Dz.U. 2003 nr 108 poz. 1014

Dziennik Ustaw Nr 108 — 7087 — Poz. 1014 Na podstawie art. 9 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 155, poz. 1286 i Nr 166, poz. 1360) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne

§1. Rozporządzenie określa:

1) wymagania metrologiczne, którym powinny odpo wiadać taksometry elektroniczne;

2) wzory oraz okresy ważności dowodów oceny zgodności i legalizacji ponownej taksometrów elektronicznych.

§2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) taksometr — elektroniczny przyrząd pomiarowy, który służy do obliczania, według ustalonych taryf, należności za długość drogi przebytej przez tak sówkę, a poniżej prędkości granicznej, za czas wy najęcia taksówki;

2) taksówka — pojazd służący do usługowego prowa dzenia działalności w zakresie przewozu osób i ła dunków;

3) stała taksometru k — wielkość, wyrażoną w impul sach na kilometr drogi (imp/km), określającą rodzaj i liczbę sygnałów, które powinien przyjąć takso metr, aby poprawnie wskazać długość przebytej drogi równą 1 km;

4) współczynnik charakterystyczny w — wielkość, wyrażoną w obrotach na kilometr drogi (obr/km) lub w impulsach na kilometr drogi (imp/km), okre ślającą rodzaj i liczbę sygnałów elementu taksów ki przeznaczonego do napędu taksometru (obro tów lub impulsów) przypadających na 1 km drogi przebytej przez taksówkę;

5) stała taryf c — wielkość określającą stosunek dłu gości pierwszego odcinka drogi do następnego od cinka i pierwszego okresu czasu do następnego okresu;

6) opłata początkowa — stałą minimalną wartość na leżności wskazywaną w momencie włączenia ze społu opłat taksometru;

7) prędkość graniczna — prędkość, przy której tak sówka przebywa drogę równą jej pierwszemu lub następnemu odcinkowi w czasie równym odpo wiednio pierwszemu lub następnemu okresowi;

8) kasa rejestrująca — kasę rejestrującą o zastosowa niu specjalnym w rozumieniu § 3 ust. 2 rozporzą dzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, któ rym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz wa runków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108, poz. 948);

9) pierwszy odcinek drogi — odcinek, po którym opła ta początkowa zwiększa się o jednostkę taryfową;

10) następny odcinek drogi — każdy odcinek o tej sa mej długości, po którym wskazywana opłata zmie nia się o jednostkę taryfową; 1

1) pierwszy okres — okres, po którym opłata począt kowa zwiększa się o jednostkę taryfową; 1

2) następny okres — każdy okres o tej samej warto ści, po którym wskazywana opłata zmienia się o jednostkę taryfową; 1

3) dopłata — opłatę za dodatkową usługę wykonywa ną przez kierowcę taksówki na rzecz pasażera; 1

4) jednostka dopłaty — stałą wartość, o jaką zmienia się wskazanie dopłaty; 1

5) jednostka taryfowa — stałą wartość we wszystkich zastosowanych w taksometrze taryfach, o jaką zmienia się opłata. Rozdział 2 Konstrukcja, materiał i wykonanie taksometrów

§3. W skład taksometru wchodzą:

1) zespół opłat, służący do wskazywania należności za wynajęcie taksówki;

2) zespół drogi, służący do obliczania, według ustalo nych taryf, należności za długość drogi przebytej przez wynajętą taksówkę, poruszającą się z prędko ścią większą od prędkości granicznej i przekazują cy informację o tej należności do zespołu opłat;

3) zespół czasu, służący do obliczania, według ustalo nych taryf, należności za czas wynajęcia taksówki stojącej lub poruszającej się poniżej prędkości gra nicznej i przekazujący informację o tej należności do zespołu opłat;

4) zespół przełącznika rodzaju pracy taksometru, zwa ny dalej „zespołem przełącznika”; ———————

