Dz.U. 2002 nr 81 poz. 741

Dziennik Ustaw Nr 81 — 5507 — Poz. 741 741 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie wprowadzenia płatnych urlopów dodatkowych dla policjantów. Na podstawie art. 84 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676 i Nr 81, poz. 73

1) zarządza się, co następuje:

§1.

1. Policjantom, którzy mają:

1) 15, 20 lub 25 lat służby,

2) 10 lat służby i osiągnęli wiek 40, 45 lub 55 lat życia — przysługuje coroczny płatny urlop dodatkowy.

2. Policjantom, którzy pełnią służbę w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, jeżeli służba jest wykonywana:

1) w pomieszczeniach pozbawionych stałego natural nego oświetlenia lub w pomieszczeniach, w któ rych ze względów technologicznych lub ze wzglę du na rodzaj wykonywanej służby stosowane jest wyłącznie sztuczne oświetlenie,

2) w warunkach narażenia na promieniowanie ultra fioletowe lub podczerwone,

3) w pomieszczeniach zamkniętych, w których utrzy muje się stała temperatura efektywna powyżej 25°C lub poniżej 10°C,

4) w warunkach narażenia na działanie pyłów niewy wołujących zwłóknienia tkanki płucnej,

5) w warunkach narażenia na działanie substancji tok sycznych niekumulujących się w organizmie,

6) w warunkach narażenia na wibrację ogólną,

7) w pomieszczeniach zlokalizowanych poniżej pozio mu otaczającego terenu — zgodnie z przepisami w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

8) w warunkach narażenia na hałas,

9) w warunkach nadmiernego obciążenia wysiłkiem fizycznym co najmniej 2 000 kcal dla mężczyzn i 1 200 kcal dla kobiet lub wymagających wymu szonej pozycji ciała,

10) w warunkach narażenia na działanie pyłów wywo łujących zwłóknienie tkanki płucnej, 1

1) w warunkach narażenia na działanie substancji tok sycznych kumulujących się w organizmie, 1

2) w warunkach ręcznego kierowania ruchem na skrzyżowaniach i ciągach komunikacyjnych o du żym jego natężeniu, 1

3) w warunkach ciągłego napięcia i koncentracji przy nagrywaniu i odtwarzaniu zapisów magnetycz nych w styczności ze zmiennym natężeniem i za kresem fal dźwiękowych, a także przy nasłuchu ra diowym, 1

4) w warunkach narażenia na promieniowanie jonizu jące, 1

5) w warunkach narażenia na działanie pól elektroma gnetycznych wysokiej częstotliwości w zakresie od 0,1 do 300 000 MHz w strefie zagrożenia, Dziennik Ustaw Nr 81 — 5508 — Poz. 741 1

6) w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych, których wykaz określa ją odrębne przepisy, 1

7) przy fizycznym zwalczaniu terroryzmu, 1

8) przy konserwowaniu, magazynowaniu, transporcie i stosowaniu materiałów wybuchowych, łatwo pal nych i samozapalnych, 1

9) przy prowadzeniu prób broni, amunicji, materiałów wybuchowych oraz prac doświadczalnych z mate riałami wybuchowymi,

20) podczas prowadzenia badań materiałów czynnych biologicznie, 2

1) pod ziemią — przysługuje coroczny płatny urlop dodatkowy.

§2. Szczegółowe zasady przyznawania płatnych urlopów dodatkowych, o których mowa w § 1, tryb po stępowania w tych sprawach oraz ich wymiar określa ją przepisy w sprawie urlopów policjantów.

§3. Traci moc zarządzenie nr 29 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 czerwca 1997 r. w sprawie przebiegu służby, praw i obowiąz ków policjantów, zawieszania w czynnościach służbo wych oraz zaliczania okresów służby i pracy do wysłu gi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego (Dz. Urz. MSWiA Nr 5, poz. 4

9) w zakre sie uregulowanym niniejszym rozporządzeniem.

§4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2002-06-21
Data wydania: 2002-06-07
Data wejścia w życie: 2002-07-06
Data obowiązywania: 2002-07-06
Organ wydający: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 81 poz. 741