Dz.U. 2003 nr 102 poz. 945

945 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie dopłaty do wypoczynku przysługującej funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz członkom ich rodzin Na podstawie art. 90 ust. 6 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 84

4) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa zakres i sposób ustala nia wysokości oraz warunki korzystania z dopłaty do wypoczynku przysługującej funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanemu dalej „funk cjonariuszem”, oraz członkom jego rodziny.

§2.

1. Funkcjonariuszowi, który w związku z pełnie niem służby nabył w danym roku kalendarzowym pra wo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze co naj mniej 13 dni roboczych, oraz członkom jego rodziny przysługuje dopłata do wypoczynku, zwana dalej „do płatą”.

2. Wartość dopłaty dla każdej osoby, o której mowa w ust. 1, ustala się w wysokości 40% uposażenia zasad niczego funkcjonariusza według stawki uposażenia za sadniczego przewidzianej dla najniższej grupy zaszere gowania obowiązującej w dniu 1 stycznia roku kalen darzowego, w którym funkcjonariusz nabył prawo do urlopu wypoczynkowego.

3. Liczbę członków rodziny funkcjonariusza, na któ rych przysługuje dopłata, ustala się według stanu ro dzinnego funkcjonariusza istniejącego w dniu nabycia prawa do urlopu wypoczynkowego za dany rok kalen darzowy, chyba że stan ten jest korzystniejszy w dniu złożenia wniosku o wypłatę dopłaty, nie później jednak niż w ostatnim dniu służby pełnionej w danym roku ka lendarzowym.

§3.

1. Dopłatę przysługującą za dany rok kalenda rzowy wypłaca się nie później niż do dnia 31 marca na stępnego roku, na pisemny wniosek funkcjonariusza. Wzór wniosku określa załącznik do rozporządzenia.

2. W przypadku gdy wniosek obejmuje dziecko, któ re ukończyło 18 lat, funkcjonariusz dołącza do wniosku kopię dokumentu potwierdzającego uczęszczanie dziecka do szkoły lub odbywanie studiów w szkole wyższej.

3. Wypłata dopłaty następuje:

1) nie wcześniej niż na 14 dni przed dniem rozpoczę cia urlopu wypoczynkowego za dany rok kalenda rzowy, w wymiarze co najmniej 10 kolejnych dni roboczych, albo takiej części urlopu wypoczynko wego, która łącznie z dotychczas wykorzystanym urlopem wyniesie 10 dni roboczych, albo

2) po przedstawieniu dowodu przedpłaty za pobyt funkcjonariusza bądź uprawnionego członka rodzi ny w ośrodku wczasowym lub za inną formę wypo czynku i rekreacji, albo

3) w ostatnim dniu pełnienia służby — funkcjonariu szowi zwolnionemu ze służby.

4. Dopłatę wypłaca komórka finansowa jednostki organizacyjnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrzne go, właściwa dla miejsca pełnienia służby funkcjona riusza.

§4. W przypadku przesunięcia w całości lub części przysługującego funkcjonariuszowi w danym roku ka lendarzowym urlopu wypoczynkowego na rok następ ny dopłatę wypłaca się zgodnie z § 3 ust. 1.

§5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1) Prezes Rady Ministrów: L. Miller ———————

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 15 października 1997 r. w sprawie świadczeń socjalnych przysługujących funkcjonariuszom Urzędu Ochrony Państwa i członkom ich rodzin (M. P. Nr 78, poz. 759), zachowanym w mocy na pod stawie art. 15 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie usta wy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o odszkodowaniach przysługujących w ra zie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej, ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o uposa żeniu żołnierzy, ustawy o Policji, ustawy o Urzędzie Ochro ny Państwa, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrze niu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Pań stwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich ro dzin, ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypo spolitej Polskiej, ustawy o Służbie Więziennej oraz ustawy o Inspekcji Celnej (Dz. U. Nr 81, poz. 87

7) oraz zachowanym w mocy na podstawie art. 232 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844). Dziennik Ustaw Nr 102 — 6874 — Poz. 945 Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2003 r. (poz. 945) WZÓR ……………………………………………….. ………………………………………. (stopień, nazwisko i imię funkcjonariusza) (miejscowość, data) ……………………………………………….. (jednostka organizacyjna, telefon) WNIOSEK O WYP¸AT¢ DOP¸ATY DO WYPOCZYNKU I.