1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podsta wie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5). 1014 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1) z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać taksometry elektroniczne

5) zespół liczników sumujących, zwanych dalej „licz nikami”, które wskazują w postaci szeregu cyfr: a) liczbę kilometrów przebytych przez taksówkę, zwanych dalej „kilometrami ogólnymi”, b) liczbę kilometrów przebytych przez wynajętą taksówkę, zwanych dalej „kilometrami płatny mi”, c) liczbę wynajęć taksówki, zwanych dalej „kursa mi”, d) liczbę jednostek taryfowych zwanych dalej „jed nostkami taryfowymi”;

6) urządzenie do oświetlania jego przedniej ścianki, umożliwiające łatwe odczytanie wskazań zespołu opłat i zespołu przełącznika;

7) złącze testowe służące do wyprowadzenia z takso metru sygnałów START i STOP.

§4.

1. W skład taksometru mogą wchodzić urządze nia dodatkowe, a w szczególności:

1) liczniki wskazujące sumę opłat;

2) zespół dopłat wraz z licznikiem dopłat;

3) zewnętrzne urządzenia informacyjne;

4) zespół drukujący;

5) liczniki wskazujące utarg uzyskany za daną dobę lub długość drogi przebytej w ciągu danej doby przez taksówkę, umożliwiające ustawienie ich wskazań na zero;

6) zespół licznika zliczającego liczbę obrotów lub im pulsów elementu napędzającego taksometr;

7) elektroniczne urządzenie zabezpieczające.

2. Działanie urządzeń dodatkowych nie powinno zakłócać działania taksometru.

§5. Taksometr powinien współpracować z kasą re jestrującą, która może być w niego wbudowana lub podłączona, w sposób niezakłócający jego działania, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów odrębnych.

§6. Taksometr powinien:

1) być wytworzony z materiałów o wytrzymałości, stabilności i innych właściwościach odpowiednich do przewidywanego okresu jego trwałości;

2) być skonstruowany i wykonany w sposób umożli wiający nałożenie cech zabezpieczających, które uniemożliwią, bez ich naruszenia: a) dostęp do wnętrza taksometru, w szczególności do urządzeń przeznaczonych do regulacji lub dopasowania taksometru do taksówki, b) dostęp do urządzenia programującego i inge rencję w program taksometru;

3) posiadać obudowę chroniącą jego zespoły przed pyłem i wilgocią.

§7.

1. Na wewnętrznej lub zewnętrznej stronie przedniej ścianki taksometru, w widocznym miejscu, powinny być zamieszczone w sposób trwały następu jące oznaczenia:

1) nazwa lub znak producenta;

2) numer fabryczny i rok produkcji;

3) znak zatwierdzenia typu, jeżeli został nadany;

4) wartość stałej taksometru k lub zakres wartości, w którym stała ta może być ustawiana, jeśli w tak sometrze jest umieszczony układ dopasowujący.

2. Na przedniej ściance taksometru powinny być umieszczone następujące oznaczenia:

1) opłata złotych (zł);

2) taryfa — przy okienku taryf;

3) km ogólne, km płatne, kursy, jednostki taryfowe przy okienku liczników lub przy okienkach odpo wiednich liczników, jeżeli występują one oddziel nie;

4) dopłata złotych (zł) — przy okienku dopłat.

3. Jeżeli w taksometrze, przy nanoszeniu oznaczeń, o których mowa w ust. 2, zastosowano umowne sym bole lub znaki, to na przedniej ściance taksometru na leży zamieścić odpowiednią legendę.

4. Litery i cyfry oznaczeń powinny być wykonane w sposób trwały i czytelny. Wysokość liter napisów OP¸ATA, DOP¸ATA, TARYFA, WOLNY, KASA i cyfr nie powinna być mniejsza niż 4 mm. Wysokość pozosta łych napisów i oznaczeń nie powinna być mniejsza niż 2,5 mm.

§8.

