Dz.U. 2003 nr 100 poz. 930

930 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1) z dnia 22 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 4 ustawy z dnia 27 sierp nia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo łecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Wymagania, jakie powinny spełniać pod mioty ubiegające się o dofinansowanie kosz tów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej, a także tryb postępowania i zasa dy ich dofinansowania określają przepisy w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „

3. Wymagania, jakie powinny spełniać osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinan sowanie kosztów uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, a także tryb postępowania i szczegółowe zasady ich dofinansowania określają przepisy w sprawie turnusów reha bilitacyjnych.”;

2) w § 2: a) uchyla się pkt 1, b) pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie: „

4) likwidacja barier architektonicznych, w ko munikowaniu się i technicznych, w związku ———————

1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — zabezpieczenie społecz ne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Ra dy Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó łowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Po lityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79 i Nr 90, poz. 844. z indywidualnymi potrzebami osób niepeł nosprawnych,

5) rehabilitacja dzieci i młodzieży,”;

3) uchyla się § 3;

4) w § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) prowadzą działalność na rzecz osób niepełno sprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,”;

5) § 5 — 7 otrzymują brzmienie: „

§5.

1. O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mo gą ubiegać się:

1) osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnospraw ności, jeżeli średni miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o zasiłkach ro dzinnych, pielęgnacyjnych i wychowaw czych, pomniejszony o obciążenie zalicz ką na podatek dochodowy od osób fi zycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń emerytalnego, rentowego i chorobowe go określoną w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodar stwie domowym na rzecz innych osób, podzielony przez liczbę osób pozostają cych we wspólnym gospodarstwie do mowym, obliczony za rok podatkowy poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek, nie przekracza kwoty: a) 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, zwanego dalej „przeciętnym wyna grodzeniem”, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, b) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,

2) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowo ści prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełno sprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku oraz udo kumentują posiadanie środków wła snych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wy sokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

2. O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na pod stawie odrębnych przepisów mogą ubie gać się osoby niepełnosprawne, jeżeli do chód tych osób nie przekracza odpowied nio kwot, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

§6. O dofinansowanie ze środków Funduszu za dań, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacz nym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się:

1) na likwidację barier architektonicznych — osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są wła ścicielami nieruchomości lub użytkow nikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują,

2) na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych — osoby niepełno sprawne, jeżeli jest to uzasadnione po trzebami wynikającymi z niepełno sprawności.

§7. Dofinansowanie ze środków Funduszu reha bilitacji dzieci i młodzieży przysługuje pod miotom w zakresie zadań, o których mowa w § 2 pkt 2—4.”;

6) w § 9 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1. Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o do finansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

2. Dofinansowanie likwidacji barier architekto nicznych, w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wnio sku uzyskały odpowiednio na te cele dofinan sowanie ze środków Funduszu.”;

7) w § 10: a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) siedziby albo miejsca prowadzenia działal ności — w przypadku osoby fizycznej prowa dzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposia dającej osobowości prawnej.”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. W przypadku zadań, o których mowa w § 2 pkt 2, wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu składa się do powiatowego cen trum pomocy rodzinie właściwego dla miej sca zamieszkania osób niepełnosprawnych objętych wnioskiem o dofinansowanie.”;

8) § 11 otrzymuje brzmienie: „§ 1

1.

1. Wniosek osoby niepełnosprawnej o dofi nansowanie ze środków Funduszu powi nien zawierać:

1) imię, nazwisko, adres zamieszkania,

2) numer NIP, Dziennik Ustaw Nr 100 — 6788 — Poz. 930

3) cel dofinansowania,

4) oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspól nym gospodarstwie domowym,

5) nazwę banku i numer rachunku banko wego,

6) miejsce realizacji zadania i cel dofinan sowania,

7) przewidywany koszt realizacji zadania,

8) termin rozpoczęcia i przewidywany czas realizacji zadania,

9) informację o ogólnej wartości nakła dów dotychczas poniesionych przez wnioskodawcę na realizację zadania do końca miesiąca poprzedzającego mie siąc, w którym składany jest wniosek wraz z podaniem dotychczasowych źró deł finansowania,

10) udokumentowaną informację o innych źródłach finansowania zadania, 1

1) informację o kwotach przyznanych wcześniej środków Funduszu z określe niem numeru zawartej umowy, celu i daty przyznania dofinansowania oraz stanu rozliczenia, 1

2) wysokość kwoty wnioskowanego dofi nansowania ze środków Funduszu.

