Dz.U. 2002 nr 80 poz. 723

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 i z 2002 r. Nr 74, poz. 67

6) za rządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne

§1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady prowadzenia rejestru patento wego, rejestru wzorów użytkowych, rejestru wzo rów przemysłowych, rejestru znaków towarowych, rejestru oznaczeń geograficznych oraz rejestru to pografii układów scalonych,

2) szczegółowe zasady prowadzenia pomocniczego rejestru znaków towarowych zarejestrowanych przez Biuro Międzynarodowe Âwiatowej Organiza cji Własności Intelektualnej z mocą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospoli ta Polska,

3) warunki i tryb dokonywania wpisów w rejestrach,

4) zasady i tryb przeglądania rejestrów oraz wydawa nia z nich wyciągów.

§2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie — rozumie się przez to ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo własności przemysło wej,

2) Urzędzie Patentowym — rozumie się przez to Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej,

3) rejestrach — rozumie się przez to rejestr patentowy, rejestr wzorów użytkowych, rejestr wzorów prze Dziennik Ustaw Nr 80 — 5448 — Poz. 723 723 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. mysłowych, rejestr znaków towarowych, rejestr oznaczeń geograficznych, rejestr topografii ukła dów scalonych oraz pomocniczy rejestr znaków to warowych,

4) Biurze Międzynarodowym — rozumie się przez to Biuro Międzynarodowe Âwiatowej Organizacji Własności Intelektualnej.

§3. Prowadzone przez Urząd Patentowy rejestry są przeznaczone do dokonywania wpisów o stanie praw nym udzielonych patentów, praw ochronnych i praw z rejestracji, zwanych dalej „prawami”, oraz wpisów o międzynarodowej rejestracji znaków towarowych uznanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

§4.

1. Rejestry są prowadzone w formie ksiąg reje strowych.

2. Karty księgi rejestrowej należy, z zastrzeżeniem § 26, ponumerować kolejno według stronic i zesznuro wać. Końce sznura przytwierdzić do wewnętrznej stro ny okładki księgi za pomocą odciśniętej w laku okrągłej pieczęci Urzędu Patentowego. Ostatnia stronica księgi powinna zawierać wzmiankę stwierdzającą liczbę stro nic księgi rejestrowej.

3. Wzmiankę, o której mowa w ust. 2, podpisuje osoba upoważniona na piśmie przez Prezesa Urzędu Patentowego oraz opatruje datą. Rozdział 2 Rejestr patentowy i rejestr wzorów użytkowych

§5.

1. Stronica księgi rejestrowej rejestru patento wego jest przeznaczona do dokonywania wpisów do tyczących jednego patentu na wynalazek, który z chwi lą wpisu otrzymuje numer rejestrowy. Przy dokonywa niu wpisu należy zachować ciągłość numeracji z do tychczasowym rejestrem patentowym.

2. Stronica księgi rejestrowej składa się z nagłówka oraz siedmiu rubryk.

§6. Nagłówek stronicy księgi rejestrowej zawiera:

1) numer i rodzaj patentu (patent, patent dodatkowy),

2) datę zgłoszenia wynalazku,

3) numer i datę zgłoszenia patentu głównego (dla pa tentu dodatkowego),

4) numer zgłoszenia wynalazku,

5) numer zgłoszenia macierzystego (pod którym do konano ogłoszenia o zgłoszeniu),

6) pierwszeństwo (datę, numer zgłoszenia lub miejsce wystawy, kod kraju),

7) datę ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku,

8) oznaczenie klasy, podklasy oraz grupy i podgrupy według międzynarodowej klasyfikacji patentowej,

9) datę wydania decyzji o udzieleniu patentu,

10) numer i rocznik „Wiadomości Urzędu Patentowe go”, w którym zamieszczono ogłoszenie o udziele niu patentu.

§7. Rubryki księgi rejestrowej oznaczone literami od A do G są przeznaczone do wpisywania następują cych danych:

1) A — nazwisko i imię lub nazwa oraz adres upraw nionego z patentu, z podaniem nazwy kraju,

2) B — tytuł wynalazku,

3) C — nazwisko i imię twórcy wynalazku oraz jego miejsce zamieszkania (miejscowość, kraj),

4) D — prawa ograniczające patent,

5) E — wpisy uzupełniające stan prawny patentu (w szczególności patenty dodatkowe, przejście pa tentu dodatkowego w patent),

6) F — wnioski i sprzeciwy oraz decyzje dotyczące da nego patentu wydane w wyniku ich rozpoznania,

7) G — data unieważnienia lub data i przyczyna wyga śnięcia patentu.

