Dz.U. 2002 nr 9 poz. 87

Dziennik Ustaw Nr 9 — 575 — Poz. 87 87 OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze usta wy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów norma tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 i z 2001 r. Nr 46, poz. 49

9) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu in walidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 21, poz. 117), z uwzględnieniem zmian wpro wadzonych:

1) ustawą z dnia z dnia 31 marca 1977 r. o dalszym zwiększeniu emerytur i rent oraz o zmianie niektó rych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym (Dz. U. Nr 11, poz. 43),

2) ustawą z dnia 14 grudnia 1982 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojsko wych oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 40, poz. 269) — ujętych w obwieszczeniu Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 21 lutego 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojsko wych oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 13, poz. 68),

3) ustawą z dnia 24 maja 1990 r. o zmianie niektórych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym (Dz. U. Nr 36, poz. 206),

4) ustawą z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryza cji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 450),

5) ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących zatrudnienia oraz zaopatrzenia emerytalnego (Dz. U. Nr 21, poz. 84),

6) ustawą z dnia 10 grudnia 1993 r. o zmianie niektó rych ustaw dotyczących zaopatrzenia emerytalne go (Dz. U. Nr 129, poz. 602),

7) ustawą z dnia 17 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojsko wych oraz ich rodzin (Dz. U. z 1994 r. Nr 10, poz. 37),

8) ustawą z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzin nych i pielęgnacyjnych (Dz. U. z 1995 r. Nr 4, poz. 17),

9) ustawą z dnia 29 września 1995 r. o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustala nia emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 138, poz. 681),

10) ustawą z dnia 25 października 1996 r. o waloryzacji emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 136, poz. 636), 1

1) ustawą z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153), 1

2) ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów admi nistracji publicznej — w związku z reformą ustrojo wą państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668), 1

3) ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118), 1

4) ustawą z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o po wszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o odszkodowaniach przysługują cych w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej, usta wy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojsko wych oraz ich rodzin, ustawy o uposażeniu żołnie rzy, ustawy o Policji, ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o zaopatrze niu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funk cjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Stra ży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypo spolitej Polskiej, ustawy o Służbie Więziennej oraz ustawy o Inspekcji Celnej (Dz. U. Nr 81, poz. 877), 1

5) ustawą z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych prze jazdów środkami publicznego transportu zbioro wego oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2002 r. Nr 4, poz. 34) i zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszcze nia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

1) art. 58, 59, 67 i 68 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o za opatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 21, poz. 117), które stanowią: „Art. 5

8.

1. Przepisy ustawy stosuje się do spraw o świadczenia wszczętych na skutek wniosków zgłoszonych po wejściu w życie ustawy, z tym że przy ocenie prawa do świadczeń za okres do dnia 31 lipca 1974 r. oraz przy ustalaniu wy sokości świadczeń należnych za ten okres stosuje się przepisy obowiązują ce przed dniem wejścia w życie ustawy.

2. Do spraw o świadczenia wszczętych na skutek wniosków zgłoszonych przed wejściem w życie ustawy stosuje się przepisy obowiązujące przed jej wej ściem w życie z uwzględnieniem przepi su art. 59. Art. 5

9.

1. Renty inwalidzkie i rodzinne wypłacane w dniu wejścia w życie niniejszej usta wy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 3, poz. 11 oraz z 1972 r. Nr 53, poz. 341 i 34

2) podlega ją podwyższeniu z urzędu na zasadach określonych niniejszą ustawą.

2. Jeżeli prawo do renty przyznanej na podstawie przepisów, o których mowa w ust. 1, było w całości zawieszone z powodu osiągania zarobku z tytułu za trudnienia lub dochodu z innych źródeł, rentę podwyższa się na wniosek zainte resowanego.

3. Kwota podwyżki renty, o której mowa w ust. 1 lub 2, nie może wynosić mniej niż 125 zł miesięcznie.” „Art. 6

7.

1. Traci moc ustawa z dnia 23 stycznia 1968 r. o zaopatrzeniu inwalidów wo jennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 3, poz. 11 oraz z 1972 r. Nr 53, poz. 341 i 342).

2. Tracą moc:

1) art. 48 ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich ro dzin (Dz. U. Nr 3, poz. 6, z 1972 r. Nr 16, poz. 114 i Nr 53, poz. 341 oraz z 1973 r. Nr 38, poz. 225),

2) art. 38 ustawy z dnia 8 czerwca 1972 r. o ubezpieczeniu społecznym rze mieślników (Dz. U. Nr 23, poz. 165),

3) art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 wrze śnia 1973 r. o zaopatrzeniu emerytal nym twórców i ich rodzin (Dz. U. Nr 38, poz. 225).

3. Osobom, pobierającym w dniu wejścia w życie ustawy dodatek do emerytury na podstawie przepisów, o których mo wa w ust. 2, ustala się na ich wniosek wysokość świadczeń przy zastosowa niu art. 51 ustawy. Art. 6

8. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 sierp nia 1974 r.”;

2) art. 17 ustawy z dnia 31 marca 1977 r. o dalszym zwiększeniu emerytur i rent oraz o zmianie niektó rych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym (Dz. U. Nr 11, poz. 43), który stanowi: „Art. 1

7. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 maja 1977 r.”;

3) art. 2, 3, 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojen nych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 40, poz. 269), które stanowią: „Art.

2.

1. Âwiadczenia przysługujące w dniu wej ścia w życie niniejszej ustawy na podsta wie przepisów dotychczasowych podle gają podwyższeniu według zasad wyni kających ze zmian wprowadzonych ni niejszą ustawą, z uwzględnieniem ust. 2—7.

2. Renty inwalidzkie i rodzinne, których pod stawę wymiaru stanowi kwota 4.200 zł lub niższa, podwyższa się przez obliczenie ich odpowiednio od kwot 7.500 lub 9.000 zł.

3. Renty inwalidzkie i rodzinne, których podstawę wymiaru stanowią zarobki, podwyższa się na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytal nym pracowników i ich rodzin, dotyczą cych podwyższenia emerytur i rent przy znanych przed dniem 1 stycznia 1983 r., z tym że całą kwotę podwyżki wypłaca się jednorazowo z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Dziennik Ustaw Nr 9 — 576 — Poz. 87

4. Renty inwalidzkie i rodzinne, których podsta w ęwymiaru stanowi uposażenie przysługu jące ż ołnierzowi zawodowemu w odpowied nim stopniu wojskowym i według stanowi ska typowego dla tego stopnia, podwyższa się przez obliczenie ich od odpowiedniego uposażenia obowiązującego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, powię kszonego o rekompensatę z tytułu podwyżek cen po bieraną w tym dniu przez osob ęuprawnioną do renty. Przy podwyższaniu renty rodzinnej kwotę uposażenia powię ksza się o rekom pensatę pobieraną tylko przez jedną z osób uprawnionych do tej renty.

