Dz.U. 2003 nr 138 poz. 1320

Na podstawie art. 16 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwiet nia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, ba daniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Wete rynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752, z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:

§1. Z uwagi na niebezpieczeństwo przeniesienia zakaźnych gąbczastych encefalopatii zakazuje się przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów określonych w załączniku do rozporządze nia.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak ———————

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Rady Ministrów z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie zaka zu przywozu niektórych towarów pochodzących z Republiki Francuskiej, Królestwa Belgii, Królestwa Niderlandów, Króle stwa Hiszpanii, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Nie miec, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Księstwa Liechten stein, Republiki Portugalskiej, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Konfederacji Szwajcar skiej, Republiki Irlandii, Republiki Włoskiej, Republiki Cze skiej, Republiki Słowackiej, Republiki Słowenii, Republiki Au strii, Republiki Finlandii, Cesarstwa Japonii i Republiki Grec kiej z uwagi na niebezpieczeństwo przeniesienia gąbczastej encefalopatii bydła (Dz. U. Nr 78, poz. 708), które na podsta wie art. 13 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektó rych innych ustaw (Dz. U. Nr 52, poz. 450) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Dziennik Ustaw Nr 138 — 9314 — Poz. 1320 1320 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na niebez pieczeństwo przeniesienia zakaźnych gąbczastych encefalopatii ———————

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem admini stracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450 i Nr 122, poz. 1144. Dziennik Ustaw Nr 138 — 9315 — Poz. 1320 Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lipca 2003 r. (poz. 13

20) TOWARY PODLEGAJÑCE ZAKAZOWI PRZYWOZU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pozycja Kod PCN Wyszczególnienie 0506 0506 Kości i rdzenie rogów, nieobrobione, odtłuszczone, wstępnie przygotowane (ale nieprzycięte dla nadania kształtu), poddane działaniu kwasu lub odżelatynowa ne; proszek i odpadki tych produktów 0511 0511 Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączo ne; martwe zwierzęta objęte działami 1 lub 3, nienadające się do spożycia przez ludzi1) 2301 2301 Mąki, mączki i granulki z mięsa i podrobów, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub innych bezkręgowców wodnych, nienadające się do spożycia przez ludzi; skwarki: 2301 10 00 0 — Mąki, mączki i granulki z mięsa i podrobów; skwarki2) 2309 2309 Preparaty w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt3) 3002 3002 Krew ludzka; krew zwierzęca preparowana do celów terapeutycznych, profilak tycznych lub diagnostycznych; antysurowice i pozostałe frakcje krwi oraz mody fikowane produkty immunologiczne, także otrzymywane w procesach biotech nologicznych; szczepionki, toksyny, hodowle mikroorganizmów (z wyłączeniem drożdży) oraz produkty podobne4) 3503 00 3503 00 ˚elatyna (włącznie z żelatyną w arkuszach prostokątnych (włącznie z kwadrato wymi), nawet barwionych i obrobionych powierzchniowo) oraz pochodne żela tyny; karuk; pozostałe kleje pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem klejów ka zeinowych objętych pozycją 35015),6) 9602 00 00 9602 00 00 Materiały rzeźbiarskie roślinne lub mineralne, obrobione oraz wyroby z takich materiałów; formowane lub rzeźbione wyroby z wosku, stearyny, gum i żywic naturalnych lub mas modelarskich, oraz inne artykuły formowane lub rzeźbio ne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; obrobiona, nieutwardzona ż e latyna (z wyjątkiem żelatyny objętej pozycją 350

3) oraz artykuły z nieutwardzo nej żelatyny: 9602 00 00 9 — Pozostałe5),6)

1) — Dotyczy mączek z krwi uzyskanych z tkanek przeżuwaczy.

2) — Nie dotyczy produktów przeznaczonych do wytwarzania karmy dla zwierząt domowych oraz mięsożernych zwierząt fu terkowych.

3) — Dotyczy preparatów zawierających krew uzyskaną z przeżuwaczy oraz środków żywienia zwierząt zawierających prze tworzone białko zwierzęce otrzymane z tkanek ssaków i drobiu, z wyjątkiem preparatów i środków ż ywienia zwierząt wy korzystanych do produkcji karm dla zwierząt domowych i mięsożernych zwierząt futerkowych.

4) — Dotyczy produktów z krwi uzyskanych z przeżuwaczy używanych jako środki żywienia zwierząt.

5) — Dotyczy produktów uzyskanych z tkanek przeżuwaczy.

6) — Nie dotyczy produktów żelatyny otrzymanej ze skór przeżuwaczy.

Status prawny: nieobowiązujący – uchylona podstawa prawna
Data ogłoszenia: 2003-08-07
Data wydania: 2003-07-22
Data wejścia w życie: 2003-08-22
Data obowiązywania: 2003-08-22
Data uchylenia: 2004-05-01
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2003 nr 138 poz. 1320