§8. Przepisy § 5—7 stosuje się odpowiednio do re jestru wzorów użytkowych. Rozdział 3 Rejestr wzorów przemysłowych

§9.

1. Stronica księgi rejestrowej rejestru jest prze znaczona do dokonywania wpisów dotyczących jedne go prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, które z chwilą wpisu otrzymuje kolejny numer rejestrowy, począwszy od liczby 1.

2. Stronica księgi rejestrowej składa się z nagłówka oraz sześciu rubryk.

§10. Nagłówek stronicy księgi rejestrowej zawiera:

1) numer prawa z rejestracji,

2) datę zgłoszenia wzoru przemysłowego,

3) numer zgłoszenia,

4) pierwszeństwo (datę, numer zgłoszenia lub miejsce wystawy, kod kraju),

5) oznaczenie klasy i podklasy,

6) datę wydania decyzji o udzieleniu prawa z rejestra cji,

7) numer i rocznik „Wiadomości Urzędu Patentowe go”, w którym zamieszczono ogłoszenie o udziele niu prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. § 1

1. Rubryki księgi rejestrowej oznaczone literami od A do F są przeznaczone do wpisywania następują cych danych: Dziennik Ustaw Nr 80 — 5449 — Poz. 723

1) A — nazwisko i imię lub nazwa oraz adres upraw nionego z prawa z rejestracji wzoru przemysłowe go, z podaniem nazwy kraju,

2) B — przedmiot wzoru przemysłowego,

3) C — nazwisko i imię twórcy wzoru przemysłowego oraz jego miejsce zamieszkania (miejscowość, kraj),

4) D — prawa ograniczające prawo z rejestracji,

5) E — wnioski i sprzeciwy oraz decyzje dotyczące da nego prawa z rejestracji wydane w wyniku ich roz poznania,

6) F — data unieważnienia lub data i przyczyna wyga śnięcia prawa z rejestracji. § 1

2. W celu określenia przedmiotu wzoru przemy słowego, w rubryce oznaczonej literą B, o której mowa w § 11, należy wpisać tytuł wzoru oraz w sposób trwa ły umieścić rysunek. Rozdział 4 Rejestr znaków towarowych § 1

3.

1. Stronica księgi rejestrowej rejestru jest przeznaczona do dokonywania wpisów dotyczących jednego prawa ochronnego na znak towarowy, który z chwilą wpisu otrzymuje numer rejestrowy. Przy doko nywaniu wpisu należy zachować ciągłość numeracji z dotychczasowym rejestrem znaków towarowych.

2. Stronica księgi rejestrowej składa się z nagłówka oraz ośmiu rubryk. § 1

4. Nagłówek stronicy księgi rejestrowej zawiera:

1) numer prawa ochronnego,

2) datę zgłoszenia znaku towarowego,

3) numer zgłoszenia znaku towarowego,

4) pierwszeństwo (datę, numer zgłoszenia lub miejsce wystawy, kod kraju),

5) datę ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego,

6) datę wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronne go,

7) numer i rocznik „Wiadomości Urzędu Patentowe go”, w którym zamieszczono ogłoszenie o udziele niu prawa ochronnego. § 1

5. Rubryki księgi rejestrowej oznaczone literami od A do H, są przeznaczone do wpisywania następują cych danych:

1) A — nazwisko i imię lub nazwa oraz adres upraw nionego, z podaniem nazwy kraju,

2) B — znak towarowy,

3) C — wykaz towarów przyporządkowanych do od powiednich klas towarowych,

4) D — prawa ograniczające prawo ochronne,

5) E — kategoria znaku lub prawa ochronnego (wspól ny znak towarowy, wspólny znak towarowy gwa rancyjny, wspólne prawo ochronne) oraz regula min znaku,

6) F — wnioski i sprzeciwy oraz decyzje dotyczące da nego prawa ochronnego wydane w wyniku ich roz poznania,

7) G — rejestracja międzynarodowa (adnotacja o reje stracji międzynarodowej na podstawie zgłoszenia lub rejestracji krajowej),

8) H — data unieważnienia lub data i przyczyna wyga śnięcia prawa ochronnego, zastąpienie rejestracji krajowej rejestracją międzynarodową. § 1

6. W celu określenia znaku towarowego w rubry ce B, o której mowa w § 15, wpisuje się znak lub za mieszcza odbitkę znaku i podaje klasy elementów gra ficznych, jeżeli znak je zawiera, oraz, jeżeli jest to nie zbędne do identyfikacji znaku, jego rodzaj (znak prze strzenny, znak dźwiękowy), a także w przypadku zna ków barwnych określenie kolorów. Rozdział 5 Rejestr oznaczeń geograficznych § 1

7.

