Dz.U. 2003 nr 107 poz. 1008

Na podstawie art. 76 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerw ca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 51

5) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa warunki i tryb rejestra cji oraz wzory dowodu rejestracyjnego i tablic rejestra cyjnych pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agen cji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej, a także jednostki organizacyjne właściwe w tych spra wach.

§2.

1. Rejestracji na warunkach i w trybie określo nych w rozporządzeniu podlegają pojazdy samocho dowe, ciągniki rolnicze, motorowery i przyczepy, z wy jątkiem przyczep motocyklowych i specjalnych prze znaczonych do ciągnięcia przez ciągniki rolnicze lub pojazdy wolnobieżne, zwane dalej „pojazdami”, uży wane przez Biuro Ochrony Rządu, Policję, Agencję Bez pieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Straż Graniczną, kontrolę skarbową i Służbę Celną, zwane dalej „służbami”.

2. Rejestracji na warunkach i w trybie określonych w rozporządzeniu podlegają również pojazdy niezare jestrowane przyjęte do badań albo testowania.

§3. Rejestracji pojazdów dokonują:

1) Szef Biura Ochrony Rządu — w odniesieniu do po jazdów Biura Ochrony Rządu;

2) Komendant Główny Policji — w odniesieniu do po jazdów Komendy Głównej Policji;

3) właściwy komendant wojewódzki (Stołeczny) Poli cji — w odniesieniu do pojazdów komend, komisa riatów i innych jednostek organizacyjnych Policji działających na obszarze należącym do terytorial nego zasięgu działania tego komendanta;

4) komendant Wyższej Szkoły Policji i komendant szkoły policyjnej — w odniesieniu do pojazdów tych szkół;

5) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego — w odniesieniu do pojazdów Agencji Bezpieczeń stwa Wewnętrznego;

6) Szef Agencji Wywiadu — w odniesieniu do pojaz dów Agencji Wywiadu;

7) Komendant Główny Straży Granicznej — w odnie sieniu do pojazdów Straży Granicznej;

8) Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej — w od niesieniu do pojazdów kontroli skarbowej;

9) właściwy dyrektor izby celnej — w odniesieniu do pojazdów izb i urzędów celnych oraz innych jedno stek organizacyjnych Służby Celnej działających na obszarze należącym do terytorialnego zasięgu działania tego dyrektora.

§4.

1. Rejestracji pojazdu dokonuje się na podstawie:

1) dowodu własności pojazdu lub dowodu przyjęcia pojazdu przez organ, o którym mowa w § 3, do użytkowania albo

2) wniosku kierownika jednostki organizacyjnej bez pośrednio użytkującej pojazd, do którego dołącza się dowód własności pojazdu lub dowód przyjęcia pojazdu do użytkowania.

2. Do dokumentów, o których mowa w ust. 1, dołą cza się:

1) dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowa ny poza służbami, albo zaświadczenie, o którym mowa w art. 72 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym;

2) kartę pojazdu, jeżeli karta pojazdu była wydana, al bo zaświadczenie, o którym mowa w art. 72 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym;

3) wyciąg ze świadectwa homologacji albo z odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, jeżeli są wymagane;

4) zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania tech nicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane;

5) dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z zagranicy i jest rejestrowany po raz pierwszy;

6) świadectwo oryginalności.

3. W przypadku rejestracji pojazdu, który nie posia da nadanych i umieszczonych fabrycznie przez produ centa lub w trybie określonym odrębnymi przepisami cech identyfikacyjnych albo nie posiada tabliczki zna mionowej do dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, dołącza się zaświadczenie potwierdzające nadanie i umieszczenie cech identyfikacyjnych lub wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej. Dziennik Ustaw Nr 107 — 7076 — Poz. 1008 1008 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej ———————

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje dzia łem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na pod stawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Mini strów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego za kresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini stracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

4. Rejestracji pojazdu, który był zarejestrowany po za służbami, dokonuje się po sprawdzeniu dokumen tów przedstawionych do rejestracji, stosownie do prze pisów w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

§5.

1. Organ dokonujący rejestracji, po wpisaniu pojazdu do ewidencji, wydaje:

1) dowód rejestracyjny,

2) tablice rejestracyjne lub tablicę rejestracyjną, wraz ze znakiem legalizacyjnym,

3) nalepkę kontrolną, w przypadku rejestracji pojazdu samochodowego, z wyłączeniem motocykla, oraz wypełnia kartę pojazdu, jeżeli była wydana.