1. Stała taksometru k nie może być mniejsza niż 400 imp/km.

2. Taksometr powinien mieć zapewnioną możli wość nastawienia stałej taksometru k na wartość współczynnika charakterystycznego w z dokładnością odpowiadającą błędom granicznym dopuszczalnym.

§9.

1. W urządzeniu służącym do oświetlania przedniej ścianki taksometru źródłem światła powinny być żarówki umieszczone w taki sposób, aby ich wy miana była możliwa bez naruszania cech zabezpiecza jących.

2. Jeżeli w taksometrze zastosowano wskaźniki sa moświecące (LED), oświetlenie nie jest wymagane.

§10.

1. Taksometr może być napędzany wałkiem giętkim lub impulsami przekazywanymi przez prze twornik przewodem elektrycznym, bezpośrednio od kół napędowych taksówki lub za pośrednictwem prze kładni i reduktora. Dziennik Ustaw Nr 108 — 7088 — Poz. 1014

2. Wałek giętki powinien mieć średnicę co najmniej 3,3 mm i być osłonięty pancerzem.

3. Przewód elektryczny powinien być ekranowany i osłonięty na zewnątrz powłoką izolującą. § 1

1. Taksometr powinien umożliwiać dokonywa nie zmian układu taryf za pomocą przycisków takso metru lub za pośrednictwem interfejsu przy użyciu układu programującego, przy czym zmiany te powin ny zostać potwierdzone w świadectwie legalizacji po nownej. § 1

2.

1. W taksometrze powinna istnieć możliwość wyświetlania lub drukowania informacji o układzie ta ryf tylko w położeniu zespołu przełącznika WOLNY.

2. Informacja powinna zawierać co najmniej war tość:

1) opłaty początkowej;

2) opłaty za 1 kilometr drogi przebytej we wszystkich położeniach taryfowych zespołu przełącznika;

3) opłaty za 1 godzinę postoju we wszystkich położe niach taryfowych zespołu przełącznika;

4) jednostki taryfowej;

5) stałej taryf c;

6) jednostki dopłaty w przypadku stosowania zespołu dopłat. § 1

3. Jeżeli sygnał wytwarzany przez przetwornik znajdujący się w zespole napędowym taksówki jest wykorzystywany przez kilka przyrządów pomiarowych, to w przypadku uszkodzenia jednego z tych przyrzą dów, specjalny układ lub obwód dzielący powinien za pewniać prawidłowe działanie pozostałych. § 1

4.

1. Zespół opłat taksometru powinien składać się z jednego lub kilku wyświetlaczy elektronicznych oraz licznika elektronicznego.

2. Po włączeniu zespół opłat powinien wskazywać opłatę początkową.

3. Górna granica zakresu wskazań zespołu opłat powinna wynosić co najmniej 99,99 zł.

4. Wysokość cyfr wskazujących należność w zespo le opłat nie powinna być mniejsza niż 10 mm i powin na zapewniać łatwy odczyt. § 1

5. W przypadku zmiany układu taryf zastoso wanego w taksometrze, zespół opłat powinien umoż liwiać zmianę opłaty początkowej i jednostki taryfo wej. § 1

6. Wyświetlacz elektroniczny powinien być wy konany w taki sposób, aby możliwe było łatwe odczy tanie wskazań w normalnych warunkach oświetlenia. § 1

7.

1. Poprawność działania zespołu opłat powin na być sprawdzana w sposób ciągły przez automatycz ny program testujący.

2. W przypadku wykrycia przez program testujący nieprawidłowości w działaniu zespołu opłat lub jego uszkodzenia, informacja o tym powinna zostać wyraź nie wyświetlona lub powinien on zostać automatycz nie wyłączony. § 1

8. Zespół drogi powinien być napędzany od kół napędowych taksówki, z tym że jazda do tyłu nie po winna powodować zmniejszania należności do zapła cenia. § 1

9.