5. Kwota renty obliczona stosownie do ust. 1—4 nie może być niższa od kwoty renty przysługującej w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, łącznie z po bieranymi rekompensatami z tytułu pod wyżek cen.

6. Podwyższenia świadczeń, o których mo wa w ust. 1—4, dokonuje się z urzędu, a je żeli prawo do tych świadczeń było zawie szone — na wniosek zainteresowanego.

7. Âwiadczenia, o których mowa w ust. 1—6, podwyższa się począwszy od dnia 1 paź dziernika 1982 r., z tym ż e kwotę podwyżek za okres od dnia 1 października 1982 r. do dnia 31 grudnia 1982 r. obniża się o kwoty wypłaconych za ten okres rekompensat z tytułu podwyżek cen. Art.

3. Osobom pobierającym na podstawie ni niejszej ustawy renty inwalidzkie i rodzinne nie przysługują od dnia wejścia w życie tej ustawy pobierane dotychczas rekompen saty z tytułu podwyżek cen. Art.

4. W ustawie z dnia 26 maja 1982 r. o szczegól nych uprawnieniach kombatantów (Dz. U. Nr 16, poz. 12

2) w art. 11 ust. 4 skreśla się.” „Art.

6. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1983 r.”;

4) art. 31 ustawy z dnia 24 maja 1990 r. o zmianie nie których przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym (Dz. U. Nr 36, poz. 206), który stanowi: „Art. 3

1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze nia z mocą od dnia 1 stycznia 1990 r., z tym że art. 17 uzyskuje moc od dnia 27 marca 1990 r.”;

5) art. 46 ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewa loryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania eme rytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 450), który stanowi: „Art. 4

6.

1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogło szenia, z tym że przepisy art. 22, 24, 34 i 40 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1992 r., z uwzględnieniem ust. 2 i 3.

2. Przepisy art. 24 w stosunku do osób wy konujących pracę nauczyciela wchodzą w życie z dniem 1 września 1992 r.

3. Przepisy art. 39 mają zastosowanie do nagród wypłacanych z zakładowego funduszu nagród, poczynając od na gród wypłaconych za 1991 r.”;

6) art. 6 i 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących zatrudnienia oraz zaopatrzenia emerytalnego (Dz. U. Nr 21, poz. 84), które stanowią: „Art.

6. Kwota podstawy wymiaru renty inwalidz kiej i renty rodzinnej przysługującej na podstawie przepisów o zaopatrzeniu inwa lidów wojennych i wojskowych oraz ich ro dzin po dniu 31 grudnia 1991 r. nie może być niższa od kwoty określonej w art. 44 ustawy wymienionej w art. 5 niniejszej ustawy.” „Art. 1

1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze nia, z tym że przepis art. 5 pkt 5 i 6 z mocą od dnia 1 stycznia 1992 r., a art. 5 pkt 8 z mocą od dnia 15 listopada 1991 r.”;

7) art. 6 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zmianie nie których ustaw dotyczących zaopatrzenia emerytal nego (Dz. U. Nr 129, poz. 602), który stanowi: „Art.

6. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1994 r.”;

8) art. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i woj skowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 1994 r. Nr 10, poz. 37), który stanowi: „Art.

2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze nia.”;

9) art. 61 ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych (Dz. U. z 1995 r. Nr 4, poz. 17), który stanowi: „Art. 6

1. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 1995 r., z tym że przepisy art. 13 ust. 3—8 wchodzą w życie z dniem 1 marca 1996 r.”;

10) art. 7 ustawy z dnia 29 września 1995 r. o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 138, poz. 681), który stanowi: „Art.

7. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1996 r.”; 1

1) art. 15 ustawy z dnia 25 października 1996 r. o wa loryzacji emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 136, poz. 636), który stanowi: „Art. 1

5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 1998 r., z wyjątkiem art. 1, art. 7 ust. 1, 2 i 5, art. 9 pkt 2—4, art. 11, 12 i art. 13, któ re wchodzą w życie z dniem 31 grudnia 1996 r.”; 1

2) art. 172 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszech nym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153), który stanowi: Dziennik Ustaw Nr 9 — 577 — Poz. 87 „Art. 17

2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 1999 r., z wyjątkiem art. 167 i 168, któ re wchodzą w życie z dniem ogłosze nia.”; 1

3) art. 150 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie nie których ustaw określających kompetencje orga nów administracji publicznej — w związku z refor mą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668), który stanowi: „Art. 150. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 1999 r., z wyjątkiem art. 26, art. 128 pkt 2, art. 139 pkt 1 i 10, art. 145 ust. 2 i 4, art. 146 ust. 2 i 4 oraz art. 147 ust. 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem ogłosze nia, i art. 34 pkt 1, art. 36 pkt 23, art. 48 pkt 1 i 3, art. 84, art. 97 pkt 1—3, 5—10 i 12—36 oraz art. 139 pkt 9 lit. a), które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.”; 1

4) art. 196 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emery turach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecz nych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118), który stanowi: „Art. 19

6. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 1999 r., z tym że art. 182 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.”; 1

5) art. 15 i 16 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rze czypospolitej Polskiej, ustawy o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozo stających w związku ze służbą w Milicji Obywatel skiej, ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o uposażeniu żołnierzy, ustawy o Policji, ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodo wych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu eme rytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o Służbie Więziennej oraz ustawy o Inspekcji Cel nej (Dz. U. Nr 81, poz. 877), które stanowią: „Art. 1

5. Akty wydane na podstawie upoważnień ustawowych zmienianych niniejszą usta wą zachowują moc do czasu ich zastąpie nia przez akty wydane na podstawie ni niejszej ustawy. Art. 1

6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjąt kiem art. 11, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 1

6) art. 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgo wych przejazdów środkami publicznego transpor tu zbiorowego oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2002 r. Nr 4, poz. 34), który stanowi: „Art.

5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 stycz nia 2002 r.” Marszałek Sejmu: M. Borowski Dziennik Ustaw Nr 9 — 578 — Poz. 87 USTAWA z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

1. Zaopatrzenie określone niniejszą ustawą przysługuje:

1) inwalidom wojennym,

2) inwalidom wojskowym,

3) członkom rodzin, pozostałym po żołnierzach pole głych, zmarłych lub zaginionych w czasie służby wojskowej oraz po inwalidach wojennych i wojsko wych. Art.

2. Zaopatrzenie obejmuje:

1) świadczenia pieniężne: a) rentę inwalidzką1), b) rentę rodzinną, c) dodatki do rent, d) zasiłek pogrzebowy,

2) świadczenia w naturze: a) świadczenia lecznicze i położnicze, b) protezowanie, Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2002 r. (poz. 87) ——————

1) W zakresie dotyczącym inwalidów wojskowych obecnie jest to renta z tytułu niezdolności do pracy, stosownie do art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie nie których ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpiecze niu społecznym (Dz. U. Nr 100, poz. 461), która weszła w ży cie z dniem 1 września 1997 r. c) przysposobienie zawodowe, d) pobyt w domu rencistów,

3) inne uprawnienia i przywileje. Art.

