Dz.U. 2002 nr 78 poz. 716

Dziennik Ustaw Nr 78 — 5426 — Poz. 716 716 WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO z dnia 27 maja 2002 r. sygn. akt K. 20/01. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Krzysztof Kolasiński — przewodniczący, Jerzy Ciemniewski, Andrzej Mączyński — sprawozdawca, Marek Safjan, Marian Zdyb, protokolant: Grażyna Szałygo, po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 27 maja 2002 r., wniosku Rzecznika Praw Oby watelskich o zbadanie zgodności art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowo dach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 ze zm.) z art. 2, 7, 32, art. 52 ust. 1 in fine i art. 83 Konsty tucji, o r z e k a: Art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewi dencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 i Nr 110, poz. 1189): a) jest niezgodny z art. 52 ust. 1 i art. 83 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; b) nie jest niezgodny z art. 7 i 32 Konstytucji Rze czypospolitej Polskiej. Krzysztof Kolasiński Jerzy Ciemniewski Andrzej Mączyński Marek Safjan Marian Zdyb

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2002-06-19
Data wydania: 2002-05-27
Data wejścia w życie: 2002-06-19
Data obowiązywania: 2002-06-19
Organ wydający: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 78 poz. 716