Dz.U. 2003 nr 104 poz. 972

972 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 19 maja 2003 r. w sprawie sposobu przedstawiania na mapach przedmiotów sporów międzynarodowych Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1.

1. Sporne terytoria państwa lub ich części, te rytoria okupowane (administrowane), terytoria i grani ce pomiędzy państwami ościennymi, granice politycz ne będące liniami demarkacyjnymi oraz nazewnictwo niektórych terytoriów spornych oznacza się odpowied nim znakiem umownym o niższej wadze optycznej niż oznaczenie innych granic.

2. Znak umowny, o którym mowa w ust. 1, umiesz cza się wraz z jego opisem w legendzie mapy, a w za leżności od rodzaju mapy lub jej przeznaczenia nanosi się na mapę dodatkową informację.

3. W zależności od rodzaju mapy lub jej przeznacze nia, na dolnym marginesie mapy zamieszcza się infor mację o tym, że nazwy i zasięgi obszarów oznaczone na mapie znakiem umownym, o którym mowa w ust. 1, nie oznaczają oficjalnego uznania statusu po litycznego i prawnego przedstawianego terytorium.

§2. Nazwy przedmiotów sporów międzynarodo wych podaje się na mapach w języku polskim, a w za leżności od treści mapy lub jej przeznaczenia — także w językach państw, których dotyczy przedmiot sporu międzynarodowego.

§3. Rozporządzenie nie dotyczy map wykonywa nych w ramach umów międzynarodowych.

§4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Infrastruktury: M. Pol ———————

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządo wej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszka niowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Preze sa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szcze gółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, Nr 115, poz. 1229 i Nr 125, poz. 1363.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2003-06-13
Data wydania: 2003-05-19
Data wejścia w życie: 2003-06-28
Data obowiązywania: 2003-06-28
Organ wydający: MIN. INFRASTRUKTURY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2003 nr 104 poz. 972