Dz.U. 2003 nr 133 poz. 1242

Dziennik Ustaw Nr 133 — 8938 — Poz. 1242 1242 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych w Policji Na podstawie art. 34 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne

§1. Rozporządzenie określa:

1) rodzaje szkoleń zawodowych, zwanych dalej „szko leniami”;

2) formy, warunki i tryb odbywania szkoleń;

3) organizację i sposób prowadzenia szkoleń;

4) nadzór nad realizacją szkoleń.

§2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa — ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;

2) słuchacz — policjanta uczestniczącego w szkoleniu;

3) jednostki szkoleniowe — Wyższą Szkołę Policji, szkoły policyjne, ośrodki szkolenia Policji oraz w zakresie wynikającym z rozporządzenia oddziały prewencji Policji;

4) kierownik jednostki szkoleniowej — Komendanta Wyższej Szkoły Policji, komendanta szkoły policyj nej, kierownika ośrodka szkolenia Policji oraz do wódcę oddziału prewencji Policji;

5) przełożony — komendanta wojewódzkiego (Sto łecznego) Policji, komendanta powiatowego (miej skiego) i rejonowego Policji, Komendanta Wyższej Szkoły Policji, komendanta szkoły policyjnej oraz dyrektora biura Komendy Głównej Policji;

6) nauczyciel policyjny — policjanta oraz pracownika Policji zajmującego w jednostce szkoleniowej sta nowisko naukowo-dydaktyczne lub dydaktyczne;

7) zespół pedagogiczny — przewodniczącego i na uczycieli policyjnych wyznaczonych spośród pro wadzących zajęcia programowe ze słuchaczami kursu oraz dowódcę i szefa kompanii (kursu);

8) pakiet egzaminacyjny — dokumentację służącą do przeprowadzenia egzaminu końcowego szkolenia zawodowego. Rozdział 2 Rodzaje szkoleń

§3. W Policji prowadzi się szkolenia:

1) podstawowe;

2) specjalistyczne;

3) dla absolwentów szkół wyższych.

§4.

1. Szkolenia prowadzi się dla policjantów służ by kryminalnej, prewencyjnej oraz wspomagającej.

2. Policjanci służby śledczej uczestniczą w szkole niach prowadzonych dla policjantów służby kryminal nej albo w szkoleniach prowadzonych na podstawie programów szkolenia, określonych wyłącznie dla poli cjantów tej służby.

3. Szkoleniom określonym w ust. 1 i 2 podlegają policjanci w służbie przygotowawczej, kandydackiej, kontraktowej oraz stałej.

§5.

1. Szkolenie podstawowe składa się z części:

1) ogólnopolicyjnej, wspólnej dla policjantów wszyst kich rodzajów służb;

2) profilowanej, dla służb: a) kryminalnej, b) prewencyjnej.

2. Część ogólnopolicyjna szkolenia podstawowego dla policjantów w służbie kandydackiej składa się z eta pu wstępnego oraz uzupełniającego.

3. Dla policjantów służby kryminalnej prowadzi się szkolenia o profilu operacyjno-dochodzeniowym, tech niki kryminalistycznej oraz techniki operacyjnej.

4. Dla policjantów służby prewencyjnej, z wyłącze niem będących w służbie kandydackiej, prowadzi się szkolenia o profilu prewencyjnym oraz ruchu drogo wego.

§6.

1. Szkolenia specjalistyczne prowadzi się:

1) dla policjantów służby kryminalnej w specjalności: a) operacyjno-rozpoznawczej, b) dochodzeniowo-śledczej, ———————

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje dzia łem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na pod stawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Mini strów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego za kresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administra cji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844 i Nr 113, poz. 1070. Dziennik Ustaw Nr 133 — 8939 — Poz. 1242 c) zwalczania przestępczości gospodarczej, d) techniki kryminalistycznej, e) techniki operacyjnej;

2) dla policjantów służby prewencyjnej w specjalno ści: a) dzielnicowego, b) dowódcy plutonu oddziału prewencji Policji, c) kierownika ogniwa patrolowo-interwencyjnego, d) dyżurnego, e) ruchu drogowego, f) przewodnika psa, g) do spraw nieletnich;

3) dla policjantów służby wspomagającej — w spe cjalności ogólnej.

2. Jeżeli uzasadniają to potrzeby Policji, za zgodą ministra właściwego do spraw wewnętrznych można wprowadzić inne specjalności szkolenia specjalistycz nego.

3. W szkoleniach specjalistycznych mogą uczestni czyć również funkcjonariusze Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu oraz ż ołnierze ˚ andarmerii Wojskowej.

§7. Szkolenia dla absolwentów szkół wyższych prowadzi się w specjalnościach: kryminalnej, prewen cyjnej oraz służby wspomagającej. Rozdział 3 Formy, warunki i tryb odbywania szkoleń

§8.

1. Podstawowymi formami szkoleń policjantów są kursy prowadzone w systemie:

1) stacjonarnym;

2) samokształcenia kierowanego;

3) eksternistycznym;

4) zaocznym.

2. System zaoczny prowadzenia kursów polega na odpowiedniej zmianie programu szkolenia obowiązują cego dla systemu stacjonarnego i jest wprowadzany wy jątkowo dla zaspokojenia uzasadnionych potrzeb Policji.

§9. Odbywanie kursu w systemie samokształcenia kierowanego polega na:

1) indywidualnym toku nauczania;

2) dziale w obowiązkowych instruktażach oraz kon sultacjach;

3) uzyskiwaniu zaliczeń oraz składaniu egzaminów określonych w programie szkolenia;

4) przystąpieniu do egzaminów końcowych w termi nach wyznaczonych dla policjantów odbywających to samo szkolenie w systemie stacjonarnym.

§10.

1. Szkolenia prowadzone są na podstawie rocznego planu kursów jednostki szkoleniowej.

2. Plan, o którym mowa w ust. 1, w uzgodnieniu z kierownikiem komórki organizacyjnej właściwej w sprawach kadr i szkolenia Komendy Głównej Policji sporządzają: Komendant Wyższej Szkoły Policji, ko mendant szkoły policyjnej albo komendant wojewódz ki (Stołeczny) Policji właściwy dla ośrodka szkolenia Policji.

3. Przy sporządzaniu planu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się możliwości jednostki szkoleniowej w za kresie organizacji i prowadzenia szkoleń oraz potrzeby szkoleniowe zgłaszane przez jednostki organizacyjne Policji.

4. Plan, o którym mowa w ust. 1, Komendant Głów ny Policji zatwierdza do dnia 15 grudnia kończącego się roku.

5. Korekty rocznego planu kursów jednostki szkole niowej dokonuje się w trybie i na zasadach określo nych w ust. 1 i 2, a zatwierdza w terminie 14 dni od da ty jej sporządzenia. § 1

1.

1. Potrzeby szkoleniowe podległych sobie jed nostek (komórek) organizacyjnych Policji komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji, a w Komendzie Głów nej Policji — dyrektor biura, określa na podstawie in formacji kierowników tych jednostek (komórek) doty czących rodzajów szkoleń, liczby osób oczekujących oraz liczby osób przewidzianych do ich odbycia.