1. Zespół drogi powinien obliczać należność za przebytą przez taksówkę długość drogi według co najmniej dwóch taryf o różnych wysokościach.

2. Obliczanie należności przez zespół drogi według taryf, o których mowa w ust. 1, i wskazywanie jej przez zespół opłat powinno odbywać się według następują cych zasad:

1) opłata początkowa, wspólna dla wszystkich taryf, powinna zwiększyć się o jednostkę taryfową dopie ro po przejechaniu przez taksówkę pierwszego od cinka drogi;

2) zwiększenie opłaty o jednostkę taryfową następuje po przejechaniu przez taksówkę każdego następne go odcinka drogi;

3) długości pierwszego odcinka i następnego odcinka w wyższej taryfie powinny być mniejsze od długo ści odpowiadających im odcinków w taryfie niż szej;

4) stosunek długości pierwszego odcinka do następ nego odcinka w każdej taryfie powinien być stały dla wszystkich taryf, jakie równocześnie zastoso wano w taksometrze, i równy stosunkowi pierw szego okresu do następnego okresu.

§20.

1. Zespół drogi powinien uruchamiać zespół opłat, jeżeli prędkość taksówki jest większa od prędko ści granicznej.

2. Prędkość graniczna nie może być większa niż 20 km/h. § 2

1.

1. Zespół drogi powinien umożliwiać zmianę długości następnych odcinków drogi w przypadku zmiany zastosowanych w taksometrze taryf.

2. Zespół drogi powinien być wyposażony w urzą dzenie do zmiany długości pierwszego odcinka drogi. § 2

2. Obliczanie należności przez zespół czasu i wskazywanie jej przez zespół opłat powinno odbywać się według następujących zasad:

1) opłata początkowa wspólna dla wszystkich taryf powinna zwiększać się o jednostkę taryfową dopie ro po upływie pierwszego okresu; Dziennik Ustaw Nr 108 — 7089 — Poz. 1014

2) każde kolejne zwiększenie opłaty o jednostkę taryfową powinno nastąpić po upływie następnego okresu. § 2

3. Zespół czasu powinien umożliwiać zmianę wartości pierwszego i następnych okresów w przypad ku zmiany taryf zastosowanych w taksometrze. § 2

4.

1. Liczniki kilometrów ogólnych i płatnych po winny być napędzane od kół napędowych taksówki, przy czym jazda do tyłu nie powinna powodować zmniejszania wskazań tych liczników.

2. Górna granica zakresu pomiarowego liczników, o których mowa w ust. 1, nie powinna być mniejsza niż 99999 km, a wartość działki elementarnej nie większa niż 1 km. § 2

5. Licznik kursów oraz licznik jednostek taryfo wych powinny zwiększać swoje wskazania skokowo o jednostkę. § 2

6. Licznik kursów powinien być napędzany od zespołu przełącznika, a na pełny cykl pracy tego zespo łu powinien przypadać przyrost wskazania licznika o jedność. § 2

7.

1. Wskazania liczników, o których mowa w § 24 ust. 1 i § 25, powinny być zabezpieczone przed skasowaniem.

2. Wskazania liczników, o których mowa w § 24 ust. 1 i § 25, powinny być wyświetlane w zespole opłat i mogą być wyświetlane w zespole dopłat w położeniu zespołu przełącznika WOLNY, przy czym powinno być jednoznacznie określone, któremu z liczników odpo wiada wyświetlona wartość.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, powinny być określone jednostki wyświetlanych wartości licz bowych i wyjaśnione symbole lub znaki zastosowane w poszczególnych licznikach.

4. Liczniki, o których mowa w § 24 ust. 1 i § 25, po winny zachowywać wskazywaną wartość przez co naj mniej 1 tydzień po ich odłączeniu od napięcia zasilają cego taksometr.

5. Wysokość cyfr wartości liczbowych wskazywa nych w licznikach, o których mowa w § 24 ust. 1 i § 25, powinna wynosić co najmniej 4 mm. § 2

8.

