Dz.U. 2002 nr 93 poz. 833

Dziennik Ustaw Nr 93 — 6095 — Poz. 833 833 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800) zarządza się, co następuje:

§1.

1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Zdrowia, zwanego dalej „mini strem”.

2. Minister kieruje działem administracji rządowej — zdrowie.

3. Minister jest dysponentem części 46 budżetu państwa.

4. Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Zdrowia.

5. Organy podległe ministrowi lub przez niego nad zorowane określa załącznik do rozporządzenia.

§2. Minister koordynuje działania w zakresie:

1) zapewnienia bezpieczeństwa żywności,

2) zapobiegania wystąpieniu zagrożeń biologicznych, zwłaszcza spowodowanych działalnością o charak terze terrorystycznym.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2002 r. Prezes Rady Ministrów: L. Miller Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. (poz. 833) WYKAZ ORGANÓW PODLEG¸YCH LUB NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA ZDROWIA

1) Główny Inspektor Sanitarny,

2) Główny Inspektor Farmaceutyczny,

3) Inspektor do Spraw Substancji i Preparatów Che micznych,

4) Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobój czych1). ———————

1) Od dnia 1 października 2002 r.

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2002-06-29
Data wydania: 2002-06-28
Data wejścia w życie: 2002-07-01
Data obowiązywania: 2002-07-01
Data uchylenia: 2004-05-02
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 93 poz. 833