Dz.U. 2003 nr 100 poz. 924

924 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków, zakresu i trybu wspierania środkami Funduszu Pracy programów inicjowanych przez organy samorządu województwa Na podstawie art. 37i ust. 2 ustawy z dnia 14 grud nia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobo ciu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514 i Nr 90, poz. 84

4) za rządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki, zakres i tryb wspierania środkami Funduszu Pracy pro gramów inicjowanych przez organy samorządu woje wództwa, mających na celu:

1) utrzymanie i tworzenie miejsc pracy,

2) zmniejszenie negatywnych skutków bezrobocia,

3) wsparcie przebiegu restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwach znacząco ograniczających zatrudnienie z powodu restrukturyzacji związanej z likwidacją stanowisk pracy, postawienia w stan li kwidacji lub upadłości — zwanych dalej „programami”.

§2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) „beneficjenci” — osoby, na rzecz których wyko nawca usługi realizuje przedsięwzięcia stanowiące część programu;

2) „jednostka zarządzająca programem” — woje wódzki urząd pracy działający na podstawie upo ważnienia zarządu województwa;

3) „koszt realizacji usług” — uprzednio uzgodnioną należność przysługującą wykonawcy usługi z tytu łu realizacji usługi; w przypadku usług świadczo nych przez powiatowe urzędy pracy koszty realiza cji dotyczą wyłącznie środków przekazywanych bezpośrednio beneficjentom, małym przedsiębior com lub na rzecz instytucji szkolących oraz koszty działań promocyjnych;

4) „mały przedsiębiorca” — przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. — Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z późn. zm.1));

5) „minister” — ministra właściwego do spraw pracy;

6) „minimalne wynagrodzenie” — wysokość mini malnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów;

7) „partner” — samorządy gminne i powiatowe oraz inne podmioty, które uczestniczyć będą w realizacji programu na zasadzie porozumienia z zarządem województwa lub jednostką zarządzającą progra mem;

8) „przeciętne wynagrodzenie” — przeciętne mie sięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia na stępnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;

9) „ustawa” — ustawę z dnia 14 grudnia 1994 r. o za trudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu;

10) „wykonawca usługi” — podmiot wyłoniony do re alizacji poszczególnych przedsięwzięć (usług) w ra mach programu; wykonawcą usługi może być tak że powiatowy urząd pracy. ———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643, z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995 i Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 86, poz. 789.

§3.

1. Programy inicjowane przez właściwe miej scowo zarządy województw określają:

1) nazwę programu;

2) cele programu i okres jego realizacji;

3) jednostkę zarządzającą programem oraz partne rów, którzy zadeklarowali na piśmie wniesienie wkładu rzeczowego i finansowego w realizację programu;

4) liczbę beneficjentów programu wraz z ich charakte rystyką;

5) opis programu (uzasadnienie potrzeby realizacji programu, określenie zasięgu terytorialnego oraz rodzaju proponowanych przedsięwzięć);

6) przewidywane efekty realizacji programu, z poda niem mierników i trybu dokonywania oceny;

7) kalkulację planowanych kosztów realizacji progra mu oraz źródła finansowania i ich wysokość w zło tych, z określeniem proporcji ich finansowania — ogółem i odrębnie dla każdego przedsięwzięcia wraz z harmonogramem ich wydatkowania;

8) harmonogram realizacji programu, przy czym okres jego realizacji nie może być dłuższy niż 18 miesięcy;

9) wnioskowaną wysokość środków Funduszu Pracy z rezerwy, o której mowa w art. 57a ust. 7 ustawy, zwanej dalej „rezerwą”, na współfinansowanie programu oraz harmonogram ich wydatkowania.

2. Ârodki Funduszu Pracy przyznane według algo rytmu, o którym mowa w art. 57a ust. 2 ustawy, z wy jątkiem kwot przyznanych z rezerwy, również mogą być wkładem własnym samorządu wojewódzkiego i powiatowego.

3. Program zatwierdza do realizacji zarząd woje wództwa, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiej rady za trudnienia.

§4.

1. Zarząd województwa składa do ministra pro gram wraz z wnioskiem o przyznanie środków z rezer wy, w celu wsparcia realizacji programu.

2. Minister, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, informuje wojewodę oraz zarząd wojewódz twa o kwocie środków Funduszu Pracy, jaka zostanie przyznana z rezerwy na jego realizację.

3. W przypadku programów wykraczających poza rok budżetowy, minister określa kwoty na poszczegól ne lata.

§5.

