Dz.U. 2003 nr 1 poz. 15

Dziennik Ustaw Nr 1 — 63 — Poz. 15 15 WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO z dnia 19 grudnia 2002 r. sygn. akt K. 33/02 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marian Grzybowski — przewodniczący, Jerzy Ciemniewski, Marek Mazurkiewicz, Janusz Niemcewicz, Marek Safjan — sprawozdawca, protokolant: Dorota Raczkowska, po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu, Prezesa Rady Ministrów i Prokuratora Gene ralnego, na rozprawie w dniu 19 grudnia 2002 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności:

1) art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go spodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, ze zm.) w zakresie, w jakim wyłącza moż liwość zaliczania wartości mienia pozostawionego w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. na poczet ceny sprzedaży nieruchomości rolnych stanowią cych własność Skarbu Państwa,

2) art. 213 ustawy powołanej w pkt 1 w zakresie, w ja kim wyłącza stosowanie art. 212 tej ustawy do nie ruchomości wchodzących w skład Zasobu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa,

3) art. 17 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rol nymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 3),

4) art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospo darowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. Nr 90, poz. 405, ze zm.) — z zasadą zaufania obywatela do państwa i stano wionego przez nie prawa wynikającą z art. 2 Konsty tucji oraz z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji, orzeka:

1. Art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070 i Nr 130, poz. 111

2) w zakre sie, w jakim wyłącza możliwość zaliczania wartości mienia pozostawionego w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. na poczet ceny sprzedaży nieruchomości rol nych stanowiących własność Skarbu Państwa, jest niezgodny z zasadą zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa zawartą w art. 2 Kon stytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 213 ustawy powołanej w pkt 1 w zakresie, w jakim wyłącza stosowanie art. 212 tej ustawy do nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, jest niezgodny z zasadą zaufania obywatela do państwa i stanowio nego przez nie prawa zawartą w art. 2 Konstytucji Rze czypospolitej Polskiej oraz z art. 64 ust. 1 i 2 w związ ku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Pol skiej.

3. Art. 17 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o zmia nie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rol nymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz.

3) jest niezgodny z zasadą zaufania obywatela do państwa i stanowio nego przez nie prawa zawartą w art. 2 Konstytucji Rze czypospolitej Polskiej oraz z art. 64 ust. 1 i 2 w związ ku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Pol skiej.

4. Art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o go spodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. Nr 90, poz. 405 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 80, poz. 509 i Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1800) jest niezgodny z zasadą zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa zawartą w art. 2 Kon stytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Marian Grzybowski Jerzy Ciemniewski Marek Mazurkiewicz Janusz Niemcewicz Marek Safjan

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2003-01-08
Data wydania: 2002-12-19
Data wejścia w życie: 2003-01-08
Data obowiązywania: 2003-01-08
Organ wydający: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2003 nr 1 poz. 15