Dz.U. 2003 nr 103 poz. 956

956 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów szkół wyższych Na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo spolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa tryb przeznaczania stu dentów i absolwentów szkół wyższych do odbycia przeszkolenia wojskowego, sposób powoływania na to przeszkolenie, rodzaje i sposób jego odbywania i zwal niania z niego, sposób i tryb postępowania organów wojskowych w zakresie wcielania do jednostki wojsko wej w celu odbycia przeszkolenia wojskowego oraz wyznaczania i zwalniania żołnierzy odbywających to przeszkolenie ze stanowisk służbowych.

§2.

1. Wojskowy komendant uzupełnień przezna cza studentów i absolwentów szkół wyższych, będą cych poborowymi, uznanymi za zdolnych do służby wojskowej, do odbycia:

1) przeszkolenia wojskowego studentów — po speł nieniu przez studenta warunków, o których mowa w art. 93a ust. 1 i art. 93b ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obo wiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „ustawą”;

2) przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych — po ukończeniu szkoły wyższej przez poborowych, którzy złożyli egzaminy wymagane planem studiów, w tym egzamin dyplomowy, i uzy skali uprawnienia do otrzymania dyplomu.

2. Przeznaczenie studenta lub absolwenta szkoły wyższej do odbycia przeszkolenia wojskowego polega na określeniu dla niego specjalności wojskowej, w któ rej będzie się szkolił, a także rodzaju Sił Zbrojnych lub rodzaju wyodrębnionej i wyspecjalizowanej służby oraz rodzaju wojsk i służb. W ramach przeznaczenia można określić również jednostkę wojskową, w której ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844 i Nr 96, poz. 874. Dziennik Ustaw Nr 103 — 6911 — Poz. 956 będzie prowadzone szkolenie. Przy przeznaczeniu, w miarę możliwości, uwzględnia się wnioski poboro wego co do terminu i miejsca odbywania przeszkole nia wojskowego.

3. Przeznaczenie studenta lub absolwenta szkoły wyższej do odbycia przeszkolenia wojskowego uwa runkowane jest potrzebami uzupełnieniowymi Sił Zbrojnych w czasie pokoju, z uwzględnieniem teryto rialnego gromadzenia rezerw osobowych na potrzeby czynnej służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

4. Studenta i absolwenta szkoły wyższej przeznacza się do odbycia przeszkolenia wojskowego stosownie do jego predyspozycji zdrowotnych i psychofizycz nych, poziomu i kierunku wykształcenia lub studiów, wykonywanego lub wyuczonego zawodu, odbytego przysposobienia obronnego oraz innych kwalifikacji i zainteresowań przydatnych w służbie.

5. Stosownie do warunków, o których mowa w ust. 3 i 4, w ramach przeznaczania określa się prze widywany termin odbycia przeszkolenia wojskowego.

6. Przeznaczenie studenta lub absolwenta szkoły wyższej do odbycia przeszkolenia wojskowego może być zmienione w przypadku zmiany warunków, o któ rych mowa w ust. 3 i 4.

7. Fakt przeznaczenia wojskowy komendant uzu pełnień stwierdza wpisem w ewidencji wojskowej oraz w książeczkach wojskowych studentów i absolwentów szkół wyższych.

§3.

1. Studenci przeznaczeni do odbycia przeszko lenia wojskowego studentów podlegają powołaniu na to przeszkolenie w okresie przerwy wakacyjnej nastę pującej po drugim roku studiów wyższych zawodo wych oraz po trzecim roku jednolitych studiów magi sterskich lub równorzędnych.

2. Absolwenci szkół wyższych przeznaczeni do od bycia przeszkolenia wojskowego podlegają powołaniu na to przeszkolenie w terminie określonym w art. 93 ust. 2 ustawy.