2. Potrzeby, o których mowa w ust. 1, zgłasza się na piśmie kierownikowi komórki organizacyjnej właści wej w sprawach kadr i szkolenia Komendy Głównej Po licji, w terminach:

1) do dnia 31 stycznia — w zakresie szkoleń dla absol wentów szkół wyższych;

2) do dnia 10 maja i 10 listopada według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedniego — w zakresie szkoleń specjalistycznych oraz części profilowanej szkoleń podstawowych;

3) do 1

4. dnia włącznie przed dniem wyznaczonym na termin przyjęć do służby w Policji — w zakresie czę ści ogólnopolicyjnej, w tym etapu uzupełniającego dla policjantów po służbie kandydackiej, oraz czę ści profilowanej szkoleń podstawowych.

3. Zbilansowane potrzeby, o których mowa w ust. 1, kierownik komórki organizacyjnej właściwej w spra wach kadr i szkolenia Komendy Głównej Policji przeka zuje niezwłocznie kierownikom jednostek szkolenio wych. § 1

2.

1. Na szkolenie policjanta kieruje przełożony za pośrednictwem komórki właściwej w sprawach kadr Dziennik Ustaw Nr 133 — 8940 — Poz. 1242 i szkolenia Komendy Głównej Policji, komendy woje wódzkiej (Stołecznej) Policji, Wyższej Szkoły Policji al bo szkoły policyjnej.

2. Skierowanie na szkolenie dla absolwentów szkół wyższych oraz na szkolenie specjalistyczne następuje po złożeniu przez policjanta pisemnego raportu w tej sprawie.

3. Jeżeli uzasadniają to potrzeby jednostki organi zacyjnej Policji, na szkolenia, o których mowa w ust. 2, przełożony może skierować policjanta, który nie złożył raportu w tej sprawie. § 1

3.

1. Bezpośrednio po przyjęciu do służby poli cjanta kieruje się na:

1) część ogólnopolicyjną szkolenia podstawowego al bo

2) etap wstępny lub uzupełniający części ogólnopoli cyjnej szkolenia podstawowego, albo

3) część profilowaną szkolenia podstawowego, o ile policjant obowiązany jest do odbycia tylko tej czę ści szkolenia.

2. Część profilowaną szkolenia podstawowego po licjant odbywa bezpośrednio po ukończeniu części ogólnopolicyjnej tego szkolenia, chyba że względy or ganizacyjne uzasadniają przerwę w szkoleniu.

3. Jeżeli przerwa między zakończeniem służby kan dydackiej i przyjęciem do służby w Policji wynosi wię cej niż jeden rok, policjant podlega szkoleniu podsta wowemu prowadzonemu według zasad obowiązują cych policjantów w służbie przygotowawczej.

4. Policjant odbywa wyłącznie część szkolenia, o której mowa w ust. 1 pkt 3, w przypadkach:

1) mianowania na okres służby kontraktowej, jeżeli ukończył jedynie szkolenie podstawowe i było ono prowadzone według innych zasad niż określone w rozporządzeniu;

2) mianowania na okres służby przygotowawczej lub kontraktowej po zakończeniu służby kandydackiej i ukończeniu etapu uzupełniającego, o którym mo wa w ust. 1 pkt 2;

3) przed mianowaniem na stanowisko w innym ro dzaju służby;

4) przed mianowaniem na stanowisko w tym samym rodzaju służby, gdy wymagany jest inny profil szkolenia. § 1

4.

1. Na szkolenie specjalistyczne policjanta kie ruje się, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

1) odbył szkolenie podstawowe o profilu zgodnym ze specjalnością przyszłego szkolenia, a policjanta służby wspomagającej po odbyciu części ogólno policyjnej tego szkolenia;

2) ma zapewnione, po ukończeniu szkolenia, stanowi sko służbowe wymagające specjalistycznych kwa lifikacji zawodowych;

3) najpóźniej w dniu ukończenia szkolenia spełni wy móg w zakresie stażu służby, od którego uzależnio ne jest mianowanie na stanowisko służbowe;

4) uzyskał pozytywną opinię przełożonego lub pozy tywną ocenę okresową, określoną w przepisach w sprawie opiniowania funkcjonariuszy Policji.

2. Warunków wymienionych w ust. 1 pkt 2—4 nie stosuje się do policjanta, o którym mowa w art. 34 ust. 2 oraz art. 56 ust. 1 i 2 ustawy.

3. Jeżeli uzasadniają to potrzeby jednostki (komór ki) organizacyjnej Policji, na szkolenie specjalistyczne można skierować policjanta, który:

1) spełnia warunki wymienione w ust. 1 pkt 1 i 4;

2) złożył pisemny raport w tej sprawie;

3) w okresie dwunastu miesięcy od daty złożenia ra portu jest przewidywany do mianowania na stano wisko służbowe wymagające specjalistycznych kwalifikacji zawodowych. § 1

5.

1. Na szkolenie specjalistyczne policjanta kie ruje się ponownie, jeżeli ma być mianowany na stano wisko:

1) w tym samym rodzaju służby, gdy wymagana jest na tym stanowisku inna specjalność szkolenia;

2) w innym rodzaju służby, gdy wymagane jest na tym stanowisku odbycie szkolenia specjalistycznego.

2. Policjant, o którym mowa w ust. 1, odbywa po nowne szkolenie w systemie eksternistycznym, chyba że złożył pisemny raport do przełożonego o odbycie szkolenia w innym systemie. § 1

6.

1. Na szkolenie dla absolwentów szkół wyż szych policjanta kieruje się, jeżeli spełnia łącznie nastę pujące warunki:

1) odbył szkolenie specjalistyczne w jednej ze specjal ności, zgodnej ze specjalnością przyszłego szkole nia;

2) po ukończeniu szkolenia ma zapewnione stanowi sko służbowe wymagające wyższych kwalifikacji zawodowych;

3) najpóźniej w dniu ukończenia szkolenia spełni wy móg w zakresie stażu służby, od którego uzależnio ne jest mianowanie na stanowisko służbowe;

4) uzyskał pozytywną opinię przełożonego lub pozy tywną ocenę okresową, określoną w przepisach w sprawie opiniowania funkcjonariuszy Policji.

2. Do policjanta kierowanego na szkolenie dla ab solwentów szkół wyższych stosuje się odpowiednio przepisy § 14 ust. 2 i 3. Dziennik Ustaw Nr 133 — 8941 — Poz. 1242 § 1

7.

1. Skierowanie na szkolenie specjalistyczne oraz na szkolenie dla absolwentów szkół wyższych mo że być uzależnione od spełniania przez policjanta do datkowych warunków określonych w programie szko lenia.

2. Dodatkowymi warunkami, o których mowa w ust. 1, są w szczególności:

1) predyspozycje kandydata do udziału w szkoleniu, potwierdzone wynikami badań psychologicznych;

2) odpowiedni stan zdrowia, potwierdzony aktualny mi badaniami profilaktycznymi lub zaświadcze niem lekarskim;

3) odpowiedni poziom sprawności fizycznej, ustalanej za pomocą testu sprawnościowego;

4) posiadanie prawa jazdy określonej kategorii;

5) odpowiednie umiejętności, np. pływania, kierowa nia łodzią, obsługi technicznej pojazdów. § 1

8.

1. Przyjęcie policjanta na szkolenie specjali styczne oraz na szkolenie dla absolwentów szkół wyż szych następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.

2. Kierownik jednostki szkoleniowej dopuszcza po licjantów do postępowania kwalifikacyjnego oraz przyjmuje ich na szkolenia na podstawie imiennego wykazu sporządzonego przez właściwego komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, Komendanta Wyższej Szkoły Policji, komendanta szkoły policyjnej albo kierownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach kadr i szkolenia Komendy Głównej Policji. § 1

9.