3. Zaopatrzenie określone w ustawie przysłu guje z funduszy państwowych. Art.

4.

1. Prawo do świadczeń pieniężnych ustalają i świadczenia wypłacają właściwe do spraw rent orga ny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

2. Âwiadczeń leczniczych udzielają zakłady społecz ne służby zdrowia2). Art.

5. Âwiadczenia określone w ustawie przysługu ją w czasie pobytu osoby uprawnionej na obszarze Państwa Polskiego, chyba że niniejsza ustawa albo umowy międzynarodowe stanowią inaczej. Rozdział 2 Uprawnienia inwalidów wojennych Art.

6.

1. Inwalidą wojennym jest żołnierz, który zo stał zaliczony do jednej z grup inwalidów wskutek in walidztwa powstałego w związku z działaniami wojen nymi lub mającymi charakter wojennych w czasie:

1) pełnienia w okresie wojny 1939—1945 służby w Wojsku Polskim, w polskich formacjach wojsko wych przy armiach sojuszniczych oraz w oddzia łach ruchu podziemnego lub partyzanckiego pro wadzących na obszarze Państwa Polskiego walkę z hitlerowskim okupantem, 2)

3) uczestniczenia w walkach z oddziałami Ukraiń skiej Powstańczej Armii oraz grupami Wehrwolfu.

2. Za inwalidę wojennego uważa się również żoł nierza mającego obywatelstwo polskie, który został za liczony do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidz twa powstałego w związku z działaniami wojennymi lub mającymi charakter wojennych w czasie pełnienia w okresie wojny 1939—1945 służby w Armii Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz w innych armiach sojuszniczych, a także w oddziałach antyfaszy stowskiego ruchu podziemnego lub partyzanckiego działających na obszarze innych państw. Art.

7. Za inwalidztwo powstałe w związku z działa niami wojennymi lub mającymi charakter wojennych uważa się inwalidztwo będące następstwem zranień, kontuzji i innych obrażeń lub chorób doznanych:

1) w walce z wrogiem,

2) na froncie lub w związku z pobytem na froncie,

3) wskutek wypadku pozostającego w związku z peł nieniem czynnej służby wojskowej w czasie okre ślonym w art. 6,

4) w związku z pobytem w niewoli lub w obozie dla in ternowanych,

5) w związku z udziałem w ruchu podziemnym lub partyzanckim oraz z pobytem w niewoli, w obozach koncentracyjnych lub w więzieniach za udział w tym ruchu. Art.

8. Za inwalidę wojennego uważa się również osobę mającą obywatelstwo polskie, która została za liczona do jednej z grup inwalidów z tytułu inwalidztwa będącego następstwem zranień lub kontuzji dozna nych w związku z:

1) pełnieniem służby w wojskowych oddziałach ludo wych w czasie wojny domowej w Hiszpanii lub w okresie internowania w następstwie tej służby,

2) udziałem w obronie Poczty Gdańskiej we wrześniu 1939 r. i w walkach o Cytadelę Poznańską w lutym 1945 r.,

3) uczestniczeniem w konwojach w okresie wojny 1939—1945 w charakterze członka załóg handlo wych statków morskich, 4)

4) udziałem w Powstaniu Wielkopolskim oraz Po wstaniach Âląskich,

5) rozminowywaniem kraju w czasie pełnienia służby w Siłach Zbrojnych Polskiej Rzeczypospolitej Lu dowej po zakończeniu wojny 1939—1945. Art.

9. Renta inwalidzka przysługuje żołnierzowi, który został zaliczony do jednej z grup inwalidów wsku tek inwalidztwa powstałego w związku z działaniami wojennymi lub mającymi charakter wojennych, choć by nawet inwalidztwo to powstało po zwolnieniu ze służby wojskowej. Art.

10. Renta inwalidzka dla inwalidy wojennego wynosi:

1) 100% podstawy jej wymiaru — dla inwalidów I i II grupy,

2) 75% podstawy jej wymiaru — dla inwalidów III gru py. Art. 11.

5) 1.

6) Podstawę wymiaru renty inwalidzkiej w dniu jej przyznania stanowi kwota bazowa służąca Dziennik Ustaw Nr 9 — 579 — Poz. 87 ——————

2) Obecnie: publiczne zakłady opieki zdrowotnej, stosownie do art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakła dach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408), która we szła w życie z dniem 15 stycznia 1992 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektó rych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 450), która weszła w życie z dniem 15 listopada 1991 r. ——————

4) Skreślony przez art. 35 pkt 2 ustawy, o której mowa w przy pisie 3; dodany przez art. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 1994 r. Nr 10, poz. 37), która weszła w życie z dniem 26 stycznia 1994 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 maja 1990 r. o zmianie niektórych przepisów o zaopa trzeniu emerytalnym (Dz. U. Nr 36, poz. 206), która weszła w życie z dniem 1 czerwca 1990 r. z mocą od dnia 1 stycz nia 1990 r.

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1995 r. o zmianie ustawy o rewaloryzacji eme rytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 138, poz. 681), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1996 r. do obliczania podstawy wymiaru emerytury i renty na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin7).

2. (skreślony).8)

3. (skreślony).9)

4. (skreślony).9)

5. (skreślony).8) Art. 12.

10)

1. Do renty inwalidzkiej przysługuje do datek pielęgnacyjny z tytułu zaliczenia do I grupy inwa lidów lub ukończenia 75 lat.

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przysługuje w wysokości i na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich ro dzin7), z tym że dodatek pielęgnacyjny z tytułu zalicze nia do I grupy inwalidów przysługuje w wysokości zwiększonej o 50%. Art. 13.1

1)

1. Inwalidzie wojennemu przysługuje prawo do bezpłatnych świadczeń leczniczych, przed miotów ortopedycznych, protez, środków pomocni czych oraz leków i środków opatrunkowych.

2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, przysłu gują również osobie, która doznała uszczerbku na zdro wiu w okolicznościach określonych w art. 7 i 8 i nie zo stała zaliczona do żadnej z grup inwalidów.

3. Członkom rodziny inwalidy wojennego przysłu guje prawo do świadczeń, o których mowa w ust. 1, i świadczeń położniczych.

4. Âwiadczenia określone w ust. 1—3 przysługują na zasadach określonych przepisami o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin7). Art. 1

4. Inwalidzie wojennemu, wymagającemu le czenia sanatoryjnego, przysługuje prawo do skierowa nia na pobyt w sanatorium co najmniej raz na 3 lata niezależnie od przysługującego mu z tytułu zatrudnie nia urlopu wypoczynkowego. Art. 1

5.

1. Inwalida wojenny może być poddany specjalnemu leczeniu, przeszkoleniu oraz usprawnie niu w ośrodkach rehabilitacji w celu całkowitego lub częściowego przywrócenia zdolności do pracy albo za pobieżenia pogorszeniu stanu zdrowia.