2. W przypadku rejestracji pojazdu wyposażonego w tablice rejestracyjne lub tablicę rejestracyjną, zawie rające:

1) wyróżnik służby, o którym mowa w § 6 ust. 2 — wy daje się dowód rejestracyjny, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia;

2) wyróżnik województwa i powiatu — wydaje się do wód rejestracyjny, którego wzór określają przepisy w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

§6.

1. Numer na tablicach rejestracyjnych pojazdu składa się z:

1) wyróżnika służby i jednej litery ze zbioru następu jących 25 liter: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z oraz wyróżnika pojaz du albo

2) wyróżnika województwa, wyróżnika powiatu i wy różnika pojazdu, które określają przepisy w spra wie rejestracji i oznaczania pojazdów.

2. Wyróżniki służb stanowią litery:

1) HB — dla Biura Ochrony Rządu;

2) HP — dla Policji;

3) HK — dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu;

4) HW — dla Straży Granicznej;

5) HS — dla kontroli skarbowej;

6) HC — dla Służby Celnej.

3. Wyróżnik pojazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stanowią:

1) jedna litera ze zbioru liter, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz trzy cyfry w przedziale od 001 do 999 albo

2) dwie cyfry w przedziale od 01 do 99 i dwie litery ze zbioru liter, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

§7. Tablic rejestracyjnych zawierających wyróżnik województwa i wyróżnik powiatu nie stosuje się do oznakowanych pojazdów służb.

§8.

1. Wzory tablic rejestracyjnych zawierających wyróżniki służb, wzory umieszczanych na nich symbo li oraz wzór nalepki kontrolnej odpowiadają wzorom określonym w przepisach w sprawie rejestracji i ozna czania pojazdów.

2. Wzór znaku legalizacyjnego określają przepisy w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzoru znaku legalizacyjnego.

§9.

1. Organy, o których mowa w § 3:

1) zamawiają u producentów tablice rejestracyjne za wierające wyróżniki, o których mowa w § 6 ust. 1, blankiety dowodów rejestracyjnych, o których mo wa w § 5 ust. 2, znaki legalizacyjne i nalepki kon trolne;

2) zgłaszają zapotrzebowanie na numery rejestracyj ne zawierające wyróżniki, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, do starosty właściwego ze względu na siedzibę jednostki organizacyjnej użytkującej po jazd.

2. Starosta przyznaje organom, o których mowa w § 3, numery rejestracyjne zawierające wyróżniki określone w § 6 ust. 1 pkt 2, na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania.

§10. Organy, o których mowa w § 3, zapewniają warunki ochrony blankietów dowodów rejestracyj nych, tablic rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych i nalepek kontrolnych przed dostępem osób nieupraw nionych. § 1

1. Tablice rejestracyjne i nalepki kontrolne, a w odniesieniu do samochodu ciężarowego samowy ładowczego i przyczepy samowyładowczej — numery rejestracyjne umieszcza się na pojeździe w sposób określony w przepisach w sprawie rejestracji i oznacza nia pojazdów. § 1

2.

1. W przypadku zbycia pojazdu zarejestrowa nego na warunkach i w trybie określonych w rozporzą dzeniu przekazuje się nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 i

3. Ta blice rejestracyjne nie podlegają przekazaniu.

2. W przypadku zbycia pojazdu poza służby, przez Biuro Ochrony Rządu, kontrolę skarbową i Służbę Cel ną, nabywcy przekazuje się również dowód rejestracyj ny i świadectwo oryginalności.

3. W przypadku zwrotu po badaniach albo testowa niu pojazdu zarejestrowanego na warunkach i w trybie określonych w rozporządzeniu przekazuje się osobie, od której przyjęto pojazd do badań albo testowania, dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2, 3 i

6. Do wód rejestracyjny i tablice rejestracyjne nie podlegają przekazaniu. Dziennik Ustaw Nr 107 — 7077 — Poz. 1008

4. W razie zagubienia dowodu rejestracyjnego, je żeli podlega on przekazaniu, lub karty pojazdu organ, o którym mowa w § 3, wystawia i przekazuje zaświad czenie potwierdzające dane zawarte w zagubionym do kumencie, którego wzór określają przepisy w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

5. W razie nadania i umieszczenia cech identyfika cyjnych pojazdu lub wykonania tabliczki znamionowej zastępczej przez stację kontroli pojazdów służby organ, o którym mowa w § 3, przekazuje zaświadczenie po twierdzające ten fakt. § 1

3.