1. Słuchacz będący policjantem służby wspo magającej odbywa szkolenie podstawowe w systemie samokształcenia kierowanego.

2. Szkolenie podstawowe w systemie samokształ cenia kierowanego może odbyć słuchacz, który jest po licjantem służby śledczej, kryminalnej albo prewencyj nej, posiada kwalifikacje zawodowe o szczególnej przy datności w Policji i uzyskał zgodę Komendanta Głów nego Policji na wniosku złożonym w tej sprawie przez komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, Ko mendanta Wyższej Szkoły Policji, komendanta szkoły policyjnej albo dyrektora biura Komendy Głównej Po licji.

§20. Szkolenie dla absolwentów szkół wyższych oraz szkolenie specjalistyczne w systemie samokształ cenia kierowanego może odbyć słuchacz, który:

1) został przyjęty na szkolenie;

2) złożył w tej sprawie raport do przełożonego i uzy skał jego zgodę;

3) wcześniej odbyte szkolenie ukończył z wyróżnie niem;

4) posiada odpowiednie uzdolnienia i predyspozycje oraz udokumentowane, szczególne osiągnięcia w służbie;

5) uzyskał zgodę kierownika jednostki szkoleniowej na wniosku złożonym w tej sprawie przez komen danta Policji albo dyrektora biura, o którym mowa w § 19 ust. 2. § 2

1.

1. Słuchacze są kwaterowani w jednostce szkoleniowej, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji szkolenia oraz przewidziane jego progra mem.

2. Słuchacza mieszkającego w miejscowości, w któ rej znajduje się siedziba jednostki szkoleniowej, albo w miejscowości pobliskiej, określonej w przepisach w sprawie przyznawania policjantom należności za po dróże służbowe, można zwolnić z zakwaterowania w tej jednostce, jeżeli nie zakłóci to przebiegu szkole nia i realizacji procesu dydaktycznego oraz nie ograni czy zwolnionemu udziału we wszystkich zajęciach przewidzianych programem szkolenia.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2, następuje na pisemny raport zainteresowanego słuchacza.

4. Raport, o którym mowa w ust. 3, rozpatruje kie rownik jednostki szkoleniowej lub osoba przez niego upoważniona, z zastrzeżeniem, iż rozpatrzenie raportu słuchacza zamieszkującego w miejscowości pobliskiej następuje w porozumieniu z przełożonym. § 2

2.

1. Słuchacza zakwaterowanego w jednostce szkoleniowej obowiązuje rozkład dnia ustalony przez kierownika tej jednostki.

2. Słuchacz, o którym mowa w ust. 1, opuszcza jed nostkę szkoleniową po uzyskaniu zgody dowódcy kompanii (kursu) lub osoby go zastępującej.

3. Datę i czas opuszczenia jednostki szkoleniowej oraz datę i czas powrotu odnotowuje się w prowadzo nej w tym celu ewidencji. § 2

3. Słuchacza, wyznaczonego do pełnienia służ by wewnętrznej, ochronnej lub innej służby, obowiązu je rozkład dnia uwzględniający czas pełnienia służby. Rozdział 4 Organizacja i sposób prowadzenia szkoleń § 2

4. Szkolenia organizują i prowadzą:

1) szkoły policyjne: a) część ogólnopolicyjną szkolenia podstawowe go, w tym etap uzupełniający tej części szkole nia, b) część profilowaną szkolenia podstawowego, c) szkolenia specjalistyczne;

2) Wyższa Szkoła Policji — szkolenia dla absolwentów szkół wyższych;

3) oddziały prewencji Policji, przyjmujące do służby poborowych — etap wstępny części ogólnopolicyj nej szkolenia podstawowego; Dziennik Ustaw Nr 133 — 8942 — Poz. 1242

4) wyznaczone przez Komendanta Głównego Policji ośrodki szkolenia Policji: a) etap wstępny lub uzupełniający części ogólno policyjnej szkolenia podstawowego, b) część ogólnopolicyjną szkolenia podstawowego dla policjantów służby kryminalnej, śledczej oraz prewencyjnej. § 2

5.

1. Ośrodek szkolenia Policji, o którym mowa w § 24 pkt 4, przyjmuje na szkolenie policjantów z jed nostek organizacyjnych podległych komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji właściwemu dla tego ośrodka.

2. Kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach kadr i szkolenia Komendy Głównej Policji, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Policji, może skierować do ośrodka szkolenia Policji policjan tów z innych województw lub z Komendy Głównej Po licji, Komendy Stołecznej Policji, Wyższej Szkoły Policji i szkół policyjnych.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, właściwi komendanci Policji, uwzględniając obowiązujące w ośrodku szkolenia Policji stawki, dokonują pomiędzy sobą rozliczeń kosztów związanych z żywieniem i kwa terowaniem policjantów. § 2

6.

1. Jednostki szkoleniowe prowadzą dokumen tację szkoleń, a w szczególności:

1) arkusze okresowej oceny słuchaczy;

2) arkusze wyszkolenia strzeleckiego;

3) plany zajęć;

4) dzienniki szkoleń;

5) protokoły postępowania kwalifikacyjnego;

6) rozkazy o włączeniu w stan słuchaczy kursu oraz imienne wykazy słuchaczy kursów;

7) protokoły egzaminów końcowych szkoleń;

8) zbiorcze wykazy ocen z zaliczeń i egzaminów;

9) rozkazy o wyłączeniu ze stanu słuchaczy kursu;

10) rejestry wydanych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia; 1

1) programy określone dla realizowanych szkoleń.

2. Oddziały prewencji Policji, o których mowa w § 24 pkt 3, nie prowadzą dokumentacji wymienionej w ust. 1 pkt 5 i 9 oraz rozkazów o włączeniu w stan słu chaczy kursu. § 2

7.

1. Organizacja kursu w jednostce szkolenio wej polega w szczególności na:

1) wyznaczeniu limitów słuchaczy dla poszczególnych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji, Wyż szej Szkoły Policji, szkół policyjnych oraz biur Ko mendy Głównej Policji;

2) określeniu terminu naboru;

3) ustaleniu warunków obowiązujących przy kwalifi kowaniu policjantów na szkolenie;

4) wyznaczeniu komisji prowadzącej postępowanie kwalifikacyjne;

5) wyznaczeniu zespołu pedagogicznego;

6) przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego;

7) opracowaniu planu zajęć;

8) założeniu dokumentacji prowadzonej w jednostce szkoleniowej.

2. W przypadku gdy jednostki szkoleniowe prowa dzą te same rodzaje szkoleń, Komendant Główny Poli cji określa rejonizację obowiązującą przy wyznaczaniu limitów słuchaczy. § 2

8.

1. Limity słuchaczy oraz terminy naboru, o których mowa w § 27 ust. 1 pkt 1 i 2, wyznacza kie rownik jednostki szkoleniowej na podstawie rocznego planu kursów.

2. W przypadku gdy liczba policjantów oczekują cych na określony rodzaj szkolenia jest większa od licz by słuchaczy przyjmowanych na szkolenie, kierownik jednostki szkoleniowej wyznacza dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Policji limity słuchaczy pro porcjonalnie do zgłoszonych przez nie potrzeb szkole niowych.

