Dz.U. 2003 nr 100 poz. 925

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 71

7) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1998 r. w sprawie zadań Rady Legisla cyjnej oraz szczegółowych zasad i trybu jej funkcjono wania (Dz. U. Nr 25, poz. 134, z 1999 r. Nr 70, poz. 783 oraz z 2002 r. Nr 121, poz. 103

5) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. W skład Rady wchodzą, powołane przez Preze sa Rady Ministrów, osoby wyróżniające się wiedzą prawniczą i dorobkiem praktyki prawni czej — w liczbie do 20 osób.”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: L. Miller 925 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zadań Rady Legislacyjnej oraz szczegółowych zasad i trybu jej funkcjonowania

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2003-06-05
Data wydania: 2003-06-02
Data wejścia w życie: 2003-06-13
Data obowiązywania: 2003-06-13
Data uchylenia: 2011-01-25
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2003 nr 100 poz. 925