3. Do odbycia przeszkolenia wojskowego, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie powołuje się poborowych wy mienionych w art. 44 ust. 1 ustawy oraz w przypadku określonym w art. 190 ust. 2 ustawy, a także poboro wych, którzy:

1) korzystają z odroczenia czynnej służby wojskowej;

2) są tymczasowo aresztowani lub odbywają karę po zbawienia wolności (aresztu), w tym zastępczą ka rę pozbawienia wolności (aresztu), albo jest wobec nich wykonywany środek karny — pozbawienia praw publicznych.

4. Do odbycia przeszkolenia wojskowego — na wniosek poborowego — nie powołuje się poborowe go, którego rodzic lub brat (siostra) w czasie odbywa nia czynnej służby wojskowej uległ wypadkowi, w wy niku którego poniósł śmierć albo doznał trwałego ka lectwa i został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy oraz samodzielnej egzystencji.

5. W przypadku złożenia przez studenta wniosku, o którym mowa w art. 93b ust. 1 pkt 2 ustawy, odpo wiednio powiatowa komisja poborowa lub wojskowy komendant uzupełnień uchyla orzeczenie o odroczeniu zasadniczej służby wojskowej.

6. Wzór wniosku, o którym mowa w art. 93b ust. 1 pkt 2 ustawy, określa załącznik do rozporządzenia.

§4.

1. Kartę powołania do odbycia przeszkolenia wojskowego doręcza się nie wcześniej niż na 90 dni i nie później niż na 14 dni przed terminem stawienia się do czynnej służby wojskowej, określonym w tej karcie.

2. Terminów, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do osób, które bez uzasadnionej przyczyny:

1) nie spełniły wojskowego obowiązku meldunkowe go;

2) nie stawiły się do rejestracji lub poboru w terminie określonym w odrębnych przepisach;

3) nie zgłosiły się na wezwanie wojskowego komen danta uzupełnień w sprawach powszechnego obo wiązku obrony.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, karta powołania może być doręczona w każdym terminie, nie później jednak niż w określonym w niej terminie stawienia się do czynnej służby wojskowej.

4. Za zgodą lub na wniosek poborowego doręcze nie karty powołania może nastąpić w innym terminie, niż określono w ust. 1.

§5.

1. W przypadku gdy osoba, której doręczono kartę powołania, nie może z powodu obłożnej choroby stawić się do odbycia przeszkolenia wojskowego w ter minie określonym w tej karcie, niezwłocznie zawiada mia o tym fakcie wojskowego komendanta uzupełnień. Po ustaniu choroby osoba, której doręczono kartę po wołania, niezwłocznie zgłasza się do wojskowego ko mendanta uzupełnień, przedstawiając w tej sprawie zaświadczenie lekarskie.

2. Niedotrzymanie terminu określonego w karcie powołania jest uzasadnione, jeżeli osoba ze względu na szczególne okoliczności nie mogła zawiadomić o niemożności stawienia się.

3. Wojskowy komendant uzupełnień po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, informuje do wódcę jednostki wojskowej o przyczynie niestawienia się osoby do odbycia przeszkolenia wojskowego.

§6.

1. Jeżeli osoba powołana nie stawiła się do od bycia przeszkolenia wojskowego w terminie i miejscu określonym w karcie powołania lub stawiła się po upływie tego terminu, dowódca jednostki wojskowej niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie wojskowego ko mendanta uzupełnień. Dziennik Ustaw Nr 103 — 6912 — Poz. 956

2. Studentom powołanym do odbycia krótkotrwa łego przeszkolenia wojskowego, którzy z uzasadnio nych przyczyn nie stawili się do tego przeszkolenia w terminie określonym w karcie powołania, wojskowy komendant uzupełnień uchyla decyzję o powołaniu do czynnej służby wojskowej oraz w miarę możliwości wyznacza kolejny termin przeszkolenia w tym samym roku kalendarzowym lub następnym.

§7.

1. Studentów i absolwentów szkół wyższych, którzy stawili się do odbycia przeszkolenia wojskowe go, wciela się do jednostki wojskowej.

