Dz.U. 2003 nr 115 poz. 1088

Dziennik Ustaw Nr 115 — 7566 — Poz. 1088 Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycz nia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodo wym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 73, poz. 660 i Nr 96, poz. 87

4) zarządza się, co następuje:

§1. Ustala się:

1) wykaz bezpłatnych podstawowych świadczeń zdro wotnych lekarza stomatologa przysługujących ubezpieczonemu, stanowiący załącznik nr 1 do roz porządzenia;

2) wykaz bezpłatnych podstawowych materiałów sto matologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, o których mowa w pkt 1, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§2. Osobom upośledzonym umysłowo w stopniu znacznym lub głębokim, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych, przysługują także bezpłatnie:

1) znieczulenie ogólne przy wykonywaniu świadczeń zdrowotnych określonych w załączniku nr 1 do roz porządzenia;

2) kompozytowe materiały światłoutwardzalne do wypełnień.

§3. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wykazu bez płatnych podstawowych świadczeń zdrowotnych leka rza stomatologa oraz podstawowych materiałów sto matologicznych stosowanych przy udzielaniu tych świadczeń (Dz. U. Nr 121, poz. 1311).

§4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Zdrowia: L. Sikorski 1088 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie wykazu bezpłatnych podstawowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa oraz podstawowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu tych świadczeń ———————

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szcze gółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833). Dziennik Ustaw Nr 115 — 7567 — Poz. 1088 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdro wia z dnia 18 czerwca 2003 r. (poz. 1088) Załącznik nr 1 WYKAZ BEZP¸ATNYCH PODSTAWOWYCH ÂWIADCZE¡ ZDROWOTNYCH LEKARZA STOMATOLOGA PRZYS¸UGUJÑCYCH UBEZPIECZONEMU Dziennik Ustaw Nr 115 — 7568 — Poz. 1088 Dziennik Ustaw Nr 115 — 7569 — Poz. 1088 Dziennik Ustaw Nr 115 — 7570 — Poz. 1088

1) materiał do wypełnień czasowych;

2) cementy podkładowe na bazie wodorotlenku wap nia, cement fosforanowy;

3) cementy glasjonomerowe;

4) kompozytowy materiał chemoutwardzalny do wy pełniania ubytków w zębach przednich górnych i dolnych (od 3+ do +3, od 3– do –3);

5) amalgamat kapsułkowy typu non gamma 2;

6) materiały do wypełnień kanałów korzeniowych;

7) ćwieki gutaperkowe;

8) masa wyciskowa alginatowa;

9) masa do wycisków czynnościowych przy bezzębiu;

10) nici chirurgiczne; 1

1) szyny unieruchamiające, drut ligaturowy. Załącznik nr 2 WYKAZ BEZP¸ATNYCH PODSTAWOWYCH MATERIA¸ÓW STOMATOLOGICZNYCH STOSOWANYCH PRZY UDZIELANIU ÂWIADCZE¡ ZDROWOTNYCH

Status prawny: nieobowiązujący – uchylona podstawa prawna
Data ogłoszenia: 2003-07-02
Data wydania: 2003-06-18
Data wejścia w życie: 2003-07-17
Data obowiązywania: 2003-07-17
Data uchylenia: 2004-10-01
Organ wydający: MIN. ZDROWIA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2003 nr 115 poz. 1088