Dz.U. 2002 nr 96 poz. 844

Dziennik Ustaw Nr 96 — 6302 — Poz. 844 844 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie sposobu i trybu współdziałania organów kontroli skarbowej oraz inspektorów i pracowników z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi państwowymi, gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi. Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1103 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 14, poz. 143, Nr 81, poz. 877 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 80

4) zarządza się, co następuje:

§1.

1. Organy, inspektorzy i pracownicy kontroli skarbowej współdziałają z organami administracji rzą dowej i samorządowej oraz innymi państwowymi, gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi, zwanymi dalej „jednostkami współ działającymi”, w granicach swoich ustawowych kom petencji.

2. Współdziałanie, o którym mowa w ust. 1, polega w szczególności na:

1) uzyskiwaniu od jednostek współdziałających in formacji o podejrzeniu lub zagrożeniu naruszenia przepisów prawa, których przedmiotem jest za pewnienie realizacji interesów i praw majątko wych Skarbu Państwa oraz skuteczności wykony wania zobowiązań podatkowych i innych należno ści stanowiących dochód budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych, jak również zgodności z prawem gospodarowania mieniem innych państwowych osób prawnych, przeciw działanie i zwalczanie naruszeń prawa obowiązu jącego w zakresie obrotu towarowego z zagranicą i obrotu towarami przywożonymi z zagranicy oraz zapobieganie i ujawnianie przestępstw, o których mowa w art. 228—231 Kodeksu karnego, popeł nianych przez osoby zatrudnione lub pełniące służbę w jednostkach organizacyjnych podle Dziennik Ustaw Nr 96 — 6303 — Poz. 844 głych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych,

2) uzyskiwaniu od jednostek współdziałających infor macji o osobach i przedsiębiorcach, w stosunku do których podjęte zostały działania przez organy, in spektorów i pracowników kontroli skarbowej, w tym przez otrzymywanie odpisów lub wypisów z prowadzonych rejestrów, a także kopii dokumen tów dotyczących takich osób, z wyjątkiem informa cji o osobach, uzyskanych w toku czynności opera cyjno-rozpoznawczych przez organy uprawnione do ich dokonywania, a których pozyskiwanie przez organy, inspektorów i pracowników kontroli skar bowej jest możliwe na podstawie odrębnych prze pisów,

3) koordynacji działań organów, inspektorów i pra cowników kontroli skarbowej i jednostek współ działających w trakcie kontroli w sprawach związa nych z naruszeniem przepisów, o których mowa w pkt 1, oraz wzajemnym przekazywaniu informa cji w tym zakresie.

§2.

1. Czynności, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 3, są podejmowane na pisemny wniosek orga nu, inspektora bądź pracownika kontroli skarbowej, bądź z własnej inicjatywy przez jednostki współdzia łające.

2. Podjęcie czynności, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, następuje na pisemny wniosek organu, inspek tora bądź pracownika kontroli skarbowej.

§3.

1. Organy, inspektorzy bądź pracownicy kontro li skarbowej mogą korzystać z pomocy jednostek współdziałających, w szczególności polegającej na udostępnianiu pomieszczeń biurowych i składowych, środków łączności, środków transportu oraz sprzętu biurowego, zwłaszcza informatycznego.

2. Organ, inspektor bądź pracownik kontroli skar bowej może żądać udzielenia pomocy, o której mowa w ust. 1, jeżeli wymagają tego szczególne potrzeby w związku z wykonywaniem zadań kontroli skarbowej, a których wykonanie nie jest możliwe bez udzielenia tej pomocy przez jednostki współdziałające.

3. Organy kontroli skarbowej i jednostki współdzia łające mogą zawierać porozumienia określające szcze gółowy przedmiot świadczeń w zakresie, o którym mo wa w ust. 1, w tym także pomocy technicznej.

§4.

1. W razie zaistnienia okoliczności wymagają cych natychmiastowego działania, organ, inspektor bądź pracownik kontroli skarbowej może zażądać pod jęcia czynności, o których mowa w § 1 ust. 2 oraz w § 3 ust. 1, bez zachowania formy pisemnej lub formy po rozumienia, wymaganych stosownie do § 2 oraz § 3 ust. 3, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ, in spektor bądź pracownik kontroli skarbowej, na wnio sek jednostki współdziałającej, niezwłocznie potwier dza żądanie w formie pisemnej, określając w szczegól ności zakres czynności jednostki współdziałającej oraz uzasadniając konieczność podjęcia natychmiastowego działania.

3. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub jest to konieczne z uwagi na interes jednostki współdziałają cej albo osób trzecich, jednostka ta, po wykonaniu czynności podjętych w trybie ust. 1, sporządza proto kół.

4. Protokół, o którym mowa w ust. 3, powinien za wierać:

1) termin i miejsce dokonanych czynności,

2) zakres podmiotowy i przedmiotowy tych czynności,

3) warunki ich realizacji,

4) imię i nazwisko oraz podpis osób w nich uczestni czących, a w razie braku podpisu, adnotację o przy czynie jego braku.

5. Protokół sporządza się w dwóch egzempla rzach, po jednym dla organu, inspektora bądź pra cownika kontroli skarbowej oraz jednostki współdzia łającej.

§5.

1. Podjęcie czynności, o których mowa w § 1, 3 i 4, nie może zakłócać prawidłowego wykonywania za dań jednostek współdziałających, wynikających z od rębnych przepisów.

2. Jeżeli jednostka współdziałająca nie może wy konać czynności w zakresie współdziałania lub udzie lenia pomocy, w tym także technicznej, niezwłocznie zawiadamia organ, inspektora bądź pracownika kon troli skarbowej o przyczynach niepodjęcia tych czyn ności.

3. Współdziałanie, o którym mowa w § 1, odbywa się ze szczególnym uwzględnieniem zasad ochrony da nych osobowych, informacji niejawnych, tajemnicy skarbowej oraz tajemnicy przedsiębiorstwa.

§6.

1. W celu prawidłowej realizacji ustawowych zadań przez organy kontroli skarbowej, organy celne i podatkowe zapewniają stały dostęp do gromadzo nych przez siebie informacji, w tym w formie zapisu in formatycznego.

2. Realizacja uprawnień, o których mowa w ust. 1, następuje ze szczególnym uwzględnieniem zasad określonych w przepisach o ochronie informacji nie jawnych.

§7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2002 r. Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2002-07-01
Data wydania: 2002-06-25
Data wejścia w życie: 2002-07-01
Data obowiązywania: 2002-07-01
Data uchylenia: 2011-05-24
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 96 poz. 844