2. Wcielenie studentów i absolwentów szkół wyż szych do jednostki wojskowej obejmuje:

1) stwierdzenie ich tożsamości oraz przeprowadzenie z nimi rozmowy przez komisję przyjęcia poboro wych;

2) ujęcie w ewidencji jednostki wojskowej;

3) dokonanie przeglądu lekarskiego oraz zabiegów sa nitarnohigienicznych;

4) umundurowanie i wyekwipowanie;

5) przydzielenie do pododdziału;

6) wyznaczenie na stanowisko służbowe;

7) nadanie stopnia wojskowego i tytułu podchorążego.

§8.

1. W celu przeprowadzenia wcielenia, o którym mowa w § 7, dowódca jednostki wojskowej:

1) powołuje komisję przyjęcia poborowych, w skła dzie: a) przewodniczący — szef sztabu jednostki wojsko wej, b) członkowie: — oficer organizacyjno-kadrowy, — oficer społeczno-wychowawczy, — oficer logistyki, — lekarz;

2) określa obowiązki osób wchodzących w skład ko misji przyjęcia poborowych;

3) organizuje punkt przyjęcia poborowych.

2. W skład komisji może zostać włączony, na swój wniosek, kapelan wojskowy.

3. Jeżeli w strukturze organizacyjnej jednostki woj skowej nie występują osoby wymienione w ust. 1 pkt 1, dowódca jednostki wojskowej powołuje w skład komisji przyjęcia poborowych osoby wykonujące po dobne zadania.

4. Powołanie komisji przyjęcia poborowych, obo wiązki osób wchodzących w jej skład oraz organizację punktu przyjęcia poborowych dowódca jednostki woj skowej stwierdza w rozkazie dziennym.

§9.

1. Stawienie się studentów i absolwentów szkół wyższych do odbycia przeszkolenia wojskowego do wódca jednostki wojskowej stwierdza w rozkazie dziennym oraz w książeczce wojskowej żołnierza. W rozkazie tym podaje się:

1) dzień, w którym poborowi stawili się do odbycia przeszkolenia wojskowego;

2) imienny wykaz poborowych, którzy stawili się do odbycia przeszkolenia wojskowego;

3) przydział żołnierzy do pododdziałów oraz wyzna czenie ich na stanowiska służbowe lub funkcje;

4) nadanie stopnia wojskowego i tytułu podchorążego.

2. Warunki oraz tryb nadawania i pozbawiania tytu łu podchorążego studentom i absolwentom szkół wyż szych regulują przepisy w sprawie tytułów wojsko wych żołnierzy niezawodowych.

§10. Przeszkolenie wojskowe odbywa się jako:

1) przeszkolenie wojskowe studentów, trwające do sześciu tygodni, zwane dalej „krótkotrwałym prze szkoleniem wojskowym”;

2) przeszkolenie wojskowe absolwentów szkół wyż szych, trwające do trzech miesięcy, zwane dalej „długotrwałym przeszkoleniem wojskowym”. § 1

1.

1. Krótkotrwałe przeszkolenie wojskowe pole ga na szkoleniu w wytypowanych jednostkach wojsko wych podległych dowódcom rodzajów Sił Zbrojnych lub Sztabowi Generalnemu Wojska Polskiego i kończy się złożeniem egzaminu końcowego.

2. ˚ołnierzy, którzy odbyli przeszkolenie wojskowe i zdali egzamin końcowy z przeszkolenia, zwalnia się i przenosi do rezerwy w stopniu wojskowym kaprala.

3. ˚ołnierzy, którzy nie zdali egzaminu, zwalnia się z przeszkolenia wojskowego i przenosi do rezerwy w stopniu szeregowego. § 1

2.

1. Długotrwałe przeszkolenie wojskowe pole ga na:

1) szkoleniu w wytypowanych jednostkach wojsko wych podległych dowódcom rodzajów Sił Zbroj nych lub Sztabowi Generalnemu Wojska Polskiego przez okres pierwszych sześciu tygodni;

2) praktyce w jednostce wojskowej na stanowisku przewidzianym dla podoficerów, z zastrzeżeniem ust. 3, przez okres sześciu tygodni.

2. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, kończy się złożeniem egzaminu.

3. ˚ołnierzy, którzy nie zdali egzaminu, o którym mowa w ust. 2, pozbawia się tytułu podchorążego i przenosi do innej jednostki wojskowej, celem odbycia pozostałego okresu długotrwałego przeszkolenia woj skowego na stanowisku przewidzianym dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej. Dziennik Ustaw Nr 103 — 6913 — Poz. 956

4. Na zakończenie długotrwałego przeszkolenia wojskowego żołnierze składają egzamin końcowy przed komisją powołaną przez dowódcę jednostki woj skowej.

5. ˚ ołnierzy, którzy zdali egzamin końcowy, zwalnia się z przeszkolenia wojskowego i przenosi do rezerwy w stopniu wojskowym kaprala.

6. ˚ołnierzy, którzy nie zdali egzaminu końcowego, przenosi się do rezerwy w stopniu wojskowym starsze go szeregowego.

7. ˚ołnierzy, o których mowa w ust. 3, nie poddaje się egzaminowi końcowemu, zwalnia się z przeszkole nia wojskowego i przenosi do rezerwy w stopniu woj skowym szeregowego.

8. Przepis § 9 ust. 1 pkt 1—3 stosuje się odpowied nio do żołnierzy, którzy zostali skierowani do jednostki wojskowej po ukończeniu szkolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1. § 1

3.

1. ˚ołnierze odbywają przeszkolenie wojsko we na stanowiskach służbowych, na które zostali wy znaczeni, oraz pełnią funkcje, które zostały im powie rzone.

2. W okresie do trzech tygodni od rozpoczęcia prze szkolenia wojskowego żołnierze składają przysięgę wojskową. § 1

4.

1. ˚ołnierze, którzy odbywają przeszkolenie wojskowe, mogą być zwalniani z zajmowanych stano wisk i wyznaczani na inne stanowiska służbowe, zgod nie z posiadanymi lub uzyskanymi podczas służby kwalifikacjami oraz stosownie do potrzeb etatowych jednostki wojskowej, a także na wniosek żołnierza, je żeli względy służbowe na to pozwalają.

2. ˚ ołnierzy, o których mowa w ust. 1, wyznacza się na inne stanowiska służbowe w przypadku:

1) pogorszenia stanu zdrowia stwierdzonego orzecze niem wojskowej komisji lekarskiej, uniemożliwia jącego pełnienie służby na zajmowanym stanowi sku służbowym;

2) utraty kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku;

3) likwidacji zajmowanego stanowiska;

4) potrzeb etatowych jednostki wojskowej. § 1

5. Jeżeli żołnierz odbywający przeszkolenie woj skowe obłożnie zachorował lub uległ wypadkowi i zo stał skierowany na leczenie szpitalne, dowódca jed nostki wojskowej — niezależnie od innych czynności, wynikających z odrębnych przepisów — zawiadamia niezwłocznie o tym fakcie członka rodziny żołnierza al bo inną osobę wskazaną przez żołnierza, podając rów nocześnie adres szpitala, w którym żołnierz przebywa na leczeniu. § 1

6.

1. ˚ołnierze odbywający przeszkolenie woj skowe mogą być czasowo oddelegowani do wykony wania zadań w innej jednostce wojskowej, zgodnie z pełnioną funkcją i posiadanymi kwalifikacjami, na podstawie rozkazu dowódcy jednostki wojskowej, któ rej ewidencją są objęci. Okres oddelegowania nie mo że przekraczać łącznie trzech tygodni.

2. ˚ołnierze odbywający przeszkolenie wojskowe mogą być kierowani, na podstawie rozkazu dowódcy jednostki wojskowej, której ewidencją są objęci, do wykonywania zadań poza macierzystą jednostką woj skową. § 1

7.

