz. 1207, Nr 115, poz. 1229, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 126, poz. 1382, Nr 129, poz. 1441, Nr 130, poz. 1450 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 71, poz. 655 i Nr 74, poz. 676), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 1999 r. 1

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 4 ustawy, o której mowa w przypisie 1. 1

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 5 ustawy, o której mowa w przypisie 1. ———————— 1

6) Dodany przez art. 2 pkt 6 ustawy, o której mowa w przypi sie 1. Dziennik Ustaw Nr 76 — 5285 — Poz. 693

5. Minister Obrony Narodowej określa, w drodze rozporządzenia, organy wojskowe i organy wojskowe wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowa nia administracyjnego, właściwe w sprawach określo nych w ust. 1. Art.

10. Uposażenie i inne należności pieniężne po brane przez żołnierza, przysługujące mu według zasad obowiązujących w dniu wypłaty, nie podlegają zwroto wi, jeżeli dalsze przepisy nie stanowią inaczej. Rozdział 2 Uposażenie i inne należności pieniężne żołnierzy za wodowych Art. 1

1.

1. Uposażenie zasadnicze żołnierza zawo dowego obejmuje:

1) uposażenie według stopnia wojskowego,

2) uposażenie według stanowiska służbowego. 2.1

7) Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w dro dze rozporządzenia, stawki uposażenia zasadniczego według:

1) stopnia wojskowego — z uwzględnieniem wysługi lat,

2) stanowiska służbowego — dla stanowisk podsta wowych. 3.1

7) Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

1) stawki uposażenia zasadniczego według stanowi ska służbowego dla pozostałych stanowisk służbo wych w granicach stawek określonych dla stano wisk podstawowych,

2) grupy uposażenia odpowiednie dla stawek uposa żenia zasadniczego według stanowiska służbowe go. 4.1

7) Stanowiska służbowe żołnierzy zawodowych są zaliczane do odpowiednich grup uposażenia w za leżności od rangi stanowiska, zakresu wykonywanych zadań służbowych, ponoszonej odpowiedzialności i wymaganych kwalifikacji. Art. 1

2.

1. Do wysługi lat, od której uzależniona jest wysokość uposażenia według stopnia wojskowego, zalicza się czynną służbę wojskową. 2.1

8) Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, inne okresy służby lub pracy wykony wanej przed powołaniem żołnierza do czynnej służby wojskowej zaliczane do wysługi lat, o której mowa w ust. 1, oraz szczegółowe warunki i tryb postępowa nia przy zaliczaniu tych okresów.

3. Oficerom powołanym do zawodowej służby woj skowej, którzy ukończyli studia w szkole wyższej, zali cza się do wysługi lat, o której mowa w ust. 1, również okres tych studiów, nie dłuższy jednak od programo wego czasu trwania studiów w odpowiedniej wyższej szkole wojskowej. Art. 1

3.

1. ˚ołnierz zawodowy wyznaczony na sta nowisko służbowe zaszeregowane do niższej grupy uposażenia zachowuje stawkę dotychczasową do cza su uzyskania wyższej stawki uposażenia według stano wiska służbowego. 2.1

9) Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

1) przypadki, w których żołnierzowi zawodowemu przeniesionemu na inne stanowisko służbowe mo że być zachowane uposażenie według grupy upo sażenia przysługującej na uprzednio zajmowanym stanowisku służbowym lub według grupy pośred niej,

2) okres, przez jaki może być zachowana wyższa gru pa uposażenia,

3) kompetencje organów wojskowych w sprawach za chowania uposażenia.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do ż ołnierzy, którzy zostali wyznaczeni na stanowiska służbowe zaszerego wane do niższej grupy uposażenia:

1) w okresie próbnym, 2)

20) w razie otrzymania miernej albo niedostatecznej ogólnej oceny w opinii służbowej, 3)2

1) na podstawie prawomocnego orzeczenia o uka raniu karą dyscyplinarną wyznaczenia na niższe stanowisko służbowe, wydanego w postępowaniu dyscyplinarnym,

4) wskutek obniżenia stopnia wojskowego. Art. 1

4.

1. ˚ołnierze zawodowi odbywający studia lub naukę w szkołach albo na kursach otrzymują upo sażenie według stanowiska służbowego zajmowanego przed skierowaniem do szkoły lub na kurs.

2. ˚ołnierze powołani do zawodowej służby wojsko wej w czasie odbywania studiów w wyższej szkole woj skowej oraz żołnierze powołani do tej służby z rezerwy otrzymują, do czasu wyznaczenia na stanowiska służbo we, uposażenie według stanowiska służbowego w staw ce typowej dla posiadanego stopnia wojskowego. ———————— 1

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 7 ustawy, o której mowa w przypisie 1. 1

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 8 ustawy, o której mowa w przypisie 1. ———————— 1

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 9 ustawy, o której mowa w przypisie 1.

20) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 ustawy z dnia 9 listo pada 1995 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej ż ołnie rzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 1996 r. Nr 7, poz. 44), która weszła w życie z dniem 24 lu tego 1996 r. 2

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 123 pkt 1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. Nr 141, poz. 944 i Nr 160, poz.1083), która weszła w życie z dniem 1 września 1998 r. Dziennik Ustaw Nr 76 — 5286 — Poz. 693 3.2

2) Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, stawki uposażenia według stanowiska służbowego typowe dla stopni wojskowych, uwzględ niając, iż wysokość stawki uposażenia żołnierza powo ływanego do zawodowej służby wojskowej, w zależno ści od posiadanego stopnia wojskowego, powinna sta nowić część najniższej stawki uposażenia zasadnicze go według stanowiska służbowego żołnierza zawodo wego wyznaczonego na stanowisko służbowe o odpo wiednim stopniu etatowym. Art. 1

5. 1.2

3) ˚ołnierze zawodowi otrzymują dodat ki do uposażenia: kwalifikacyjny, specjalny oraz dodat ki uzasadnione szczególnymi właściwościami lub wa runkami służby wojskowej albo miejscem pełnienia służby.

2. (skreślony).24) Art. 15a.2

5)

1. ˚ołnierzowi zawodowemu oraz jego małżonkowi i dzieciom przysługuje raz w roku prawo do gratyfikacji urlopowej.

2. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w dro dze rozporządzenia, wysokość gratyfikacji urlopowej, szczegółowe warunki, tryb i terminy jej wypłacania, a także organy właściwe w tych sprawach. Art. 1

6. 1.2

6) ˚ołnierzom powołanym do zawodo wej służby wojskowej przysługuje zasiłek na zagospo darowanie po objęciu stanowiska służbowego, nie wcześniej jednak niż po upływie okresu próbnego, je żeli żołnierz pozostaje nadal w tej służbie.

2. Zasiłek na zagospodarowanie przysługuje w wy sokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym. Art. 1

7.

1. ˚ołnierzom zwolnionym z zawodowej służby wojskowej pełnionej jako służba stała przysłu guje odprawa w wysokości trzymiesięcznego uposaże nia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze sta łym, należnego na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym.

2. Wysokość odprawy ulega zwiększeniu o 20% miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodat kami o charakterze stałym za każdy pełny rok wysługi ponad dziesięć lat nieprzerwanej zawodowej służby wojskowej pełnionej jako służba stała — aż do wysoko ści sześciomiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym. Okres służby przekraczający sześć miesięcy liczy się jako pełny rok.

3. Do okresu nieprzerwanej zawodowej służby woj skowej w rozumieniu ust. 2 zalicza się:

1) nadterminową zasadniczą służbę wojskową,

2) okresową służbę wojskową,

3) czynną służbę wojskową pełnioną jako służba kon traktowa — jeżeli ze służby tej żołnierz został powołany bezpo średnio do zawodowej służby wojskowej pełnionej jako służba stała i nie otrzymał odprawy z tytułu po przednio pełnionej służby.

4. Do okresu nieprzerwanej zawodowej służby woj skowej w rozumieniu ust. 2 nie zalicza się okresów od bywania kary pozbawienia wolności (aresztu wojsko wego) oraz tymczasowego aresztowania, chyba że żoł nierz został uniewinniony lub postępowanie karne zo stało umorzone. 5.2

7) ˚ołnierzom zwolnionym z czynnej służby woj skowej pełnionej jako służba stała w wyniku wypowie dzenia przez nich stosunku służbowego w okresie służ by obowiązkowej oraz ż ołnierzom zwolnionym ze służ by wskutek prawomocnego wymierzenia kary sądowej lub dyscyplinarnej usunięcia z tej służby albo ukarania przez organ właściwego samorządu zawodowego karą zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania za wodu (specjalności zawodowej) przysługuje 50% od prawy.

6. Odprawa nie przysługuje ż ołnierzowi zwolnione mu z zawodowej służby wojskowej pełnionej jako służ ba stała wskutek utraty stopnia wojskowego albo ska zania na karę pozbawienia wolności (aresztu wojsko wego). Właściwy organ wojskowy może ze względu na szczególne okoliczności przyznać temu żołnierzowi al bo jego rodzinie do 50% odprawy.

7. ˚ołnierzom pełniącym zawodową służbę woj skową jako służbę stałą w okresie próbnym, w razie zwolnienia z tej służby, przysługuje odprawa w wyso kości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym. Odpra wa przysługuje tylko w razie zwolnienia ze służby z po wodu stwierdzenia w opinii służbowej braku kwalifika cji do służby zawodowej, ustalenia przez wojskową ko misję lekarską niezdolności do tej służby albo niepeł nienia obowiązków służbowych wskutek choroby trwającej co najmniej sześć miesięcy. Art. 1

8.