1. Po otrzymaniu informacji ministra o przyzna niu wnioskowanych środków z rezerwy, jednostka za rządzająca programem:

1) informuje samorządy powiatowe o możliwości zwiększenia kwoty środków Funduszu Pracy na fi nansowanie programów, z przeznaczeniem na re alizację jednej lub kilku usług, o których mowa w ust. 4 pkt 3—9;

2) przyjmuje wnioski powiatowych urzędów pracy określające rodzaj i zakres usług wraz z niezbędną kwotą środków Funduszu Pracy, jaka powinna być przyznana na ich realizację z rezerwy, i dokonuje wyboru wykonawców usług;

3) wyłania pozostałych wykonawców usług w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publiczne go;

4) występuje do ministra o przyznanie środków z re zerwy dla samorządu województwa oraz powiato wych urzędów pracy.

2. Jednostka zarządzająca programem zawiera z wybranymi wykonawcami usług umowy, które okre ślają w szczególności:

1) oznaczenie stron umowy;

2) rodzaj świadczonych usług;

3) wysokość środków Funduszu Pracy na realizację usług;

4) udział środków własnych i z innych źródeł w złotych i procentach;

5) okres, zakres i sposób realizacji usług;

6) zobowiązanie do zachowania formy pisemnej, w przypadku zmiany lub rozwiązania umowy;

7) warunki wypowiedzenia umowy i zwrotu środków;

8) sposób kontroli wykonywania umowy;

9) tryb postępowania i sankcje, w przypadku niepra widłowości w wykorzystaniu środków;

10) sposób rozliczenia oraz dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków.

3. W ramach umowy z jednym wykonawcą usługi może być świadczone kilka usług.

4. Przedmiotem umów, o których mowa w ust. 2, może być świadczenie następujących rodzajów usług:

1) poradnictwo zawodowe;

2) pośrednictwo pracy;

3) szkolenia zawodowe mające na celu przekwalifiko wanie lub podwyższenie kwalifikacji;

4) szkolenia mające na celu naukę umiejętności po szukiwania i uzyskiwania zatrudnienia oraz szkole nia i doradztwo w zakresie prowadzenia działalno ści gospodarczej;

5) organizowanie i refundowanie kosztów okresowe go zatrudnienia mającego na celu nabycie prak tycznych umiejętności w zawodzie;

6) przyznawanie środków na pokrycie części kosztów najmu (czynszu) za lokal, w którym jest prowadzo na przez beneficjenta działalność gospodarcza, lub na pokrycie części kosztów usług doradczych, w tym kosztów księgowych;

7) przyznawanie beneficjentom jednorazowo środ ków na podjęcie działalności gospodarczej;

8) dofinansowanie oprocentowania zaciągniętych kredytów lub pożyczek udzielonych z innych źródeł niż Fundusz Pracy i Państwowy Fundusz Rehabili Dziennik Ustaw Nr 100 — 6748 — Poz. 924 tacji Osób Niepełnosprawnych lub objętych dofi nansowaniem do oprocentowania ze środków pu blicznych, przez okres do 12 miesięcy (w okresie spłaty pożyczki lub kredytu) dla beneficjentów po dejmujących działalność gospodarczą;

9) refundowanie małym przedsiębiorcom części kosz tów poniesionych na wyposażenie lub doposaże nie stanowiska pracy dla beneficjenta skierowane go przez powiatowy urząd pracy lub przez przed siębiorstwo, o którym mowa w § 6 ust. 1;

10) refundowanie części kosztów poniesionych na wy nagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne przez małych przedsiębiorców zatrudniających be neficjentów programu, skierowanych przez powia towy urząd pracy lub przez przedsiębiorstwo, o któ rym mowa w § 6 ust. 1.

5. Jednostka zarządzająca programem odpowiada za promocję, koordynację, realizację i rozliczenie pro gramu, a w szczególności za kontraktowanie usług, or ganizowanie współpracy z partnerami, monitorowanie terminowości i zgodności z umowami realizacji zadań przez wykonawców usług. Koszty koordynacji nie mo gą przekroczyć 5% kwoty, o której mowa w § 4 ust. 2; poniesione koszty koordynacji w kwocie przekraczają cej wysokość, o której mowa w § 4 ust. 2, stanowią wkład własny samorządu województwa.

6. Koszty, o których mowa w ust. 5, mogą obejmo wać wydatki rzeczowe i osobowe związane bezpośred nio z koordynacją programu, wydatki na jego promo cję oraz wydatki na świadczenie usług poradnictwa za wodowego.

7. Obowiązek przeprowadzania rekrutacji benefi cjentów w celu świadczenia usług, o których mowa w ust. 4, spoczywa na wykonawcy usług. Wykonawca niebędący powiatowym urzędem pracy jest zobowią zany do ścisłej współpracy w tym zakresie z powiato wymi urzędami pracy.

