Dz.U. 2002 nr 8 poz. 75

Dziennik Ustaw Nr 8 — 506 — Poz. 75 75 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie udzielania pomocy i asystowania przez ˚andarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządko we przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w administracji. Na podstawie art. 46 § 3 pkt 1 i art. 50 § 3 pkt 1 usta wy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzeku cyjnym w administracji (Dz. U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161, z 1992 r. Nr 20, poz. 78, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, z 1995 r. Nr 85, poz. 426, z 1996 r. Nr 43, poz. 189 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r. Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 943 i 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 114, poz. 1193, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 76, poz. 809, Nr 98, poz. 1068, Nr 123, poz. 1353 i Nr 125, poz. 136

8) zarządza się, co następu je:

§1. Rozporządzenie określa:

1) przypadki, w których ˚andarmeria Wojskowa, zwa na dalej „˚andarmerią”, lub wojskowe organy po rządkowe udzielają organowi egzekucyjnemu i eg zekutorowi, zwanym dalej „organem egzekucyj nym”, pomocy, oraz przypadki i miejsca, w których jest wymagana asysta ˚andarmerii lub wojsko wych organów porządkowych,

2) tryb występowania przez organ egzekucyjny do ˚andarmerii lub wojskowych organów porządko wych o udzielenie pomocy lub asysty oraz wyma gane dokumenty,

3) sposób udzielania pomocy lub asystowania ˚an darmerii lub wojskowych organów porządkowych przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych,

4) sposób dokumentowania wykonanych, przy pomo cy lub w asyście ˚andarmerii lub wojskowych or ganów porządkowych, czynności egzekucyjnych,

5) sposób rozliczania kosztów czynności egzekucyj nych, wykonanych przy pomocy lub w asyście ˚andarmerii lub wojskowych organów porządko wych.

§2. Organowi egzekucyjnemu przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych udzielają pomocy oraz asy stują właściwe ze względu na miejsce prowadzenia eg zekucji:

1) jednostki organizacyjne ˚andarmerii,

2) wojskowe organy porządkowe wchodzące w skład służby garnizonowej.

§3.

1. ˚andarmeria udziela organowi egzekucyjne mu pomocy przy wykonywaniu czynności egzekucyj nych, jeżeli w toku wykonywania tych czynności, nieza leżnie od miejsca ich przeprowadzania, organ egzeku cyjny natrafi na opór żołnierza pełniącego czynną służ bę wojskową, który uniemożliwia lub utrudnia przepro wadzenie egzekucji, albo jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że organ egzekucyjny na taki opór na trafi.

2. ˚andarmeria asystuje organowi egzekucyjnemu przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w razie wykonywania tych czynności w obrębie budynków wojskowych albo na okrętach wojennych lub innych jednostkach pływających Marynarki Wojennej.

§4.

1. Pomoc, o której mowa w § 3 ust. 1, polega na zapewnianiu osobistego bezpieczeństwa organowi eg zekucyjnemu oraz zapewnianiu porządku w miejscu przeprowadzania egzekucji, a w razie potrzeby — na żądanie organu egzekucyjnego — zastosowaniu środ ków przymusu bezpośredniego.

2. Asystowanie ˚andarmerii przy wykonywaniu przez organ egzekucyjny czynności egzekucyjnych po lega na obecności w miejscu prowadzenia egzekucji. ˚ołnierz ˚andarmerii asystujący przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych pozostaje w gotowości do udzielenia pomocy, w sposób określony w ust. 1, gdy zajdzie taka konieczność.

§5.

1. Komendant jednostki organizacyjnej ˚ andar merii, właściwej ze względu na miejsce prowadzenia egzekucji, udziela organowi egzekucyjnemu pomocy po otrzymaniu, co najmniej siedem dni przed termi nem czynności egzekucyjnych, pisemnego wezwania do udzielenia pomocy oraz sporządzonego przez organ egzekucyjny odpisu tytułu wykonawczego, na podsta wie którego jest przeprowadzana egzekucja.

2. W pilnych przypadkach, zwłaszcza gdy zwłoka groziłaby udaremnieniem egzekucji, udzielenie pomo cy może nastąpić także na ustne wezwanie organu eg zekucyjnego. W takim przypadku komendant jednostki organizacyjnej ˚andarmerii, nie wstrzymując udziele nia pomocy, żąda okazania tytułu wykonawczego, na podstawie którego jest prowadzona egzekucja, oraz nadesłania, w terminie siedmiu dni od dnia zakończe nia czynności egzekucyjnych, potwierdzenia wezwa nia, o którym mowa w ust. 1, na piśmie, wraz ze spo rządzonym przez organ egzekucyjny odpisem tytułu wykonawczego.

3. W przypadkach niecierpiących zwłoki obowiązek udzielenia pomocy lub asystowania ciąży także na pa trolach ˚andarmerii pełniących służbę w pobliżu miej sca prowadzenia czynności egzekucyjnych. W ta kich przypadkach przepis ust. 2 stosuje się odpowied nio.

§6.