1. Zespół przełącznika powinien być sterowa ny ręcznie, z tym że zmiana poszczególnych stanów pracy tego zespołu, o których mowa w § 29 ust. 1, mo że odbywać się w sposób mechaniczny, elektryczny lub elektroniczny.

2. Jeżeli zmiana stanu pracy odbywa się w sposób mechaniczny, to przełącznik może być napędzany ręcz nie lub za pomocą silnika elektrycznego. § 2

9.

1. Taksometr powinien być uruchamiany przez zespół przełącznika po wprowadzeniu tego ze społu w jedno z następujących położeń, odpowiadają cych stanom pracy:

1) WOLNY, gdy taksówka nie jest wynajęta;

2) TARYFA, gdy taksówka jest wynajęta;

3) KASA, gdy następuje rozliczenie kursu między kie rowcą a pasażerem.

2. Włącznik uruchamiający zespół przełącznika mo że być zainstalowany w siedzeniach taksówki. § 30.

1. W położeniu zespołu przełącznika WOLNY:

1) powinien być widoczny w okienku taryf napis WOLNY lub umowny symbol tego położenia;

2) powinno być skasowane lub nastawione na zero wskazanie opłaty i dopłaty;

3) powinien działać tylko licznik kilometrów ogólnych;

4) powinien być wyłączony zespół czasu i zespół drogi.

2. W położeniu zespołu przełącznika WOLNY po winno być zapewnione:

1) sprawdzanie poprawności działania wszystkich ele mentów wskazujących;

2) wyświetlenie oraz dodatkowe drukowanie wartości liczbowych wskazywanych przez liczniki, o których mowa w § 24 ust. 1 i § 25;

3) wyświetlenie wartości stałej taksometru k;

4) wyświetlenie danych dotyczących taryf;

5) wyświetlenie wartości wielkości mierzonych za pomo cą elektronicznego urządzenia zabezpieczającego.

3. W położeniu zespołu przełącznika WOLNY może być wyświetlany numer fabryczny taksometru, czas i data. § 3

1.

1. W taksometrze powinny być co najmniej dwa położenia zespołu przełącznika TARYFA odpowia dające kolejnym coraz wyższym taryfom.

2. Położenia zespołu przełącznika TARYFA powinny być oznaczone numerami widocznymi w okienku taryf, przy czym numer o większej wartości powinien odpo wiadać taryfie wyższej. § 3

2.

1. Przy wszystkich położeniach TARYFA po winny działać zespoły i urządzenia wymienione w § 3, z wyjątkiem licznika kursów.

2. Jeżeli liczba położeń zespołu przełącznika odpo wiadających taryfom jest większa od liczby zastosowa nych taryf, to powinna istnieć możliwość blokowania taryf zapasowych.

3. Blokada, o której mowa w ust. 2, powinna być za bezpieczona w sposób uniemożliwiający jej odbloko wanie przez użytkownika. § 3

3.

1. W położeniu zespołu przełącznika KASA:

1) powinien wyświetlać się w okienku taryf napis KASA lub umowny symbol tego położenia oraz nu mer taryfy, według której taksometr działa; Dziennik Ustaw Nr 108 — 7090 — Poz. 1014

2) powinny działać zespoły i urządzenia wymienione w § 3, z wyjątkiem zespołu czasu i licznika kursów.