1. ˚ołnierzom zwolnionym z zawodowej służby wojskowej pełnionej jako służba stała, niezależ nie od odprawy, przysługują następujące należności pieniężne: 1)2

8) co miesiąc przez okres roku po zwolnieniu ze służby uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami ———————— 2

2) Dodany przez art. 4 pkt 2 ustawy, o której mowa w przypi sie 11. 2

3) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 39 pkt 2 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 12. 2

4) Przez art. 2 pkt 10 ustawy, o której mowa w przypisie 1. 2

5) Dodany przez art. 2 pkt 11 ustawy, o której mowa w przy pisie 1. 2

6) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 2 pkt 12 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. ———————— 2

7) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 123 pkt 2 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 21. 2

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 39 pkt 3 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 12. Dziennik Ustaw Nr 76 — 5287 — Poz. 693 o charakterze stałym, należne na ostatnio zajmo wanym stanowisku służbowym,

2) ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy nie wykorzystany w roku zwolnienia ze służby oraz za urlopy zaległe,

3) zryczałtowany ekwiwalent pieniężny za niewyko rzystany w roku zwolnienia ze służby przejazd na koszt wojska, przewidziany w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,

4) zwrot kosztów jednorazowego przejazdu żołnie rza i członków jego rodziny oraz kosztów przewo zu urządzenia domowego do obranego przez żoł nierza miejsca zamieszkania w kraju — według zasad przewidzianych przy przeniesieniach służ bowych. 2.2

7) Należności określone w ust. 1 pkt 1 i 4 oraz przypadające za rok, w którym następuje zwolnienie ze służby, należności określone w ust. 1 pkt 2 i 3 nie przy sługują ż ołnierzom zwolnionym ze służby wskutek pra womocnego wymierzenia kary sądowej lub dyscypli narnej usunięcia z tej służby albo ukarania przez organ właściwego samorządu zawodowego karą zawiesze nia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu (specjalności zawodowej), utraty stopnia wojskowego albo skazania na karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego).

3. Uposażenie określone w ust. 1 pkt 1 nie przysłu guje także żołnierzom, którzy zostali zwolnieni z czyn nej służby wojskowej pełnionej jako służba stała w okresie próbnym lub wskutek wypowiedzenia przez nich stosunku służbowego w okresie służby obowiąz kowej.

4. W razie zbiegu uprawnień do uposażenia okre ślonego w ust. 1 pkt 1 i zaopatrzenia emerytalnego, ż oł nierzowi przysługuje — według jego wyboru — tylko jedno z tych świadczeń.

5. ˚ołnierz, który nie posiada uprawnień do zaopa trzenia emerytalnego lub zamiast tego zaopatrzenia wybrał uposażenie określone w ust. 1 pkt 1, może po brać uposażenie za cały należny okres jednorazowo z góry. Art. 1

9. ˚ołnierzom zwolnionym z czynnej służby wojskowej pełnionej jako służba kontraktowa przysłu guje odprawa w wysokości jednomiesięcznego uposa żenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego na ostatnio zajmowanym stanowi sku służbowym, oraz należności określone w art. 18 ust. 1 pkt 2 i

3. Przepisy art. 17 ust. 5 i 6 i art. 18 ust. 2 stosuje się odpowiednio. Art.

20.

1. Osobie, która pokryła koszty pogrzebu żołnierza zawodowego, przysługuje zasiłek pogrzebo wy:

1) małżonkowi, dzieciom, wnukom, rodzeństwu lub rodzicom albo innej osobie, która prowadziła z tym żołnierzem wspólne gospodarstwo domowe — w wysokości trzymiesięcznego uposażenia zasad niczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, na leżnego żołnierzowi na ostatnio zajmowanym sta nowisku służbowym,

2) innej osobie — w wysokości kosztów rzeczywiście poniesionych, nie większej jednak niż określona w pkt 1.

2. W razie śmierci żołnierza podczas lub w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych właściwy organ wojskowy może zezwolić na pokrycie kosztów pogrzebu żołnierza przez wojsko. Małżonkowi, który w dniu śmierci żołnierza pozostawał z nim we wspól ności małżeńskiej, a w razie jego braku — kolejno in nym osobom wymienionym w ust. 1 pkt 1, przysługu je wtedy połowa zasiłku pogrzebowego.

3. Osobie, która pokryła koszty pogrzebu członka rodziny żołnierza, przysługuje zasiłek pogrzebowy:

1) ż ołnierzowi — w wysokości dwumiesięcznego upo sażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakte rze stałym, należnego mu na ostatnio zajmowa nym stanowisku służbowym,

2) innej osobie — w wysokości kosztów rzeczywiście poniesionych, nie większej jednak niż określona w pkt 1. 3a.2

9) Zasiłek pogrzebowy, o którym mowa w ust. 3, wypłaca się na następujących członków rodziny ż ołnie rza zawodowego:

1) małżonka albo byłego małżonka żołnierza zawodo wego, wobec którego w dniu śmierci żołnierz był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych,

2) dzieci własne żołnierza, dzieci jego małżonka, dzie ci przysposobione i przyjęte na wychowanie, w tym w ramach rodziny zastępczej, albo inne dzie ci, których opiekunem prawnym został ustanowio ny żołnierz lub jego małżonek,

3) rodziców i byłych prawnych opiekunów żołnierza zawodowego albo jego małżonka. 3b.2

9) Minister Obrony Narodowej określi, w dro dze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb wypła cania zasiłków pogrzebowych z tytułu śmierci człon ków rodziny żołnierza zawodowego, wymienionych w ust. 3a, z uwzględnieniem sposobu dokumentowa nia uprawnień do tych zasiłków oraz wskazaniem do kumentów stanowiących podstawę wypłaty zasiłków.

