Dz.U. 2003 nr 138 poz. 1319

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 98

3) za rządza się, co następuje:

§1. Ustala się wykaz produktów i grup produktów, dla których mogą być utworzone grupy producentów rolnych, minimalną roczną wielkość produkcji towaro wej grupy producentów rolnych oraz minimalną liczbę członków tej grupy, określony w załączniku do rozpo rządzenia.

§2. Do postępowań administracyjnych o wpisanie grup producentów rolnych do rejestru tych grup, wszczętych a niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotych czasowe.

§3. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie wyka zu produktów i grup produktów, dla których mogą być utworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych (Dz. U. Nr 26, poz. 292).

§4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak Dziennik Ustaw Nr 138 — 9310 — Poz. 1319 1319 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych ———————

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem admini stracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305). Dziennik Ustaw Nr 138 — 9311 — Poz. 1319 Z ał ąc zn ik d o ro zp o rz ąd ze n ia M in is tr a R o ln ic tw a iR o zw o ju W si z d n ia 4 li p ca 2 00 3 r. (p o z. 1 31 9) W Y K A Z P R O D U K T Ó W I G R U P P R O D U K T Ó W , D LA K T Ó R Y C H M O G Ñ B Y å U T W O R Z O N E G R U P Y P R O D U C E N T Ó W R O LN Y C H , M IN IM A LN A R O C Z N A W IE LK O Â å P R O D U K C JI T O W A R O W E J O R A Z M IN IM A LN A L IC Z B A C Z ¸O N K Ó W G R U P Y P R O D U C E N T Ó W R O LN Y C H Dziennik Ustaw Nr 138 — 9312 — Poz. 1319 Dziennik Ustaw Nr 138 — 9313 — Poz. 1319 — — — — — — — — 1) Je że li g ru p a p ro d u ce n tó w r o ln yc h p ro w ad zi s w o ją d zi ał al n o ść n a o b sz ar ze w ła śc iw o śc i d w ó ch lu b w ię ce j w o je w ó d zt w , o rz ek an ie n al eż y d o w o je w o d y, n a o b sz ar ze w ła śc iw o śc i k tó re g o z n aj d u je s ię s ie d zi b a g ru p y. 2) Je że li g ru p a zr ze sz a w ię ce j n iż d w ó ch p ro d u ce n tó w w ra m ac h w ym ie n io n yc h g at u n kó w d ro b iu , i lo ść s zt u k d ro b iu d la k aż d eg o g at u n ku w yn o si c o n aj m n ie j p o ło w ę.

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2003-08-07
Data wydania: 2003-07-04
Data wejścia w życie: 2003-08-22
Data obowiązywania: 2003-08-22
Data uchylenia: 2008-05-14
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2003 nr 138 poz. 1319