3. Terminy naboru słuchaczy na szkolenie podsta wowe wynikają z terminów przyjęć do służby, określo nych przez Komendanta Głównego Policji. § 2

9.

1. Kierownik jednostki szkoleniowej pisemnie informuje komendantów: wojewódzkich (Stołecznego) Policji, Wyższej Szkoły Policji, szkół policyjnych i kie rownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach kadr i szkolenia Komendy Głównej Policji o rodzaju szkolenia, jego formie, limicie słuchaczy, terminie na boru oraz warunkach kwalifikowania policjantów na szkolenie.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, przesyła się w terminie umożliwiającym jednostce organizacyjnej Policji skierowanie na szkolenie policjantów spełniają cych warunki kwalifikacyjne. § 30.

1. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzą ko misje powoływane przez kierownika jednostki szkole niowej.

2. Postępowanie, o którym mowa w ust. 1, obejmu je sprawdzian wiedzy z zakresu wcześniej odbytego szkolenia.

3. Dodatkowym sprawdzianem, składającym się na postępowanie kwalifikacyjne, może być test sprawno ściowy. Dziennik Ustaw Nr 133 — 8943 — Poz. 1242

4. W indywidualnych przypadkach kierownik jed nostki szkoleniowej może ograniczyć zakres postępo wania kwalifikacyjnego do sprawdzianu wiedzy.

5. Postępowania kwalifikacyjnego nie prowadzi się w stosunku do policjantów kierowanych na szkolenie podstawowe. § 3

1.

1. W przypadku gdy test, o którym mowa w § 30 ust. 3, składa się z więcej niż jednego ćwiczenia, każde z nich podlega odrębnej ocenie.

2. Warunkiem zaliczenia sprawdzianu jest uzyska nie oceny pozytywnej z każdego ćwiczenia. § 3

2.

1. Z przeprowadzonego postępowania kwali fikacyjnego komisja sporządza protokół i niezwłocznie przekazuje do zatwierdzenia kierownikowi jednostki szkoleniowej.

2. W protokole, o którym mowa w ust. 1, liczba punktów odpowiada sumie ocen uzyskanych z testów składających się na sprawdziany.

3. Do liczby punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym wlicza się ocenę będącą średnią aryt metyczną ocen uzyskanych z ćwiczeń składających się na test sprawnościowy. § 3

3.

1. Włączenie policjantów do stanu słuchaczy kursu następuje w formie rozkazu wydanego przez Ko mendanta Wyższej Szkoły Policji, komendanta szkoły policyjnej albo komendanta wojewódzkiego (Stołecz nego) Policji właściwego dla ośrodka szkolenia Policji.

2. Rozkaz o włączeniu do stanu słuchaczy kursu po winien zawierać:

1) oznaczenie przełożonego wydającego rozkaz;

2) datę wydania;

3) podstawę prawną;

4) stopnie policyjne, nazwiska i imiona policjantów wymienionych w rozkazie, imiona ich ojców oraz numery identyfikacyjne;

5) nazwy jednostek organizacyjnych Policji, w których policjanci pełnią służbę;

6) datę rozpoczęcia i miejsce odbywania szkolenia;

7) określenie systemu, w jakim policjanci odbywają szkolenie;

8) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stano wiska służbowego osoby wydającej rozkaz. § 3

4. Kopię lub wyciąg wydanego rozkazu o włącze niu do stanu słuchaczy kursu komendant Policji, o któ rym mowa w § 33 ust. 1, przekazuje niezwłocznie wła ściwym komendantom wojewódzkim (Stołecznemu) Policji, a w przypadku gdy rozkaz dotyczy policjantów pełniących służbę w Komendzie Głównej Policji, Wyż szej Szkole Policji lub szkole policyjnej, również odpo wiednio kierownikowi komórki organizacyjnej właści wej w sprawach kadr i szkolenia Komendy Głównej Po licji, Komendantowi Wyższej Szkoły Policji albo właści wemu komendantowi szkoły policyjnej. § 3

5.

1. Nauka w jednostkach szkoleniowych odby wa się zgodnie z:

1) obowiązującym programem szkolenia;

2) planem zajęć ustalonym przez kierownika jednost ki szkoleniowej lub osobę przez niego upoważnio ną na okres co najmniej tygodnia.

2. Plan zajęć podaje się do wiadomości policjan tom, pracownikom Policji i słuchaczom jednostki szko leniowej, których on dotyczy. § 3

6.

1. W trakcie szkoleń słuchacz podlega bieżącej ocenie, która obejmuje:

1) rozwój zawodowy i postępy w nauce;

2) przestrzeganie dyscypliny służbowej i przepisów wewnętrznych jednostki szkoleniowej;

3) umiejętność współżycia i pracy w grupie;

4) posiadane umiejętności oraz zdolności zawodowe.

2. Słuchacz będący policjantem w służbie przygo towawczej dodatkowo podlega ocenie pod kątem przy datności do służby w Policji.

3. W ocenie słuchacza uwzględnia się uwagi prze kazywane przez zespół pedagogiczny.

4. Elementem oceny jest samoocena słuchacza.

5. Wyniki bieżącej oceny wykorzystuje się w okre sowej ocenie słuchacza sporządzanej w trybie i na za sadach określonych w przepisach w sprawie opiniowa nia służbowego funkcjonariuszy Policji. § 3

7.

1. Postępy słuchacza w nauce sprawdza się przez ocenianie:

1) bieżące;

2) okresowe.

2. Do oceny postępów w nauce stosuje się nastę pującą skalę ocen:

1) 6 — wyróżniająca, jeżeli średnia ocen wynosi od 5,51 do 6,00;

2) 5 — bardzo dobra, jeżeli średnia ocen wynosi od 4,51 do 5,50;

3) 4 — dobra, jeżeli średnia ocen wynosi od 3,51 do 4,50;

4) 3 — poprawna, jeżeli średnia ocen wynosi od 2,51 do 3,50;

5) 2 — dopuszczająca, jeżeli średnia ocen wynosi od 2,00 do 2,50;

6) 1 — niedostateczna, jeżeli średnia ocen wynosi 1,99 i poniżej. Dziennik Ustaw Nr 133 — 8944 — Poz. 1242

3. Ocena określona w ust. 2 pkt 6 jest oceną nega tywną i oznacza nieopanowanie przez słuchacza wie dzy oraz brak umiejętności zawodowych określonych programem szkolenia, a w przypadku sprawdzianów i egzaminów — ich niezdanie.

4. Jeżeli czas określony w programie szkolenia na realizację tematu szkolenia, bloku szkolenia, przedmio tu lub części szkolenia nie przekracza 6 godzin zajęć, skalę ocen, o której mowa w ust. 2, można zastąpić za pisem uogólnionym — zaliczono (zal.) lub nie zaliczo no (nzal.). § 3

8.

1. Ocenianie bieżące prowadzi się w formie sprawdzianów:

1) wiedzy: a) ustnych, b) pisemnych, w tym z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych;

2) umiejętności zawodowych.

2. W jednym dniu szkoleniowym nie przeprowadza się więcej niż dwóch pisemnych sprawdzianów wie dzy. § 3

9.

1. Ocenianie okresowe następuje po zakoń czeniu realizacji:

1) bloku tematycznego;

2) przedmiotu;

3) części szkolenia.

2. Ocenianie okresowe prowadzi się w formie zali czenia lub egzaminu.

3. Formę oceniania okresowego oraz określone bloki tematyczne, przedmioty lub części szkolenia, po których następuje ocenianie, określa program szkole nia. § 40.

