Dz.U. 2002 nr 99 poz. 895

Dziennik Ustaw Nr 99 — 6461 — Poz. 895 Na podstawie art. 50 ust. 8 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107, z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz. 858, Nr 90, poz. 995, Nr 106, poz. 1150 i Nr 122, poz. 1324 oraz z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 41, poz. 365 i Nr 86, poz. 79

4) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie wykazu sprzętu kompu terowego, do którego stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 3%, oraz warunków jej stosowania (Dz. U. Nr 95, poz. 1040) wprowadza się na stępujące zmiany:

1) w § 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „

4) Fundacji — rozumie się przez to Polską Funda cję Upowszechniania Nauki z siedzibą w War szawie.”;

2) w § 3: a) w ust. 2 po wyrazach „ma obowiązek przekaza nia” dodaje się wyrazy „w ciągu 30 dni od dnia sprzedaży”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. W przypadku zakupów sprzętu komputero wego, przeznaczonego do nieodpłatnego przekazania dla szkół i przedszkoli, dokony wanych przez Ministerstwo Edukacji Naro dowej i Sportu, jednostkę samorządu teryto rialnego lub Fundację, która dokonuje zaku pu tego sprzętu w ramach programu prowa dzonego przez Kancelarię Prezydenta Rze czypospolitej Polskiej «Internet w Szkołach — Projekt Prezydenta Rzeczypospolitej Pol skiej», sprzedawca stosuje stawkę podatku, o której mowa w § 2, na podstawie umowy zawartej między tymi jednostkami a sprze dawcą, zawierającej specyfikację nabywane go sprzętu wymienionego w załączniku do rozporządzenia oraz zawierającej listę szkół i przedszkoli, do których sprzęt komputero wy zostanie przekazany na cele określone w ust. 1 pkt 1 lit. d).”, c) dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. W przypadku sprzedaży sprzętu kompute rowego na rzecz Fundacji, zastosowanie stawki podatku, o której mowa w § 2, uza leżnione jest dodatkowo od uzyskania przez sprzedawcę zaświadczenia wydanego przez Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczy pospolitej Polskiej zawierającego:

1) informację o udziale Fundacji w progra mie «Internet w Szkołach — Projekt Pre zydenta Rzeczypospolitej Polskiej»,

2) akceptację specyfikacji nabywanego przez Fundację sprzętu, wymienionego w załączniku do rozporządzenia, oraz li sty szkół i przedszkoli, do których sprzęt komputerowy zostanie przekazany,

3) informację o numerze wpisu Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.”, d) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Kopię umowy i zaświadczenia, o których mo wa w ust. 3 i 3a, sprzedawca przekazuje do właściwego dla niego urzędu skarbowego w ciągu 30 dni od dnia sprzedaży sprzętu komputerowego.”, e) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Sprzedawca, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany przechowywać odpowiednio oryginał zamówienia lub oryginał umowy na zakup towarów określonych w załączniku do rozporządzenia, a w przypadku dokonania sprzedaży na rzecz Fundacji, także oryginał zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3a, przez okres 5 lat od dnia dokonania sprzeda ży tych towarów.”, f) w ust. 6 wyrazy „w tym przepisie” zastępuje się wyrazami „w tych przepisach”;

3) w załączniku do rozporządzenia w poz. 12 w kolum nie 2 kod PCN 8515 50 10 0 zastępuje się kodem PCN 8517 50 10 0.

§2. Rozporządzenie obowiązuje do dnia 31 grud nia 2003 r.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia. Minister Finansów: M. Belka 895 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu sprzętu komputerowego, do którego stosuje się stawkę po datku od towarów i usług w wysokości 3%, oraz warunków jej stosowania.

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2002-07-04
Data wydania: 2002-06-28
Data wejścia w życie: 2002-07-04
Data obowiązywania: 2002-07-04
Data uchylenia: 2003-12-31
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 99 poz. 895