2. W zakresie specjalnego leczenia, przeszkolenia oraz usprawnienia stosuje się odpowiednio przepisy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich ro dzin7). Art. 16.1

2)

1. Inwalidzie wojennemu przysługuje prawo do ulgi 100% przy przejazdach tramwajami i au tobusami (trolejbusami) komunikacji miejskiej, bez względu na miejsce zamieszkania.

2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, przy sługuje także przewodnikowi towarzyszącemu in walidzie wojennemu zaliczonemu do I grupy inwalidz kiej.

3. Inwalidzie wojennemu przysługuje prawo do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego trans portu zbiorowego kolejowego w pociągach osobo wych i pospiesznych oraz autobusowego w komunika cji zwykłej, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Inwalidzie wojennemu zaliczonemu do I grupy inwalidów przysługuje prawo do ulgi 78% przy przejaz dach środkami publicznego transportu zbiorowego ko lejowego w pociągach osobowych i pospiesznych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej.

5. Do ulgi w wysokości 78% przy przejazdach środ kami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych oraz autobu sowego w komunikacji zwykłej uprawniony jest prze wodnik towarzyszący w podróży inwalidzie wojenne mu zaliczonemu do I grupy inwalidzkiej.

6. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje dokumentów po świadczających uprawnienia do korzystania z ulgo wych przejazdów, o których mowa w ust. 3—5. Art. 1

7.

1. Inwalida wojenny, któremu inwalidztwo utrudnia w znacznym stopniu poruszanie się i korzysta nie z publicznych środków lokomocji, uprawniony jest do bezpłatnego otrzymania motorowego wózka inwa lidzkiego albo może otrzymać pomoc finansową na częściowe pokrycie kosztu zakupu przydzielonego mu samochodu osobowego. Dziennik Ustaw Nr 9 — 580 — Poz. 87 ——————

7) Obecnie: przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, stosownie do art. 192 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Fun duszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

8) Przez art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 25 października 1996 r. o waloryzacji emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 136, poz. 636), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.

9) Przez art. 35 pkt 3 lit. c) ustawy, o której mowa w przypi sie 3.

10) W brzmieniu ustalonym przez art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych (Dz. U. z 1995 r. Nr 4, poz. 17), która weszła w życie z dniem 1 marca 1995 r. 1

1) Utracił moc, zgodnie z art. 170 pkt 4 ustawy z dnia 6 lute go 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r., w zakresie uregulowanym tą ustawą. —————— 1

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publiczne go transportu zbiorowego oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2002 r. Nr 4, poz. 34), która weszła w życie z dniem 31 stycznia 2002 r. 2.1

3) Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb przyznawania inwalidom wojennym świadczeń wy mienionych w ust. 1, uwzględniając w szczególności:

1) wzór wniosku składanego przez inwalidę,

2) kryteria przydziału pomocy rzeczowej lub finanso wej,

3) częstotliwość korzystania z pomocy. Art. 1

8.

1. Inwalidzie wojennemu zapewnia się pra cę odpowiadającą jego sprawności fizycznej i kwalifi kacjom zawodowym. 2.1

4) Starosta na wniosek inwalidy wojennego kie ruje go do pracy. Pracodawca, do którego inwalida zo stał skierowany, jest obowiązany zatrudnić go stosow nie do sprawności fizycznej i kwalifikacji zawodowych. 3.1

4) Rozwiązanie z inwalidą wojennym stosunku pracy przez pracodawcę może być dokonane tylko po uzyskaniu pisemnej zgody starosty:

1) bez wypowiedzenia — z przyczyn określonych w przepisach dotyczących rozwiązywania umów o pracę bez wypowiedzenia,

2) za wypowiedzeniem — tylko z ważnych przyczyn zawinionych przez inwalidę albo gdy następuje li kwidacja pracodawcy. 4.1

4) Zgoda, o której mowa w ust. 3, nie jest wyma gana do rozwiązania stosunku pracy z inwalidą wojen nym:

1) zatrudnionym na podstawie powołania,

2) który spełnia warunki do uzyskania emerytury. Art. 1

9. Inwalidzie wojennemu pozostającemu w zatrudnieniu zwiększa się przysługujący mu urlop wypoczynkowy o 10 dni roboczych. Zwiększenie to nie przysługuje jednak inwalidzie korzystającemu z urlopu w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych w cią gu roku. Art.

20. 1.1

5) Inwalidzie wojennemu zalicza się czas jego służby wojskowej oraz okresy pobytu w niewoli i w obozach dla internowanych, w obozach koncentra cyjnych lub w więzieniach w związku z udziałem w ru chu podziemnym lub partyzanckim w czasie od dnia 1 września 1939 r. do dnia 9 maja 1945 r. do okresów za trudnienia, od których zależy przyznanie lub wysokość wszelkich świadczeń przysługujących pracownikom od pracodawcy. 2.1

5) Do okresów zatrudnienia, od których zależy przyznanie lub wysokość wszelkich świadczeń przysłu gujących pracownikom od pracodawcy, zalicza się również okresy służby i działalności, o których mowa w art. 8.

3. Okresy, o których mowa w ust. 1 i 2, zalicza się w wymiarze podwójnym do okresu zatrudnienia, od którego zależy przyznanie emerytury lub renty. Art. 2

1.

1. Inwalida wojenny, który ma wymagany do uzyskania emerytury okres zatrudnienia, może na swój wniosek przejść na emeryturę po osiągnięciu wieku:

1) 50 lat przez kobietę i 55 lat przez mężczyznę, jeżeli został zaliczony do I lub II grupy inwalidów, albo

2) 55 lat przez kobietę i 60 lat przez mężczyznę, jeżeli został zaliczony do III grupy inwalidów.

2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio również do inwalidy nabywającego prawo do emerytury z inne go tytułu niż zatrudnienie. 3.1

6) Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się do osób urodzo nych przed dniem 1 stycznia 1949 r. Art. 2

2.

1. Inwalida wojenny wymagający szczegól nej opieki korzysta z pierwszeństwa w umieszczeniu, na jego wniosek, w domu kombatanta lub w domu po mocy społecznej. Na pokrycie kosztów utrzymania w tych domach można dokonywać potrąceń z renty według zasad określonych w przepisach o zaopatrze niu emerytalnym pracowników i ich rodzin7).

2. Potrąceń na pokrycie kosztów utrzymania, o któ rych mowa w ust. 1, można dokonywać również w ra zie pobytu powyżej 1 roku w zamkniętych zakładach społecznych służby zdrowia2).