1. Zaliczenie, o którym mowa w § 39 ust. 2, od bywa się na podstawie oceny wynikającej ze średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w trakcie realizacji po szczególnych bloków tematycznych, przedmiotów lub części szkolenia albo oceny wystawionej po sprawdze niu wiedzy i umiejętności zawodowych z zakresu bloku tematycznego, przedmiotu lub części szkolenia.

2. Zaliczenie każdego bloku tematycznego, przed miotu lub części szkolenia odbywa się oddzielnie, na warunkach i w formie określonych w programie szko lenia.

3. Zaliczenia dokonuje nauczyciel policyjny prowa dzący zajęcia, zespół nauczycieli prowadzących zajęcia lub wyznaczony nauczyciel, a w oddziale prewencji Po licji — policjant prowadzący zajęcia.

4. Szczegółowe wymogi zaliczenia podaje się słu chaczom na pierwszych zajęciach.

5. Zaliczenie wpisuje się do dziennika szkolenia oraz do protokołu, jeżeli tę formę wprowadzi kierownik jednostki szkoleniowej. § 4

1.

1. W przypadku uzyskania negatywnej oceny lub wpisu nie zaliczono (nzal.) słuchacz ma prawo do zaliczenia poprawkowego.

2. Zaliczenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się w terminie 7 dni od daty pierwszego zaliczenia.

3. W uzasadnionych przypadkach kierownik jed nostki szkoleniowej może wyrazić zgodę na kontynu owanie szkolenia przez słuchacza, który w terminie po prawkowym otrzymał ocenę negatywną lub uzyskał wpis nie zaliczono (nzal.), jeżeli złożył w tej sprawie pi semny raport.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, słuchacz obowiązany jest uzyskać zaliczenie komisyjne w termi nie 7 dni od wydania zezwolenia na kontynuowanie szkolenia.

5. Skład komisji dokonującej zaliczenia, o którym mowa w ust. 4, ustala kierownik jednostki szkoleniowej lub osoba przez niego upoważniona. § 4

2. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności słuchacza kierownik jednostki szkoleniowej albo osoba przez niego upoważniona wyznacza nowy termin zali czenia. § 4

3.

1. Egzamin jest sprawdzianem wiedzy i umie jętności zawodowych nabytych przez słuchacza w za kresie określonym programem szkolenia.

2. Egzamin przeprowadza się po zakończeniu części szkolenia albo przedmiotu.

3. Część szkolenia oraz przedmiot, po którym prze prowadza się egzamin, a także warunki przeprowadze nia egzaminu określa program szkolenia.

4. O formie egzaminu decyduje:

1) w Wyższej Szkole Policji — dyrektor instytutu;

2) w szkole policyjnej — kierownik właściwej komórki dydaktycznej lub zespół pedagogiczny;

3) w ośrodku szkolenia Policji — kierownik ośrodka lub osoba przez niego upoważniona;

4) w oddziale prewencji Policji — dowódca oddziału lub osoba przez niego upoważniona.

5. Szczegółowe wymogi egzaminu podaje się słu chaczom na pierwszych zajęciach, a formę przeprowa dzenia — na tydzień przed datą egzaminu.

6. Egzamin przeprowadzają wyznaczeni nauczycie le policyjni, a w oddziale prewencji Policji policjanci wyznaczeni spośród prowadzących zajęcia.

7. Do egzaminu dopuszcza się słuchacza, który uzy skał wymagane zaliczenia. Dziennik Ustaw Nr 133 — 8945 — Poz. 1242

8. W przypadku braku chociażby jednego zaliczenia wymaganego programem szkolenia, słuchaczowi wy stawia się w pierwszym terminie egzaminacyjnym oce nę negatywną z egzaminu.

9. Ocenę z egzaminu wpisuje się do dziennika szko lenia oraz protokołu egzaminacyjnego. § 4

4.

1. W przypadku uzyskania negatywnej oceny z egzaminu słuchacz ma prawo do egzaminu popraw kowego.

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ter minie 10 dni od daty pierwszego egzaminu. § 4

5.

1. Słuchacz, który otrzymał ocenę negatywną z egzaminu poprawkowego, może w tym samym lub w następnym dniu złożyć raport o dopuszczenie do eg zaminu komisyjnego.

2. Raport, o którym mowa w ust. 1, kierownik jed nostki szkoleniowej rozpatruje w terminie 5 dni od da ty wpływu.

3. W przypadku pozytywnej decyzji kierownik jed nostki szkoleniowej albo osoba przez niego upoważ niona ustala skład komisji egzaminacyjnej i zarządza przeprowadzenie egzaminu komisyjnego w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia raportu.

4. Komisji egzaminacyjnej nie może przewodniczyć nauczyciel policyjny lub policjant oddziału prewencji Policji, który wcześniej egzaminował słuchacza.

5. Przepis § 42 stosuje się odpowiednio. § 4

6.

1. Szkolenie kończy się egzaminem końco wym, którego harmonogram na podstawie pakietu eg zaminacyjnego opracowuje kierownik jednostki szko leniowej przeprowadzającej egzamin lub osoba przez niego upoważniona.

2. Warunkiem dopuszczenia słuchacza do egzami nu końcowego jest uzyskanie wszystkich zaliczeń oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminów określo nych w programie szkolenia.

3. W przypadku nieuzyskania wymaganych zali czeń lub niezdania egzaminów określonych progra mem szkolenia stosuje się odpowiednio przepis § 43 ust. 8.

4. Egzamin końcowy przeprowadza komisja egza minacyjna powoływana przez kierownika jednostki szkoleniowej.

5. W pracy komisji egzaminacyjnej przeprowadza jącej egzamin końcowy szkolenia specjalistycznego mogą uczestniczyć, jako obserwatorzy, przedstawicie le Komendanta Głównego Policji oraz Wyższej Szkoły Policji.

6. Egzamin końcowy składa się ze sprawdzianów wiedzy oraz umiejętności zawodowych.

7. Do kolejnych sprawdzianów dopuszcza się słu chacza, który uzyskał pozytywną ocenę ze sprawdzia nu przeprowadzonego wcześniej.

8. Do sprawdzianu umiejętności zawodowych skła dającego się z kilku zadań stosuje się odpowiednio przepis § 31, z zastrzeżeniem że ocena ze sprawdzianu wynika ze średniej arytmetycznej ocen uzyskanych za każde zadanie.

9. Uzyskanie oceny negatywnej z zadania, o którym mowa w ust. 8, skutkuje przerwaniem egzaminu i wy stawieniem słuchaczowi negatywnej oceny z egzami nu końcowego.

10. W przypadku gdy na zadanie, o którym mowa w ust. 8, składają się ćwiczenia z taktyki i technik inter wencji, słuchacz, który uzyskał z nie więcej niż połowy ćwiczeń oceny negatywne, może każde negatywnie ocenione ćwiczenie poprawić jeden raz w dniu, w któ rym przeprowadzany jest sprawdzian. 1

1. Ponowna, negatywna ocena z ćwiczenia, o któ rym mowa w ust. 10, skutkuje przerwaniem egzaminu i wystawieniem słuchaczowi negatywnej oceny z egza minu końcowego. § 4

7.

1. W przypadku uzyskania negatywnej oceny z egzaminu końcowego słuchacz ma prawo do egzami nu poprawkowego.

2. O terminie egzaminu poprawkowego kierownik jednostki szkoleniowej przeprowadzającej egzamin in formuje przełożonego słuchacza.