2. W położeniu przełącznika KASA, wskazanie należ nej opłaty powinno być widoczne przez co najmniej 10 s, przy czym w tym czasie nie powinno być możliwe prze stawienie zespołu przełącznika do położenia WOLNY. § 3

4. Powinno być możliwe przestawianie zespołu przełącznika:

1) z położenia WOLNY bezpośrednio do położenia odpowiadającego pierwszej taryfie;

2) z dowolnego położenia odpowiadającego określo nej taryfie do położenia odpowiadającego następ nej lub poprzedniej taryfie;

3) z każdego położenia odpowiadającego taryfie do położenia KASA;

4) z położenia KASA tylko do położenia WOLNY;

5) z położenia WOLNY do położenia TARYFA oraz z położenia TARYFA do położenia KASA, przy pręd kości taksówki nie większej niż 5 km/h. § 3

5. Sygnały złącza testowego taksometru (typu TTL lub otwarty kolektor npn; stan niski o czasie trwa nia od 0,01 ms do 1 ms) powinny być generowane jako:

1) sygnał START, w momencie przełączenia taksome tru z położenia WOLNY do położenia TARYFA;

2) sygnał STOP, w momencie zmiany opłaty o jed nostkę taryfową. § 3

6.

1. Taksometr może być wyposażony w zespół dopłat wraz z licznikiem dopłat.

2. Konstrukcja zespołu dopłat wraz z licznikiem do płat powinna umożliwiać jego uruchomienie jedynie z chwilą wynajęcia taksówki.

3. Uruchomienie przycisku zespołu dopłat powinno powodować dodanie kolejnej jednostki dopłaty w po łożeniu zespołu przełącznika TARYFA. Każde następne uruchomienie przycisku powinno zwiększać wskazanie licznika dopłat o jednostkę dopłaty.

4. W położeniu KASA wartość dopłaty powinna być dodana do wartości opłaty za pomocą przycisku. War tość dopłaty powinna być ponownie oddzielona od wartości opłaty za kurs po upływie 5 s.

5. Wartość dopłaty powinna być wskazywana w po staci cyfr o wysokości nie mniejszej niż 8 mm i nie większej niż wysokość cyfr zespołu opłat. § 3

7. Górna granica zakresu pomiarowego licznika zespołu dopłat powinna wynosić co najmniej 9,99 zł. § 3

8.

1. Zewnętrznymi urządzeniami informacyjny mi taksometru mogą być nieruchome tabliczki świetl ne, których konstrukcję i wykonanie określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Sterowanie urządzeniami informacyjnymi po winno odbywać się za pomocą zespołu przełącznika.

3. Przy położeniu TARYFA na nieruchomej tabliczce świetlnej powinien być wyświetlany kod sygnalizacji działania taksometru odpowiadający wyświetlanym przez taksometr taryfom. § 3

9.

1. Wskazania liczników, o których mowa w § 24 ust. 1 i § 25, oraz dane o układzie taryf mogą być drukowane za pomocą zespołu drukującego, przy czym powinny być one zgodne z danymi wskazywany mi przez taksometr.

2. Wydruki powinny być czytelne i jednoznaczne. § 40. Zliczanie obrotów lub impulsów zespołu licz nika, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 6, powinno odby wać się z dokładnością 0,1 obrotu lub 1 impulsu. § 4

1.

1. W elektronicznym urządzeniu zabezpiecza jącym:

1) każda zmiana lub ingerencja w układ taryf jest reje strowana za pomocą dodatkowego licznika, które go nie można wyzerować lub który w nieusuwalny sposób rejestruje datę, kiedy miała miejsce inge rencja, przy czym rejestracja powinna być dokony wana oddzielnie dla każdej taryfy lub grupy taryf;

2) każda zmiana stałej taksometru k jest rejestrowana za pomocą licznika, którego wskazanie jest niemoż liwe do wyzerowania.

2. W przypadku gdy przekroczona jest pojemność liczników rejestrujących zmiany i ingerencje, o których mowa w ust. 1, korzystanie z taksometru powinno być niemożliwe. Rozdział 3 Niektóre dodatkowe wymagania, którym powinny odpowiadać taksometry współpracujące z kasą rejestrującą § 4

2.

1. Taksometr powinien zapewnić transmisję rejestrowanych danych do kasy rejestrującej.

2. W przypadku posiadania wspólnej płyty głównej z kasą rejestrującą, taksometr powinien umożliwić wy konanie czynności fiskalizacji kasy rejestrującej bez na ruszenia cech zabezpieczających taksometr.

