Dz.U. 2002 nr 96 poz. 865

Dziennik Ustaw Nr 96 — 6382 — Poz. 865 865 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej. Na podstawie art. 416 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwiet nia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 67

6) zarządza się, co następuje:

§1. Narodowemu Funduszowi Ochrony Ârodowi ska i Gospodarki Wodnej nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§2. Traci moc rozporządzenie Ministra Ochrony Ârodowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie nadania statutu Narodo wemu Funduszowi Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 3, poz. 18).

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Ârodowiska: S. ˚elichowski Załącznik do rozporządzenia Ministra Ârodowi ska z dnia 21 czerwca 2002 r. (poz. 865) STATUT NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ÂRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Dział I Postanowienia ogólne

§1. Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej „Narodowym Funduszem”, działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), zwanej dalej „ustawą”, oraz niniejszego statutu.

§2.

1. Narodowy Fundusz posiada osobowość prawną.

2. Siedzibą Narodowego Funduszu jest miasto sto łeczne Warszawa.

§3. Ârodki Narodowego Funduszu przeznacza się na wspomaganie działalności określonej w art. 410 ustawy; Narodowy Fundusz przeznacza posiadane środki na finansowanie tej działalności w formach i sposobach określonych w art. 411 ustawy. Dział II Szczegółowe zasady, organizacja i tryb działania or ganów Narodowego Funduszu Rozdział 1 Postanowienia ogólne

§4. Organami Narodowego Funduszu są Rada Nad zorcza i Zarząd.

§5.

1. Organy Narodowego Funduszu obradują na posiedzeniach, podejmując uchwały w sprawach nale żących do ich właściwości. Dziennik Ustaw Nr 96 — 6383 — Poz. 865

2. Posiedzenia organów Narodowego Funduszu od bywają się w jego siedzibie.

3. Posiedzenia odbywają się zgodnie z porządkiem obrad.

4. Z posiedzeń organów Narodowego Funduszu sporządza się protokół, który jest przyjmowany w dro dze uchwały na następnym posiedzeniu; protokoły przechowuje się w biurze Narodowego Funduszu.

§6. Obsługę organów Narodowego Funduszu za pewnia biuro Narodowego Funduszu. Rozdział 2 Rada Nadzorcza

§7.

1. Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu, zwana dalej „Radą”, liczy 15 członków.

2. Rada realizuje zadania, o których mowa w art. 414 ust. 1 i 2 ustawy.

§8.

1. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz w miesiącu.

2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 składu Rady albo na wniosek Zarządu. W razie nieobecności Przewodni czącego posiedzenie Rady może zwołać wiceprzewod niczący.

3. Pisemne zawiadomienia o terminie i miejscu po siedzenia Rady, wraz z porządkiem obrad, projektami uchwał i innymi materiałami, są doręczane członkom Rady co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

4. Członkowie Rady wykonują swoje funkcje osobi ście.

5. Jeżeli członek Rady nie może wziąć udziału w po siedzeniu Rady, jest obowiązany usprawiedliwić swoją nieobecność u Przewodniczącego Rady nie później niż na następnym posiedzeniu.

§9.

1. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu, a także inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady.

2. Na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady w posiedzeniu Rady jest obowiązany uczestniczyć Za rząd albo prezes Zarządu, albo wyznaczony przez nie go zastępca prezesa Zarządu.

§10.

1. Posiedzeniom Rady przewodniczy Prze wodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewod niczący.

2. Rada na wniosek Przewodniczącego przyjmuje porządek posiedzenia.

3. Rozpatrzenie na posiedzeniu Rady sprawy nie objętej porządkiem posiedzenia może nastąpić za zgo dą co najmniej 2/3 członków Rady biorących udział w posiedzeniu Rady. § 1

1.

1. Uchwały Rady, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, są podejmowane bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym, przy udziale co najmniej 1/2 składu Rady.

2. Uchwały Rady, zawierające wnioski do ministra właściwego do spraw środowiska w sprawie powoła nia i odwołania członków Zarządu, podejmowane są w głosowaniu tajnym.

3. Na wniosek co najmniej 3 członków Rady, Prze wodniczący Rady może zarządzić głosowanie tajne lub imienne.

4. Członek Rady niezgadzający się z podjętą uchwa łą może zgłosić do protokołu zdanie odrębne; zdanie odrębne wymaga pisemnego uzasadnienia. § 1

2. Uchwałę Rady po jej powzięciu, wraz z doku mentami stanowiącymi podstawę podjęcia uchwały, Przewodniczący Rady przedkłada ministrowi właści wemu do spraw środowiska w ciągu 7 dni od dnia jej podjęcia w celu oceny jej zgodności z prawem. § 1

3. Rada może, na pisemny wniosek Przewodni czącego Rady, uchwalić regulamin ustalający szczegó łowy tryb działania, prowadzenia obrad i podejmowa nia uchwał. Rozdział 3 Zarząd § 1

4.

1. Zarząd Narodowego Funduszu, zwany da lej „Zarządem”, liczy 5 osób.

2. Zarząd wykonuje zadania określone w art. 415 ust. 5 i 6 ustawy i prowadzi bieżącą działalność Naro dowego Funduszu.

3. Zarząd jest obowiązany do składania Radzie w ter minie do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu. § 1

5.

1. Prezes Zarządu reprezentuje Narodowy Fundusz na zewnątrz oraz kieruje pracą biura Narodo wego Funduszu.

2. Do dokonywania czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych Narodowego Fundu szu, oprócz prezesa Zarządu, są upoważnione dwie osoby, działające łącznie, spośród:

1) zastępców prezesa Zarządu,

2) pełnomocników powołanych przez prezesa Zarzą du, działających w granicach ich umocowania. § 1

6.

1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w zależ ności od potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu.

2. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy prezes Za rządu lub jeden z jego zastępców.

3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział Prze wodniczący Rady lub wyznaczeni przez niego członko wie Rady oraz osoby zaproszone przez Zarząd. § 1

7.

1. Uchwały Zarządu są podejmowane większością głosów w głosowaniu jawnym; w ra zie równej liczby głosów decyduje głos prezesa Za rządu.

2. Członek Zarządu niezgadzający się z podjętą uchwałą może zgłosić do protokołu zdanie odrębne.

3. Członek Zarządu nie może brać udziału w głoso waniu w sprawach go dotyczących. § 1

8. Zarząd uchwala regulamin organizacyjny biu ra Narodowego Funduszu.

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2002-07-01
Data wydania: 2002-06-21
Data wejścia w życie: 2002-07-16
Data obowiązywania: 2002-07-16
Data uchylenia: 2010-12-31
Organ wydający: MIN. ŚRODOWISKA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 96 poz. 865