Dz.U. 2003 nr 100 poz. 932

Na podstawie art. 24 ust. 13 ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 113, poz. 1207 i Nr 154, poz. 1801, z 2002 r. Nr 241, poz. 2073 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 39

1) zarzą dza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) dane objęte: a) rejestrem jednostek systemu Państwowe Ra townictwo Medyczne prowadzonym przez woje wodę, b) rejestrem włączonych do systemu jednostek lot niczego pogotowia ratunkowego oraz lotniczych grup poszukiwawczo-ratowniczych prowadzo nym przez ministra właściwego do spraw zdro wia;

2) wzory rejestrów, o których mowa w pkt 1;

3) tryb dokonywania wpisów i zmian oraz wykreśleń w rejestrach, o których mowa w pkt 1.

§2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) „współrzędne” — współrzędne w układzie współ rzędnych płaskich prostokątnych „2000”, określo nym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego syste mu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821);

2) „kod resortowy” — kod nadany zgodnie z rozporzą dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfika cyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szcze gółowych zasad ich nadawania (Dz. U. Nr 30, poz. 379 oraz z 2002 r. Nr 223, poz. 1880);

3) „księga rejestrowa zakładu opieki zdrowotnej” — księgę rejestrową prowadzoną zgodnie z rozporzą dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 74, poz. 864);

4) „obszar działania podmiotu” — obszar działania podmiotu, w ramach którego funkcjonuje jednost ka systemu zgodnie z wojewódzkim planem zabez pieczenia medycznych działań ratowniczych.

§3.

1. Rejestry, o których mowa w § 1 pkt 1, zwane dalej „rejestrem”, są prowadzone w sposób zinforma tyzowany, a wydruki z nich tworzą księgi rejestrowe.

2. Dla każdej jednostki systemu prowadzi się odręb ną księgę rejestrową i oznacza numerem identyfikacyj nym, zwanym dalej „numerem księgi”.

3. Numer księgi składa się z siedmiu cyfr, w tym:

1) dwie pierwsze to: a) identyfikator terytorialny województwa, na któ rego obszarze znajduje się siedziba dysponenta jednostki systemu — dla rejestru prowadzonego przez wojewodę, b) cyfry „99” — dla rejestru prowadzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia;

2) pięć następnych cyfr — numer kolejny w rejestrze.

§4. Księga rejestrowa składa się z sześciu działów:

1) w dziale pierwszym — pod nazwą „Włączenie jed nostki do systemu” — umieszcza się rubryki obej mujące następujące dane: a) rubryka pierwsza — numer księgi rejestrowej, b) rubryka druga — datę włączenia jednostki do systemu, c) rubryka trzecia — datę wpisu do rejestru, d) rubryka czwarta — podstawę włączenia jednost ki do systemu, e) rubryka piąta — numer umowy z płatnikiem świadczeń, f) rubryka szósta — uwagi;

2) w dziale drugim — pod nazwą „Organizacja jed nostki systemu” — umieszcza się rubryki obejmu jące następujące dane: a) rubryka pierwsza — rodzaj jednostki systemu, b) rubryka druga — VII część systemu kodu resor towego, jeżeli jednostka systemu funkcjonuje w ramach zakładu opieki zdrowotnej, c) rubryka trzecia — liczbę stanowisk w przypadku, gdy jednostką systemu jest szpitalny oddział ra tunkowy, d) rubryka czwarta — liczbę łóżek obserwacyjnych w przypadku, gdy jednostką systemu jest szpi talny oddział ratunkowy, e) rubryka piąta — imię i nazwisko kierownika jed nostki systemu, f) rubryka szósta — uwagi; Dziennik Ustaw Nr 100 — 6792 — Poz. 932 932 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie rejestrów jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne ———————

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szcze gółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).

3) w dziale trzecim — pod nazwą „Dysponent jednost ki systemu” — umieszcza się rubryki obejmujące następujące dane: a) rubryka pierwsza — pełną nazwę dysponenta jednostki systemu, b) rubryka druga — skróconą nazwę, c) rubryka trzecia — adres siedziby, d) rubryka czwarta — kod terytorialny, e) rubryka piąta — numer księgi rejestrowej zakła du opieki zdrowotnej w przypadku, gdy jednost ka systemu funkcjonuje w ramach zakładu opie ki zdrowotnej, f) rubryka szósta — numer telefonu, g) rubryka siódma — numer faksu, h) rubryka ósma — adres poczty elektronicznej, i) rubryka dziewiąta — numer identyfikacji podat kowej NIP, j) rubryka dziesiąta — kod resortowy podmiotu, który utworzył zakład opieki zdrowotnej będący dysponentem jednostki systemu w przypadku, gdy jednostka funkcjonuje w ramach zakładu opieki zdrowotnej, k) rubryka jedenasta — imię (imiona) i nazwisko kierownika, l) rubryka dwunasta — współrzędne punktu cen tralnego, m) rubryka trzynasta — uwagi;

4) w dziale czwartym — pod nazwą „Podmiot, w ra mach którego funkcjonuje jednostka systemu” — umieszcza się rubryki obejmujące następujące da ne: a) rubryka pierwsza — nazwę podmiotu, b) rubryka druga — adres, c) rubryka trzecia — V część systemu kodu resorto wego w przypadku, gdy podmiotem, w którym funkcjonuje jednostka systemu, jest jednostka organizacyjna zakładu opieki zdrowotnej, d) rubryka czwarta — współrzędne punktu central nego, e) rubryka piąta — numer telefonu, f) rubryka szósta — numer faksu, g) rubryka siódma — adres poczty elektronicznej, h) rubryka ósma — imię i nazwisko kierownika, i) rubryka dziewiąta — kod terytorialny, j) rubryka dziesiąta — obszar działania podmiotu, zgodnie z kodami terytorialnymi, k) rubryka jedenasta — uwagi;