3. W przypadku odłączenia lub uszkodzenia kasy re jestrującej powinna być zapewniona możliwość bloko wania działania taksometru, najpóźniej po wykonaniu operacji kończącej kurs.

4. Na wewnętrznej lub zewnętrznej stronie przed niej ścianki taksometru, w widocznym miejscu, powi nien być zamieszczony w sposób trwały i czytelny na pis „fiskalny”. Dziennik Ustaw Nr 108 — 7091 — Poz. 1014

5. Zespół opłat lub zespół dopłat może umożliwiać wyświetlanie informacji o stosowaniu upustu podczas realizacji kursu poprzez wyświetlenie wyrazu „rabat”.

6. Wyświetlanie należności uwzględniającej zasto sowanie upustu powinno nastąpić najpóźniej w poło żeniu KASA.

7. Przestawienie zespołu przełącznika z położenia KASA do położenia WOLNY powinno być możliwe do piero po wydrukowaniu przez kasę rejestrującą para gonu fiskalnego. Rozdział 4 Charakterystyki metrologiczne taksometrów § 4

3.

1. Błędy graniczne dopuszczalne taksometru niezainstalowanego w taksówce przy zatwierdzeniu ty pu, legalizacji pierwotnej i ponownej wynoszą:

1) w odniesieniu do zespołu drogi: a) dla pierwszego odcinka drogi: ±1 % długości te go odcinka, lecz nie mniej niż ±10 m, b) dla następnych odcinków drogi: ±0,2 % sumy długości tych odcinków, lecz nie mniej niż ±1 % długości jednego następnego odcinka i nie mniej niż ±5 m;

2) w odniesieniu do zespołu czasu: a) dla pierwszego okresu: ±1,5 % tego okresu, lecz nie mniej niż ±10 s, b) dla następnych okresów: ±0,3 % sumy czasu tych okresów, lecz nie mniej niż ±1,5 % jednego następnego okresu i nie mniej niż ±5 s;

3) w odniesieniu do liczników kilometrów ogólnych i kilometrów płatnych: ±1 % długości przebytej drogi.

2. Błędy graniczne dopuszczalne taksometru zain stalowanego w taksówce przy legalizacji ponownej wynoszą:

1) dla pierwszego odcinka drogi: ±2 % długości tego odcinka, lecz nie mniej niż ±20 m;

2) dla następnych odcinków drogi: ±1 % długości tych odcinków, lecz nie mniej niż ±15 m. § 4

4.

1. Licznik kursów nie może wykazywać różnic względem liczby tych kursów.

2. Licznik jednostek taryfowych nie może wykazy wać różnic względem liczby tych jednostek.

3. Licznik dopłat nie może wykazywać różnic wzglę dem liczby tych dopłat. § 4

5. Sprawdzenie taksometru podczas zatwierdza nia typu powinno odbywać się w następujących wa runkach:

1) temperatura od –25°C do +55°C;

2) wilgotność względna powietrza od 10 % do 95 %;

3) zakres wibracji od 20 Hz do 200 Hz i przyspieszenie do 20 m/s2;

4) napięcie zasilania od 9 V do 16 V; jeżeli podczas działania taksometru wystąpi przerwa w jego zasi laniu trwająca do 10 s, to wskazanie opłaty widocz ne wcześniej powinno być wyświetlone ponownie; w przypadku dłuższej przerwy w zasilaniu takso metr powinien przełączyć się do położenia pracy WOLNY;

5) zakłócenia elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub inne o wartościach lub zakresach wartości: a) dla wyładowań elektrostatycznych: napięcie 6 kV, przy wyładowaniu przez kontakt z takso metrem, i 8 kV, przy wyładowaniu przez powie trze, energia 2 mJ, częstotliwość 1 Hz, b) dla pola elektromagnetycznego: pasmo często tliwości od 26 MHz do 1 000 MHz, natężenie po la 10 V/m, c) dla impulsów przewodzonych zakłóceń: ampli tuda +250 V, czas narastania 10 ns, czas trwania 1 µs. Rozdział 5 Wzory oraz okresy ważności dowodów oceny zgodności i legalizacji ponownej taksometrów § 4

6. Dowodami oceny zgodności i legalizacji po nownej taksometrów są:

1) decyzja zatwierdzenia typu;

2) świadectwo legalizacji pierwotnej, w tym jednost kowej;

3) świadectwo legalizacji ponownej. § 4

7.

