Dz.U. 2003 nr 108 poz. 1017

Dziennik Ustaw Nr 108 — 7104 — Poz. 1017 1017 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie sposobu postępowania w sprawach związanych z uczestnictwem ławników sądów powszechnych w składach orzekających sądów wojskowych Na podstawie art. 669 § 3 ustawy z dnia 6 czerw ca 1997 r. — Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.1)) zarządza się, co nastę puje:

§1.

1. Z wnioskiem o wskazanie ławników sądu po wszechnego do udziału w składzie orzekającym sądu wojskowego występują:

1) prezes wojskowego sądu garnizonowego — do prezesa sądu rejonowego, na obszarze właściwo ści wojskowego sądu garnizonowego;

2) prezes wojskowego sądu okręgowego — do preze sa sądu okręgowego, na obszarze właściwości wojskowego sądu okręgowego.

2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa się w szczególności, przeciwko komu i o jakie prze stępstwo wpłynął do sądu akt oskarżenia oraz w ja kim miejscu i terminie sprawa zostanie rozpoznana.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, kieruje się co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem roz prawy lub posiedzenia.

§2.

1. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 1, prezes właściwego sądu powszechnego wskazuje co najmniej trzech, a w sprawach rozpozna wanych w składach pięcioosobowych co najmniej czterech ławników z listy podległego mu sądu, którzy mogą brać udział w składzie orzekającym sądu woj skowego, w miejscu i terminie określonym w tym wniosku.

2. O wskazaniu ławników powiadamia się prezesa sądu wojskowego, który złożył wniosek.

§3.

1. Prezes właściwego sądu wojskowego wyda je zarządzenie o wyznaczeniu do udziału w składzie orzekającym sądu wojskowego ławników spośród wskazanych przez prezesa właściwego sądu po wszechnego i zobowiązuje ich do zgłoszenia się w miejscu i terminie, w którym sprawa zostanie rozpo znana.

2. O wyznaczeniu ławnika do udziału w składzie orzekającym sądu wojskowego oraz o miejscu i termi nie rozpoznania sprawy prezes właściwego sądu woj skowego powiadamia prezesa właściwego sądu po wszechnego oraz pracodawcę wyznaczonego ław nika.

3. Jeżeli wyznaczony ławnik z przyczyn usprawie dliwionych nie może uczestniczyć w składzie orzekają cym sądu wojskowego, wyznacza się innego ławnika spośród wskazanych przez prezesa właściwego sądu powszechnego, o czym należy powiadomić podmioty wymienione w ust. 2.

§4. W razie zarządzenia przerwy albo odroczenia rozprawy lub posiedzenia prezes właściwego sądu wojskowego informuje o nowym terminie i miejscu rozpoznania sprawy prezesa właściwego sądu po wszechnego oraz pracodawcę ławnika.

§5. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawie dliwości z dnia 18 sierpnia 1998 r. w sprawie sposo bu postępowania w sprawach związanych z uczest nictwem ławników sądów powszechnych w składach orzekających sądów wojskowych (Dz. U. Nr 111, poz. 704).

§6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lip ca 2003 r. Minister Sprawiedliwości: G. Kurczuk ———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 17, poz. 155.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2003-06-26
Data wydania: 2003-05-26
Data wejścia w życie: 2003-07-01
Data obowiązywania: 2003-07-01
Organ wydający: MIN. SPRAW.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2003 nr 108 poz. 1017