4. W razie zbiegu prawa do zasiłku pogrzebowego z prawem do takiego zasiłku przewidzianego w przepi sach o ubezpieczeniu społecznym lub innych przepi sach szczególnych przysługuje zasiłek wyższy, a jeżeli uprawniony pobrał zasiłek niższy — odpowiednie wy równanie. Art. 2

1.

1. W razie śmierci żołnierza zawodowego pozostałej po nim rodzinie przysługują niezależnie od ———————— 2

9) Dodany przez art. 4 pkt 3 ustawy, o której mowa w przypi sie 11. Dziennik Ustaw Nr 76 — 5288 — Poz. 693 zasiłku pogrzebowego odprawa pieniężna w wysoko ści określonej w art. 17 ust. 1 i 2 lub 7 albo w art. 19 oraz inne należności przewidziane w art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3.

2. Należności wymienione w ust. 1 przysługują małżonkowi, który w dniu śmierci ż ołnierza pozostawał z nim we wspólności małżeńskiej, a w razie braku mał żonka — dzieciom, wnukom, rodzeństwu i rodzicom, jeżeli w dniu śmierci ż ołnierza spełniali warunki wyma gane do uzyskania renty rodzinnej, określone w przepi sach o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodo wych i ich rodzin.

3. Właściwy organ wojskowy może przyznać należ ności wymienione w ust. 1 w razie zaginięcia żołnierza zawodowego. Art. 2

2. ˚ołnierze zawodowi wyznaczeni do pełnie nia służby na stanowiskach służbowych w jednostkach organizacyjnych poza Ministerstwem Obrony Narodo wej otrzymują uposażenie i inne należności pieniężne według zasad określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia. Art. 2

3. ˚ołnierze pełniący zawodową służbę woj skową jako służbę stałą, przeniesieni w stan nieczynny, otrzymują — w przypadkach określonych w ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych — uposa żenie i inne należności pieniężne w wysokości 75% uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakte rze stałym, należnego na ostatnio zajmowanym stano wisku służbowym. Art. 2

4. ˚ołnierzom zawodowym przeniesionym w stan nieczynny, którzy nie otrzymują z wojska uposa żenia i innych należności pieniężnych oraz świadczeń w naturze, oraz ich rodzinom przysługują należności pieniężne określone w art. 17—21. Art. 25.30) ˚ołnierze wyznaczeni do pełnienia służ by poza granicami Państwa otrzymują uposażenie i in ne należności pieniężne według zasad określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia, z za strzeżeniem art. 24 i 35. Art. 2

6.

1. Należności określone w art. 17—21, przy sługujące żołnierzom, o których mowa w art. 23—25, albo ich rodzinom, wypłaca się w wysokości ustalonej z uwzględnieniem uposażenia należnego żołnierzowi na stanowisku służbowym zajmowanym ostatnio w wojsku lub przed skierowaniem do służby za grani cą, według stawek obowiązujących w dniu zwolnienia żołnierza z zawodowej służby wojskowej albo w dniu jego śmierci.

2. W razie zbiegu uprawnień do należności, o któ rych mowa w ust. 1, z uprawnieniami do takich należ ności przewidzianych w innych przepisach przysługuje prawo wyboru tych należności. Rozdział 3 Uposażenie i inne należności pieniężne żołnierzy nie zawodowych Art. 2

7.

1. ˚ołnierzom służby okresowej przysługu ją uposażenie i inne należności pieniężne według za sad określonych w art. 11—13, 14 ust. 2, art. 15, 22 i 25.

2. ˚ołnierzowi zwolnionemu z okresowej służby wojskowej przysługuje odprawa w wysokości:

1) 50% miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym, je żeli służbę okresową odbywał co najmniej sześć miesięcy,

2) 100% uposażenia określonego w pkt 1, jeżeli: a) służbę odbywał co najmniej dwanaście miesię cy albo b) został zwolniony ze służby ze względu na stan zdrowia przed jej odbyciem.

3. Odprawa nie przysługuje żołnierzom zwolnio nym z okresowej służby wojskowej wskutek skazania na karę pozbawienia wolności, w tym również na karę aresztu wojskowego lub utraty stopnia wojskowego, albo wskutek zastosowania tymczasowego aresztowa nia, chyba że postępowanie karne zostało umorzone lub żołnierz został uniewinniony. Art. 2

8.

1. Osobie, która pokryła koszty pogrzebu żołnierza służby okresowej, przysługuje zasiłek pogrze bowy w wysokości i według zasad określonych w art. 20 ust.

1. Przepis art. 20 ust. 2—4 stosuje się od powiednio.

2. W razie śmierci ż ołnierza służby okresowej pozo stałej po nim rodzinie przysługuje niezależnie od zasił ku pogrzebowego odprawa w wysokości jednomie sięcznego uposażenia, a jeżeli śmierć żołnierza pozo staje w związku ze służbą wojskową — w wysokości trzymiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z do datkami o charakterze stałym, należnego żołnierzowi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym. Przepis art. 21 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

3. W razie zbiegu prawa do odprawy określonej w ust. 2 z prawem do odprawy pośmiertnej przewi dzianej w odrębnych przepisach, przysługuje odprawa wyższa, a jeżeli uprawniony pobrał odprawę niższą — odpowiednie wyrównanie. Art. 2

9. (skreślony).31) Art. 30.