3. Szczegółowe zasady dokonywania potrąceń, o których mowa w ust. 2, określa w drodze rozporzą Dziennik Ustaw Nr 9 — 581 — Poz. 87 1

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiąz ku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o odszkodo waniach przysługujących w razie wypadków i chorób po zostających w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej, ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojsko wych oraz ich rodzin, ustawy o uposażeniu żołnierzy, ustawy o Policji, ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu eme rytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Pań stwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwo wej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o Służbie Więziennej oraz ustawy o In spekcji Celnej (Dz. U. Nr 81, poz. 877), która weszła w ży cie z dniem 8 listopada 2001 r. 1

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 30 pkt 1 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej — w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r. —————— 1

5) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 30 pkt 2 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 14. 1

6) Dodany przez art. 146 pkt 1 ustawy, o której mowa w przy pisie 7. dzenia Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych17) w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Spo łecznej18), uwzględniając stan rodzinny osób pobiera jących renty. Art. 2

3. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia może przyznać inwalidom wojennym inne uprawnie nia i przywileje niż określone w art. 9—22. Rozdział 3 Uprawnienia rodzin poległych żołnierzy i zmarłych inwalidów wojennych Art. 2

4.

1. Âwiadczenia określone w niniejszym roz dziale przysługują uprawnionym członkom rodziny po zostałym po:

1) żołnierzach formacji wymienionych w art. 6, którzy polegli w walce z wrogiem lub zmarli wskutek na stępstw zranień, kontuzji i innych obrażeń lub cho rób doznanych w okolicznościach określonych w art. 7,

2) osobach, które poległy w okolicznościach okre ślonych w art. 8 lub zmarłych wskutek następstw zranień i kontuzji doznanych w tych okoliczno ściach,

3) zmarłych inwalidach wojennych.

2. Za członków rodziny uprawnionych do świad czeń uważa się:

1) małżonka, który: a) osiągnął wiek: kobieta 50 lat, mężczyzna 65 lat al bo b) jest inwalidą, albo c) wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej po poległym — zmarłym, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole — 18 lat ż ycia, lub sprawuje pieczę nad dzieckiem zaliczonym do I1

9) lub II

20) grupy inwalidów,

2) dzieci, wnuki i rodzeństwo, jeżeli spełniają warunki do uzyskania renty rodzinnej, określone w przepi sach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin7),

3) rodziców, którzy pozostawali na utrzymaniu: a) żołnierza, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w chwi li jego powołania do służby wojskowej, b) osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, w chwili jej śmierci lub bezpośrednio przed podjęciem działalności, o której mowa w art. 8. Art. 2

5.

1. Uprawnionym członkom rodziny przysłu guje renta rodzinna w wysokości:

1) 70% podstawy wymiaru dla jednej osoby,

2) 75% podstawy wymiaru dla dwóch osób,

3) 85% podstawy wymiaru dla trzech i więcej osób. 2.2

1) Podstawę wymiaru renty rodzinnej ustala się w myśl art. 11, z tym że w przypadku renty rodzinnej przyznanej po zmarłym inwalidzie wojennym upraw nionym do renty inwalidzkiej, o której mowa w art. 10, podstawę wymiaru renty rodzinnej stanowi podstawa wymiaru tej renty inwalidzkiej w wysokości uwzględ niającej wszystkie kolejne waloryzacje przypadające w okresie poprzedzającym ustalenie prawa do renty rodzinnej.

3. (skreślony).22) Art. 2

6. (skreślony).23) Art. 27.2

4) Do rent rodzinnych przysługują dodatki dla sierot zupełnych, dodatek pielęgnacyjny z tytułu za liczenia do I grupy inwalidów lub ukończenia 75 lat ży cia w wysokości i na zasadach określonych w przepi sach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin7). Art. 2

8. Osobie pobierającej rentę rodzinną przysłu guje prawo do bezpłatnych świadczeń leczniczych, przedmiotów ortopedycznych, protez, środków po mocniczych, leków i środków opatrunkowych oraz do świadczeń położniczych w zakresie i na warunkach określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytal nym pracowników i ich rodzin7). Art. 2

9. Osobom pobierającym rentę rodzinną przy sługuje pierwszeństwo w umieszczaniu dzieci w żłob kach, domach dziecka oraz przedszkolach. Dziennik Ustaw Nr 9 — 582 — Poz. 87 —————— 1

7) Obecnie: minister właściwy do spraw zabezpieczenia spo łecznego, stosownie do art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 26 i art. 31 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 928, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr 70, poz. 816, Nr 73, poz. 852, Nr 109, poz. 1158 i Nr 122, poz. 1314 i 1321 oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 5, poz. 43 i 44, Nr 42, poz. 475, Nr 63, poz. 634, Nr 73, poz. 761, Nr 76, poz. 811, Nr 87, poz. 954, Nr 102, poz. 1116, Nr 113, poz. 1207, Nr 115, poz. 1229, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 126, poz. 1382, Nr 129, poz. 1441, Nr 130, poz. 1450 i Nr 154, poz. 1800), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 1999 r 1

8) Obecnie: ministrem właściwym do spraw zdrowia, sto sownie do art. 4 ust. 1 i art. 5 pkt 28 ustawy, o której mo wa w przypisie 17. 1

9) Obecnie: całkowita niezdolność do pracy oraz niezdol ność do samodzielnej egzystencji, stosownie do art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy, o której mowa w przypisie 1.

20) Obecnie: całkowita niezdolność do pracy, stosownie do art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy, o której mowa w przypisie 1. —————— 2

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 2 ustawy, o której mowa w przypisie 6; ze zmianą wprowadzoną przez art. 8 pkt 2 ustawy, o której mowa w przypisie 8. 2

2) Przez art. 35 pkt 5 lit. b) ustawy, o której mowa w przypi sie 3. 2

3) Przez art. 146 pkt 2 ustawy, o której mowa w przypisie 7. 2

4) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 35 pkt 6 ustawy, o której mowa w przypisie 3, i art. 38 pkt 2 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 10. Rozdział 4 Uprawnienia inwalidów wojskowych Art. 30. 1.2

5) Inwalidą wojskowym jest żołnierz nie zawodowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, który został zaliczony do jednej z grup inwalidów wsku tek inwalidztwa2

6) powstałego:

1) w czasie odbywania czynnej służby wojskowej w okresie pokoju,

2) w ciągu 3 lat od zwolnienia z tej służby, jeżeli inwa lidztwo2

7) to jest następstwem chorób powstałych lub urazów doznanych w czasie odbywania służby wojskowej.

2. Nie uważa się za inwalidę wojskowego żołnierza zwolnionego z czynnej służby wojskowej podczas pierwszych 6 tygodni jej odbywania z powodu choro by, która powstała niewątpliwie przed stawieniem się żołnierza do służby wojskowej i nie uległa pogorszeniu wskutek tej służby. Art. 3

1. W zależności od przyczyny powstania inwa lidztwo2

7) może pozostawać w związku ze służbą woj skową albo bez związku z tą służbą. Art. 3

2.