1. ˚ołnierze odbywający przeszkolenie woj skowe mogą być przenoszeni do innej jednostki woj skowej z urzędu lub na ich wniosek, jeżeli względy służbowe na to pozwalają.

2. Przeniesienie żołnierza z urzędu do innej jed nostki wojskowej może nastąpić:

1) ze względów szkoleniowych;

2) w celu uzupełnienia potrzeb etatowych innych jed nostek wojskowych;

3) w razie rozformowania jednostki wojskowej;

4) w razie zmniejszenia stanu etatowego jednostki wojskowej;

5) ze względów dyscyplinarnych;

6) w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. § 1

8.

1. Przeniesienie żołnierza z jednostki wojsko wej, w której odbywa przeszkolenie wojskowe, do in nej jednostki wojskowej następuje, z zastrzeżeniem ust. 2, na podstawie rozkazu dowódcy, któremu są podporządkowane obie jednostki wojskowe.

2. Przeniesienie żołnierza do jednostki wojskowej podporządkowanej dowódcy innego rodzaju Sił Zbroj nych następuje na podstawie rozkazu:

1) Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, z za strzeżeniem pkt 2;

2) szefa sztabu rodzaju Sił Zbrojnych właściwego dla wytypowanych jednostek wojskowych — w sto sunku do żołnierzy kończących szkolenie w tych jednostkach, a przewidzianych na uzupełnienie po trzeb innych rodzajów Sił Zbrojnych albo ˚andar merii Wojskowej. § 1

9.

1. Wniosek o przeniesienie do innej jednostki wojskowej żołnierz wnosi drogą służbową do dowód cy jednostki wojskowej, której ewidencją jest objęty.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, dowódca jed nostki wojskowej przesyła drogą służbową do dowód cy uprawnionego do przeniesienia żołnierza wraz ze swoją opinią. Do wniosku dołącza się odpis wtórnika karty ewidencyjnej oraz karty wyróżnień i karty kar.

3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2, rozpatruje się niezwłocznie po ich otrzymaniu. Dziennik Ustaw Nr 103 — 6914 — Poz. 956

§20.

1. ˚ołnierze odbywający przeszkolenie woj skowe podlegają opiniowaniu służbowemu:

1) w razie wniesienia wniosku o powołanie do służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego;

2) na ż ądanie sądu, prokuratury, ˚ andarmerii Wojsko wej, Wojskowych Służb Informacyjnych, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu;

3) na wniosek żołnierza;

4) na żądanie dowódcy jednostki wojskowej.

2. Opinię służbową sporządza przełożony żołnierza o uprawnieniach co najmniej dowódcy kompanii.

3. Opinia służbowa o żołnierzu powinna zawierać ocenę przebiegu jego dotychczasowej służby wojsko wej, w tym ocenę wykonywania zadań służbowych i przestrzegania dyscypliny wojskowej. § 2

1.

1. ˚ ołnierze zwalniani z przeszkolenia wojsko wego podlegają ocenie służbowej.

2. Oceny służbowej dokonuje przełożony żołnierza o uprawnieniach co najmniej dowódcy kompanii.

3. W ocenie służbowej ujmuje się informacje przy datne przy określeniu możliwości dalszego wykorzy stania żołnierza rezerwy w ramach powszechnego obowiązku obrony. Informacje te zamieszcza się we wtórniku karty ewidencyjnej. § 2

2.

1. Opinia i ocena służbowa powinny być rze telne i obiektywne.

2. Zapoznanie żołnierza z treścią opinii służbowej powinno nastąpić nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia jej sporządzenia, a z oceną służbową nie później niż w dniu zwolnienia żołnierza z przeszkolenia wojskowego. Zapoznanie żołnierza przebywającego na leczeniu w zakładzie opieki zdrowotnej z treścią opi nii lub oceny służbowej następuje za pośrednictwem komendanta tego zakładu.

3. Opiniowanemu żołnierzowi przysługuje prawo wniesienia odwołania od wydanej o nim opinii lub oceny służbowej do bezpośredniego przełożonego żołnierza sporządzającego opinię lub ocenę w terminie 7 dni od dnia zapoznania się z nią.