1. ˚ołnierzom odbywającym zasadniczą służbę wojskową lub przeszkolenie wojskowe przysłu guje uposażenie zasadnicze według stopnia wojsko wego.

2. ˚ołnierzom pełniącym czynną służbę wojskową jako służbę kandydacką przysługuje uposażenie zasad ———————— 30) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 2 pkt 13 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. ———————— 3

1) Przez art. 4 pkt 4 ustawy, o której mowa w przypisie 11. Dziennik Ustaw Nr 76 — 5289 — Poz. 693 nicze w wysokości uzależnionej od roku nauki i stopnia wojskowego.

3. Wysokość uposażenia kandydatów na żołnierzy zawodowych, odbywających naukę w szkole chorą żych lub podoficerskiej szkole zawodowej, może być uzależniona tylko od stopnia wojskowego. 4.3

2) ˚ołnierzom, o których mowa w ust. 1 i 2, mo gą być przyznane do uposażenia dodatki: funkcyjny, kwalifikacyjny oraz dodatki uzasadnione szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej. Art. 3

1.

1. ˚ołnierzom rezerwy odbywającym ćwi czenia wojskowe przysługuje za każdy dzień trwania ćwiczeń uposażenie zasadnicze według stopnia woj skowego.

2. ˚ołnierzom, o których mowa w ust. 1, wyznaczo nym na stanowiska służbowe przewidziane w etatach dla podoficerów lub żołnierzy zawodowych, dowódca jednostki wojskowej przyznaje dodatek funkcyjny w wysokości nieprzekraczającej 15% uposażenia za sadniczego przysługującego żołnierzowi według stop nia wojskowego. 2a.3

3) ˚ołnierzom, o których mowa w ust. 1, mogą być przyznawane dodatki do uposażenia, uzasadnione szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej, przewidziane dla żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową.

3. (skreślony).34)

4. Pobieranie uposażenia, o którym mowa w ust. 1, powoduje zawieszenie na ten czas prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

5. (skreślony).35) Art. 32.3

6)

1. Osobom, które odbyły zasadniczą służ bę wojskową albo przeszkolenie wojskowe, przysługu je, z zastrzeżeniem ust. 2—6, odprawa w związku ze zwolnieniem z czynnej służby wojskowej w wysokości najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, określonego przez ministra właściwego do spraw pra cy na podstawie Kodeksu pracy.

2. ˚ołnierzom powołanym do nadterminowej za sadniczej służby wojskowej wypłaca się odprawę, o której mowa w ust. 1, w związku ze zwolnieniem z tej służby, w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnych ż ołnierzowi na ostatnio zajmowanym stano wisku służbowym.

3. Odprawa, o której mowa w ust. 1, przysługuje również osobom zwolnionym ze względu na stan zdro wia z zasadniczej służby wojskowej lub z przeszkolenia wojskowego przed odbyciem ustalonego okresu służ by lub przeszkolenia wojskowego, z tym że osobom zwolnionym przed upływem jednej czwartej ustalone go czasu odbywania służby lub przeszkolenia wojsko wego przysługuje odprawa w wysokości 25% kwoty określonej w ust. 1.

4. Osobom zwolnionym z zasadniczej służby woj skowej lub przeszkolenia wojskowego przed odbyciem ustalonego okresu służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego z przyczyn innych niż wymienione w ust. 3 odprawę, o której mowa w ust. 1, wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu odbytej służ by, z tym że rozpoczęty miesiąc służby traktuje się jako pełny miesiąc.

5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do osób odbywających zasadniczą służbę wojskową w kilku okresach.

6. Odprawa nie przysługuje osobom, które bezpo średnio po odbyciu zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego zostały powołane do zawo dowej służby wojskowej lub do służby kandydackiej. Art. 32a.3

7) ˚ołnierzom zwolnionym z nadtermino wej zasadniczej służby wojskowej, którzy w okresie od bywania czynnej służby wojskowej z przyczyn loso wych nie wykorzystali w roku zwolnienia ze służby przysługującego im urlopu wypoczynkowego, wypła ca się zryczałtowany ekwiwalent pieniężny za każdy dzień niewykorzystanego urlopu. Podstawę wymiaru tego ekwiwalentu stanowi 1/30 najniższego wynagro dzenia miesięcznego za pracę pracowników, określo nego przez ministra właściwego do spraw pracy na podstawie Kodeksu pracy. Art. 3

3.