8. Warunki rekrutacji są określane szczegółowo w umowach zawieranych przez jednostkę zarządzającą programem z wykonawcami usług.

9. Koszty realizacji usług, o których mowa w ust. 4, są pokrywane ze środków przeznaczonych na realiza cję programu, w tym ze środków Funduszu Pracy.

10. Beneficjenci nie ponoszą żadnych opłat za udział w programie.

§6.

1. Beneficjentami usług, o których mowa w § 5 ust. 4 pkt 1—8, mogą być osoby przewidziane do zwol nienia w związku z likwidacją stanowisk pracy, będące w trakcie wypowiedzenia umowy o pracę lub zwolnio ne z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie ostatnich 12 miesięcy z przedsiębiorstw, o których mo wa w § 1 pkt 3, oraz z przedsiębiorstw z nimi kooperu jących, które nie posiadają uprawnień lub nie spełnia ją warunków do uzyskania prawa do emerytury, renty, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedeme rytalnego, albo małżonek zarejestrowany jako osoba bezrobotna.

2. Beneficjentami usług, o których mowa w § 5 ust. 4 pkt 1 i 3, mogą być także osoby pozostające w za trudnieniu w przedsiębiorstwach, o których mowa w ust.1.

3. Usługi, o których mowa w § 5 ust. 4 pkt 3, 9 i 10, mogą być realizowane wyłącznie na rzecz małych przedsiębiorców w związku z zatrudnieniem osób, któ re nie posiadają uprawnień lub nie spełniają warun ków do uzyskania prawa do emerytury, renty, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalne go, oraz przewidzianych do zwolnienia w związku z li kwidacją stanowisk pracy, będących w trakcie wypo wiedzenia umowy o pracę lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie ostatnich 12 mie sięcy z przedsiębiorstw, o których mowa w ust. 1.

§7.

1. Usługa, o której mowa w § 5 ust. 4 pkt 5, mo że być świadczona przez wykonawców usług w poro zumieniu z pracodawcami. W przypadku zatrudnienia beneficjentów, o których mowa w § 6 ust. 1, okres za trudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy u jednego pracodawcy, za który przysługuje refundacja, nie może przekroczyć sześciu miesięcy, przy czym kwota refun dowana za każdy miesiąc zatrudnienia jednej osoby nie może przekroczyć minimalnego wynagrodzenia.

2. Beneficjenci, o których mowa w § 6 ust. 1, korzy stający z usług wymienionych w § 5 ust. 4 pkt 3—5, nie otrzymujący dodatku szkoleniowego lub stypendium przysługujących na podstawie ustawy, mogą otrzymać dodatek specjalny w wysokości nieprzekraczającej 50% minimalnego wynagrodzenia oraz zwrot kosztów przejazdu lub zakwaterowania związanych z korzysta niem przez te osoby z usług.

§8. Ârodki, o których mowa w § 5 ust. 4 pkt 6, mo gą być refundowane przez okres do 12 miesięcy w wy sokości do 80% kosztów, nie więcej jednak niż 50% mi nimalnego wynagrodzenia miesięcznie.

§9.

1. Wysokość środków, o których mowa w § 5 ust. 4 pkt 7, nie może przekroczyć 6 000 zł.

2. Ârodki mogą być przeznaczone wyłącznie na za kup środków trwałych i podlegają zwrotowi na warun kach określonych w umowie.

3. Ârodki nie mogą być przyznane osobie, która otrzymała pożyczkę z Funduszu Pracy lub Państwowe go Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej w okresie ostat nich 5 lat lub otrzymały jednorazową dotację na zakup środków trwałych na podstawie przepisów w sprawie zasad, warunków i trybu wspierania środkami budżetu państwa programów inicjowanych przez organy sa morządu województwa.

§10. Dofinansowanie oprocentowania kredytów lub pożyczek, o których mowa w § 5 ust. 4 pkt 8, może wynosić do 50% tego oprocentowania, nie więcej niż dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia. § 1

1.

1. Refundacja, o której mowa w § 5 ust. 4 pkt 9, jest dokonywana pracodawcy, który poniósł koszty wy posażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bene Dziennik Ustaw Nr 100 — 6749 — Poz. 924 ficjenta usługi pod warunkiem jego zatrudnienia przez okres co najmniej 12 miesięcy w pełnym wymiarze cza su pracy, przy czym wysokość refundacji nie może być wyższa niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia.

