Dz.U. 2003 nr 104 poz. 980

Na podstawie art. 621 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. Wysokość zryczałtowanej równowartości wy datków w sprawach z oskarżenia prywatnego ustala się na kwotę 300 zł.

§2. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedli wości z dnia 21 sierpnia 1998 r. w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości wydatków w sprawach z oskarżenia prywatnego (Dz. U. Nr 111, poz. 7

10) .

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lip ca 2003 r. Minister Sprawiedliwości: G. Kurczuk 980 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości wydatków w sprawach z oskarżenia prywatnego ———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 17, poz. 155.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2003-06-13
Data wydania: 2003-05-28
Data wejścia w życie: 2003-07-01
Data obowiązywania: 2003-07-01
Organ wydający: MIN. SPRAW.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2003 nr 104 poz. 980