Dz.U. 2003 nr 138 poz. 1314

Na podstawie art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 155, poz. 1268 i Nr 166, poz. 1360) zarządza się, co następuje:

§1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o mierni ku, należy przez to rozumieć pływakowy miernik obję tości mleka.

§2. Objętość mleka odmierzona za pomocą mierni ka jest to objętość odczytana na podzielni względem górnej płaszczyzny poziomej pałąka.

§3.

1. Górna granica zakresu pomiarowego mierni ka powinna wynosić:

1) 20 dm3 — dla mierników prostych;

2) 30 dm3 — dla każdego zbiornika mierników sprzę żonych.

2. Mierniki sprzężone mogą mieć inne górne grani ce zakresów pomiarowych niż podane w ust. 1 pkt 2.

3. Temperatura odniesienia dla miernika wynosi 20°C.

§4.

1. Elementy konstrukcyjne miernika prostego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Elementy konstrukcyjne miernika sprzężonego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§5. Mierniki powinny być wykonane z metalu od pornego na korozję dopuszczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o materia łach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywno ścią (Dz. U. Nr 128, poz. 1408), do kontaktu z artykuła mi żywnościowymi.

§6. Ârednica zbiornika miernika określona w milime trach powinna być nie większa niż 62 ⋅ √—V, gdzie V ozna cza objętość zbiornika wyrażoną w decymetrach sze ściennych, odpowiadającą górnej granicy zakresu po miarowego miernika.

§7.

1. Wartość pierwszej działki na podzielni powin na odpowiadać minimalnej dawce odmierzanego mleka.

2. Wartość działki elementarnej, z wyjątkiem dział ki, o której mowa w ust. 1, w całym zakresie pomiaro wym powinna wynosić 0,2 dm3.

§8.

1. Odstępy pomiędzy kreskami podziałki znaj dującej się na podzielni powinny być równe.

2. Kreski podziałki powinny być wgłębione i leżeć w płaszczyznach prostopadłych do osi podzielni.

3. Szerokości kresek podziałki powinny być jedna kowe i nie powinny być większe od 0,8 mm.

4. Długości kresek podziałki oznaczonych cyframi powinny być jednakowe i nie dłuższe niż 15 mm.

5. Długości kresek podziałki nieoznaczonych cyfra mi powinny być równe 2/3 długości kresek oznaczo nych cyframi.

6. Cyframi powinny być oznaczone:

1) zerowa kreska podziałki;

2) kreska wyznaczająca objętość odpowiadającą mi nimalnej dawce;

3) kreski wyznaczające objętości będące całkowitymi wielokrotnościami 1 dm3.

7. Na podzielni, z prawej strony cyfry zero, należy podać jednostkę miary objętości o oznaczeniu „dm3” lub „I”.

§9.

1. Powierzchnie czołowe pływaka powinny być wypukłe.

2. Gdy miernik jest opróżniony z cieczy, a pływak miernika oparty jest na dnie zbiornika, kreska oznaczo na cyfrą „zero” powinna znajdować się w płaszczyźnie wyznaczonej przez górną poziomą część pałąka.

3. Wyporność pływaka z podzielnią powinna za pewniać stałą równowagę pływaka spoczywającego na powierzchni cieczy.

4. Luz między pływakiem a ścianką zbiornika nie powinien przekraczać 20 mm.

5. Podzielnia powinna przesuwać się swobodnie w prowadnicy pałąka.

§10. Mierniki proste mogą być wyposażone w zlewniki. § 1

1. Mierniki sprzężone dodatkowo powinny speł niać następujące wymagania:

1) podziałki wraz z oznaczeniami powinny być nanie sione na obu stronach każdej podzielni;

2) zawory wypływowe, przezierniki, łącznik elastycz ny oraz rurociągi powinny mieć średnicę nominal ną 50 mm; Dziennik Ustaw Nr 138 — 9245 — Poz. 1314 1314 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1) z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać pływakowe mierniki objętości mleka ———————

1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podsta wie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

3) instalacja wypływowa powinna umożliwiać całko wite opróżnienie miernika z cieczy;

4) podstawy mierników mogą być na stałe mocowa ne do podłoża;

5) zbiorniki powinny być wyposażone w pion;

6) elementy instalacji wypływowej nie powinny utrudniać pionowania zbiorników. § 1

2.

1. Błędy graniczne dopuszczalne miernika przy zatwierdzeniu typu i legalizacji pierwotnej wyno szą ± 0,5% wartości górnej granicy zakresu pomiaro wego miernika.

2. Błędy graniczne dopuszczalne przy legalizacji po nownej wynoszą ± 1 % wartości górnej granicy zakre su pomiarowego miernika. § 1

3.

1. Minimalna dawka odmierzanego mleka dla mierników o górnych granicach zakresów pomiaro wych, o których mowa w § 3 ust. 1, wynosi 5 dm3.

2. Minimalna dawka odmierzanego mleka dla mier nika o górnej granicy zakresu pomiarowego innej niż podano w § 3 ust. 1 nie może być mniejsza niż 20% wartości górnej granicy zakresu pomiarowego. § 1

4.

1. Na górnej płaszczyźnie pałąka w sposób trwały i czytelny powinny być zamieszczone co naj mniej następujące oznaczenia:

1) napis „Tylko do mleka”;

2) górna granica zakresu pomiarowego w decyme trach sześciennych lub w litrach;

3) nazwa lub znak producenta;

4) numer fabryczny;

5) rok produkcji;

6) nadany znak zatwierdzenia typu.

2. Oznaczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1—5, powinny być również zamieszczone na podzielni nad podziałką. § 1

5. Na mierniku sprzężonym powinna być dodat kowo zamieszczona informacja, iż pomiar jest nieważ ny, jeżeli:

1) przed wlaniem mleka zbiornik miernika nie jest cał kowicie opróżniony;

2) podczas napełniania i w czasie odczytywania wskazań w przezierniku ukaże się mleko. § 1

6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: J. Hausner Dziennik Ustaw Nr 138 — 9246 — Poz. 1314 Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2003 r. (poz. 1314) Załącznik nr 1 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE MIERNIKA PROSTEGO 1 — zbiornik, 2 — pałąk, 3 — korpus pływaka, 4 — podzielnia, 5 — obręcz dolna, 6 — zlewnik, 7 — wzmocnienie górnego obrzeża, 8 — wykrój w pałąku, 9 — wykroje w podzielni, 10 — uchwyt, 11 — górna płaszczyzna pozio ma pałąka. Dziennik Ustaw Nr 138 — 9247 — Poz. 1314 Załącznik nr 2 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE MIERNIKA SPRZ¢˚ONEGO 1 — podstawa, 2 — przeziernik, 3 — zawór wypływowy, 4 — zbiornik, 5 — łącznik elastyczny, 6 — pion, 7 — po dzielnia, 8 — pałąk, 9 — oznaczenia, 10 — dodatkowe informacje, 11 — śruba umożliwiająca pionowanie, 12 — kor pus pływaka.

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2003-08-07
Data wydania: 2003-06-30
Data wejścia w życie: 2003-08-22
Data obowiązywania: 2003-08-22
Data uchylenia: 2007-06-09
Organ wydający: MIN. GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2003 nr 138 poz. 1314