1. Do wpisów dotyczących jednego prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne są przeznaczo ne dwie sąsiadujące ze sobą stronice księgi rejestro wej, tworzące jedną kartę rejestrową.

2. Karta rejestrowa składa się z nagłówków oraz z dziewięciu rubryk. § 1

8.

1. Nagłówek lewej strony karty rejestrowej za wiera:

1) numer prawa z rejestracji,

2) datę zgłoszenia oznaczenia geograficznego,

3) numer zgłoszenia,

4) datę wydania decyzji o udzieleniu prawa z rejestra cji,

5) datę dokonania wpisu w rejestrze o udzieleniu pra wa z rejestracji,

6) numer i rocznik „Wiadomości Urzędu Patentowe go”, w którym zamieszczono ogłoszenie o udziele niu prawa z rejestracji.

2. Stronica lewa karty rejestrowej zawiera siedem rubryk oznaczonych literami od A do G przeznaczo nych do wpisywania następujących danych:

1) A — nazwa i adres uprawnionego, z podaniem na zwy kraju,

2) B — oznaczenie geograficzne,

3) C — wykaz towarów, Dziennik Ustaw Nr 80 — 5450 — Poz. 723

4) D — osoby wpisane na wniosek jako uprawnione do używania oznaczenia (nazwisko i imię lub na zwa, adres oraz miejscowość wytwarzania towa rów, jeżeli nie pokrywa się z miejscowością poda ną w adresie),

5) E — prawa ograniczające prawo z rejestracji,

6) F — wnioski i sprzeciwy oraz decyzje dotyczące da nego prawa z rejestracji wydane w wyniku ich roz poznania,

7) G — data unieważnienia lub data i przyczyna wyga śnięcia prawa z rejestracji. § 1

9.

1. Nagłówek prawej stronicy karty rejestrowej zawiera numer prawa z rejestracji.

2. Stronica prawa karty rejestrowej zawiera dwie rubryki oznaczone literami H i J, w których dokonuje się następujących wpisów:

1) H — opis granic terenu oraz mapa terenu wraz z ob jaśnieniami,

2) I — opis określający szczególne cechy lub właści wości towarów. Rozdział 6 Rejestr topografii układów scalonych

§20.

1. Stronica księgi rejestrowej rejestru jest przeznaczona do dokonywania wpisów dotyczących jednego prawa z rejestracji topografii układu scalone go, które z chwilą wpisu otrzymuje numer rejestrowy. Przy dokonywaniu wpisu należy zachować ciągłość nu meracji z dotychczasowym rejestrem topografii ukła dów scalonych.

2. Stronica księgi rejestrowej składa się z nagłówka oraz z sześciu rubryk. § 2

1. Nagłówek księgi rejestrowej zawiera:

1) numer prawa z rejestracji,

2) numer zgłoszenia,

3) datę zgłoszenia,

4) datę wprowadzenia topografii lub układu scalone go zawierającego taką topografię do obrotu, jeżeli miało to miejsce przed datą zgłoszenia topografii do rejestracji,

5) datę wydania decyzji o rejestracji,

6) numer i rocznik „Wiadomości Urzędu Patentowe go”, w którym zamieszczono ogłoszenie o rejestra cji topografii. § 2

2. Rubryki księgi rejestrowej, oznaczone literami od A do F, są przeznaczone do wpisywania następują cych danych:

1) A — nazwisko i imię lub nazwa oraz adres upraw nionego, z podaniem nazwy kraju,

2) B — słowne oznaczenie techniczne funkcji elektro nicznej topografii,

3) C — nazwisko i imię twórcy topografii oraz miejsce zamieszkania (miejscowość, kraj),

4) D — prawa ograniczające prawa z rejestracji topo grafii,

5) E — wnioski i sprzeciwy oraz decyzje dotyczące da nego prawa z rejestracji wydane w wyniku ich roz poznania,

6) F — data unieważnienia lub data i przyczyna wyga śnięcia prawa z rejestracji. Rozdział 7 Pomocniczy rejestr znaków towarowych § 2

3.

1. Tworzy się pomocniczy rejestr do dokony wania wpisów o uznanej w Rzeczypospolitej Polskiej rejestracji międzynarodowej znaków towarowych.

2. Pomocniczy rejestr obejmuje:

1) dane dotyczące uznania w Rzeczypospolitej Pol skiej rejestracji międzynarodowej oraz

2) dane dotyczące uprawnionego, zarejestrowanego znaku i towarów, dla których jest on przeznaczony, zawarte w rejestrze międzynarodowym. § 2

4. Karta rejestrowa księgi rejestru pomocnicze go znaków towarowych składa się z dwóch stronic. § 2

5.