2. Refundacja nie przysługuje pracodawcy, który otrzymał zwrot środków z Państwowego Funduszu Re habilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie art. 26 ust. 1 lub art. 47 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecz nej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.2)). § 1

2. Refundacja, o której mowa w § 5 ust. 4 pkt 10, jest dokonywana pracodawcy, który zatrudnił benefi cjenta, o którym mowa w § 6 ust. 1, przez okres co naj mniej 12 miesięcy, a mających ukończone 50 lat — ko bieta i 55 lat — mężczyzna, przez okres 24 miesięcy w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczają cej za każdą zatrudnioną osobę w miesiącu 60% prze ciętnego wynagrodzenia obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia rozliczanego miesiąca. § 1

3.

1. Beneficjenci w czasie realizacji programu mogą korzystać z każdej usługi wymienionej w § 5 ust. 4 tylko raz, po złożeniu oświadczenia o tym, że do tychczas nie korzystali z tej usługi.

2. Wobec jednego beneficjenta jest możliwe stoso wanie kilku usług, z tym że ogólny koszt usług wobec jednego beneficjenta nie może przekroczyć dwudzie stokrotności minimalnego wynagrodzenia w całym okresie realizacji programu.

3. Wykonawca usług jest zobowiązany do odebra nia od beneficjentów oświadczeń o korzystaniu lub niekorzystaniu z innych usług przewidzianych w pro gramie. § 1

4.

1. Zarząd województwa sprawuje kontrolę wy korzystania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację programu, a w szczególności prawidło wość wykorzystania środków, zgodność z umowami, planowanym przeznaczeniem i procedurami.

2. Zarząd województwa, który otrzymał środki Fun duszu Pracy na wsparcie programu, sporządza i prze kazuje ministrowi i wojewodzie, w terminie do dnia 31 stycznia i 31 lipca, informacje o przebiegu realizacji i finansowania programu; informacje powinny zawie rać w szczególności:

1) rodzaje i liczbę świadczonych usług, w podziale na usługi wykonane i planowane do wykonania;

2) planowaną i rzeczywistą wartość nakładów ponie sionych na usługi od początku ich świadczenia w roku budżetowym do końca okresu sprawoz dawczego, z uwzględnieniem źródeł finansowania;

3) kwotę środków pochodzących z innych źródeł niż Fundusz Pracy oraz wysokość ich wykorzystania,

4) liczbę beneficjentów;

5) planowaną i rzeczywistą liczbę utworzonych i utrzy manych miejsc pracy.

3. Zarząd województwa do informacji załącza część opisową, zawierającą analizę działań realizowanych przez wykonawców usług na podstawie umów oraz da ne dotyczące efektów tych działań w roku budżetowym i ocenę przewidywanego ich wpływu na tworzenie i utrzymanie miejsc pracy oraz na rozwój przedsiębior czości. § 1

5.

1. Prawidłowość wykorzystania środków Fun duszu Pracy kontroluje właściwy miejscowo wojewo da, który w przypadku stwierdzenia:

1) niezrealizowania programu zgodnie z harmonogra mem,

2) niewniesienia co najmniej 50% (w stosunku do upływu czasu) deklarowanych wkładów rzeczo wych lub finansowych przez partnerów,

3) nieprzekazania wykonawcy usług lub beneficjen tom środków określonych w umowie,

4) niewybrania wykonawców usług na zasadach okre ślonych w rozporządzeniu,

5) wykorzystania środków niezgodnie z ich przezna czeniem — wnioskuje do ministra o wstrzymanie finansowa nia bądź nakazanie zwrotu środków Funduszu Pracy.

2. Minister zawiadamia zarząd województwa o wstrzymaniu dofinansowania programu, wstrzymu je przekazywanie środków Funduszu Pracy bądź naka zuje zwrot środków Funduszu Pracy.

3. Zarząd województwa zwraca niewykorzystane środki Funduszu Pracy na rachunek bankowy Fundu szu Pracy, którego dysponentem jest minister. § 1

6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.3) Prezes Rady Ministrów: L. Miller Dziennik Ustaw Nr 100 — 6750 — Poz. 924 ———————

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz.1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79 i Nr 90, poz. 844. ———————

3) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia utra ciło moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad, warunków i trybu wspierania środ kami budżetu państwa programów inicjowanych przez or gany samorządu województwa (Dz. U. Nr 68, poz. 806 oraz z 2001 r. Nr 63, poz. 642 i Nr 89, poz. 97

6) zachowane w mo cy na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 65).

Status prawny: nieobowiązujący – uchylona podstawa prawna
Data ogłoszenia: 2003-06-05
Data wydania: 2003-05-20
Data wejścia w życie: 2003-06-05
Data obowiązywania: 2003-06-05
Data uchylenia: 2004-06-01
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2003 nr 100 poz. 924