3. Do egzaminu poprawkowego stosuje się odpo wiednio przepisy § 46 ust. 4 oraz 6 — 11.

4. Zakres egzaminu poprawkowego dla każdego słuchacza jest indywidualny i obejmuje tylko negatyw nie ocenione sprawdziany.

5. Do oceny wyników egzaminu poprawkowego stosuje się zapis uogólniony, o którym mowa w § 37 ust. 4. § 4

8.

1. W terminie 7 dni od daty uzyskania oceny negatywnej z egzaminu poprawkowego policjant może złożyć raport o dopuszczenie do egzaminu komisyjnego.

2. Kierownik jednostki szkoleniowej przeprowadza jącej egzamin może dopuścić policjanta do egzaminu komisyjnego po rozpatrzeniu raportu zaopiniowanego pozytywnie przez przełożonego.

3. W przypadku pozytywnej decyzji kierownik jed nostki szkoleniowej lub osoba przez niego upoważnio na ustala skład komisji egzaminacyjnej oraz wyznacza termin egzaminu komisyjnego i zawiadamia o nim po licjanta i jego przełożonego.

4. W skład komisji egzaminacyjnej przeprowadza jącej egzamin komisyjny nie powinien wchodzić na uczyciel policyjny biorący udział w komisjach egzami Dziennik Ustaw Nr 133 — 8946 — Poz. 1242 nacyjnych przeprowadzających egzamin końcowy lub egzamin poprawkowy.

5. Do egzaminu komisyjnego stosuje się odpo wiednio przepisy § 46 ust. 6—11 i § 47 ust. 4 i 5. § 4

9.

1. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej oraz nauczyciel policyjny przeprowadzający egzamin lub dokonujący zaliczenia na podstawie oceny wysta wionej po sprawdzeniu wiedzy i umiejętności zawodo wych z zakresu bloku tematycznego, przedmiotu lub części szkolenia może wykluczyć z egzaminu bądź zali czenia słuchacza, który w czasie ich przeprowadzania:

1) korzysta z pomocy innych osób albo

2) posługuje się niedozwolonymi materiałami po mocniczymi, albo

3) pomaga innym uczestnikom egzaminu lub zalicze nia, albo

4) w inny sposób zakłóca ich przebieg.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, słucha czowi wystawia się ocenę negatywną z egzaminu lub zaliczenia.

3. Słuchacz wykluczony z egzaminu, egzaminu koń cowego lub zaliczenia zachowuje prawo do egzaminu, egzaminu końcowego lub zaliczenia poprawkowego, a jeżeli zdarzenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpiło podczas egzaminu, egzaminu końcowego lub zalicze nia poprawkowego — do egzaminu, egzaminu końco wego lub zaliczenia komisyjnego. § 50.

1. Ocena końcowa egzaminu, o którym mowa w § 46, wynika ze średniej arytmetycznej ocen uzyska nych ze sprawdzianów składających się na egzamin.

2. W przypadku gdy słuchacz zdał egzamin popraw kowy lub komisyjny z wynikiem zaliczono (zal.), do średniej przyjmuje się, że odpowiada on ocenie do puszczającej — „2”. § 5

1.

1. Pakiet egzaminacyjny opracowuje jednost ka szkoleniowa przeprowadzająca egzamin końcowy szkolenia.

2. Pakiet egzaminacyjny do przeprowadzenia egza minu końcowego — części ogólnopolicyjnej szkolenia podstawowego opracowuje Wyższa Szkoła Policji i przekazuje go szkołom policyjnym oraz ośrodkom szkolenia Policji nie później niż 7 dni przed terminem egzaminu.

3. Na każdy kurs danego rodzaju szkolenia może być przygotowany nowy pakiet egzaminacyjny.

4. Otwarcia części pakietu egzaminacyjnego służą cej do przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy lub uru chomienia wykorzystywanych w tym celu urządzeń elektronicznych dokonuje się komisyjnie w miejscu, w którym rozpoczyna się egzamin, w obecności słu chaczy przystępujących do egzaminu. § 5

2.

1. Część ogólnopolicyjna szkolenia podstawo wego oraz jej etap wstępny i uzupełniający kończy się egzaminem, którego zdanie jest równoznaczne z ukoń czeniem tej części lub etapu szkolenia.

2. Zdanie egzaminu przeprowadzonego na zakoń czenie etapu uzupełniającego części ogólnopolicyjnej szkolenia podstawowego jest równoznaczne z ukoń czeniem tej części szkolenia.

3. Do egzaminu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 46 ust. 1—4 i 6—11, § 47 ust. 1, 4 i 5, § 48 ust. 3 i 4, § 49 oraz § 50.

4. W pracy komisji egzaminacyjnej przeprowadza jącej w ośrodku szkolenia Policji egzamin na zakończe nie części ogólnopolicyjnej szkolenia podstawowego albo na zakończenie etapu uzupełniającego tej części szkolenia uczestniczą, jako obserwatorzy, przedstawi ciele komendanta szkoły policyjnej, w której policjant będzie odbywał część profilowaną szkolenia podsta wowego.

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ter minie 10 dni od daty pierwszego egzaminu.

6. Policjant, który otrzymał ocenę negatywną z eg zaminu poprawkowego, może w tym samym dniu zło żyć raport o dopuszczenie go do egzaminu komisyjne go.

7. Egzamin komisyjny przeprowadza się w terminie 14 dni od daty wpłynięcia raportu w tej sprawie.

8. O terminie egzaminu poprawkowego i komisyjne go kierownik ośrodka szkolenia Policji informuje poli cjanta i jego przełożonego oraz komendanta szkoły po licyjnej, którego przedstawiciel obserwował przebieg egzaminu i który może ponownie skierować swojego przedstawiciela na egzamin poprawkowy i komisyjny. § 5

3.

1. Po zakończeniu egzaminu końcowego z wy nikiem pozytywnym komisja egzaminacyjna oblicza słuchaczowi ogólny wynik nauki zaokrąglony do pełnej oceny.

2. Podstawę obliczenia ogólnego wyniku nauki sta nowi:

1) średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzami nów i zaliczeń z oceną, uzyskanych w trakcie szko lenia;

2) ocena z egzaminu końcowego.

3. Ogólny wynik nauki stanowi suma, na którą skła da się 60 % oceny, o której mowa w ust. 2 pkt 1, oraz 40 % oceny, o której mowa w ust. 2 pkt 2.

4. W przypadku etapu uzupełniającego części ogól nopolicyjnej szkolenia podstawowego ogólny wynik na uki stanowi suma, na którą składa się 60 % oceny, o któ rej mowa w ust. 2 pkt 1, 30 % oceny, o której mowa w ust. 2 pkt 2, oraz 10 % ogólnego wyniku nauki uzyskane go na zakończenie etapu wstępnego tej części szkolenia. Dziennik Ustaw Nr 133 — 8947 — Poz. 1242

5. W przypadku części profilowanej szkolenia pod stawowego ogólny wynik nauki stanowi suma, którą składa się 60 % oceny, o której mowa w ust. 2 pkt 1, 30 % oceny, o której mowa w ust. 2 pkt 2, oraz 10 % ogólnego wyniku nauki uzyskanego na zakończenie części ogólnopolicyjnej tego szkolenia.