1. W razie śmierci żołnierza, o którym mo wa w art. 30 i 31, koszty pogrzebu pokrywa wojsko. 2.3

8) Rodzinie zmarłego żołnierza przysługuje jed norazowa odprawa w wysokości jednomiesięcznego uposażenia, a jeżeli śmierć żołnierza pozostaje w związku ze służbą wojskową — w wysokości trzymie sięcznego uposażenia żołnierza zawodowego w odpo wiednim stopniu wojskowym oraz według stanowiska służbowego i stawki właściwej dla tego stopnia. Do ob liczenia wysokości odprawy dla żołnierzy w stopniach ———————— 3

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 14 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. 3

3) Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. Nr 80, poz. 496), która weszła w życie z mocą od dnia 1 lipca 1997 r. 3

4) Przez art. 39 pkt 4 lit. a) ustawy, o której mowa w przypi sie 12. 3

5) Przez art. 2 pkt 15 ustawy, o której mowa w przypisie 1. 3

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 16 ustawy, o któ rej mowa w przypisie

1. Zgodnie z art. 5 tej ustawy art. 32 stosuje się do osób powołanych do zasadniczej służby wojskowej, w tym również pełnionej ochotniczo, oraz po wołanych do nadterminowej zasadniczej służby wojsko wej albo na przeszkolenie wojskowe po dniu 1 lipca 1999 r. ———————— 3

7) Dodany przez art. 2 pkt 17 ustawy, o której mowa w przy pisie 1. 3

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 18 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 1. Dziennik Ustaw Nr 76 — 5290 — Poz. 693 niższych od pierwszego stopnia podoficera zawodo wego przyjmuje się uposażenie przewidziane dla tego stopnia. Przepis art. 28 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 3.3

8) Niezależnie od odprawy rodzinie zmarłego ż oł nierza, o którym mowa w art. 32a, wypłaca się zryczał towany ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany przez żołnierza urlop wypoczynkowy. 4.3

8) Należności, o których mowa w ust. 2 i 3, wypła ca się małżonkowi, który w dniu śmierci żołnierza po zostawał z nim we wspólnocie małżeńskiej, oraz innym członkom rodziny, jeżeli w dniu śmierci żołnierza speł niali warunki do uzyskania renty rodzinnej, określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin. 5.3

9) W szczególnych okolicznościach właściwy or gan wojskowy może przyznać świadczenia, o których mowa w ust. 2 i 3, członkowi rodziny zmarłego żołnie rza niespełniającemu warunków do uzyskania renty ro dzinnej. Art. 3

4. Przepisy niniejszego rozdziału dotyczące żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową stosuje się odpowiednio do żołnierzy pełniących nad terminową zasadniczą służbę wojskową. Rozdział 4 Uposażenie i inne należności pieniężne przysługujące w szczególnych okolicznościach Art. 35.40)

1. ˚ołnierzom skierowanym do akademii i szkół oraz na kursy za granicę przysługują uposażenie i inne należności pieniężne.

2. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w dro dze rozporządzenia, wysokość uposażenia oraz szcze gółowe warunki ustalania i wypłacania innych należ ności pieniężnych, a także organy właściwe w tych sprawach. Art. 3

6. W okresie choroby, urlopu, zwolnienia od zajęć służbowych albo pozostawania bez przydziału służbowego żołnierz zachowuje prawo do pobierane go ostatniego uposażenia i innych należności pienięż nych, z uwzględnieniem powstałych w tym okresie zmian mających wpływ na wysokość uposażenia za sadniczego lub na prawo do dodatków i innych należ ności pieniężnych. Art. 3

7. 1.4

1) ˚ołnierzowi, który został zawieszony w czynnościach służbowych w związku z wszczętym po stępowaniem dyscyplinarnym, postępowaniem przed organem właściwego samorządu zawodowego albo postępowaniem karnym, zawiesza się od najbliższego terminu płatności wypłatę połowy uposażenia według stanowiska służbowego oraz wypłatę dodatków. 2.4

2) ˚ołnierzowi, który został tymczasowo areszto wany w związku z wszczętym postępowaniem karnym, zawiesza się od najbliższego terminu płatności wypła tę połowy uposażenia zasadniczego oraz wypłatę do datków.

3. W razie uchylenia zawieszenia w czynnościach służbowych lub tymczasowego aresztowania żołnie rzowi wypłaca się zawieszoną część uposażenia, cho ciażby nawet został już zwolniony z czynnej służby woj skowej, jeżeli: 1)4

3) postępowanie dyscyplinarne zostało zakończo ne, a żołnierzowi nie została wymierzona kara dys cyplinarna usunięcia z zawodowej służby wojsko wej,

2) postępowanie przed organem właściwego samo rządu zawodowego zostało zakończone, a żołnie rzowi nie została wymierzona kara zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu (spe cjalności zawodowej),

3) postępowanie karne zostało umorzone albo żoł nierz został uniewinniony prawomocnym wyro kiem sądu. Art. 3

8. 1.4

4) ˚ołnierzowi odbywającemu w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) nie wypłaca się uposa żenia od najbliższego terminu płatności. 2.4

5) ˚ołnierzowi odbywającemu dyscyplinarną ka rę aresztu koszarowego lub izolacyjnego wypłaca się, za czas odbywania tej kary, połowę uposażenia zasad niczego. Jeżeli żołnierz pobrał już uposażenie w pełnej wysokości, potrąca się mu odpowiednią część uposa żenia przy najbliższej wypłacie. Art. 3

9. 1.4

6) ˚ołnierzowi, który samowolnie opuścił swoją jednostkę lub miejsce służbowe albo poza nimi pozostaje, zawiesza się wypłatę uposażenia. W razie uznania nieobecności za usprawiedliwioną, wypłaca się żołnierzowi zawieszone uposażenie.