1. Pierwsza stronica karty rejestrowej zawiera:

1) numer rejestracji międzynarodowej,

2) datę rejestracji międzynarodowej,

3) datę ogłoszenia informacji o rejestracji międzyna rodowej w „Biuletynie Urzędu Patentowego”,

4) datę uznania rejestracji międzynarodowej,

5) numer i rocznik „Wiadomości Urzędu Patentowe go”, w którym zamieszczono ogłoszenie o uznaniu rejestracji międzynarodowej,

6) datę unieważnienia lub wygaśnięcia (w całości) prawa z rejestracji międzynarodowej.

2. Druga stronica karty rejestrowej, mieszcząca się na odwrocie pierwszej, zawiera kopię notyfikacji otrzy manej z Biura Międzynarodowego o rejestracji między narodowej znaku towarowego uznanej w Rzeczypo spolitej Polskiej. § 2

6.

1. Pomocniczy rejestr znaków towarowych po winien być prowadzony w sposób umożliwiający uzu pełnianie kart rejestrowych na podstawie danych z re jestru międzynarodowego przekazanych Urzędowi Pa tentowemu przez Biuro Międzynarodowe.

2. Karty rejestrowe, o których mowa w ust. 1, po winny być w księdze rejestrowej uporządkowane w ko Dziennik Ustaw Nr 80 — 5451 — Poz. 723 lejności według wzrastających numerów rejestracji międzynarodowej. Poszczególne księgi oznacza się ko lejno numerami tomów. Rozdział 8 Prowadzenie rejestrów oraz warunki i tryb dokony wania wpisów § 2

7. Wpisu do rejestru udzielonego prawa Urząd Patentowy dokonuje na podstawie decyzji o udzieleniu tego prawa, po stwierdzeniu, że podlega ona wykona niu. § 2

8. Urząd Patentowy dokonuje w rejestrze wpi sów o zmianach stanu prawnego, a także, na wniosek zainteresowanego, zmian aktualizujących dane zawar te w rejestrze. § 2

9. Jeżeli dokonanie wpisu w rejestrze wymaga podjęcia decyzji, w rejestrze dokonuje się niezwłocznie wzmianki o złożeniu wniosku. Dokonanie w rejestrze zmian niewymagających rozpatrzenia i wydania decy zji następuje niezwłocznie na podstawie wniosku lub z urzędu. § 30.

1. Jeżeli w trakcie badania, o którym mowa w art. 229 ust. 2 ustawy, Urząd Patentowy stwierdzi, że złożone dokumenty uzasadniające wydanie decyzji o dokonaniu wpisu do rejestru nie odpowiadają wyma ganiom obowiązujących przepisów, wzywa do usunię cia braków bądź złożenia wyjaśnień, pod rygorem umorzenia postępowania.

2. Urząd Patentowy odmawia dokonania wpisu do rejestru, gdy złożone dokumenty oraz wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1, nie uzasadniają wydania de cyzji o dokonaniu takiego wpisu.

3. Do dokumentów składanych w postępowaniu w sprawie wpisów do rejestru stosuje się odpowiednio wymagania określone dla dokumentów składanych przy dokonywaniu zgłoszeń wynalazków, wzorów użyt kowych, wzorów przemysłowych, znaków towaro wych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych. § 3

1.

1. Urząd Patentowy może z urzędu lub na wniosek osoby zainteresowanej sprostować w reje strze błędy pisarskie oraz inne oczywiste omyłki.

2. Sprostowanie, o którym mowa w ust. 1, następu je w drodze postanowienia. § 3

2.

1. Poszczególne wpisy, dokonane w danej ru bryce księgi rejestrowej, otrzymują kolejną numerację i są oddzielone od siebie linią poziomą.

2. Zmiany i wykreślenia wpisów oznacza się no wym, kolejnym numerem, w tej samej rubryce, w któ rej dokonano wpisu zmienionego lub wykreślonego.

3. Wpisy dotychczasowe, których dotyczą zmiany lub wykreślenia, podkreśla się czerwoną linią.

4. Błędy pisarskie oraz inne oczywiste omyłki we wpisach przekreśla się linią w sposób umożliwiający odczytanie pierwotnego tekstu, dokonując korekty do tychczasowego wpisu w tej samej rubryce.

5. Przy dokonywaniu wpisu do rejestru wskazuje się decyzję lub postanowienie stanowiące podstawę jego dokonania oraz datę wpisu. Osoba dokonująca wpisu składa swój podpis. Przepis stosuje się odpo wiednio do zmian aktualizujących dane zawarte w re jestrze.