6. Jeżeli program szkolenia nie przewiduje w toku szkolenia zaliczeń i egzaminów, ogólny wynik nauki słuchacza odpowiada wynikowi egzaminu końco wego. § 5

4.

1. Absolwent szkolenia otrzymuje świadectwo z wpisanym ogólnym wynikiem nauki.

2. Âwiadectwo, o którym mowa w ust. 1, otrzymu je także słuchacz po ukończeniu części ogólnopolicyj nej szkolenia podstawowego oraz etapu wstępnego i uzupełniającego tej części szkolenia.

3. Wzór świadectwa określa załącznik nr 1 do roz porządzenia.

4. Absolwent szkolenia otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem, jeżeli:

1) ukończył kurs w terminie określonym programem szkolenia;

2) uzyskał ocenę, o której mowa w § 53 ust. 2 pkt 1, co najmniej bardzo dobrą — „5”;

3) uzyskał z egzaminu końcowego ocenę co najmniej bardzo dobrą — „5”.

5. Wzór świadectwa z wyróżnieniem określa załącz nik nr 2 do rozporządzenia. § 5

5.

1. Zgodę udzieloną na odbycie szkolenia w systemie samokształcenia kierowanego cofa się z urzędu słuchaczowi, który w pierwszym terminie nie uzyska zaliczenia lub nie złoży egzaminu określonego programem szkolenia.

2. Słuchacz, o którym mowa w ust. 1, po cofnięciu zgody zostaje zakwaterowany w jednostce szkolenio wej, w terminie określonym przez kierownika tej jed nostki, i dalsze szkolenie odbywa w systemie stacjo narnym. § 5

6.

1. Po odbyciu od 4 do 6 tygodni szkolenia słu chaczom przysługuje przerwa w zajęciach programo wych.

2. Przerwa, o której mowa w ust. 1, przysługuje w wymiarze co najmniej 2 dni wolnych od zajęć, połą czonych z dniem ustawowo wolnym od pracy.

3. Jeżeli słuchacze w czasie szkolenia nie wykorzy stają przysługujących dni wolnych, kierownik jednost ki szkoleniowej uwzględnia liczbę tych dni przy wyzna czaniu terminu stawienia się słuchaczy w jednostce or ganizacyjnej Policji, w której pełnią służbę po zakoń czeniu szkolenia, lub zarządza dodatkową przerwę w szkoleniu.

4. Na czas przerwy w zajęciach programowych słu chacze opuszczają jednostkę szkoleniową. § 5

7.

1. Słuchacza zwalnia się ze szkolenia, jeżeli:

1) złożył pisemny raport o zwolnienie ze szkolenia, za opiniowany pozytywnie przez przełożonego, albo

2) zgłosił na piśmie wystąpienie ze służby w Policji, al bo

3) przełożony wystąpił o jego odwołanie ze szkolenia lub gdy zawiesił go w czynnościach służbowych, albo

4) w szkoleniu nastąpiła przerwa spowodowana dłu gotrwałą chorobą słuchacza lub szczególnymi przyczynami losowymi.

2. Słuchacza usuwa się ze szkolenia, jeżeli:

1) bez usprawiedliwienia nie przystąpił w wyznaczo nym terminie do zaliczeń i egzaminów przewidzia nych programem szkolenia lub do egzaminu koń cowego albo

2) nie uzyskał zaliczenia lub nie zdał egzaminu przewi dzianego w programie szkolenia, albo

3) nie zdał egzaminu końcowego.

3. Słuchacza można usunąć ze szkolenia, jeżeli:

1) popełnił przewinienie lub naruszył dyscyplinę służ bową w sposób uniemożliwiający dalszy pobyt w jednostce szkoleniowej albo

2) bez usprawiedliwienia przerwał udział w szkoleniu. § 5

8.

1. Usunięcie lub zwolnienie słuchacza ze szko lenia następuje w formie rozkazu o wyłączeniu ze sta nu słuchaczy kursu wydanego przez Komendanta Wyż szej Szkoły Policji, komendanta szkoły policyjnej albo komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji wła ściwego dla ośrodka szkolenia Policji.

2. Rozkaz, o którym mowa w ust. 1, powinien zawie rać:

1) oznaczenie przełożonego wydającego rozkaz;

2) datę wydania;

3) podstawę prawną;

4) stopień policyjny, nazwisko i imię policjanta, imię ojca oraz numer identyfikacyjny;

5) nazwę jednostki organizacyjnej Policji, w której po licjant pełni służbę;

6) datę i powód zwolnienia lub usunięcia ze szkolenia;

7) warunki i termin opuszczenia jednostki szkolenio wej;

8) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stano wiska służbowego osoby wydającej rozkaz. Dziennik Ustaw Nr 133 — 8948 — Poz. 1242

3. Do rozkazu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepis § 34. § 5

9.

1. Policjant zwolniony ze szkolenia może do kończyć przerwane szkolenie, jeżeli przed upływem dwunastu miesięcy od daty zwolnienia ustanie przy czyna powodująca przerwę i jeżeli zostanie skierowany na ten sam rodzaj szkolenia.

2. Warunki i termin wznowienia szkolenia przełożo ny policjanta ustala w porozumieniu z kierownikiem jednostki szkoleniowej.

3. Jeżeli przerwa w szkoleniu trwa dłużej niż 12 mie sięcy, policjant, o którym mowa w ust. 1, obowiązany jest odbyć pełne szkolenie.

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, gdy szkolenie, w którym uczestniczył policjant, zostało zakończone i nie jest uwzględniane w rocznych planach kursów jednostek szkoleniowych. § 60.

1. Policjanta, który został usunięty ze szkole nia, można ponownie skierować na szkolenie nie wcze śniej niż po upływie 2 lat od daty usunięcia.

2. Do policjanta usuniętego ze szkolenia stosuje się odpowiednio przepis § 59 ust. 4. § 6

1.

1. Wyłączenie ze stanu słuchaczy kursu po za kończeniu szkolenia następuje w formie rozkazu.

2. Rozkaz, o którym mowa w ust. 1, powinien zawie rać:

1) dane, o których mowa w § 58 ust. 2 pkt 1—5 oraz 7 i 8;

2) datę ukończenia szkolenia;

3) czas, w jakim policjanci wykorzystują dni wolne, o których mowa w § 56 ust. 3;

4) datę podjęcia służby w jednostce organizacyjnej Policji.

3. W stosunku do policjanta, który nie zdał w pierw szym terminie egzaminu końcowego szkolenia, rozkaz, o którym mowa w ust. 1, zamiast daty ukończenia szko lenia, zawiera adnotację — „przewidziany do egzami nu poprawkowego”. § 6

2. Po zakończeniu szkolenia jednostka szkolenio wa przechowuje dokumentację, o której mowa w § 26, z wyjątkiem arkuszy okresowych ocen słuchaczy oraz arkuszy wyszkolenia strzeleckiego, które kierownik jed nostki szkoleniowej lub osoba przez niego upoważnio na przesyła niezwłocznie kierownikom komórek orga nizacyjnych, o których mowa w § 12 ust. 1. Rozdział 5 Nadzór nad realizacją szkoleń § 6

3.

1. Ogólny nadzór nad realizacją i przebiegiem wszystkich szkoleń policjantów sprawuje Komendant Główny Policji.

2. Nadzór nad realizacją i przebiegiem szkoleń po licjantów w zakresie swoich kompetencji sprawują kie rownicy jednostek szkoleniowych, a w odniesieniu do ośrodków szkolenia Policji również właściwi dla nich komendanci wojewódzcy (Stołeczny) Policji. § 6

4.