5) w dziale piątym — pod nazwą „Personel medyczny wykonujący działania ratownicze w ramach pod miotu, w którym utworzono jednostkę systemu” — umieszcza się rubryki obejmujące następujące da ne: a) rubryka pierwsza — kod rejestrowy personelu medycznego, b) rubryka druga — nazwę grupy personelu me dycznego, c) rubryka trzecia — ilość personelu medycznego;

6) w dziale szóstym — pod nazwą „Wyłączenie jed nostki systemu” — umieszcza się rubryki obejmu jące następujące dane: a) rubryka pierwsza — datę wpisu, b) rubryka druga — podstawę wyłączenia jednost ki systemu z systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, c) rubryka trzecia — datę wyłączenia jednostki z systemu, d) rubryka czwarta — uwagi.

§5. W rejestrze włączonych do systemu jednostek lotniczego pogotowia ratunkowego oraz lotniczych grup poszukiwawczo-ratowniczych nie prowadzi się w dziale drugim pod nazwą „Organizacja jednostki systemu” rubryki trzeciej i czwartej.

§6.

1. Wpisu w rejestrze dokonuje się na podsta wie:

1) decyzji albo porozumienia o włączeniu jednostki do systemu, o którym mowa w art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;

2) wniosku o wpis zmian w rejestrze;

3) decyzji lub porozumienia o wyłączeniu jednostki z systemu.

2. Dysponent jednostki systemu obowiązany jest przedłożyć organowi prowadzącemu rejestr:

1) dokumenty zawierające dane podlegające wpisowi do rejestru, z zastrzeżeniem ust. 3;

2) informację dotyczącą zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;

3) wykaz wyposażenia przeznaczonego do prowadze nia medycznych działań ratowniczych.

3. Dane, o których mowa w § 4 pkt 5, dysponent jed nostki systemu sporządza według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia.

4. Dane wpisane do rejestru nie mogą być z niego usunięte.

§7.

1. Wpis w rejestrze wymaga wydruku wszyst kich danych objętych działami księgi rejestrowej. Dziennik Ustaw Nr 100 — 6793 — Poz. 932

2. Wydruki, o których mowa w ust. 1, podpisuje osoba upoważniona przez organ prowadzący rejestr i dołącza do księgi rejestrowej.

3. Zestaw ostatnich wydruków wszystkich działów księgi rejestrowej tworzy aktualny stan danych reje strowych jednostki systemu.

§8.

1. Zmian w rejestrze dokonuje się na podstawie wniosku o wpis zmian w rejestrze złożonego przez dys ponenta jednostki systemu albo osobę przez niego upoważnioną.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust.1, dysponent jednostki systemu dołącza dokumenty zawierające da ne podlegające wpisowi do rejestru, które uległy zmia nie.

3. Dysponent jednostki systemu zgłasza organowi prowadzącemu rejestr zmiany, o których mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dokonania zmiany.

§9. Jeżeli organ prowadzący rejestr, dokonując wpisu jednostki systemu do rejestru, zmiany w reje strze lub wykreślenia jednostki systemu z rejestru, stwierdzi brak danych podlegających wpisowi do reje stru, wzywa dysponenta jednostki systemu do ich uzu pełniania w wyznaczonym terminie.

§10. Dla każdej księgi rejestrowej prowadzi się ak ta rejestrowe, obejmujące dokumenty stanowiące podstawę wpisu jednostki systemu do rejestru. § 1

1. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie rejestrów jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (Dz. U. Nr 129, poz. 1111). § 1

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Zdrowia: L. Sikorski Dziennik Ustaw Nr 100 — 6794 — Poz. 932 Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 2003 r. (poz. 932) PERSONEL MEDYCZNY WYKONUJÑCY DZIA¸ANIA RATOWNICZE W RAMACH PODMIOTU, W KTÓRYM UTWORZONO JEDNOSTK¢ SYSTEMU Grupa personelu Kod rejestrowy personelu medycznego Ilość personelu medycznego1) Kierownik jednostki systemu 01 Pielęgniarka oddziałowa (koordynująca) 02 Lekarze (w tym ratunkowi) 03 Pielęgniarki (w tym ratunkowe) 04 Położne 05 Technicy analityki medycznej 06 Technicy elektrokardiologii 07 Lekarze ratunkowi 08 Pielęgniarki ratunkowe 09 Ratownicy medyczni 10 Kierowcy przeszkoleni do wykonywania działań ratowniczych 11 Piloci przeszkoleni do wykonywania działań ratowniczych 12 Inne 13 ……………………………………………….. (imię i nazwisko osoby reprezentującej dysponenta jednostki systemu lub innej osoby upoważnionej) Uwaga:

1) Podać według stanu na dzień sporządzania dokumentu.

Status prawny: nieobowiązujący – uchylona podstawa prawna
Data ogłoszenia: 2003-05-06
Data wydania: 2003-05-30
Data wejścia w życie: 2003-06-20
Data obowiązywania: 2003-06-20
Data uchylenia: 2007-01-01
Organ wydający: MIN. ZDROWIA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2003 nr 100 poz. 932