1. Wzór decyzji zatwierdzenia typu określa za łącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Okres ważności decyzji zatwierdzenia typu takso metru wynosi 10 lat i może być każdorazowo przedłu żony o następne 10 lat, a liczba taksometrów, które mo gą być wyprodukowane zgodnie z zatwierdzonym ty pem, jest nieograniczona.

3. W przypadku nieprzedłużenia okresu ważności decyzji zatwierdzenia typu taksometru, zatwierdzenie typu pozostaje ważne w stosunku do taksometrów znajdujących się w użytkowaniu. § 4

8.

1. Wzór świadectwa legalizacji pierwotnej taksometru określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2. Wzór świadectwa legalizacji ponownej taksome tru określa załącznik nr 4 do rozporządzenia. § 4

9.

1. Âwiadectwo legalizacji pierwotnej taksome tru jest ważne przez czas nieokreślony, jeżeli spełnia on Dziennik Ustaw Nr 108 — 7092 — Poz. 1014 wymagania metrologiczne określone w rozporządze niu i posiada nieuszkodzone cechy zabezpieczające.

2. Âwiadectwo legalizacji ponownej taksometru jest ważne przez 25 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, w którym została dokonana legalizacja takso metru zainstalowanego w taksówce, jeżeli spełnia on wymagania metrologiczne określone w rozporządzeniu i posiada nieuszkodzone cechy zabezpieczające. Rozdział 6 Przepisy przejściowe i końcowe § 50. Okres ważności świadectw legalizacji takso metrów, wydanych w okresie od dnia 18 września 2002 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporzą dzenia, na czas określony, lecz nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2003 r., przedłuża się do 25 miesięcy, li cząc od pierwszego dnia miesiąca, w którym legaliza cja taksometru zainstalowanego w taksówce została dokonana. § 5

1. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospo darki z dnia 6 września 2002 r. w sprawie wymagań technicznych i metrologicznych, którym powinny od powiadać taksometry elektroniczne (Dz. U. Nr 145, poz. 12

20) . § 5

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2003 r. Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: J. Hausner Dziennik Ustaw Nr 108 — 7093 — Poz. 1014 Załączniki do rozporządzenia Ministra Go spodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 czerwca 2003 r. (poz. 1014) Załącznik nr 1 Dziennik Ustaw Nr 108 — 7094 — Poz. 1014 KONSTRUKCJA I WYKONANIE NIERUCHOMYCH TABLICZEK ÂWIETLNYCH Dziennik Ustaw Nr 108 — 7095 — Poz. 1014 Załącznik nr 2 Dziennik Ustaw Nr 108 — 7096 — Poz. 1014 Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 108 — 7097 — Poz. 1014 Dziennik Ustaw Nr 108 — 7098 — Poz. 1014 Załącznik nr 4 Dziennik Ustaw Nr 108 — 7099 — Poz. 1014 Dziennik Ustaw Nr 108 — 7100 — Poz. 1014 Dziennik Ustaw Nr 108 — 7101 — Poz. 1014 Dziennik Ustaw Nr 108 — 7102 — Poz. 1014

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2003-06-26
Data wydania: 2003-06-16
Data wejścia w życie: 2003-07-01
Data obowiązywania: 2003-07-01
Data uchylenia: 2008-01-01
Organ wydający: MIN. GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2003 nr 108 poz. 1014