Dz.U. 2002 nr 80 poz. 727

Dziennik Ustaw Nr 80 — 5462 — Poz. 727 727 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych. Na podstawie art. 35 ust. 3 i art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbroj nych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 36

8) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 1996 r. w sprawie ekwiwalentu konser wacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przy sługujących osobom uprawnionym do osobnych kwa ter stałych i najemcom lokali mieszkalnych (Dz. U. Nr 37, poz. 165, z 1997 r. Nr 52, poz. 331, z 1998 r. Nr 45, poz. 275, z 1999 r. Nr 22, poz. 203, z 2000 r. Nr 44, poz. 511 i z 2001 r. Nr 43, poz. 48

4) wprowadza się na stępujące zmiany:

1) w § 5 wyrazy „w 2001 r.” zastępuje się wyrazami „w 2002 r.”,

2) w § 9 wyrazy „w 2001 r.” zastępuje się wyrazami „w 2002 r.”

§2. Stawki ekwiwalentu konserwacyjnego i równo ważnika mieszkaniowego określone w rozporządzeniu przysługują od dnia 1 stycznia 2002 r.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: w z. J. Zemke

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2002-06-20
Data wydania: 2002-06-12
Data wejścia w życie: 2002-07-05
Data obowiązywania: 2002-01-01
Data uchylenia: 2005-07-01
Organ wydający: MIN. OBRONY NARODOWEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 80 poz. 727