Dz.U. 2002 nr 80 poz. 729

Na podstawie art. 29 ust. 9 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 27, poz. 298 i Nr 106, poz. 1149 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 67

6) zarzą dza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb opiniowania służbowego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, zwanych dalej „funkcjonariuszami”, zapoznawania się funkcjonariuszy z opinią służbową, przypadki, w których nie jest możliwe w terminie wska zanym w ustawie z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu, zwanej dalej „ustawą”, zapoznanie się z opinią służbową, oraz tryb wnoszenia i rozpatrywania odwołań od opinii służbowych.

§2. Opiniowanie służbowe służy do oceny przydat ności funkcjonariusza do pełnienia służby na zajmowa nym stanowisku służbowym oraz określenia dalszego przebiegu jego służby.

§3. W opinii służbowej uwzględnia się:

1) stan i rozwój kwalifikacji zawodowych funkcjona riusza,

2) ocenę cech osobowości funkcjonariusza wpływa jących na wykonywanie zadań służbowych,

3) ocenę realizacji zadań służbowych, w szczególno ści wyniki osiągnięte podczas pełnienia służby,

4) prognozę dalszego przebiegu służby funkcjonariu sza,

5) przydatność funkcjonariusza na zajmowanym sta nowisku służbowym.

§4. Opinię służbową sporządza przełożony funk cjonariusza.

§5.

1. Funkcjonariusza zapoznaje z opinią służbo wą przełożony.

2. Funkcjonariusz potwierdza zapoznanie się z opi nią służbową własnoręcznym podpisem na opinii. W razie złożenia odmowy podpisu zapoznający z opi nią służbową czyni na niej adnotację o odmowie.

3. Zapoznanie funkcjonariusza z opinią służbową po upływie terminu, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy, jest możliwe w przypadku choroby lub oddele gowania służbowego funkcjonariusza.

4. Opinia służbowa podlega włączeniu do akt oso bowych funkcjonariusza.

§6.

1. Odwołanie od opinii służbowej wnosi się do wyższego przełożonego, za pośrednictwem przełożo nego, który wydał opinię.

2. Odwołanie wniesione po terminie określonym w art. 29 ust. 6 ustawy nie podlega rozpoznaniu.

3. Przełożony rozpatrujący odwołanie rozstrzyga ostatecznie sprawę przez:

1) utrzymanie w mocy opinii służbowej,

2) zmianę lub uzupełnienie opinii służbowej,

3) uchylenie i wydanie nowej opinii służbowej.

4. Odwołanie od opinii służbowej powinno być roz patrzone w ciągu trzydziestu dni od daty jego wniesie nia.

5. O sposobie załatwienia odwołania zawiadamia się w formie pisemnej funkcjonariusza, który wniósł odwołanie, oraz przełożonego, który sporządził kwe stionowaną opinię służbową.

6. Uchyloną opinię służbową uważa się za niebyłą.

§7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik Dziennik Ustaw Nr 80 — 5483 — Poz. 729 729 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2002-06-20
Data wydania: 2002-05-29
Data wejścia w życie: 2002-07-05
Data obowiązywania: 2002-07-05
Organ wydający: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 80 poz. 729