2. Za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecno ści żołnierz traci prawo do 1/30 części uposażenia mie sięcznego. Odpowiednią kwotę potrąca się przy naj bliższej wypłacie uposażenia. ———————— 3

9) Dodany przez art. 2 pkt 18 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 40) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 19 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. 4

1) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 39 pkt 5 ustawy, o której mowa w przypisie 12, przez art. 123 pkt 3 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 21, oraz przez art. 2 pkt 20 ustawy, o której mowa w przypisie 1. ———————— 4

2) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 39 pkt 5 ustawy, o której mowa w przypisie 12, i przez art. 2 pkt 20 ustawy, o której mowa w przypisie 1. 4

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 123 pkt 3 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 21. 4

4) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 39 pkt 6 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 12. 4

5) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 123 pkt 4 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 21. 4

6) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 39 pkt 7 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 12. Dziennik Ustaw Nr 76 — 5291 — Poz. 693

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio w razie stwierdzenia zawinionej przez żołnierza niemożności pełnienia obowiązków służbowych. Rozdział 5 Potrącenia z uposażenia Art. 40.

1. Z uposażenia ż ołnierzy zawodowych i żoł nierzy służby okresowej dokonuje się potrąceń na pod stawie:

1) tytułów egzekucyjnych sądowych i administracyj nych, 1a)4

7) prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary pieniężnej wydanego w postępowaniu dyscypli narnym,

2) dobrowolnych obciążeń uposażenia z tytułu: a) zobowiązań do zapłaty odszkodowania, przewi dzianych w przepisach o odpowiedzialności ma terialnej żołnierzy za szkody wyrządzone jedno stce wojskowej, b) zobowiązań wobec koleżeńskich kas oszczędno ściowo–pożyczkowych, c) świadczeń socjalnych,

3) szczególnych przepisów ustawowych.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do potrąceń z uposażenia przysługującego żołnierzom zwolnionym z zawodowej służby wojskowej.

3. (skreślony).48)

4. ˚ołnierze zawodowi są obowiązani wpłacać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, w wysokości i na zasadach określonych w odrębnej ustawie. Przepis ust. 1 pkt 3 stosuje się odpowied nio. Art. 4

1.

1. Egzekucja z uposażenia żołnierzy zawo dowych i żołnierzy służby okresowej na podstawie ty tułów egzekucyjnych sądowych i administracyjnych następuje odpowiednio według przepisów o egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej.

2. Potrąceń na podstawie dobrowolnych obciążeń uposażenia, określonych w art. 40 ust. 1 pkt 2, i szcze gólnych przepisów ustawowych dokonuje się w wyso kości ustalonej przez żołnierza w jego zobowiązaniu lub w przepisach szczególnych, niezależnie od potrą ceń dokonywanych na podstawie tytułów egzekucyj nych sądowych i administracyjnych.

3. Kwota uposażenia równa kwocie najniższego wynagrodzenia pracowników za pełny miesięczny wy miar czasu pracy, określonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej1

3) na podstawie Kodeksu pracy, jest zawsze wolna od potrąceń, z wyjątkiem potrąceń z ty tułu świadczeń alimentacyjnych.

4. Przy zbiegu należności z tytułu odpowiedzialno ści materialnej żołnierzy za szkody wyrządzone jedno stce wojskowej z należnościami z innych tytułów, z wy jątkiem należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych, należnościom z tytułu odpowiedzialności materialnej żołnierzy za szkody wyrządzone jednostce wojskowej przysługuje pierwszeństwo zaspokojenia. Art. 4

2.

1. Z uposażenia żołnierzy odbywających nadterminową zasadniczą służbę wojskową oraz żoł nierzy odbywających przeszkolenie wojskowe mogą być dokonywane potrącenia:

1) na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych — na podstawie tytułów egzekucyjnych sądowych,

2) na zaspokojenie roszczeń z tytułu szkody wyrządzo nej jednostce wojskowej — na podstawie tytułów egzekucyjnych sądowych lub administracyjnych albo dobrowolnych zobowiązań do zapłaty odszko dowania, przewidzianych w przepisach o odpowie dzialności materialnej żołnierzy za szkody wyrzą dzone jednostce wojskowej, 3)4

9) na zapłatę kary pieniężnej wymierzonej w postę powaniu dyscyplinarnym — na podstawie prawo mocnego orzeczenia o ukaraniu. 1a. (skreślony).50) 2.5

1) Z uposażenia żołnierzy niezawodowych, in nych niż wymienieni w ust. 1, mogą być dokonywane potrącenia tylko na zaspokojenie roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej jednostce wojskowej oraz kary pieniężnej wymierzonej w postępowaniu dyscyplinar nym. 3.5

