Dz.U. 2002 nr 8 poz. 59

Na podstawie art. 262 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 50

8) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania, zadania i kompetencje Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „Urzędem Patentowym”, a także zasady oraz formy współdziała nia Urzędu Patentowego z organami administracji rzą dowej i samorządu terytorialnego, jak również z orga nizacjami społecznymi i związkami zawodowymi.

§2.

1. Urząd Patentowy jest organem właściwym do podejmowania decyzji o przyznawaniu podmiotom krajowym i zagranicznym patentów, praw ochronnych i praw z rejestracji.

2. Do szczegółowego zakresu działania i kompeten cji Urzędu Patentowego należy:

1) przyjmowanie i badanie zgłoszeń przedmiotów własności przemysłowej: wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków to warowych, oznaczeń geograficznych, topografii układów scalonych, dokonywanych w celu uzyska nia ochrony, w tym również zgłoszeń dokonywa nych w szczególnym trybie, normowanym umo wami międzynarodowymi, których stroną jest Rzeczpospolita Polska,

2) orzekanie w sprawach przyznawania podmiotom krajowym i zagranicznym patentów, praw ochron nych i praw z rejestracji oraz wydawanie dowodów dokonania zgłoszenia i dokumentów stwierdzają cych udzielenie tych praw,

3) wydawanie decyzji, w trybie postępowania sporne go, w sprawach określonych w przepisach Prawa własności przemysłowej,

4) prowadzenie rejestrów udzielonych patentów, praw ochronnych i praw z rejestracji oraz wydawa nie osobom zainteresowanym wyciągów z tych re jestrów,

5) wydawanie organu urzędowego pod nazwą „Wiado mości Urzędu Patentowego”, zawierającego oficjal ne ogłoszenia dotyczące udzielonych patentów, praw ochronnych i praw z rejestracji oraz informacje o zmianach ich stanu prawnego, a także orzecznic two i wyjaśnienia przepisów oraz dane statystyczne w zakresie ochrony własności przemysłowej,

6) wydawanie organu urzędowego pod nazwą „Biule tyn Urzędu Patentowego”, zawierającego oficjalne ogłoszenia o zgłoszonych wynalazkach, wzorach użytkowych i znakach towarowych,

7) współdziałanie z właściwymi organami administra cji rządowej w sprawach związanych z zabezpiecze niem w kraju i za granicą interesów Rzeczypospo litej Polskiej w zakresie ochrony własności przemy słowej,

8) opracowywanie projektów ustaw oraz innych ak tów normatywnych z zakresu ochrony własności przemysłowej, wydawanych przez Radę Ministrów i Prezesa Rady Ministrów na podstawie upoważ nień zawartych w ustawach,

9) przygotowywanie innych dokumentów w spra wach ochrony własności przemysłowej, wymaga jących rozpatrzenia przez Radę Ministrów lub Pre zesa Rady Ministrów,

10) opiniowanie przygotowanych przez organy admi nistracji rządowej projektów aktów prawnych i in nych dokumentów rządowych, a także projektów umów międzynarodowych, obejmujących proble matykę ochrony własności przemysłowej, 1

1) uczestniczenie w pracach organów międzynarodo wych w związku z przynależnością Rzeczypospoli tej Polskiej do Âwiatowej Organizacji Własności In telektualnej, Konwencji paryskiej o ochronie wła sności przemysłowej oraz innych umów międzyna rodowych dotyczących ochrony własności prze mysłowej, 1

2) rozwijanie współpracy z urzędami patentowymi in nych państw w zakresie wymiany doświadczeń Dziennik Ustaw Nr 8 — 462 — Poz. 59 59 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. w sprawach ochrony własności przemysłowej, w tym zawieranie umów i porozumień o współpra cy, 1

3) gromadzenie i upowszechnianie informacji o ochronie własności przemysłowej, zwłaszcza przez zakup literatury i wymianę czasopism i doku mentacji z urzędami patentowymi innych państw, oraz prowadzenie biblioteki, a także centralnego zbioru polskich i zagranicznych opisów patento wych oraz świadczenie usług i prowadzenie dzia łalności wydawniczej w tym zakresie, 1

4) udzielanie informacji i wyjaśnianie przepisów z za kresu ochrony własności przemysłowej, 1

5) inicjowanie studiów oraz prac badawczych, a także organizowanie i prowadzenie działalności wspiera jącej badania naukowe i prace rozwojowe w zakre sie ochrony własności przemysłowej, 1

6) wykonywanie innych zadań w sprawach własności przemysłowej, określonych w odrębnych przepi sach oraz wynikających z umów międzynarodo wych obejmujących sprawy ochrony własności przemysłowej.