1. Za inwalidztwo2

7) pozostające w związku ze służbą wojskową uważa się inwalidztwo27), które po wstało na skutek:

1) wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej w rozumieniu przepisów o świadczeniach odszkodowawczych przysługują cych w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową,

2) chorób zakaźnych panujących w miejscu służbowe go pobytu żołnierza,

3) chorób powstałych w związku ze szczególnymi wła ściwościami lub warunkami służby wojskowej,

4) istotnego pogorszenia stanów chorobowych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej. 2.2

8) Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia spo łecznego oraz ministrem właściwym do spraw zdro wia, określi, w drodze rozporządzenia, wykazy chorób i stanów chorobowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, określając w szczególności rodzaj schorzenia i jego związek ze służbą wojskową. Art. 3

3. Inwalidztwo2

7) nie pozostaje w związku ze służbą wojskową, jeżeli:

1) powstało z innych przyczyn niż określone w art. 32,

2) jest następstwem wypadku lub choroby, których wyłączną przyczyną było udowodnione przez jed nostkę wojskową umyślne lub rażąco niedbałe działanie albo zaniedbanie żołnierza naruszające obowiązujące przepisy lub rozkazy, jeżeli jego prze łożeni zapewnili warunki odpowiadające tym prze pisom i sprawowali we właściwy sposób nadzór nad ich przestrzeganiem, a żołnierz posiadał po trzebne umiejętności do wykonywania określo nych czynności i był należycie przeszkolony w za kresie znajomości tych przepisów,

3) jest następstwem wypadku, do którego w znacz nym stopniu przyczynił się sam żołnierz będąc w stanie nietrzeźwym,

4) zranienie, kontuzja i inne obrażenie lub choroba zo stały spowodowane przez żołnierza rozmyślnie. Art. 3

4. ˚ołnierzami niezawodowymi w rozumieniu art. 30 są:

1) szeregowi i podoficerowie odbywający zasadniczą służbę wojskową,

2) żołnierze odbywający przeszkolenie wojskowe stu dentów i absolwentów szkół wyższych,

3) kandydaci na żołnierzy zawodowych kształceni w szkołach i na kursach wojskowych,

4) szeregowi oraz podoficerowie, chorążowie i ofice rowie rezerwy odbywający ćwiczenia wojskowe,

5) podoficerowie, chorążowie i oficerowie rezerwy odbywający okresową służbę wojskową,

6) szeregowi oraz podoficerowie rezerwy pełniący czynną służbę wojskową w razie ogłoszenia mobi lizacji. Art. 3

5.

1. Renta inwalidzka

1) przysługuje ż ołnierzo wi, o którym mowa w art. 30 ust. 1.

2. Prawo do renty inwalidzkiej

1) powstaje po zwol nieniu żołnierza ze służby wojskowej. W przypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie może być na wniosek komendanta szpitala wojskowego, w któ rym żołnierz przebywa na leczeniu, przyznane żołnie rzowi prawo do renty jeszcze przed zwolnieniem go ze służby.

3. Renta inwalidzka

1) przysługuje również żołnie rzowi zwolnionemu z czynnej służby wojskowej z po wodu czasowej niezdolności do służby, jeżeli żołnierz ten nie ma prawa do zasiłku chorobowego. Renta ta przysługuje przez czas trwania niezdolności do wyko Dziennik Ustaw Nr 9 — 583 — Poz. 87 —————— 2

5) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 35 pkt 7 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 3. 2

6) Obecnie: całkowita lub częściowa niezdolność do pracy, stosownie do art. 10 ust. 1 i 2 ustawy, o której mowa w przypisie 1. 2

7) Obecnie w zakresie dotyczącym inwalidów wojskowych całkowita lub częściowa niezdolność do pracy, stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy, o której mowa w przypisie 1. 2

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 2 ustawy, o której mowa w przypisie 13. nywania zatrudnienia. Na czas ten zalicza się żołnierza do jednej z grup inwalidów29). Art. 3

6. Renta inwalidzka

1) dla inwalidy wojskowe go wynosi miesięcznie: Art. 37.3

1) Podstawę wymiaru renty inwalidzkiej1) ustala się w myśl art. 11. Art. 38.3

2)

1. Do renty inwalidzkiej

1) przysługuje do datek pielęgnacyjny — z tytułu zaliczenia do I grupy in walidów1

9) lub ukończenia 75 lat życia.

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przysługuje w wysokości i na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich ro dzin7). Art. 3

9. (skreślony).33) Art. 40.3

4) Prawo do renty inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy nie pozostaje w związku ze służbą wojskową, ulega zawieszeniu lub wysokość tej renty ulega zmniejszeniu na zasadach określonych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Art. 4

1. Inwalidom wojskowym przysługują upraw nienia określone w art. 1311)—18 i 21—23. Art. 4

2.

1. Zaopatrzenie przewidziane dla inwali dów wojskowych przysługuje również:

1) małoletnim kandydatom na żołnierzy zawodowych kształconym w szkołach i orkiestrach wojskowych, którzy stali się inwalidami w czasie odbywania tej nauki lub w ciągu 3 lat po zwolnieniu ze szkoły (or kiestry), jeżeli inwalidztwo2

7) pozostaje w związku z nauką w tej szkole (orkiestrze),

2) studentom szkół wyższych odbywającym zajęcia wojskowe w studium wojskowym szkoły wyższej, którzy wskutek choroby lub kalectwa nabytego w związku z odbywaniem tych zajęć stali się inwa lidami w czasie odbywania zajęć lub w ciągu 3 lat od ich ukończenia lub zwolnienia od obowiązku ich odbywania,

3) osobom powołanym do odbycia czynnej służby wojskowej oraz osobom zwolnionym z tej służby, które w związku z wypadkiem powstałym bez ich winy w drodze z miejsca zamieszkania do jednost ki wojskowej lub z powrotem stały się inwalidami bezpośrednio wskutek wypadku lub najpóźniej w ciągu 3 lat od wypadku.

2. Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych17) w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej mo że w drodze rozporządzenia przyznać prawo do za opatrzenia przewidzianego dla inwalidów wojsko wych również innym osobom niż wymienione w ust. 1, jeżeli obowiązki lub zadania wykonywane przez te osoby wynikają z przepisów o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludo wej3

5) lub określone są przepisami szczególnymi, a zakres i charakter tych obowiązków uzasadnia trak towanie osób wykonujących te obowiązki na równi z żołnierzami. Rozdział 5 Uprawnienia rodzin zmarłych żołnierzy i inwalidów wojskowych Art. 4

3.

1. Âwiadczenia określone w niniejszym roz dziale przysługują członkom rodziny:

1) żołnierza, który zmarł: a) w czasie odbywania czynnej służby wojskowej lub b) w ciągu 3 lat od zwolnienia ze służby wojskowej, jeżeli śmierć nastąpiła wskutek chorób powsta łych lub urazów doznanych w czasie odbywania służby wojskowej,

2) inwalidy wojskowego uprawnionego w chwili śmierci do renty inwalidzkiej1).

2. Âwiadczenia przysługują również członkom ro dziny żołnierza, który zaginął w czasie pełnienia służby wojskowej. Prawo do tych świadczeń wygasa z upły wem terminu, w którym najwcześniej mogło nastąpić uznanie żołnierza za zmarłego.