1. Proszę o wypłacenie dopłaty do wypoczynku przysługującej w roku ………………….. , na następujące osoby: Dziennik Ustaw Nr 102 — 6875 — Poz. 945 Lp. Nazwisko i imię Stopień pokre wieństwa Data urodzenia dziecka Nazwa i nr szkoły, uczelni (rok studiów) 1 wnioskodawca 2 3 4 5 6

2. Oświadczam, że wyżej wymienione osoby nie korzystały z dopłaty do wypoczynku w Agencji Bezpieczeń stwa Wewnętrznego. Współmałżonek jest/nie jest* zatrudniony w ABW ……………………………………………………………………………………. (jednostka organizacyjna)

3. Oświadczam, że w związku z pełnieniem służby nabyłem/am w bieżącym roku kalendarzowym prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze ………………………. dni roboczych, z czego wykorzystałem/am ………………………. dni roboczych. Wykorzystanie urlopu planuję w okresie od ………………………………………….. do ………………………………………….. Na wyżej wymienione osoby dokonano przedpłaty na ……………………………………………………………………………… (określić formę wypoczynku) …………………………………………………………………………………………………………… (dowód przedpłaty w załączeniu).

4. Zobowiązuję się powiadomić o każdej zmianie mającej wpływ na ustalenie świadczenia związanego z pra wem do dopłaty do wypoczynku. ……………………………………………….. ……………………………………………….. (pieczątka i podpis przełożonego) (podpis funkcjonariusza) POUCZENIE Dopłata do wypoczynku przysługuje funkcjonariuszowi, jego małżonkowi oraz dzieciom własnym, dzieciom mał żonka, dzieciom przysposobionym i dzieciom przyjętym na wychowanie, które:

1) nie przekroczyły 1

8. roku życia, a w razie uczęszczania do szkoły — 24 lat albo 25 lat, jeżeli odbywają studia w szkole wyższej, a ukończenie 24 lat przypada na ostatni lub przedostatni rok studiów, albo

2) stały się całkowicie niezdolne do pracy lub niezdolne do samodzielnej egzystencji przed osiągnięciem wieku określonego w pkt 1 (art. 91 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agen cji Wywiadu — Dz. U. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844). —————— * Niepotrzebne skreślić. II. OBLICZANIE NALE˚NOÂCI Dziennik Ustaw Nr 102 — 6876 — Poz. 945 Kwota dopłaty przysługująca na 1 uprawnioną osobę Liczba osób, którym przysługuje dopłata do wypoczynku, w tym: ¸ączna kwota dopłaty do wypoczynku objętych podatkiem zwolnionych z podatku** OGÓ¸EM Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………… …………………………………………. (data i podpis naliczającego) (zatwierdził, data, podpis, pieczęć) III. NALICZENIE PODATKU Kwota dopłaty do wypoczynku Kwota podatku Kwota należna do wypłaty objęta podatkiem zwolniona z podatku** Słownie do wypłaty zł ………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Należność odnotowano w karcie podatkowej. …………………………………… …………………………………………………….. (data i podpis naliczającego) (zatwierdził do wypłaty, data, podpis, pieczęć) IV. POKWITOWANIE ODBIORU Kwotę zł ……………………….. (słownie zł ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………..) otrzymałem/am dnia ………………………………………………………………….. Wypłacił: ……………………………. ……………………………………………… (podpis kasjera) (data i podpis odbierającego wypłatę) ——————— ** Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.). RAZEM

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2003-06-10
Data wydania: 2003-06-06
Data wejścia w życie: 2003-06-25
Data obowiązywania: 2003-06-25
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2003 nr 102 poz. 945