§3.

1. Przy wykonywaniu zadań w zakresie swych kompetencji Urząd Patentowy współdziała i dokonuje uzgodnień z właściwymi organami administracji rzą dowej, a w szczególności:

1) z ministrem właściwym do spraw gospodarki — w sprawach wynikających ze sprawowanego przez niego z ramienia Rady Ministrów nadzoru nad dzia łalnością Urzędu Patentowego, a także w sprawach zabezpieczenia interesów państwa i krajowych przedsiębiorców w zakresie ochrony własności przemysłowej przy zawieraniu i realizacji między narodowych umów dotyczących handlu oraz umów o współpracy gospodarczej i naukowo-tech nicznej,

2) z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego — w zakresie wspólnych problemów wynikających ze związania Rzeczypo spolitej Polskiej umowami międzynarodowymi do tyczącymi ochrony własności intelektualnej,

3) z Ministrem Obrony Narodowej — w zakresie wy nalazków zgłoszonych w Urzędzie Patentowym i mających klauzulę tajemnicy nadaną przez rząd państwa będącego stroną Traktatu Północnoatlan tyckiego, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r.,

4) z Ministrem Obrony Narodowej, ministrem właści wym do spraw wewnętrznych oraz Szefem Urzędu Ochrony Państwa — w zakresie zgłoszeń wynalaz ków oraz wzorów użytkowych dotyczących obron ności i bezpieczeństwa państwa,

5) z ministrem właściwym do spraw rolnictwa — w zakresie wspólnych problemów związanych z wyłącznym prawem do odmian roślin oraz ochro ną gatunków, ras, rodów i linii hodowlanych zwie rząt,

6) z ministrem właściwym do spraw rynków rolnych — w zakresie wspólnych problemów odnoszących się do ochrony oznaczeń geograficznych na artyku ły rolno-spożywcze,

7) z Ministrem Sprawiedliwości — w zakresie wymia ny informacji w sprawach ochrony własności prze mysłowej, a także w zakresie wydawania przepi sów prawnych dotyczących rzeczników patento wych,

8) z ministrem właściwym do spraw zagranicznych — w zakresie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w strukturach integracyjnych Unii Europejskiej oraz prowadzonej polityki integracyjnej, udziału w pracach organów międzynarodowych, a także praktyki udzielania podmiotom zagranicznym pa tentów, praw ochronnych i praw z rejestracji, na za sadzie wzajemności,

9) z ministrem właściwym do spraw nauki — w zakre sie doskonalenia, promocji i upowszechniania za sad ochrony własności przemysłowej przy projek towaniu i realizacji założeń polityki innowacyjnej państwa, w zakresie współpracy międzynarodowej dotyczącej ochrony własności przemysłowej, a tak że rozwoju w kraju informacji patentowej,

10) z ministrem właściwym do spraw oświaty i mini strem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego — w zakresie promowania kultury ochrony wła sności przemysłowej na wszystkich szczeblach edukacji, w tym szczególnie na poziomie wyższym, 1

1) z ministrem właściwym do spraw zdrowia — w za kresie wymiany informacji o międzynarodowych nazwach oficjalnych na środki farmaceutyczne i materiały medyczne, potrzebnych do oceny zdol ności ochronnej znaków towarowych, 1

2) z ministrem właściwym do spraw środowiska, mi nistrem właściwym do spraw zdrowia, Ministrem Obrony Narodowej i ministrem właściwym do spraw rolnictwa — w zakresie ustalania wymogów bezpieczeństwa biologicznego do ochrony życia i zdrowia ludzi oraz ochrony środowiska w proce durach ustanawiania i działalności jednostek orga nizacyjnych właściwych dla dokonywania i prze chowywania depozytów mikroorganizmów oraz materiałów biologicznych na potrzeby postępowa nia patentowego, 1