1. Pomoc ˚andarmerii udzielana jest przez umundurowany patrol.

2. Do udzielenia pomocy komendant jednostki or ganizacyjnej ˚andarmerii wyznacza w skład patrolu co najmniej trzech żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową w tej jednostce. Dowódcą patrolu nie może być żołnierz odbywający zasadniczą służbę wojskową, nadterminową zasadniczą służbę wojskową, przeszko lenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe albo okresową służbę wojskową.

3. Na dowódcę patrolu, o którym mowa w ust. 2, wyznacza się żołnierza w stopniu wojskowym nie niż szym od stopnia wojskowego ż ołnierza, przeciwko któ remu są wykonywane czynności egzekucyjne.

§7. Dowódca patrolu udzielającego pomocy wyja śnia, czy osoba wykonująca czynności egzekucyjne jest uprawniona do prowadzenia egzekucji. W tym celu może on żądać okazania właściwego dokumentu, a zwłaszcza legitymacji służbowej.

§8. Z przebiegu czynności, o których mowa w § 4 ust. 1, dowódca patrolu sporządza notatkę urzędową zawierającą określenie terminu, miejsca i rodzaju pro wadzonej egzekucji, imię i nazwisko osoby, przeciwko której egzekucja była skierowana, oznaczenie organu egzekucyjnego oraz imię i nazwisko osoby, która wyko nywała czynności egzekucyjne, a także opis czynności egzekucyjnych wykonanych przy pomocy patrolu. No tatkę przedstawia się komendantowi jednostki organi zacyjnej ˚andarmerii.

§9.

1. Komendant jednostki organizacyjnej ˚ andar merii udziela asysty organowi egzekucyjnemu wyko nującemu czynności egzekucyjne w obiektach, o któ Dziennik Ustaw Nr 8 — 507 — Poz. 75 rych mowa w § 3 ust. 2, na podstawie pisemnego po wiadomienia oraz sporządzonego przez organ egzeku cyjny odpisu tytułu wykonawczego, na którego pod stawie jest przeprowadzana egzekucja.

2. Komendant jednostki organizacyjnej ˚andarme rii wyznacza do asystowania żołnierza zawodowego, posiadającego stopień wojskowy nie niższy od stopnia wojskowego żołnierza, przeciwko któremu są wykony wane czynności egzekucyjne.

3. Do żołnierzy ˚andarmerii asystujących przy wy konywaniu czynności egzekucyjnych stosuje się odpo wiednio przepisy § 7 i 8.

§10.

1. Jeżeli w miejscowości, w której jest prze prowadzana egzekucja, nie ma siedziby jednostki orga nizacyjnej ˚ andarmerii, do udzielania pomocy i asysto wania organowi egzekucyjnemu przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych mogą być użyte wojskowe organy porządkowe wchodzące w skład służby garni zonowej.

2. Do udzielenia pomocy i asystowania organo wi egzekucyjnemu oficer inspekcyjny garnizonu wy znacza żołnierzy pełniących służbę garnizonową w składzie warty lub pododdziału alarmowego gar nizonu.

3. W przypadku określonym w ust. 1 stosuje się od powiednio przepisy § 3—8, z tym że notatkę, o której mowa w § 8, dowódca patrolu przedstawia dowódcy (komendantowi) garnizonu. § 1

1.

1. Koszty poniesione z tytułu udzielania pomo cy lub asystowania żołnierzy ˚andarmerii lub wojsko wych organów porządkowych przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych przez organ egzekucyjny ustala się w wysokości 1,5% przeciętnego miesięczne go wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wy płat nagród z zysku w czwartym kwartale roku po przedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Rachunek określający koszty, o których mowa w ust. 1, komendant jednostki organizacyjnej ˚andar merii lub dowódca (komendant) garnizonu przesyła or ganowi egzekucyjnemu.

3. Należność za wykonanie przez ˚andarmerię lub wojskowe organy porządkowe pomocy lub asysty jest przekazywana, w terminie trzydziestu dni od dnia otrzymania rachunku, na rachunek bankowy jednostki wojskowej, na której zaopatrzeniu znajduje się jednost ka organizacyjna ˚ andarmerii lub dowództwo (komen da) garnizonu.

4. Koszty, o których mowa w ust. 1, zalicza się do opłat za czynności egzekucyjne obciążające zobowią zanego, wobec którego były wykonywane czynności egzekucyjne. § 1

2. Traci moc zarządzenie Ministra Obrony Naro dowej z dnia 31 sierpnia 1994 r. w sprawie obowiązków wojskowych organów porządkowych udzielających pomocy i asystujących przy czynnościach egzekucyj nych (Monitor Polski Nr 52, poz. 441). § 1

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński Dziennik Ustaw Nr 8 — 508 — Poz. 75

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2002-01-31
Data wydania: 2002-01-16
Data wejścia w życie: 2002-02-15
Data obowiązywania: 2002-02-15
Data uchylenia: 2007-10-02
Organ wydający: MIN. OBRONY NARODOWEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 8 poz. 75