3. Za pozostającą w związku ze służbą wojskową uważa się śmierć, która nastąpiła wskutek przyczyn wymienionych w art. 32. Dziennik Ustaw Nr 9 — 584 — Poz. 87 —————— 2

9) Obecnie: niezdolność do pracy, stosownie do art. 10 ust. 2 pkt 4 ustawy, o której mowa w przypisie 1. 30) Obecnie: częściowa niezdolność do pracy, stosownie do art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy, o której mowa w przypisie 1. 3

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 35 pkt 8 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 3. 3

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 38 pkt 3 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 10. 3

3) Przez art. 35 pkt 10 ustawy, o której mowa w przypisie 3. 3

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 146 pkt 3 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 7. —————— 3

5) Obecnie: Rzeczypospolitej Polskiej, stosownie do art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o zmianie usta wy o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypo spolitej Ludowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 491), która weszła w życie z dniem 9 grudnia 1991 r. Inwalidztwo2

7) po wstałe Procent podstawy wymiaru w razie zaliczenia do: I1

9) i II

20) gru py inwalidów III grupy inwalidów30) w związku ze służbą wojskową bez związku ze służ bą wojskową 100 80 75 60 Dziennik Ustaw Nr 9 — 585 — Poz. 87

4. Przepisy ust. 1—3 stosuje się odpowiednio do członków rodzin osób wymienionych w art. 42. Art. 4

4. Członkami rodziny uprawnionymi do świadczeń są: dzieci, wnuki, rodzeństwo, małżonek i rodzice, jeżeli spełniają warunki wymagane do uzy skania renty rodzinnej w myśl przepisów o zaopatrze niu emerytalnym pracowników i ich rodzin7). Art. 4

5. 1.3

6) Uprawnionym członkom rodziny przysługuje renta rodzinna, która wynosi miesięcz nie:

2. W przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 2, renta rodzinna przysługuje w wysokości przewidzianej dla rodziny po żołnierzu zmarłym. Art. 46.3

7) Podstawę wymiaru renty rodzinnej usta la się w myśl art. 11, z tym ż e w przypadku renty rodzin nej przyznanej po zmarłym inwalidzie wojskowym uprawnionym do renty inwalidzkiej1), o której mowa w art. 35, podstawę wymiaru renty rodzinnej stanowi podstawa wymiaru tej renty inwalidzkiej

1) w wysoko ści uwzględniającej wszystkie kolejne waloryzacje przypadające w okresie poprzedzającym ustalenie pra wa do renty rodzinnej. Art. 4

7. (skreślony).38) Art. 4

8. Do rent rodzinnych przysługują dodatki przewidziane w art. 27 na zasadach określonych w tym przepisie. Art. 49.3

9) Prawo do renty rodzinnej przysługującej po żołnierzu, którego śmierć nie pozostaje w związku ze służbą wojskową, ulega zawieszeniu lub wysokość tej renty ulega zmniejszeniu na zasadach określonych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Art. 50. Osoby pobierające renty rodzinne mają również prawo do świadczeń określonych w art. 28 i 29. Rozdział 6 Przepisy wspólne Art. 5

1.

1. Prawo do świadczeń powstaje z dniem spełnienia się wszystkich warunków wymaganych przez ustawę do uzyskania tego prawa.

2. Prawo do świadczeń ustaje:

1) gdy odpadnie którykolwiek z warunków wymaga nych do uzyskania świadczeń,

2) gdy osoba pobierająca świadczenia uzależnione od inwalidztwa2

7) mimo wezwania organu rentowego nie poddała się badaniu lekarskiemu bez uzasad nionej przyczyny,

3) ze śmiercią osoby uprawnionej. Art. 5

2. W razie ustania prawa do renty inwalidz kiej

1) z powodu braku inwalidztwa2

7) prawo do tej ren ty powstaje ponownie, jeżeli ponowne inwalidztwo27) powstało wskutek pogorszenia się stanu zdrowia w związku z kalectwem lub chorobą, które uzasadniały poprzednio prawo do renty. Art. 5

3. Prawa do świadczeń nie nabywa, a nabyte traci osoba, która wywołała przestępstwem umyślnym okoliczności uzasadniające powstanie prawa do świadczeń lub ich zwiększenie. Art. 54.40) 1.4

1) Inwalidzie wojennemu i wojskowe mu, którego inwalidztwo2

7) powstało w związku ze służbą wojskową, pobierającemu rentę inwalidzką1) obliczoną od podstawy wymiaru określonej w art. 11, który nabył prawo do emerytury, wypłaca się w zależ ności od jego wyboru:

1) rentę inwalidzką

1) powiększoną o połowę emerytu ry albo

2) emeryturę powiększoną o połowę renty inwalidz kiej1).

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do inwa lidy wojennego, który nabył prawo do renty inwalidz Liczba członków ro dziny uprawnionych do renty Procent podstawy wymiaru w razie śmierci w związku ze służbą wojskową bez związku ze służbą wojskową jedna osoba dwie osoby trzy i więcej osób 70 75 85 60 65 75 —————— 3

6) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 8 pkt 3 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 8. 3

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 3 ustawy, o której mowa w przypisie 6; ze zmianą wprowadzoną przez art. 8 pkt 2 ustawy, o której mowa w przypisie 8. 3

8) Przez art. 146 pkt 4 ustawy, o której mowa w przypisie 7. 3

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 146 pkt 5 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 7. —————— 40) W brzmieniu ustalonym przez art. 35 pkt 11 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 3. 4

1) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących zatrudnienia oraz zaopatrzenia emerytalnego (Dz. U. Nr 21, poz. 84), która weszła w życie z dniem 10 marca 1992 r. kiej

1) za gospodarstwo rolne przekazane następcy lub państwu. 2a.4

2) Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osoby pobierającej uposażenie w stanie spoczynku przyznane ze względu na wiek.

3. W przypadkach niewymienionych w ust. 1 i 2 osobie uprawnionej do renty inwalidzkiej

1) lub renty rodzinnej na podstawie niniejszej ustawy oraz do in nych świadczeń o charakterze rentowym wypłaca się jedno świadczenie — wyższe lub przez nią wybrane. 3a.4

3) Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do osoby pobierającej uposażenie w stanie spoczynku przyznane z powodu choroby lub utraty sił albo uposa żenie rodzinne. 4.4

4) Inwalida, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, ust. 2, 2a oraz w ust. 3 i 3a, zachowuje prawo do dodatku pie lęgnacyjnego oraz innych uprawnień, które przysługi wałyby mu z tytułu renty inwalidzkiej1). Art. 5

5. (skreślony).45) Art. 5

6.

1. Âwiadczenia przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej.