2. Przepisu ust. 1 pkt 5—12 nie stosuje się w przypadku wniosku osoby niepełno sprawnej o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki po mocnicze.

3. Przepisu ust. 1 pkt 8—10 nie stosuje się w przypadku wniosku osoby niepełno sprawnej o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.

4. Do wniosku należy dołączyć:

1) kopię orzeczenia lub kopię wypisu z tre ści orzeczenia, o którym mowa w art. 1 lub art. 62 ustawy, a w przypadku oso by, o której mowa w art. 62 ust. 3 usta wy, kopię orzeczenia o stałej albo dłu gotrwałej niezdolności do pracy w go spodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r.,

2) w przypadku zaopatrzenia w przedmio ty ortopedyczne i środki pomocnicze, fakturę określającą kwotę opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup.

5. Wniosek osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej o dofinansowanie ze środków Funduszu poza danymi wymie nionymi w ust. 1 pkt 5—12, powinien za wierać:

1) nazwę podmiotu, siedzibę i adres,

2) numer NIP oraz numer REGON,

3) status prawny i podstawę działania,

4) dane osoby upoważnionej do reprezen towania wnioskodawcy w sprawie,

5) dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełno sprawnych,

6) przewidywane efekty realizacji zadania dla osób niepełnosprawnych.

6. W przypadku gdy podmiot, o którym mo wa w ust. 5, jest:

1) przedsiębiorcą — do wniosku dołącza się informację o pomocy publicznej udzielonej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, zgodnie z przepisami o warun kach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębior ców,

2) pracodawcą prowadzącym zakład pracy chronionej — do wniosku dołącza się: a) potwierdzoną kopię decyzji w spra wie przyznania statusu zakładu pracy chronionej, b) informację o wysokości oraz sposo bie wykorzystania środków zakłado wego funduszu rehabilitacji osób nie pełnosprawnych za okres trzech mie sięcy przed dniem złożenia wniosku, c) informację, o której mowa w pkt 1.”;

9) w § 12 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1. Wniosek o dofinansowanie ze środków Fundu szu składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań.

2. Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu szkole nia i przekwalifikowania, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz likwidacji barier archi tektonicznych, w komunikowaniu się i technicz nych, w każdym czasie.”;

10) w § 13: a) uchyla się ust. 1—4, b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „

7. Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wy sokości piętnastokrotnego przeciętnego wy nagrodzenia.”, Dziennik Ustaw Nr 100 — 6789 — Poz. 930 c) uchyla się ust. 8, d) ust. 9 otrzymuje brzmienie: „

9. Wysokość dofinansowania szkolenia i prze kwalifikowania osób niepełnosprawnych wynosi:

1) 100% kosztów szkolenia i przekwalifiko wania osoby niepełnosprawnej w placów kach szkolących, nie więcej jednak niż do wysokości dziesięciokrotnego przeciętne go wynagrodzenia,

2) do 75% kosztów szkolenia i przekwalifiko wania organizowanego przez pracodawcę dla zatrudnionych osób niepełnospraw nych, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodze nia na jedną osobę.”; 1

1) w § 14: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Podstawę dofinansowania zadań ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta przez sta rostę (prezydenta miasta na prawach powia tu) z osobą niepełnosprawną lub jej przed stawicielem ustawowym, osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niepo siadającą osobowości prawnej.”, b) uchyla się ust. 4.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: J. Hausner Dziennik Ustaw Nr 100 — 6790 — Poz. 930

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2003-06-05
Data wydania: 2003-05-22
Data wejścia w życie: 2003-06-20
Data obowiązywania: 2003-06-20
Organ wydający: MIN. GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2003 nr 100 poz. 930