1. Nadzór, o którym mowa w § 63 ust. 1, obej muje w szczególności:

1) ocenę zgodności rocznych planów kursów z fak tycznymi potrzebami Policji i głównymi założenia mi polityki kadrowej;

2) ocenę realizacji programów szkolenia;

3) ocenę prawidłowości przebiegu egzaminów;

4) ocenę przestrzegania zasad oceniania postępów policjanta w szkoleniu;

5) badanie jakości realizowanych szkoleń;

6) ocenę przygotowania jednostek szkoleniowych do realizacji zadań;

7) badanie obciążeń dydaktycznych kadry jednostek szkoleniowych.

2. Nadzór, o którym mowa w § 63 ust. 2, obejmuje w szczególności elementy, o których mowa w ust. 1 pkt 2—5 i 7. § 6

5.

1. Kierownicy jednostek szkoleniowych prze kazują każdego roku w terminie do dnia 15 stycznia do komórki organizacyjnej właściwej w sprawach kadr i szkolenia Komendy Głównej Policji sprawozdania za rok poprzedni o szkoleniach zorganizowanych i prze prowadzonych w podległych im jednostkach.

2. Kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach kadr i szkolenia Komendy Głównej Policji na podstawie sprawozdań, o których mowa w ust. 1, sporządza i składa Komendantowi Głównemu Policji każdego roku w terminie do dnia 28 lutego zbiorcze sprawozdanie o szkoleniach zorganizowanych i prze prowadzonych w Policji. Rozdział 6 Przepisy przejściowe i końcowe § 6

6.

1. Szkolenia policjantów rozpoczęte przed wejściem w życie rozporządzenia prowadzi się i kończy na podstawie przepisów dotychczasowych.

2. Jednostki szkoleniowe Policji i oddziały prewen cji Policji mogą stosować dotychczasowe druki świa dectw o ukończeniu szkolenia aż do wyczerpania zapa sów, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia. § 6

7.

1. Policjantów służby kryminalnej, którzy w dniu wejścia w życie rozporządzenia legitymują się na stanowiskach w tej służbie stażem: Dziennik Ustaw Nr 133 — 8949 — Poz. 1242

1) krótszym niż 3 lata i ukończyli jedynie szkolenie podstawowe prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych — kieruje się na część profilowa ną szkolenia podstawowego;

2) równym lub dłuższym niż 3 lata i ukończyli szkole nie podstawowe, o którym mowa w pkt 1 — kieru je się na szkolenia specjalistyczne.

2. Policjantów służby kryminalnej zajmujących stano wiska w komórkach organizacyjnych techniki kryminali stycznej i mających ukończone jedynie szkolenie, o któ rym mowa w ust. 1 pkt 1, kieruje się na część profilowa ną szkolenia podstawowego, niezależnie do stażu służby.

3. Policjantów służby kryminalnej, którzy ukończyli szkolenie specjalistyczne dla policjantów służby wspo magającej lub szkolenie specjalistyczne w jednej ze specjalności prowadzonych dla policjantów służby prewencyjnej, kieruje się na szkolenia organizowane i prowadzone dla nich na podstawie programów okre ślonych przez Komendanta Głównego Policji.

4. Szkolenia, o których mowa w ust. 3, organizuje się i prowadzi na podstawie przepisów rozporządzenia do momentu całkowitego zaspokojenia potrzeb.

5. Policjantów służby kryminalnej — absolwentów wyższych uczelni, którzy ukończyli szkolenie podsta wowe w kwietniu 2002 r., oraz policjantów z wykształ ceniem średnim, którzy ukończyli szkolenie podstawo we w maju 2002 r., kieruje się na część profilowaną szkolenia podstawowego. § 6

8.

1. Policjantów służby prewencyjnej, którzy w dniu wejścia w życie rozporządzenia:

1) legitymują się stażem służby krótszym niż 3 lata, ukończyli jedynie szkolenie podstawowe prowa dzone na podstawie przepisów dotychczasowych i pełnią służbę na stanowiskach w komórkach or ganizacyjnych innych niż patrolowo-interwencyj ne, konwojowo-ochronne, w oddziałach prewencji Policji oraz w policji sądowej — kieruje się na część profilowaną szkolenia podstawowego;

2) legitymują się stażem służby równym lub dłuższym niż 3 lata, ukończyli szkolenie podstawowe i pełnią służbę na stanowiskach w komórkach organizacyj nych wymienionych w pkt 1 — kieruje się na szko lenia specjalistyczne;

3) są mianowani na stanowiska dzielnicowych oraz na stanowiska z zakresem czynności dyżurnych jedno stek — kieruje się, jeśli ich nie odbyli, na szkolenia specjalistyczne prowadzone na podstawie przepi sów dotychczasowych;

4) mieli powierzone obowiązki dzielnicowych i nie od byli odpowiedniego szkolenia specjalistycznego — kieruje się na część profilowaną szkolenia podsta wowego.

2. Szkolenia, o których mowa w ust. 1 pkt 3, organi zuje się i prowadzi na podstawie przepisów rozporzą dzenia do momentu całkowitego zaspokojenia potrzeb.

3. Policjantów służby prewencyjnej — absolwen tów wyższych uczelni, którzy ukończyli szkolenie pod stawowe w kwietniu 2002 r., kieruje się na szkolenia specjalistyczne prowadzone według programów wy danych na podstawie przepisów dotychczasowych i na warunkach określonych w rozporządzeniu.

4. Policjantów służby prewencyjnej z wykształce niem średnim, którzy ukończyli szkolenie podstawowe w maju 2002 r., kieruje się na część profilowaną szko lenia podstawowego.

5. Policjanci, o których mowa w ust. 4, pełniący służbę w oddziałach prewencji Policji, komórkach or ganizacyjnych patrolowo-interwencyjnych, konwojo wo-ochronnych i w policji sądowej, nie wymagają dal szego szkolenia i mogą być skierowani do służby w jed nostkach organizacyjnych Policji. § 6

9.

1. Policjantów służby wspomagającej, którzy ukończyli szkolenia podstawowe przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, kieruje się na szkolenia specja listyczne prowadzone według programów wydanych na podstawie przepisów dotychczasowych i na warun kach określonych w rozporządzeniu.

2. Szkolenia, o których mowa w ust. 1, organizuje się i prowadzi na podstawie przepisów rozporządzenia do momentu całkowitego zaspokojenia potrzeb. § 70. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik ———————

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 kwietnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia policjan tów i strażników gminnych (miejskich) (Dz. Urz. KGP Nr 5, poz. 56), zachowanym w mocy na podstawie art. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy — Prawo banko we, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy — Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administra cję publiczną (Dz. U. Nr 100, poz. 1084). Dziennik Ustaw Nr 133 — 8950 — Poz. 1242 Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw We wnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 2003 r. (poz. 1242) Załącznik nr 1 WZÓR W ZÓ R Dziennik Ustaw Nr 133 — 8951 — Poz. 1242 Załącznik nr 2 WZÓR W ZÓ R

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2003-07-30
Data wydania: 2003-06-03
Data wejścia w życie: 2003-08-14
Data obowiązywania: 2003-08-14
Data uchylenia: 2005-06-18
Organ wydający: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2003 nr 133 poz. 1242