Dz.U. 2003 nr 129 poz. 1178

Dziennik Ustaw Nr 129 — 8645 — Poz. 1178 1178 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 17 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej Na podstawie art. 13 § 6 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. W Taryfie celnej stanowiącej załącznik do roz porządzenia Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 226, poz. 1885 oraz z 2003 r. Nr 12, poz. 124, Nr 53, poz. 469, Nr 108, poz. 1010, Nr 122, poz. 1145 i Nr 124, poz. 1155 i 115

6) w części drugiej: Tabela Stawek Celnych wpro wadza się następujące zmiany: ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, Nr 141, poz. 1178, Nr 169, poz. 1387 i Nr 188, poz. 1572 oraz z 2003 r. Nr 120, poz. 1122. Dziennik Ustaw Nr 129 — 8646 — Poz. 1178 1) w d zi al e 3 — R yb y is ko ru p ia ki , m ię cz ak i i in n e b ez kr ęg o w ce w o d n e — p o zy cj e to w ar o w e w b rz m ie n iu : Dziennik Ustaw Nr 129 — 8647 — Poz. 1178 Dziennik Ustaw Nr 129 — 8648 — Poz. 1178 Dziennik Ustaw Nr 129 — 8649 — Poz. 1178 Dziennik Ustaw Nr 129 — 8650 — Poz. 1178 Dziennik Ustaw Nr 129 — 8651 — Poz. 1178 Dziennik Ustaw Nr 129 — 8652 — Poz. 1178 Dziennik Ustaw Nr 129 — 8653 — Poz. 1178 Dziennik Ustaw Nr 129 — 8654 — Poz. 1178 Dziennik Ustaw Nr 129 — 8655 — Poz. 1178 Dziennik Ustaw Nr 129 — 8656 — Poz. 1178 Dziennik Ustaw Nr 129 — 8657 — Poz. 1178 Dziennik Ustaw Nr 129 — 8658 — Poz. 1178 Dziennik Ustaw Nr 129 — 8659 — Poz. 1178 Dziennik Ustaw Nr 129 — 8660 — Poz. 1178 Dziennik Ustaw Nr 129 — 8661 — Poz. 1178 Dziennik Ustaw Nr 129 — 8662 — Poz. 1178 Dziennik Ustaw Nr 129 — 8663 — Poz. 1178 Dziennik Ustaw Nr 129 — 8664 — Poz. 1178 o tr zy m u ją b rz m ie n ie : Dziennik Ustaw Nr 129 — 8665 — Poz. 1178 Dziennik Ustaw Nr 129 — 8666 — Poz. 1178 Dziennik Ustaw Nr 129 — 8667 — Poz. 1178 Dziennik Ustaw Nr 129 — 8668 — Poz. 1178 Dziennik Ustaw Nr 129 — 8669 — Poz. 1178 Dziennik Ustaw Nr 129 — 8670 — Poz. 1178 Dziennik Ustaw Nr 129 — 8671 — Poz. 1178 Dziennik Ustaw Nr 129 — 8672 — Poz. 1178 Dziennik Ustaw Nr 129 — 8673 — Poz. 1178 Dziennik Ustaw Nr 129 — 8674 — Poz. 1178 Dziennik Ustaw Nr 129 — 8675 — Poz. 1178 Dziennik Ustaw Nr 129 — 8676 — Poz. 1178 Dziennik Ustaw Nr 129 — 8677 — Poz. 1178 Dziennik Ustaw Nr 129 — 8678 — Poz. 1178 Dziennik Ustaw Nr 129 — 8679 — Poz. 1178 Dziennik Ustaw Nr 129 — 8680 — Poz. 1178 Dziennik Ustaw Nr 129 — 8681 — Poz. 1178 Dziennik Ustaw Nr 129 — 8682 — Poz. 1178 2) w d zi al e 16 — P rz et w o ry z m ię sa , ry b l u b s ko ru p ia kó w , m ię cz ak ó w i p o zo st ał yc h b ez kr ęg o w có w w o d n yc h — p o zy cj e to w ar o w e o kr eś lo n e ko d a m i 1 60 4 i1 60 5 w b rz m ie n iu : Dziennik Ustaw Nr 129 — 8683 — Poz. 1178 Dziennik Ustaw Nr 129 — 8684 — Poz. 1178 o tr zy m u ją b rz m ie n ie : Dziennik Ustaw Nr 129 — 8685 — Poz. 1178 Dziennik Ustaw Nr 129 — 8686 — Poz. 1178 3) w d zi al e 19 — P rz et w o ry z e zb ó ż, m ąk i, sk ro b i l u b m le ka ; p ie cz yw a cu ki er n ic ze — p o zy cj a to w ar o w a o kr eś lo n a ko d em P C N 1 90 2 20 1 0 0 w b rz m ie n iu : Dziennik Ustaw Nr 129 — 8687 — Poz. 1178 o tr zy m u je b rz m ie n ie : § 2. R o zp o rz ąd ze n ie w ch o d zi w ży ci e z d n ie m o g ło sz en ia . P re ze s R ad y M in is tr ó w : L . M ill er

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2003-07-22
Data wydania: 2003-07-17
Data wejścia w życie: 2003-07-22
Data obowiązywania: 2003-07-22
Data uchylenia: 2004-01-01
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2003 nr 129 poz. 1178