Dz.U. 2002 nr 80 poz. 728

Na podstawie art. 125 § 3 ustawy z dnia 17 listopa da 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego zarządza się, co następuje:

§1. Ustala się następujące wzory urzędowych for mularzy pism procesowych, zwanych dalej „urzędo wymi formularzami”:

1) wzór formularza pozwu oznaczonego symbolem P dla pozwu w postępowaniu uproszczonym oraz pozwu w sprawach, o których mowa w art. 1871 Kodeksu postępowania cywilnego, zwanego dalej „kodeksem”, stanowiący załącznik nr 1 do rozpo rządzenia,

2) wzór formularza danych uzupełniających stron oznaczonego symbolem DS dla załącznika do pism procesowych, w którym wskazuje się dane następ nych stron lub dodatkowe dane stron już wskaza nych, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,

3) wzór pisma zawierającego wnioski dowodowe oznaczonego symbolem WD dla pisma proceso wego, w którym zgłasza się dowody niewskazane w innych pismach, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia,

4) wzór formularza odpowiedzi na pozew oznaczone go symbolem OP dla pisma procesowego zawiera jącego odpowiedź na pozew w postępowaniu uproszczonym, stanowiący załącznik nr 4 do rozpo rządzenia,

5) wzór formularza pozwu wzajemnego oznaczonego symbolem PW dla pozwu wzajemnego w postępo waniu uproszczonym, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia,

6) wzór formularza sprzeciwu lub zarzutów oznaczo nego symbolem SP dla sprzeciwu od wyroku za ocznego w postępowaniu uproszczonym, zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym i sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym oraz w sprawach, o których mowa w art. 1871 kodeksu, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§2.

1. Urzędowe formularze udostępnia się nieod płatnie w budynkach wszystkich sądów rejonowych i ich wydziałów zamiejscowych oraz w budynkach są dów okręgowych.

2. Wzory urzędowych formularzy Ministerstwo Sprawiedliwości nieodpłatnie udostępnia za po średnictwem Internetu, na stronach oznaczonych www.ms.gov.pl.

§3.

1. Wzory urzędowych formularzy sporządzone na elektronicznym nośniku informatycznym prezesi są dów rejonowych przekazują zarządom gmin mających siedziby w obszarze właściwości podległych im sądów.

2. Zarządy gmin mogą odpłatnie rozpowszechniać urzędowe formularze, sporządzone zgodnie z wzorami, z zastrzeżeniem § 4.

§4. W przypadku odpłatnego rozpowszechniania urzędowych formularzy cena jednej strony druku nie może przekraczać kwoty 0,25 zł.

§5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lip ca 2002 r. Minister Sprawiedliwości: B. Piwnik Dziennik Ustaw Nr 80 — 5462 — Poz. 728 728 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania stronom urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym. Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwo ści z dnia 29 maja 2002 r. (poz. 728) Załącznik nr 1 Dziennik Ustaw Nr 80 — 5463 — Poz. 728 WZÓR FORMULARZA P — POZEW Dziennik Ustaw Nr 80 — 5464 — Poz. 728 Dziennik Ustaw Nr 80 — 5465 — Poz. 728 Dziennik Ustaw Nr 80 — 5466 — Poz. 728 Załącznik nr 2 WZÓR FORMULARZA DS — DANE UZUPE¸NIAJÑCE STRON Dziennik Ustaw Nr 80 — 5467 — Poz. 728 Dziennik Ustaw Nr 80 — 5468 — Poz. 728 Załącznik nr 3 WZÓR FORMULARZA WD — WNIOSKI DOWODOWE Dziennik Ustaw Nr 80 — 5469 — Poz. 728 Dziennik Ustaw Nr 80 — 5470 — Poz. 728 Załącznik nr 4 WZÓR FORMULARZA OP — ODPOWIEDè NA POZEW Dziennik Ustaw Nr 80 — 5471 — Poz. 728 Dziennik Ustaw Nr 80 — 5472 — Poz. 728 Dziennik Ustaw Nr 80 — 5473 — Poz. 728 Dziennik Ustaw Nr 80 — 5474 — Poz. 728 Załącznik nr 5 WZÓR FORMULARZA PW — POZEW WZAJEMNY Dziennik Ustaw Nr 80 — 5475 — Poz. 728 Dziennik Ustaw Nr 80 — 5476 — Poz. 728 Dziennik Ustaw Nr 80 — 5477 — Poz. 728 Dziennik Ustaw Nr 80 — 5478 — Poz. 728 Załącznik nr 6 WZÓR FORMULARZA SP — SPRZECIW OD WYROKU ZAOCZNEGO, ZARZUTY OD NAKAZU ZAP¸ATY W POST¢POWANIU NAKAZOWYM, SPRZECIW OD NAKAZU ZAP¸ATY W POST¢POWANIU UPOMINAWCZYM Dziennik Ustaw Nr 80 — 5479 — Poz. 728 Dziennik Ustaw Nr 80 — 5480 — Poz. 728 Dziennik Ustaw Nr 80 — 5481 — Poz. 728 Dziennik Ustaw Nr 80 — 5482 — Poz. 728

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2002-06-20
Data wydania: 2002-05-29
Data wejścia w życie: 2002-07-01
Data obowiązywania: 2002-07-01
Data uchylenia: 2012-05-03
Organ wydający: MIN. SPRAW.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 80 poz. 728