4. Odwołania od wydanej opinii lub oceny służbo wej wniesione po terminie, o którym mowa w ust. 3, pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym informuje się osobę, której opinia lub ocena dotyczy.

5. Wniesienie odwołania następuje w formie pi semnej za pośrednictwem przełożonego, który wydał opinię lub ocenę służbową. Odwołanie wymaga uza sadnienia.

6. W razie uwzględnienia odwołania żołnierza przez przełożonego, który sporządził opinię lub ocenę służbową, od której wniesiono odwołanie, opinia lub ocena służbowa jest ostateczna.

7. Przełożony, o którym mowa w ust. 5, o ile nie zmieni treści opinii lub oceny służbowej zgodnie z żą daniem żołnierza, przekazuje odwołanie wyższemu przełożonemu nie później niż w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania. Wraz z odwołaniem przełożony prze syła wyższemu przełożonemu stanowisko w sprawie zgłoszonych zarzutów. Przełożony nie ma obowiązku zapoznania żołnierza z tym stanowiskiem.

8. Opinia lub ocena służbowa wyższego przełożo nego, do którego wniesiono odwołanie, jest ostatecz na. Przełożony ten powiadamia żołnierza oraz przeło żonego, który sporządził opinię lub ocenę służbową, od której wniesiono odwołanie, o zajętym stanowisku. § 2

3. Dowódca jednostki wojskowej zwalnia ż ołnie rzy odbywających przeszkolenie wojskowe z czynnej służby wojskowej, w ostatnim dniu ustawowego czasu trwania tego przeszkolenia. § 2

4. ˚ołnierzy, którzy stawili się do odbycia prze szkolenia wojskowego z opóźnieniem i nie zostało ono im usprawiedliwione, zwalnia się, w zależności od ro dzaju odbywanego przeszkolenia wojskowego, w dniu upływu odpowiednio sześciu tygodni lub trzech mie sięcy trwania tego przeszkolenia. § 2

5. Do żołnierzy odbywających przeszkolenie wojskowe stosuje się przepis art. 86a ustawy. § 2

6.

1. Zwolnienie żołnierza z przeszkolenia woj skowego dowódca jednostki wojskowej stwierdza w rozkazie dziennym oraz w książeczce wojskowej żoł nierza.

2. Dowódca jednostki wojskowej zawiadamia o zwolnieniu ż ołnierza z przeszkolenia wojskowego od powiednio w przypadku:

1) przebywania żołnierza w zakładzie opieki zdrowot nej — kierownika tego zakładu oraz żołnierza;

2) tymczasowego aresztowania ż ołnierza — właściwy sąd lub prokuratora wojskowego oraz żołnierza. § 2

7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.2) Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński ———————

2) Z dniem 1 stycznia 2004 r. utraci moc rozporządzenie Mini stra Obrony Narodowej z dnia 22 czerwca 1992 r. w spra wie zasadniczej służby wojskowej i nadterminowej zasad niczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego (Dz. U. Nr 56, poz. 277, z 1994 r. Nr 9, poz. 34, z 1995 r. Nr 42, poz. 218 i Nr 100, poz. 499, z 1998 r. Nr 67, poz. 438, z 1999 r. Nr 92, poz. 1055 oraz z 2002 r. Nr 208, poz. 1771), w części dotyczącej przeszkolenia wojskowego, na mocy art. 1 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 13 września 2002 r. o zmia nie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo spolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o uposażeniu żoł nierzy (Dz. U. Nr 166, poz. 1363). Dziennik Ustaw Nr 103 — 6915 — Poz. 956 Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2003 r. (poz. 956) WZÓR

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2003-06-11
Data wydania: 2003-05-26
Data wejścia w życie: 2004-01-01
Data obowiązywania: 2004-01-01
Data uchylenia: 2010-04-21
Organ wydający: MIN. OBRONY NARODOWEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2003 nr 103 poz. 956