Dz.U. 2002 nr 8 poz. 68

Dziennik Ustaw Nr 8 — 475 — Poz. 68 68 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o przyznanie dotacji celowej dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych oraz wzorów rozliczeń tej dotacji. Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 73

4) zarządza się, co następuje:

§1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o dotacji, należy przez to rozumieć dotacje celowe dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych, dokonywanych przez gminy na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, zwanej dalej „ustawą”.

§2.

1. Wojewodowie przekazują dotacje gminom na dany kwartał na podstawie wniosków o przyznanie dotacji sporządzonych przez gminy, które określają za potrzebowanie na dotację zgodnie z:

1) art. 11 ustawy — według wzoru stanowiącego za łącznik nr 1 do rozporządzenia,

2) art. 12 ustawy — według wzoru stanowiącego za łącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Wojewodowie sporządzają zbiorczy wniosek o przyznanie dotacji na dany kwartał według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§3.

1. Kwartalne rozliczenie dotacji jest sporządza ne według wzoru stanowiącego:

1) załącznik nr 4 do rozporządzenia — przez gminy określające zapotrzebowanie na dotację zgodnie z art. 11 ustawy,

2) załącznik nr 5 do rozporządzenia — przez gminy określające zapotrzebowanie na dotację zgodnie z art. 12 ustawy.

2. Wojewodowie sporządzają zbiorcze kwartalne rozliczenie dotacji według wzoru stanowiącego załącz nik nr 6 do rozporządzenia.

§4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Infrastruktury: M. Pol Dziennik Ustaw Nr 8 — 476 — Poz. 68 Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2002 r. (poz. 68) Załącznik nr 1 Dziennik Ustaw Nr 8 — 477 — Poz. 68 Załącznik nr 2 Dziennik Ustaw Nr 8 — 478 — Poz. 68 Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 8 — 479 — Poz. 68 Załącznik nr 4 Dziennik Ustaw Nr 8 — 480 — Poz. 68 Załącznik nr 5 Dziennik Ustaw Nr 8 — 481 — Poz. 68 Załącznik nr 6

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2002-01-31
Data wydania: 2002-01-09
Data wejścia w życie: 2002-02-15
Data obowiązywania: 2002-02-15
Data uchylenia: 2004-02-01
Organ wydający: MIN. INFRASTRUKTURY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 8 poz. 68