6. W przypadku gdy na stronicy księgi rejestrowej brak jest miejsca na dokonanie kolejnego wpisu, dokonu je się go na stronicy uzupełniającej — kolejnej wolnej stronicy księgi rejestrowej, z omówieniem na obu stroni cach miejsca wpisu głównego i wpisu uzupełniającego. § 3

3. Ograniczenie wykazu towarów, zgodnie z art. 168 ustawy, polega na wykreśleniu danych towa rów z wykazu zamieszczonego w rejestrze znaków to warowych oraz dokonaniu adnotacji o tym wykreśle niu, z zamieszczeniem wykazu wykreślonych towarów i daty, w której wykreślenie to stało się skuteczne. § 3

4.

1. Jeżeli została wydana, na podstawie art. 153 ust. 6 ustawy, decyzja o odmowie przedłuże nia prawa ochronnego na znak towarowy, w rejestrze znaków towarowych dokonuje się wpisu i zamieszcza ogłoszenie w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” o wygaśnięciu prawa.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przy padku wygaśnięcia prawa na skutek niezłożenia wnio sku o jego przedłużenie w terminie, o którym mowa w art. 153 ust. 5 ustawy.

3. W celu dokonania zmian w rejestrze, w przypad ku przedłużenia prawa ochronnego dla części towa rów, stosuje się odpowiednio przepis § 33. § 3

5. W przypadku przeniesienia prawa ochronne go na znak towarowy w stosunku do niektórych towa rów, zgodnie z art. 162 ust. 4 ustawy, wpisy dotyczące przeniesionego prawa zamieszcza się na odrębnej stro nicy księgi rejestrowej oznaczonej tym samym nume rem prawa ochronnego z wyróżnikiem na końcu w po staci dodanej po myślniku dużej litery alfabetu łaciń skiego. Przepisy § 32 ust. 6 i § 33 stosuje się odpowied nio. § 3

6. Do pomocniczego rejestru znaków towaro wych nie stosuje się przepisów § 28—30, § 32 ust. 1—3, 5 i 6 oraz § 33—35. Rozdział 9 Udostępnianie rejestrów oraz wydawanie wyciągów § 3

7.

1. Rejestry udostępnia się do wglądu na sta nowisku rejestrów, w dniach i godzinach pracy Urzędu Patentowego.

2. Przeglądanie może odbywać się tylko w obecno ści pracownika Urzędu Patentowego. Dziennik Ustaw Nr 80 — 5452 — Poz. 723

3. Jednorazowo do wglądu udostępnia się jedną księgę rejestrową. Przeglądający księgi rejestrowe mo że dokonywać notatek. Notatki sporządza się ołów kiem.

4. Informacje o zmianach i wpisach dotyczących uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej rejestracji mię dzynarodowych znaków towarowych są udostępniane w Urzędzie Patentowym w postaci materiałów otrzy manych z Biura Międzynarodowego. § 3

8.

1. Urząd Patentowy, na pisemny wniosek oso by zainteresowanej, wydaje wyciąg z rejestru. Nie wy daje się wyciągów z rejestru pomocniczego znaków to warowych.

2. Wyciąg z rejestru powinien zawierać dane, któ rych stwierdzenia żąda wnioskodawca.

3. Wyciąg z rejestru zawiera datę jego sporządzenia oraz podpis osoby sporządzającej, poświadczający zgodność wyciągu z odpowiednimi wpisami w reje strze.

4. Na wniosku, o którym mowa w ust. 1, sporządza się wzmiankę o wydaniu wyciągu z podaniem daty je go wydania. Rozdział 10 Przepisy końcowe § 3

9.

1. Rejestry prowadzone w Urzędzie Patento wym na podstawie dotychczasowych przepisów uwa ża się za rejestry w rozumieniu niniejszego rozporzą dzenia. Do rejestrów tych przepisy rozdziału 8 stosuje się odpowiednio.

2. Uzupełnienie kart rejestrowych księgi rejestru pomocniczego znaków towarowych w odniesieniu do rejestracji międzynarodowych uznanych w Rzeczypo spolitej Polskiej przed dniem wejścia w życie rozporzą dzenia powinno nastąpić w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia. § 40. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Dziennik Ustaw Nr 80 — 5453 — Poz. 723 Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2002-06-20
Data wydania: 2002-06-06
Data wejścia w życie: 2002-07-05
Data obowiązywania: 2002-07-05
Data uchylenia: 2008-06-12
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 80 poz. 723