1. Zmiany danych zamieszczonych w dowo dzie rejestracyjnym odnotowuje się w rubryce „Adno tacje urzędowe”, na podstawie:

1) dokumentów określonych w § 4 ust. 2 pkt 3 i 4;

2) zaświadczenia o nadaniu lub wybiciu cech identyfi kacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 3, na nadwo ziu, podwoziu, ramie lub silniku.

2. Zmiany danych zamieszczonych w karcie pojazdu odnotowuje się w odpowiednich rubrykach karty, zgod nie z przepisami w sprawie warunków i trybu wydawa nia kart pojazdów, wzoru karty pojazdu i jej opisu. § 1

4.

1. Dowody rejestracyjne, które utraciły przy datność do celów służbowych albo zostały zniszczone lub zużyte, unieważnia się przez odcięcie prawego dol nego rogu dokumentu w taki sposób, aby można było odczytać zapisy wcześniej naniesione na dokument, oraz przekreślenie stron. Unieważnione dowody reje stracyjne przechowuje się w teczkach indywidualnych pojazdów.

2. Zniszczone lub zużyte tablice rejestracyjne, znaki legalizacyjne i nalepki kontrolne podlegają komisyjne mu skasowaniu. Numery rejestracyjne skasowanych tablic rejestracyjnych zawierających wyróżnik służby wykorzystuje się ponownie. Numery rejestracyjne ska sowanych tablic rejestracyjnych zawierających wyróż nik województwa i wyróżnik powiatu mogą być wyko rzystane ponownie.

3. W razie utraty dowodu rejestracyjnego lub tabli cy rejestracyjnej numer rejestracyjny pojazdu, dowód rejestracyjny i tablicę rejestracyjną unieważnia się.

4. O unieważnieniu numeru rejestracyjnego zawie rającego wyróżnik województwa i wyróżnik powiatu właściwy organ, o którym mowa w § 3, zawiadamia właściwego starostę. § 1

5.

1. Zachowują ważność wydane na podstawie dotychczasowych przepisów dowody rejestracyjne oraz przyznane numery rejestracyjne.

2. Pojazdy, które nie posiadają zalegalizowanych tablic rejestracyjnych i nalepek kontrolnych, uważa się za spełniające wymagania określone w § 5 ust. 1.

3. Pojazdy posiadające tabliczki zastępcze oraz ce chy identyfikacyjne nadane i umieszczone lub nabite na podstawie dotychczasowych przepisów albo posia dające w dowodzie rejestracyjnym wpis potwierdzają cy brak numeru silnika uważa się za spełniające wyma gania w zakresie cech identyfikacyjnych pojazdu, sto sownie do przepisów w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów. § 1

6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 4 ust. 2 pkt 6 i § 12 ust. 2 i 3 w zakresie dotyczącym § 4 ust. 2 pkt 6, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.2) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik ———————

2) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ad ministracji z dnia 17 listopada 2000 r. w sprawie rejestracji pojazdów jednostek wojskowych podporządkowanych mi nistrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Policji, Urzędu Ochrony Państwa i Straży Granicznej (Dz. U. Nr 107, poz. 114

3) na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2002 r. o zniesieniu Generalnego Inspektora Cel nego, o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmia nie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 89, poz. 804). Dziennik Ustaw Nr 107 — 7078 — Poz. 1008 Dziennik Ustaw Nr 107 — 7079 — Poz. 1008 Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2003 r. (poz. 1008) Poszczególne strony dowodu rejestracyjnego pojazdu:

1) format A-7;

2) kolor jasnoniebieski;

3) papier klasy określonej w służbie (dobrze wykończony) bigowany;

4) sposób wypełnienia rubryk — odpowiednio, zgodnie z przepisami w sprawie szczegółowych czynności orga nów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2003-06-24
Data wydania: 2003-06-02
Data wejścia w życie: 2003-07-09
Data obowiązywania: 2003-07-09
Data uchylenia: 2007-03-23
Uwagi: Par. 4 ust. 2 pkt 6 i par. 12 ust. 2 i 3 w zakresie dotyczącym par. 4 ust. 2 pkt 6 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.
Organ wydający: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2003 nr 107 poz. 1008