Dz.U. 2002 nr 8 poz. 77

Dziennik Ustaw Nr 8 — 511 — Poz. 77 77 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 stycznia 2002 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży funkcjonariuszom Straży Granicznej w służbie kandydackiej. Na podstawie art. 153 ust. 8 ustawy z dnia 12 paź dziernika 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 118

9) zarzą dza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa warunki zwrotu kosz tów podróży funkcjonariuszowi Straży Granicznej w służbie kandydackiej, zwanemu dalej „funkcjonariu szem”, z uwzględnieniem:

1) rodzajów środków transportu, którymi przejazd uprawnia do zwrotu kosztów podróży,

2) podstawy obliczania należności z tytułu podróży oraz terminów wypłaty tych należności.

§2.

1. Funkcjonariuszowi przysługuje zwrot kosz tów podróży na trasie od stałego miejsca pełnienia służby do miejscowości stanowiącej cel podróży i z po wrotem publicznym transportem zbiorowym wykony wanym przez:

1) spółkę akcyjną „Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna”,

2) przedsiębiorstwa komunikacji autobusowej, jeżeli brak jest połączenia kolejowego, o którym mowa w pkt 1, albo gdy przejazd autobusem nie jest droższy.

2. Zwrot kosztów podróży przysługuje funkcjona riuszowi w przypadku:

1) odbycia podróży służbowej,

2) udzielenia urlopu okolicznościowego lub zdrowot nego,

3) odwołania z urlopu wypoczynkowego.

3. Cel podróży oraz rodzaj i klasę środka transpor tu właściwego do odbycia podróży określa przełożony.

§3.

1. Zwrot kosztów podróży odbywanej transpor tem kolejowym przysługuje w wysokości ceny biletu drugiej klasy pociągu pospiesznego lub osobowego.

2. Zwrot kosztów podróży odbywanej transportem autobusowym przysługuje w wysokości faktycznie po niesionych kosztów.

3. Zwrot kosztów, o których mowa w § 2 ust. 2, na stępuje z uwzględnieniem posiadanych przez funkcjo nariusza uprawnień, w tym wykupionych, do bezpłat nych lub ulgowych przejazdów publicznym transpor tem zbiorowym.

4. Zwrot kosztów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, obejmuje jedynie zwrot kosztów przejazdu, na podsta wie ceny biletu środka transportu, wraz z ceną biletu dodatkowego na miejsce zarezerwowane.

§4.

1. Komórki finansowe jednostek organizacyj nych Straży Granicznej, właściwe dla miejsca pełnienia służby funkcjonariusza, mogą udzielać na jego wnio sek zaliczek na koszty podróży.

2. Funkcjonariusz rozlicza koszty podróży oraz po brane zaliczki w terminie 14 dni od dnia powrotu z po dróży.

3. Wypłata należności z tytułu zwrotu kosztów po dróży następuje w terminie 14 dni od dnia rozliczenia, o którym mowa w ust. 2, w wysokości udokumentowa nej załączonymi biletami. W przypadku nieprzedłoże nia biletów zwrot kosztów podróży następuje na pod stawie cen i taryf obowiązujących w dniu jej rozpoczę cia.

§5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2002-01-31
Data wydania: 2002-01-07
Data wejścia w życie: 2002-02-15
Data obowiązywania: 2002-02-15
Organ wydający: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 8 poz. 77