2. Prawo do świadczeń ustala organ rentowy w for mie decyzji.

3. Od decyzji organu rentowego przysługują osobie zainteresowanej środki prawne przewidziane w odręb nych przepisach.

4. Do postępowania w sprawie ustalania prawa do świadczeń i wypłaty świadczeń stosuje się przepisy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich ro dzin7). Przewidziane w tych przepisach obowiązki za kładów pracy ciążą na właściwych jednostkach woj skowych w zakresie określonym przez Ministra Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych17). Art. 5

7. 1.4

6) Związek zranień, kontuzji i innych ob rażeń lub chorób z działaniami wojennymi lub mają cymi charakter wojennych albo ze służbą wojskową oraz związek śmierci żołnierza z tymi działaniami lub tą służbą ustala wojskowa komisja lekarska. Wojsko wa komisja lekarska ustala również związek śmierci ze służbą wojskową żołnierza zwolnionego ze służby, jeżeli śmierć nastąpiła w wojskowym zakładzie lecz niczym. Związek zranień i kontuzji z działaniami wy mienionymi w art. 8 ustala wojskowa komisja lekar ska. 2.4

7) Grupę inwalidztwa4

8) i datę jego powstania, związek inwalidztwa2

7) z działaniami wojennymi lub mającymi charakter wojennych albo ze służbą wojsko wą, związek śmierci ze służbą wojskową żołnierza zwolnionego ze służby, który zmarł poza wojskowym zakładem leczniczym, oraz związek śmierci inwalidy ze służbą wojskową ustala komisja lekarska do spraw in walidztwa i zatrudnienia49), w skład której wchodzi tak że lekarz — przedstawiciel Związku Inwalidów Wojen nych Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie orzecze nia wojskowej komisji lekarskiej. Art. 5

8. W razie śmierci osoby pobierającej rentę in walidzką

1) lub członka jej rodziny albo osoby pobiera jącej rentę rodzinną przysługuje zasiłek pogrzebowy w wysokości i na warunkach określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich ro dzin 7). Rozdział 7 Przepisy przejściowe i końcowe Art. 5

9.

1. Renty inwalidzkie przewidziane w usta wie dla inwalidów wojennych przysługują również osobom zaliczonym do jednej z grup inwalidów wsku tek inwalidztwa powstałego w związku z działaniami wojennymi lub mającymi charakter wojennych w oko licznościach innych niż określone w art. 6, jeżeli osoby te były uznane za inwalidów wojennych w myśl prze pisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy. 2.50) Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 1, upraw niona jest z tytułu inwalidztwa do świadczeń o charak terze rentowym z instytucji zagranicznej, rentę przysłu gującą na podstawie niniejszej ustawy zmniejsza się o 25% renty miesięcznie, niezależnie od zmniejszenia wynikającego z przepisów o zbiegu uprawnień rento wych. 3.5

1) Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do rent rodzinnych.

4. Osobom, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługu ją uprawnienia określone w art. 12, 1311), 15, 16, 18 i 21—23, a osobom, o których mowa w ust. 3, określo ne w art. 27 i 28. Art. 60.

1. Âwiadczenia przewidziane w ustawie dla inwalidów wojskowych przysługują również osobom Dziennik Ustaw Nr 9 — 586 — Poz. 87 —————— 4

2) Dodany przez art. 146 pkt 6 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 7. 4

3) Dodany przez art. 146 pkt 6 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 7. 4

4) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 146 pkt 6 lit. c) ustawy, o której mowa w przypisie 7. 4

5) Przez art. 35 pkt 12 ustawy, o której mowa w przypisie 3. 4

6) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 35 pkt 13 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 3. —————— 4

7) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 35 pkt 13 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 3. 4

8) Obecnie w zakresie dotyczącym inwalidów wojskowych całkowita niezdolność do pracy oraz niezdolność do sa modzielnej egzystencji, całkowita niezdolność do pracy, częściowa niezdolność do pracy, stosownie do art. 10 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 ustawy, o której mowa w przypisie 1. 4

9) Obecnie w zakresie dotyczącym inwalidów wojskowych le karz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, stosow nie do art. 10 ust. 4 ustawy, o której mowa w przypisie 1. 50) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 35 pkt 14 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 3. 5

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 35 pkt 14 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 3. zaliczonym do jednej z grup inwalidów na skutek inwa lidztwa2

6) powstałego w czasie czynnej służby wojsko wej w formacjach innych niż określone w art. 30, jeżeli osoby te uznane były za inwalidów wojskowych w myśl przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do rent ro dzinnych. Art. 6

1.

1. Inwalidzi i wdowy, którzy w myśl przepi sów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy mieli prawo do świadczeń w naturze mimo braku uprawnień do świadczeń pieniężnych, prawo to nadal zachowują.

2. Inwalidom uznanym w myśl przepisów obo wiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy za inwalidów wojennych z tytułu utraty zdol ności zarobkowej od 25 do 44%, pozostającej w związku ze służbą w Wojsku Polskim lub w armiach sojuszniczych, przyznaje się, w razie zaliczenia do I lub II grupy inwalidów z powodu inwalidztwa niepo zostającego w związku z działaniami wojennymi lub mającymi charakter wojennych, rentę inwalidzką w wysokości przewidzianej dla III grupy inwalidów wojennych. Art. 6

2. Rada Ministrów może w drodze rozporzą dzenia:

1) podwyższać renty i dodatki do rent,

2) podwyższać podstawę wymiaru rent, określoną w art. 11 ust. 1 oraz w art. 25 ust. 2 pkt 152),

3) zmieniać wysokość kwot, o których mowa w art. 37 ust. 5 53), art. 46 ust. 2 5

4) i art. 59 ust. 2 i 3. Art. 6

3. Przewidziane w ustawie uprawnienia Mini stra Obrony Narodowej przysługują Ministrowi Spraw Wewnętrznych5

5) w stosunku do żołnierzy pełniących służbę w podległych mu jednostkach. Art. 64.5

6) W sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio: art. 12—14, 70, 74, 83, 88—93, 102, 107, 114, 126—131 i 133—144 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801 i 802 i Nr 106, poz. 1215, z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9, poz. 118, Nr 19, poz. 238, Nr 56, poz. 678 i Nr 84, poz. 948 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 85, poz. 924, Nr 89, poz. 968, Nr 111, poz. 1194 i Nr 154, poz. 1792). Dziennik Ustaw Nr 9 — 587 — Poz. 87 —————— 5

2) W art. 25 w ust. 2 nie ma pkt 1, zgodnie ze zmianami, o któ rych mowa w przypisie 21. 5

3) W art. 37 nie ma ust. 5, zgodnie ze zmianą, o której mowa w przypisie 31. 5

4) W art. 46 nie ma ust. 2, zgodnie ze zmianami, o których mowa w przypisie 37. 5

5) Obecnie: ministrowi właściwemu do spraw wewnętrz nych, stosownie do art. 4 ust. 1 i art. 5 pkt 24 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 17. 5

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 146 pkt 7 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 7.

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2002-02-07
Data wydania: 2002-01-21
Data uchylenia: 2010-05-17
Uwagi: Tekst jednolity nie obejmuje art. 58, 59, 67, 68 ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych o raz ich rodzin.
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 9 poz. 87