3) z Komitetem Integracji Europejskiej — w sprawach dotyczących współpracy z organami Unii Europej skiej, dostosowania ustawodawstwa do wymagań jednolitego rynku, a także w zakresie upowszech niania ustawodawstwa i orzecznictwa Unii Euro pejskiej dotyczącego własności przemysłowej, 1

4) z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsu mentów — w zakresie przeciwdziałania praktykom monopolistycznym i zwalczania nieuczciwej kon kurencji przy wykonywaniu prawa własności prze mysłowej, 1

5) z Prezesem Głównego Urzędu Ceł — w zakresie za pobiegania naruszaniu praw własności przemysło wej w obrocie z zagranicą, 1

6) z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego — w sprawach form i zakresu sprawozdawczości obejmującej ochronę własności przemysłowej, 1

7) z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości — w sprawach zapobiegania naruszaniu przepisów prawa własności przemysłowej. Dziennik Ustaw Nr 8 — 463 — Poz. 59

2. W ramach współdziałania, o którym mowa w ust. 1, Urząd Patentowy w szczególności dokonuje wymiany informacji i opinii w sprawach będących przedmiotem współdziałania i uzgadniania stanowiska oraz uczestniczy w podejmowanych przedsięwzięciach w sprawach ochrony własności przemysłowej.

§4.

1. Urząd Patentowy przedstawia corocznie mi nistrowi właściwemu do spraw gospodarki:

1) plan zadań podstawowych,

2) sprawozdanie z wykonania zadań podstawowych i budżetu.

2. W sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uwzględnia się omówienie realizacji wytycznych i po leceń ministra właściwego do spraw gospodarki, jeże li takie miały miejsce.

3. Prezes Urzędu Patentowego uzgadnia z mini strem właściwym do spraw gospodarki stanowisko, ja kie ma być prezentowane w danej sprawie na forum organizacji międzynarodowych, w których uczestniczy Urząd Patentowy, jeżeli wymagało ono uzgodnień z odpowiednimi organami administracji rządowej, w wyniku których porozumienie nie zostało osiągnięte.

§5. Urząd Patentowy udziela pomocy organom sa morządu terytorialnego w szczególności w sprawach upowszechniania informacji patentowej oraz wiedzy w zakresie ochrony własności przemysłowej, a także w sprawach ochrony oznaczeń geograficznych.

§6. Urząd Patentowy, w zakresie wykonywanych zadań, współpracuje z organizacjami społecznymi i związkami zawodowymi, a w szczególności:

1) zasięga opinii i ustosunkowuje się do postulatów organów związków zawodowych w sprawach ma jących znaczenie dla praw pracowniczych w dzie dzinie własności przemysłowej, szczególnie w za kresie przygotowywanych projektów aktów praw nych,

2) udziela pomocy w upowszechnianiu informacji pa tentowej oraz wiedzy z zakresu ochrony własności przemysłowej stowarzyszeniom naukowo-tech nicznym i innym organizacjom społecznym, do których zakresu działania należą sprawy popiera nia ochrony własności przemysłowej, zasięga opi nii w sprawach ich funkcjonowania i przygotowy wanych nowych regulacji prawnych, a także uzgadnia udział ich przedstawicieli w kolegiach orzekających do spraw spornych,

3) współdziała z Polską Izbą Rzeczników Patentowych oraz organizacjami społecznymi rzeczników paten towych w zakresie przygotowywania nowych regu lacji prawnych dotyczących ochrony własności przemysłowej oraz rzeczników patentowych i udziela pomocy w szkoleniu kandydatów na rzecz ników patentowych oraz w doskonaleniu zawodo wym, a także w upowszechnianiu informacji doty czących współpracy międzynarodowej w zakresie ochrony własności przemysłowej.

§7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: L. Miller Dziennik Ustaw Nr 8 — 464 — Poz. 59

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2002-01-31
Data wydania: 2002-01-08
Data wejścia w życie: 2002-02-15
Data obowiązywania: 2002-02-15
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 8 poz. 59