Dz.U. 2003 nr 104 poz. 964

Na podstawie art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. Nr 129, poz. 1441 oraz z 2002 r. Nr 181, poz. 151

4) zarządza się, co następuje:

§1. Inspektorzy rybołówstwa morskiego, zwani da lej „inspektorami”, współdziałają z organami Inspekcji Ochrony Ârodowiska, Inspekcji Jakości Handlowej Ar tykułów Rolno-Spożywczych, Policji, Straży Granicznej oraz terenowymi organami administracji morskiej w zakresie nadzoru przestrzegania przepisów o rybo łówstwie morskim.

§2. Współdziałanie inspektorów z organami In spekcji Ochrony Ârodowiska polega w szczególności na:

1) organizowaniu i przeprowadzaniu wspólnych kon troli podmiotów wykonujących rybołówstwo mor skie w zakresie przestrzegania przepisów o ochro nie środowiska;

2) organizowaniu i przeprowadzaniu wspólnych dzia łań mających na celu zapobieganie zanieczyszcza niu środowiska morskiego przez podmioty wyko nujące rybołówstwo morskie;

3) wymianie informacji o: a) stanie żywych zasobów morza, b) stwierdzonych przypadkach naruszenia lub pod jęciu uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów o ochronie środowiska oraz o rybo łówstwie morskim.

§3. Współdziałanie inspektorów z organami In spekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożyw czych polega w szczególności na:

1) organizowaniu i przeprowadzaniu wspólnych kon troli: a) produktów rybołówstwa lub produktów rybac twa znajdujących się w obrocie lub przeznaczo nych do wprowadzenia do obrotu, b) w zakresie zachowania standardów rynkowych produktów rybołówstwa lub produktów rybac twa;

2) przekazywaniu inspektorom przez organy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych informacji o stwierdzonych przypadkach narusze nia lub podjęciu uzasadnionego podejrzenia naru szenia przepisów o rybołówstwie morskim.

§4. Współdziałanie inspektorów z organami Policji polega w szczególności na:

1) organizowaniu i przeprowadzaniu wspólnych kon troli: a) środków transportu wykorzystywanych do prze wozu organizmów morskich, b) magazynów, hurtowni, zakładów przetwórstwa, punktów sprzedaży detalicznej i hurtowej, punk tów i lokali gastronomicznych oraz innych po mieszczeń służących do przechowywania lub przetwarzania organizmów morskich, c) osób prowadzących połowy w celach sportowo -rekreacyjnych;

2) przekazywaniu inspektorom informacji o stwier dzonych przypadkach naruszenia lub podjęciu uza sadnionego podejrzenia naruszenia przepisów o rybołówstwie morskim;

3) wzajemnym korzystaniu ze środków transportu lub łączności przy prowadzeniu wspólnych działań.

§5.

1. Współdziałanie inspektorów z organami Straży Granicznej polega w szczególności na:

1) organizowaniu i przeprowadzaniu wspólnych kon troli: a) statków rybackich, b) osób prowadzących połowy w celach sportowo -rekreacyjnych, c) magazynów, hurtowni, zakładów przetwórstwa, punktów sprzedaży detalicznej i hurtowej, punk tów i lokali gastronomicznych oraz innych po mieszczeń służących do przechowywania lub przetwarzania organizmów morskich;

2) wymianie informacji: a) dotyczących wykonywania rybołówstwa mor skiego w polskich obszarach morskich, b) o ruchu statków rybackich w polskich obszarach morskich;

3) wzajemnym korzystaniu ze środków transportu lub łączności przy prowadzeniu wspólnych działań;

4) organizowaniu i przeprowadzaniu szkoleń z zakre su stosowania przepisów o rybołówstwie morskim oraz zasad przeprowadzania kontroli statków ry backich dla funkcjonariuszy Straży Granicznej.

2. W ramach współdziałania, o którym mowa w ust. 1, inspektorzy przekazują organom Straży Gra nicznej informacje o:

1) statkach rybackich wpisanych i wykreślonych z ewi dencji statków rybackich; Dziennik Ustaw Nr 104 — 6924 — Poz. 964 964 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie trybu i sposobu współdziałania inspektorów rybołówstwa morskiego z organami Inspekcji Ochrony Ârodowiska, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Policji, Straży Granicznej oraz terenowymi organami administracji morskiej

2) statkach rybackich wpisanych i wykreślonych z re jestru statków rybackich;

3) wydanych i cofniętych licencjach połowowych;

4) wydanych i cofniętych specjalnych zezwoleniach połowowych;

5) wydanych decyzjach w sprawie: a) czasowego wstrzymania wykonywania rybołów stwa morskiego, b) czasowego zakazu połowów organizmów mor skich, określonych w specjalnych zezwoleniach połowowych, c) przekazania kwot połowowych;

6) wydanych i cofniętych zezwoleniach na badania ż y wych zasobów morza oraz na skup lub połów orga nizmów morskich w celach naukowo-badawczych lub szkoleniowych;

7) przepisach wydanych przez okręgowych inspekto rów rybołówstwa morskiego.

3. W ramach współdziałania, o którym mowa w ust. 1, organy Straży Granicznej przekazują inspekto rom:

1) informacje o: a) liczbie, miejscu, czasie i wynikach przeprowa dzonych kontroli statków rybackich, b) zgromadzonych dowodach świadczących o na ruszeniu przepisów o rybołówstwie morskim, c) porzuconych narzędziach połowowych, d) zatrzymaniu i doprowadzeniu do portu statku ry backiego o obcej przynależności, e) stwierdzonych przypadkach naruszenia przepi sów o rybołówstwie morskim;

2) dokumentację i dowody rzeczowe potwierdzające stwierdzone przypadki naruszenia przepisów o ry bołówstwie morskim.

§6. Współdziałanie inspektorów z terenowymi or ganami administracji morskiej polega w szczególności na:

1) organizowaniu i przeprowadzaniu wspólnych kon troli statków rybackich w polskich obszarach mor skich oraz w portach i przystaniach morskich;

2) wymianie informacji o: a) stwierdzonych przypadkach naruszenia lub pod jęciu uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów o rybołówstwie morskim, o żegludze morskiej i o ochronie środowiska, b) ruchu statków rybackich w polskich obszarach morskich, c) miejscach wystawienia narzędzi połowowych, d) wynikach kontroli bezpieczeństwa żeglugi stat ków rybackich;

3) wzajemnym korzystaniu ze środków transportu lub łączności przy prowadzeniu wspólnych działań.

§7. Szczegółowy sposób przekazywania informa cji, warunki wzajemnego korzystania ze środków trans portu lub łączności oraz zakres wspólnych kontroli określają w formie pisemnych, rocznych planów współpracy okręgowi inspektorzy rybołówstwa mor skiego w uzgodnieniu z wojewódzkimi inspektorami ochrony środowiska, wojewódzkimi inspektorami ja kości handlowej artykułów rolno-spożywczych, ko mendantami wojewódzkimi Policji, komendantami od działów Straży Granicznej oraz dyrektorami urzędów morskich.

§8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: L. Miller Dziennik Ustaw Nr 104 — 6925 — Poz. 964

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2003-06-13
Data wydania: 2003-06-04
Data wejścia w życie: 2003-06-28
Data obowiązywania: 2003-06-28
Data uchylenia: 2004-05-01
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2003 nr 104 poz. 964