Dz.U. 2002 nr 77 poz. 698

Dziennik Ustaw Nr 77 — 5366 — Poz. 698 698 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 28 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia spółek utworzonych przez Polskie Koleje Państwowe S.A., których akcje lub udziały zostaną przeznaczone na zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu poręczeń i gwarancji. Na podstawie art. 32 ust. 17 ustawy z dnia 8 wrze śnia 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywa tyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 154, poz. 180

2) zarządza się, co na stępuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospo darki Morskiej z dnia 16 października 2001 r. w sprawie określenia spółek utworzonych przez Polskie Koleje Państwowe S.A., których akcje lub udziały zostaną przeznaczone na zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu poręczeń i gwarancji (Dz. U. Nr 128, poz. 1436), w § 1 po pkt 7 dodaje się pkt 8—20 w brzmieniu: „

8) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

9) Ferpol Sp. z o.o.,

10) Wagrem Sp. z o.o., 1

1) Gorzów Wagony Sp. z o.o., 1

2) Zakład Napraw Infrastruktury w Warszawie Sp. z o.o., 1

3) Zakład Napraw Infrastruktury Radom Sp. z o.o., 1

4) Zakład Robót Inżynieryjnych Warszawa Sp. z o.o., 1

5) Przedsiębiorstwo Utrzymania Infrastruktury Kole jowej w Katowicach Sp. z o.o., 1

6) Zakład Robót Komunikacyjnych DOM w Poznaniu Sp. z o.o., 1

7) Zakład Napraw Infrastruktury w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o., 1

8) Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruk tury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o., 1

9) Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infra struktury Komunikacyjnej DOLKOM Sp. z o.o.,

20) Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Toro we Sp. z o.o.”

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Minister Infrastruktury: M. Pol

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2002-06-18
Data wydania: 2002-05-28
Data wejścia w życie: 2002-06-26
Data obowiązywania: 2002-06-26
Data uchylenia: 2009-02-27
Organ wydający: MIN. INFRASTRUKTURY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 77 poz. 698