2) W wypadkach określonych w ust. 1 i 2 łączna wysokość potrąceń nie może przekraczać połowy upo sażenia zasadniczego i dodatków. Przy zbiegu należno ści z tytułu świadczeń alimentacyjnych z należnościa mi z tytułu odpowiedzialności materialnej żołnierzy za szkody wyrządzone jednostce wojskowej, należno ściom z tytułu świadczeń alimentacyjnych przysługuje pierwszeństwo zaspokojenia. ———————— 4

7) Dodany przez art. 123 pkt 5 ustawy, o której mowa w przy pisie 21; w brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o dyscyplinie woj skowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 85, poz. 925), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. 4

8) Przez art. 39 pkt 8 ustawy, o której mowa w przypisie 12. ———————— 4

9) Dodany przez art. 123 pkt 6 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 21. 50) Dodany przez art. 123 pkt 6 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 21; skreślony przez art. 5 pkt 2 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 47 jako druga. 5

1) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 123 pkt 6 lit. c) ustawy, o której mowa w przypisie 21, i przez art. 2 pkt 21 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 5

2) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 123 pkt 6 lit. d) ustawy, o której mowa w przypisie 21, przez art. 2 pkt 21 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1, oraz przez art. 5 pkt 2 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 47 jako dru ga. Dziennik Ustaw Nr 76 — 5292 — Poz. 693 Art. 4

3.

1. Z odprawy przysługującej żołnierzom mogą być dokonywane potrącenia na zaspokojenie:

1) zaległych świadczeń alimentacyjnych — na podsta wie tytułów egzekucyjnych sądowych,

2) roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej jednostce wojskowej — na podstawie tytułów egzekucyj nych sądowych lub administracyjnych albo do browolnych zobowiązań do zapłaty odszkodowa nia,

3) zobowiązań żołnierzy wobec koleżeńskich kas oszczędnościowo-pożyczkowych — na podstawie dobrowolnego obciążenia uposażenia przez ż ołnie rza.

2. Przy zbiegu należności potrąceń dokonuje się w kolejności określonej w ust.

1. Potrącenia nie mogą przekraczać łącznie połowy należnej odprawy. Art. 4

4.

1. Przepisów art. 40—43 nie stosuje się przy potrącaniu z przysługującego żołnierzom uposażenia lub odprawy:

1) zaliczek pobranych do rozliczenia, 2)5

3) należności z tytułu opłat za świadczenia w natu rze.

2. Należności wymienione w ust. 1 potrąca się z uposażenia i odprawy w pełnej wysokości, niezależ nie od potrąceń z innych tytułów. Rozdział 6 Przepisy szczegółowe, przejściowe i końcowe Art. 45.5

4)

1. Minister Obrony Narodowej w porozu mieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia:

1) stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy wymie nionych w art. 30, 31 i 34,

2) rodzaje i wysokość dodatków do uposażenia oraz warunki ich przyznawania i wypłacania.

2. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

1) terminy płatności uposażenia i innych należności pieniężnych,

2) sposób zaliczania stanowisk służbowych żołnierzy zawodowych do odpowiednich grup uposażenia,

3) szczegółowe warunki i tryb przyznawania żołnie rzom nagród rocznych, nagród pieniężnych w for mie wyróżnienia oraz zapomóg,

4) szczegółowe warunki i tryb pokrywania przez woj sko kosztów pogrzebu żołnierzy,

5) właściwość organów wojskowych w sprawach określonych w art. 11 ust. 4, w art. 17 ust. 6, w art. 20 ust. 2, w art. 21 ust. 3 i w art. 33 ust. 5. Art. 45a.5

5)

1. Wypłata uposażeń oraz innych należ ności pieniężnych następuje w formie bezpośredniej lub na rachunek w banku wskazanym przez żołnierza, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach należ ność może być przesłana na adres wskazany przez ż oł nierza.

2. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki oraz tryb wypła cania uposażenia i innych należności pieniężnych żoł nierzom. Art. 4

6. Do należności przysługujących żołnierzom na podstawie odrębnych przepisów z tytułu umundu rowania, wyżywienia, zakwaterowania lub innych świadczeń stosuje się odpowiednio przepisy art. 9. Art. 47.5

6)

1. W razie ogłoszenia mobilizacji i w cza sie wojny żołnierze pełniący czynną służbę wojskową otrzymują uposażenie i inne należności pieniężne.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządze nia, warunki i tryb przyznawania uposażenia i innych należności pieniężnych, o których mowa w ust. 1, oraz organy właściwe w tych sprawach, uwzględniając w szczególności rodzaje tych należności, a także spo sób i terminy płatności. Art. 4

8. (pominięty).57) ———————— 5

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie nie których ustaw (Dz. U. Nr 106, poz. 678), która weszła w ży cie z dniem 26 września 1997 r. 5

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 22 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. ———————— 5

5) Dodany przez art. 2 pkt 23 ustawy, o której mowa w przy pisie 1. 5

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 5 ustawy, o której mowa w przypisie 11. 5

7) Zamieszczony w obwieszczeniu.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2002-06-17
Data wydania: 2002-03-22
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 76 poz. 693